Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Israel tại Aicập (Xh 1,1 - 22)

                                          I. GIẢI THOÁT KHỎI AICẬP
                                              1- ISRAEL TẠI AICẬP

Dân Hipri được thịnh vượng
                
                1. 1Đây là danh sách các người của Israel đã vào Aicập với Yacob. Họ đã vào, mỗi người với gia đình mình: 2Ruben, Simêon, Lêvi, và Yuđa, 3Isakhar, Zabulôn và Benyamin, 4Đan và Neptail, Gad và Asher. 5Hết thảy đều là những người từ vế Yacob xuất ra; bảy mươi người. Còn Yuse, thì ông đã ở tại Aicập.6Yuse đã chết, rồi các anh em ông hết thảy, rồi tất cả thế hệ ấy. 7Con cái Israel sinh sôi nẩy nở, họ nên đông đảo và hùng hậu lắm lắm đến đỗi xứ đầy những người của họ.
Dân hipri bị áp bức
                8Bấy giờ có vua mới, không hề biết Yuse, lên ngôi ở Aicập. 9Ông nói với dân của ông: “này dân con cái Israel đông đảo và hùng hậu hơn ta. 10Nào! ta phải khôn mưu với nó! kẻo nó sinh sôi và khi xảy có giặc, nó lại hùa với địch và đánh lại ta rồi lên khỏi xứ này”. 11Và người ta đặc trên Israel những cái khổ dịch để bức bách dân è vai vác nặng.
Và dân đã phải xây dựng cho Pharaôn các thành thương khố Pithom va Ramsès. 12Nhưng người ta càng áp bức dân, thì dân càng thêm đông đảo và bành trướng ra khiến người ta phải khiếp sợ con cái Israel. 13Người Aicập bắt con cái Israel lao công, một cách ác nghiệt, 14bắt chúng sống cay sống cực bằng lao dịch nặng nề: khuấy hồ, làm gạch, và các công việc đồng áng, tức là hết thảy các công việc người ta bắt họ phục dịch một cách ác nghiệt.
                 15Đoạn vua Aicập bắt các bà đỡ giúp các sản phụ Hipri, một bà tên là Shifrah, và bà thứ hai tên là Puah. 16Ông nói: “Khi nào các ngươi đỡ đẻ cho gái Hipri, các ngươi hãy coi xem hạ bộ; nếu là con trai thì hãy giết chết nó đi, còn nếu là con gái thì hãy để nó được sống”. 17Nhưng các bà đỡ kính sợ Thiên Chúa, nên đã không làm như vua Aicập truyền dạy họ, và họ đã cứu sống các trẻ em. 18Vua Aicập mới triệu các bà đỡ tới và nói với họ: “tại sao các ngươi làm điều ấy và cứ để các trẻ nhỏ sống?”. 19Các bà đỡ thưa với Pharaô: “Bọn phụ nữ Hipri không như phụ nữ Aicập. Họ nhạy sinh, bà đỡ chưa kịp đến họ đã sinh rồi”. 20Thiên Chúa đã giáng phúc cho các bà đỡ. Và dân đã thêm đông đảo và họ nên hùng hậu lắm. 21Và vì các bà đỡ đã kính sợ Thiên Chúa, nên Người đã gầy gia thế cho họ.
                 22Pharaô đã ra lệnh cho toàn dân rằng: “Mọi sơ sinh nếu là trai, các ngươi sẽ quăng xuống sông Nil, còn nếu là gái, các người mới để cho sống”.