Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Hai vương quốc cho tới ngày Samari thất thủ (tiếp theo) (16,1 - 17,41)

Akhaz, vua Yuđa
           16. 1Năm mười bẩy đời Phêqakh, con của Rơmalyahu, Akhaz con của Yôtam lên làm vua Yuđa. 2Ông được hai mươi tuổi khi lên ngôi, và đã trị vì mười sáu năm ở Yêrusalem. Ông đã không làm điều ngay chính trước mắt Yavê Thiên Chúa của ông như Đavit cha ông đã làm. 3Ông đã đi theo đường của các vua Israel, và chuyền qua lửa ngay cả người con trai của ông, theo những điều gở các dân ngoại đã làm, dân Yavê đã đánh bạt khỏi trước mặt con cái Israel. 4Ông đã tế lễ và huân yên trên các cao đàn, và trên các đồi núi và dưới mọi cây cối sum sê.
           5Bấy giờ Raxôn vua Aram, và Phêqakh con của Rơmalyahu, vua Israel, lên đánh Yêrusalem. Họ đã vây hãm Akhaz, nhưng họ đã không thể chiến thắng được ông. 6Thuở ấy Raxôn vua Aram đã vãn hồi Êlat về cho Eđom và đã trục xuất người Yuđa ra khỏi Êlat. Người Eđom đã vào lại Êâlat và lưu lại đó cho đến ngày nay. 7Akhaz sai sứ đến với Teglat-Phalasar vua Assur, mà nói: "Tôi là nô bộc và là con của ngài. Xin ngài lên cứu tôi khỏi bàn tay vua Aram, và bàn tay vua Israel, họ đang dấy lên đánh tôi". 8Akhaz lấy bạc vàng tìm được trong Nhà Yavê và trong kho Đền vua, mà gởi tặng vua Assur. 9Vua Assur đã nghe ông và vua Assur đã tiến đánh Đama và đã chiếm được thành ấy. Ông đày dân đến Qir và cho hành quyết Raxôn.
            10Vua Akhaz trẩy đi Đama nghinh đón Têglat-Phalasar vua Assur. Ông đã trông thấy tế đàn ở Đama. Vua Akhaz mới gởi về cho tư tế Uriya hình đồ và kiểu mẫu của tế đàn với tất cả mọi chi tiết. 11Tư tế Uriya đã xây tế dàn. Từ Đama, vua Akhaz đã truyền về làm sao, nhất nhất tư tế Uriya đã làm như vậy trong khi chờ vua Akhaz từ Đama trở về. 12Khi vua từ Đama về và trông thấy tế đàn, thì vua lại gần và bước lên tế đàn. 13Vua đã huân yên thượng hiến, và lễ cúng của ông, đoạn ông đã quán tế và rảy huyết lễ tế kỳ an trên tế đàn. 14Còn tế đàn bằng đồng trước Nhan Yavê, ông đã dời đi khỏi đằng trước Đền thờ, (nghĩa là) khỏi khoảng giữa tế đàn kia và Nhà Yavê, mà đem đặt bên cạnh tế đàn kia, về phía Bắc. 15Rồi vua Akhaz truyền cho tư tế Uriya rằng: "Trên tế đàn lớn, ngươi hãy huân yên thượng hiến ban sáng và lễ cúng ban chiều, thượng hiến và lễ cũng của vua, thượng hiến và lễ cúng của toàn dân trong xứ cùng với quán tế của họ; ngươi sẽ rảy tất cả huyết thượng hiến, và tất cả huyết lễ tế trên đó; còn tế đàn bằng đồng, ta sẽ dùng để chiêm bốc". 16Tư tế Uriya đã thi hành y như vua Akhaz đã truyền.
            17Vua Akhaz đã tháo các giá mà cất lấy các thành ngang, và vạc nước; ông hạ Biển đồng xuống khỏi những con bò kê bên dưới mà đặt xuống một nền đá. 18Còn hành lang ngày Hưu lễ, người ta đã xây trong Đền thờ và lối vào của vua ở bên ngoài, ông đã đảo lộn vị trí nơi Nhà Yavê, vì nể mặt vua Assur.
           19Còn các việc khác của Akhaz và mọi sự ông đã làm, lại đã không chép trong sách Ký sự các vua Yuđa đó sao? 20Akhaz đã yên nghỉ với tổ tiên và đã được chôn cất với tổ tiên trong thành Đavit. Và Êzêkya con ông đã làm vua kế vị ông.
Hôsê, vua Israel 
           17. 1Năm mười hai đời Akhaz vua Yuđa, Hôsê con của Êâlah lên làm vua Israel ở Samari, (được) chín năm. 2Ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê, tuy không bằng các vua Israel trước ông.
            3Salmanasar, vua Assur, đã tiến lên đánh ông, và Hôsê đã phải làm tôi và triều cống. 4Nhưng vua Assur khám phá ra là Hôsê có âm mưu dấy loạn, bởi đã sai sứ đến với Sevê( vua Aicập, và đã không còn triều cống cho vua Assur, như hằng năm (phải làm). Vậy vua Assur đã bắt giam ông và tra xiềng tống ngục.
Samari thất thủ
           5Đoạn vua Assur tiến đánh cả xứ và đến Samari và vây hãm thành, ba năm. 6Năm thứ chín đời Hôsê, vua Assur đã hạ được Samari và đã đày Israel qua Assur. Ông đã cho họ định cư ở Khalakh, ven bờ Khabur, sông vùng Gozan, và cả trong các thành xứ Mêđi.

Suy gẫm về Israel mất nước
           7Sự đã xảy ra, vì con cái Israel đã phạm tội nghịch với Yavê Thiên Chúa của chúng, Đấng đã đem họ lên từ đất Aicập, từ dưới bàn tay của Pharaô, vua Aicập, và vì họ đã kính giới các thần khác. 8Chúng đã đi theo thói tục của các nước Yavê đã đánh bạt khỏi trước mặt con cái Israel, (những thói tục) mà các vua họ đã tạo lấy. 9Con cái Israel đã thốt ra những điều chẳng phải, phạm đến Yavê, Thiên Chúa của họ. Họ đã xây cho mình, cao đàn trong hết các thành của họ từ tháp canh cho đến đồn lũy, 10họ đã dựng bài vị nêu thờ trên mọi đồi cao và dưới mọi cây cối sum sê. 11Trên đó, trên mọi cao đàn, họ đã huân yên như các nước Yavê đã đày khỏi mặt họ. Họ đã làm những việc xấu xa mà khiêu cơn nghĩa nộ Yavê. 12Họ đã phụng sự những xú thần, điều Yavê đã phán bảo họ: "Các ngươi sẽ không làm điều ấy".
           13Song Yavê đã cảnh cáo Israel và Yuđa, ngang qua các tiên tri và các thầy chiêm rằng: " Hãy trở lại, bỏ đường tà các ngươi theo; hãy giữ các lịnh truyền, luật điều, đúng theo tất cả lề luật Ta đã truyền cho cha ông các ngươi và Ta đã gởi đến cho các ngươi ngang qua các tôi tớ của Ta là các tiên tri". 14Nhưng họ đã không nghe; họ đã ở cứng cổ như cha ông họ, những kẻ đã không tin vào Yavê Thiên Chúa của họ. 15Họ đã rẫy từ luật điều của Người và Giao ước Người đã kết với cha ông họ, cùng các chứng chỉ Người đã tuyên chứng dạy họ. Họ đã đi theo phù phiếm và đã ra phù phiếm, đi theo các dân ngoại ở xung quanh họ, trong khi Yavê đã truyền dạy họ không được làm theo như chúng. 16Họ đã bỏ tất cả các lịnh truyền của Yavê Thiên Chúa của họ, và đã tạo cho mình tượng đúc là hai con bê; họ đã làm nêu thờ và thờ lạy tất cả các cơ binh trên trời và đã phụng sự Baal. 17Họ đã chuyền con trai con gái họ qua lửa; họ đã học đòi bói quẻ, yêu thuật; họ đã bán mình làm sự dữ trước mắt Yavê để khiêu cơn nghĩa nộ của Người. 18(Cho nên) Yavê đã chấn nộ bừng bừng trên Israel và Người đã xua họ xa khỏi nhan Người. Vỏn vẹn chỉ còn chi tộc Yuđa.
            19Mà cả Yuđa nữa cũng không giữ các lịnh truyền của Yavê Thiên Chúa của họ; họ đã đi theo lề lối xử xự của Israel. 20Yavê đã từ rẫy tất cả dòng giống Israel, Người đã để họ phải chịu đọa đày và phó nộp họ trong tay quân cướp cho đến khi Người vất họ xa khỏi nhan Người. 21Vì Người đã xé Israel khỏi nhà Đavit, nhưng họ lại tôn vương Yơrôbôam con của Nơbat. Và Yơrôbôam đã dụ Israel rời bỏ Yavê và đã làm cho họ mắc một tội lớn. 22Con cái Israel đã đi theo, chứ không lánh xa, mọi tội lỗi Yơrôbôam đã phạm, 23đến đỗi Yavê đã xua Israel ra khỏi nhan Người, như Người đã phán ngang qua các tôi tớ Người là các tiên tri. Và Israel đã bị đày xa xứ sở của họ, qua tận Assur, mãi đến ngày nay.

Nguồn gốc dân Samari
           24Vua Assur đã đưa những người từ Babilon, Kuta, Av-va, Khamat, Sơpharvaim đến và cho họ lập cư trong các thành Samari, thay cho con cái Israel; và họ đã chiếm Samari mà lập cư trong các thành.
           25Khi họ mới lập cư ở đó, họ không kính giới Yavê và Yavê đã gửi sư tử đến phá phách họ và giết hại nhiều người. 26Họ tâu lên vua Assur rằng: "Các dân nước, ngài đã đày và đã cho lập cư trong các thành Samari, không biết cách sùng bái thần linh bản xứ nên thần đã gửi đến sư tử phá phách và đã giết chết họ, bởi họ không biết cách sùng bái thần linh bản xứ". 27Vua Assur mới truyền rằng: "Hãy đem về đó lại một người nào trong hàng tư tế ta đã đày biệt xứ, cho hắn lập cư ở đó mà dạy cho chúng biết cách sùng bái thần linh bản xứ". 28Vậy một người thuộc hàng tư tế bị đày khỏi Samari đã về lập cư ở Bêthel; ông dạy cho họ biết phải kính giới Yavê làm sao.
            29Các dân tộc đã tạc, mỗi dân, thần linh của mình mà đặt thờ trong các điện cao đàn người Samari đã dựng trước kia, mỗi dân trong những thành họ ở. 30Người Babilon thì tạc Sukkôt-Banôt, người Kuta tạc Nergal và người Khamat tạc Ashima. 31Người Av-va tạc Nibkhaz và Tartaq. Còn người Sơpharvaim thì hỏa thiêu con cái họ kính Adrammơlek và Anammơlek, các thần của dân Sơpharvaim. 32Họ kính giới Yavê, nhưng họ tự đặt lấy những tư tế cao đàn, xuất thân từ các xó xỉnh của họ, những người dâng lễ tế cho họ, nơi các điện cao đàn. 33Họ kính giới Yavê, nhưng họ cũng phụng sự các thần của họ theo cách xùng bái các dân tộc, quê hương họ đã bỏ mà đi đày. 34Mãi đến ngày nay họ vẫn còn theo cách sùng bái xưa kia của họ.
           Họ đã không kính sợ Yavê, mà không làm theo các luật điều, phán quyết của Người, theo lề luật và lịnh truyền Yavê đã truyền cho con cái Yacob, kẻ đã được người đặt tên cho là Israel. 35Yavê đã kết Giao ước với họ và truyền dạy họ rằng: "Các ngươi sẽ không kính giới các thần khác; sẽ không thờ lạy chúng, không phụng sự, không tế lễ cho chúng. 36Nhưng là một mình Yavê, Đấng đã đem các ngươi lên từ đất Aicập, bởi sức mạnh lớn, cánh tay giương: Các ngươi sẽ kính sợ Người, sẽ thờ lạy Người, sẽ tế lễ cho Người. 37Các luật điều phán quyết, lề luật, lịnh truyền Người đã viết cho các ngươi, các ngươi sẽ tuân giữ, mà làm theo mọi ngày; các ngươi sẽ không kính giới các thần khác. 38Giao ước Ta đã kết với các ngươi, các ngươi không được quên; các ngươi sẽ không kính giới các thần khác. 39Chỉ có Yavê Thiên Chúa, Đấng các ngươi sẽ kính sợ, chính Người mới giựt các ngươi thoát tay mọi địch thù". 40Nhưng họ đã không vâng giữ; họ chỉ làm theo các thói tục xưa kia của họ. 
            41Như vậy là các dân tộc ấy đã kính giới Yavê, nhưng họ vẫn phụng sự các tà thần của họ, con cái, cháu chắt họ cũng vậy, chúng xử sự một kiểu như cha ông chúng sử xự, mãi đến ngày nay.