Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Kết ước giữa Israel và liên minh Gabaôn (Yôs 9,1-27)

                                 6-KẾT ƯỚC GIỮA ISRAEL VÀ LIÊN MINH GABAÔN

Liên minh chống lại Israel
              
9. 1Nghe được tin ấy, tất cả các vua bên kia Yorđan, trên miền Núi và vùng Hạ bạn, tất cả miền duyên hải Biển Cả, giáp tận Liban (các dân): Hit-tit, Amori, Canaan, Phơrizi, Khiu-vi, và Yơbusi, 2đã liên kết làm một với nhau, nhất tề dấy binh chống lại Yôsua và Israel.

Mưu của dân Gabaôn
                
3Dân cư Gabaôn nghe biết Yôsua đã xử làm sao với Yêrikhô và Hai, 4thì cả họ nữa, họ đã phải dùng mưu: Họ đã đi (rỡ theo lương thực), cho lừa chở những bị cũ rích, những bì rượu cũ rích, lủng vá chằng chịt, 5chân mang dép cũ rích, chắp vá, mình mặc áo cũ rách, và tất cả bánh đi đường đều cứng khô thành vụn.
             
6Họ đến gặp Yôsua ở tại Gilgal và nói với ông và người Israel “Chúng tôi từ phương xa đến: vậy bây giờ xin các ông kết Giao ước với chúng tôi”. 7Người Israel mới nói với người Khiu-vi “Biết đâu ông lại không ở giữa chúng tôi và như vậy làm sao tôi có thể kết Giao ước với ông?” 8Họ nói với Yôsua: “Chúng tôi xin làm tôi ngài!” Yôsua nói với họ: “Các ông là ai? và từ đâu đến?” 9Họ đáp lại vói ông: “Các tôi tớ của ngài từ một phương rất xa mà đến, nhân Danh Yavê Thiên Chúa ngài thờ, vì chúng tôi đã được nghe đồn thổi về Người, cùng về mọi điều Người đã làm ở Ai Cập, 10cùng tất cả mọi điều Người đã làm cho hai vua Amori Bên kia (sông) Yorđan, Sikhôn vua Khesbôn và Og vua Bashan ở Astarot. 11Nên các kỳ mục của chúng tôi và các dân cư trong xứ chúng tôi hết thảy đều bảo chúng tôi rằng: Lo cầm tay lương thực đi đường mà đi đón gặp họ; các anh sẽ nói với họ: chúng tôi xin làm tôi các ông, vậy bây giờ xin hãy kết Giao ước với chúng tôi! 12Này bánh chúng tôi, chúng tôi rỡ nóng hổi ngày bỏ nhà ra đi để đến với các ông, thì này bây giờ đã khô queo, hóa thành vụn. 13Này bì rượu khi chúng tôi đổ đầy rượu vào thì còn mới, nay chúng đã lủng cả; này áo xống và giáy dép chúng tôi ra cũ rách vì đường trường dặm thẳThaùnh Maria Madalena de Pazzi.”
             
14Các người kia đã chịu lấy lương thực của chúng tôi. Họ đã không thỉnh sấm Yavê. 15Yôsua đã làm hòa với họ và kết Giao ước với họ để đảm bảo sinh mạng của họ. Và các vương công (của công hội) đã thề với họ.
             
16Nhưng xảy ra là ba ngày sau khi đã kết ước với chúng, thì họ đã nghe biết là chúng ở gần bên và lập cư giữa họ. 17Con cái Israel đã trẩy đi và ngày thứ ba đã vào thành của chúng; các thành của chúng là Gabaôn, Kơphira, Bơêrôt, Qiriat-Yơarim. 18Con cái Israel đã không đánh giết chúng, vì vương công cộng đồng đã tuyên thệ với chúng nhân (Danh) Yavê, Thiên Chúa Israel; nhưng tất cả công hội đã kê trách các vương công.
             
19Tất cả các vương công mới nói với toàn thể công hội: “Chúng tôi đã lấy Yavê Thiên Chúa Israel mà thề với chúng và bây giờ chúng ta không thể đụng đến chúng. 20Chúng ta sẽ xử với chúng thế này: chúng ta sẽ tha cho chúng sống, ngõ hầu. Nộ khí không giáng xuống chúng ta, vì lời thề chúng tôi đã tuyên thệ với chúng”. 21Bấy giờ các vương công nói với họ: “Cho chúng được sống, nhưng chúng làm người chẻ củi và kín nước cho toàn thể công hội”. Chiếu theo điều các vương công đã nói với chúng, 22Yôsua triệu tập chúng lại và nói với chúng rằng: “Tại sao các ngươi đã lừa gạt chúng ta, mà rằng: chúng tôi ở xa các ông lắm, trong khi các ngươi lập cư ngay giữa chúng ta? 23Và bây giờ các ngươi là đồ chúc dữ, không ai trong các ngươi sẽ thoát làm nô lệ nữa, các ngươi sẽ làm người chẻ củi và kín nước cho Nhà Thiên Chúa ta. 24Chúng mới đáp lại Yôsua và nói: “Ấy vì người ta đã loan tin cho các tôi tớ của Ngài điều Yavê Thiên Chúa Ngài đã truyền cho Môsê tôi tớ của Người, tức là Người ban cho các ông tất cả xứ, và sẽ tru diệt hết dân cư trong xứ khỏi trước mặt các ông. Và chúng tôi quá sợ các ông cho tính mạng chúng tôi, nên chúng tôi đã làm điều ấy. 25Vậy bây giờ, này chúng tôi trong tay ông: ông xét thế nào là hay là phải, xin ông cứ xử với chúng tôi”. 26Và ông đã làm cho chúng như vậy: Ông đã giựt chúng khỏi tay con cái Israel. và họ đã không giết chúng. 27Và ngày ấy Yôsua đã đặt chúng làm người chẻ củi và kín nước cho công hội và cho tế đàn Yavê nơi Yavê chọn sau, cho đến ngày nay.