Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Hai vương quốc cho tới ngày Samari thất thủ (2V 14,1 - 15,38)

                                              VII. HAI VƯƠNG QUỐC
                                   CHO TỚI NGÀY SAMARI THẤT THỦ
Amasya, và Yuđa

           14. 1Năm thứ hai đời Yôas, con của Yôakhaz, vua Israel, Amasya, con của Yôas vua Yuđa, lên ngôi vua. 2Ông được hai mươi lăm tuổi khi lên ngôi, và đã trị vì hai mươi chín năm ở Yêrusalem. Tên mẹ ông là Yơhôađđin người Yêrusalem. 3Ông đã làm điều ngay chính trước mắt Yavê – tuy không bằng Đavit cha ông – trong mọi điều, ông đã xử sự như Yôas cha ông đã xử sự. 4Nhưng có điều là các cao đàn không bị hủy: dân chúng vẫn còn tế lễ và huân yên trên các cao đàn.
           5Khi vương quyền đã vững trong tay, ông đã hành quyết những thuộc hạ của ông đã hạ sát vua cha trước kia. 6Nhưng con cái những người giết vua, ông không xử tử, như đã viết trong sách luật Môsê, chiếu theo điều Yavê đã truyền: Cha sẽ không bị xử tử vì con, và con sẽ không bị xử tử vì cha, mỗi người sẽ chỉ phải chết vì chính tội mình.
           7Chính ông đã hạ của Eđom, trong thung lũng Muối, một vạn người. Và trong cuộc chiến đã lấy được Tảng đá, mà ông đã gọi tên là Yôqtơel, tên còn lưu lại mãi đến ngày nay.
          8Bấy giờ, Amasya sai sứ đến với Yôas con của Yôakhaz, con của Yêhu vua Israel, mà rằng: “Nào! Ta hãy đấu với nhau một trận!” 9Yôas vua Israel mới sai người đến với Amasya vua Yuđa, mà rằng: “Cà cuốc trên rặng Liban sai sứ đến với bá hương trên rặng Liban mà rằng: Cho tôi cưới lệnh nữ của ngài cho nam tử của tôi! Nhưng dã thú trên rặng Liban ngang qua đã dày xéo mất cà cuốc. 10Đã hay ông đánh bại được Eđom và lòng những lâng lâng: Ông cứ vinh vang và ngồi yên ở nhà! Tại sao ông lại muốn chuốc lấy họa mà lụy đến thân với cả Yuđa một thể?”
           11Nhưng Amasya đã không chịu nghe. Yôas vua Israel mới tiến lên và họ đã đấu với nhau một trận, ông và Amasya vua Yuđa, ở Bet-Shêmesh, (thành) của Yuđa. 12Yuđa đã thảm bại trước mặt Israel, và (binh lính) đã đào tẩu, ai về lều nấy. 13Còn Amasya vua Yuđa con của Yôas, con của Ôkhôzya, thì Yôas vua Israel đã bắt được ở Bet-Shêmesh, và họ đã đến Yêrusalem. Ông đã đập phá tường thành Yêrusalem, từ cổng Ephraim đến Cổng Góc thành, một khoảng bốn trăm xích. 14Đoạn ông lấy tất cả vàng bạc, tất cả đồ vật gặp thấy trong Nhà Yavê, và trong kho đền vua, và một số con tin, rồi ông trở về Samari.
           15Còn các việc khác Yôas đã làm, lòng dũng cảm của ông, làm sao ông đã giao chiến vơi Amasya vua Yuđa, lại không chép trong sách Ký sự các vua Israel đó sao? 16Yôas đã yên nghỉ với tổ tiên và đã được tống táng ở Samari làm một với các vua Israel. Và Yơrôbôam, con ông đã làm vua kế vị ông.
           17Sau khi Yôas con của Yôakhaz vua Israel chết rồi, Amasya con của Yôas vua Yuđa được còn sống mười lăm năm nữa.
           18Còn các việc khác của Amasya, lại đã không chép trong sách Ký sự các vua Yuđa đó sao? 19Người ta bày mưu lập kế hại ông ở Yêrusalem. Nên ông đã chạy trốn đến Lakish, nhưng người ta sai đuổi theo ông đến Lakish và đã giết ông ở đó. 20Người ta đã đặt ông trên ngựa rồi chở về, và ông đã được tống táng ở Yêrusalem làm một với tổ tiên trong thành Đavit. 21Toàn dân Yuđa đã đặt Azayah, mới mười sáu tuổi, lên làm vua kế vị cha là Amasya. 22Chính ông đã tái thiết Êlat và đã lấy lại thành ấy về cho Yuđa sau khi vua đã nằm xuống với tổ tiên.

Yơrôbôam II, vua Israel 
           23Năm mười lăm đời Amasya, con của Yôas vua Yuđa, Yơrôbôam, con của Yôas vua Israel lên làm vua ở Samari. (Ông trị vì) được bốn mươi năm. 24Ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê, không lánh xa mọi tội của Yơrôbôam, con của Nơbat, do đó Yơrôbôam đã làm cho Israel phạm tội.
           25Chính ông đã tái lập bờ cõi Israel từ đường vào Khamat đến Biển Hoang giao, như lời Yavê Thiên Chúa của Israel đã phán ngang qua tôi tớ Người là Yôna, con của Amittai, tiên tri quê ở Gat-ha-Khepher. 26Ấy là vì Yavê đã nhìn thấy nỗi quẫn bách quá ư cay đắng của Israel, bởi hết cả niên thiếu, hết cả thành niên(, không một ai đáp cứu Israel. 27Yavê không định xóa tên Israel khỏi dưới gầm trời, nên Người đã cứu lấy họ nhờ tay Yơrôbôam con của Yôas.
           28Còn các việc khác của Yơrôbôam, mọi sự ông làm, lòng dũng cảm làm ông giao chiến và đã lấy lại cho Israel (các vùng) Đama và Khamat, lại đã không chép trong sách Ký sự các vua Israel đó sao? 29Yơrôbôam đã yên nghỉ với tổ tiên và đã được tống táng ở Samari làm một với các vua Israel. Và Zakarya con ông đã lên làm vua kế vị ông.

Azaryah, vua Yuđa 
           15. 1Năm hai mươi bảy đời Yơrôbôam vua Israel, Azaryah con của Amasya lên ngôi làm vua Yuđa. 2Ông được mười sáu tuổi khi lên làm vua, và đã trị vì năm mươi hai năm ở Yêrusalem. Tên mẹ là Yơkôlyahu, quê ở Yêrusalem. 3Ông đã làm điều ngay chính trước mắt Yavê, mọi sự như Amasya, cha ông đã làm. 4Nhưng có điều là các cao đàn không bị hủy: dân chúng vẫn còn tế lễ và huân yên trên các cao đàn.
           5Yavê đã đánh phạt vua và ông đã mắc tật phung mãi cho đến chết và ông đã biệt cư trong cung cấm. Yôtam con vua là tướng phủ thì cũng làm nhiếp chính trên dân trong xứ.
           6Còn các việc khác của Azaryah, mọi sự ông làm, lại đã không chép trong sách Ký sự các vua Yuđa đó sao? 7Azaryah đã yên nghỉ với tổ tiên và người đã chôn cất ông với tổ tiên trong thành Đavit. Yôtam con ông đã lên làm vua kế vị ông.

Zakarya, vua Israel 
           8Năm ba mươi tám đời Azaryah vua Yuđa, Zakarya con của Yơrôbôam lên làm vua ở Samari, được sáu tháng. 9Ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê như tổ tiên ông đã làm; ông đã không lánh xa tội do đó Yơrôbôam con của Nơbat đã làm cho Israel phạm tội.
            10Shallum con của Yabesh đã âm mưu hại ông và đánh bại ông ở Yiblơam và đã giết ông mà lên làm vua thay ông. 
            11Còn các việc khác của Zakarya, thì này (người ta) đã chép trong sách Ký sự các vua của Israel. 12Đó là điều Yavê đã phán với Yêhu, rằng: "Con cái ngươi cho đến tứ đại sẽ ngồi ngai Israel". Và sự đã xảy ra như thế.

Shallum và Mơnakhem
           13Shallum con của Yabesh lên làm vua, năm ba mươi chín đời Ôzya vua Yuđa; và ông đã trị vì một tháng chẵn ở Samari.
           14Mơnakhem con của Gađi, từ Tirxa tiến lên và vào Samari đánh Shallum con của Yabesh trong thành Samari và đã giết ông mà lên làm vua thay ông.
           15Còn các việc khác của Shallum, cuộc âm mưu ông đã phát động, thì này người ta đã chép trong sách Ký sự các vua của Israel. 16Bấy giờ Mơnakhem sát phạt Tappuakh và tất cả mọi người có trong thành, làm một với các hạt thuộc thành ấy, vì người ta đã không mở (cửa thành): ông đã tàn phá thành ấy và phanh thây những đàn bà mang thai.

Mơnakhem, vua Israel 
           17Năm ba mươi chín đời Azaryah vua Yuđa, Mơnakhem, con của Gađi, lên làm vua, được mười năm ở Samari. 18Ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê, đã không lánh xa mọi tội do đó Yơrôbôam đã làm cho Israel phạm tội.
           Vào thời ông 19Pul, vua Assur, xâm nhập vào xứ, và Mơna-khem đã nộp cho Pul một ngàn tạ bạc, để nhờ ông tra tay giúp củng cố vương quyền trong tay mình. 20Bạc ấy, Mơnakhem bổ thuế trên Israel, trên mọi người hào phú, để nộp cho vua Assur: cứ mỗi người là năm mươi lạng bạc. Nên vua Assur đã lui về, chứ không đóng lại trong xứ.
            21Còn các việc khác của Mơnakhem, và mọi sự ông đã làm, lại đã không chép trong sách Ký sự các vua Israel đó sao? 22Mơnakhem đã yên nghỉ với tổ tiên. Và Pơqakhya con ông đã lên làm vua kế vị ông.

Pơqakhya, vua Israel 
            23Năm năm mươi đời Azaryah vua Yuđa, Pơqakhya con của Mơnakhem lên làm vua Israel ở Samari, được hai năm. 24Ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê và không lánh xa tội do đó Yơrôbôam, con của Nơbat đã làm cho Israel phạm tội.
           25Pêqakh con của Rơmalyahu, và là kỵ mã của ông, đã âm mưu hại ông. (Pêqakh) đã xông đánh ông ở Samari trong đài doanh Đền vua, cùng với năm mươi người thuộc dân Galaađ, và đã giết ông mà lên làm vua thay ông.
           26Còn các việc khác của Pơqakhya và mọi sự ông làm, thì này (người ta) đã chép trong sách Ký sự các vua của Israel.
Pêqakh, vua Israel 
           27Năm năm mươi hai đời Azaryah vua Yuđa, Pêqakh(, con của Rơmalyahu lên làm vua Israel ở Samari, được hai mươi năm, 28Ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê, đã không lánh xa tội do đó Yơrôbôam con của Nơbat đã làm cho Israel phạm tội.
           29Vào thời Pêqakh vua Israel, Teglat-Phalasar vua Assur đã xâm chiếm Iyyôn, Abel Bet-Maakah, Yanôakh, Qađesh, Khaxor, Galaađ, Galilê, tất cả các xứ Neptali, và đày dân qua Assur. 30Hôsê con của Êlah, đã âm mưu hại Pêqakh con của Rơmalyahu, và đã hạ sát ông mà lên làm vua thay ông, năm hai mươi đời Yôtam con của Ôzya. 
            31Còn các việc khác của Pêqakh, và mọi sự ông làm, thì này (người ta) đã chép trong sách Ký sự các vua của Israel.

Yôtam, vua Yuđa 
           32Năm thứ hai đời Pêqakh con của Rơmalyahu vua Israel, Yôtam con của Ôzya lên làm vua Yuđa. 33Ông được hai mươi lăm tuổi khi lên ngôi, và đã trị vì mười sáu năm ở Yêrusalem. Tên mẹ ông là Yơrusha, con của Sađok. 34Ông đã làm điều ngay chính trước mắt Yavê, mọi sự như Azaryah cha ông đã làm. 35Nhưng có điều là các cao đàn không bị hủy: dân chúng vẫn còn tế lễ và huân yên trên các cao đàn.
           Chính ông đã xây Cửa Trên của Nhà Yavê. 36Còn các việc khác của Yôtam, và mọi sự ông làm, lại đã không chép trong sách Ký sự các vua Yuđa đó sao? 37Vào thời ấy, Yavê bắt đầu phái Raxôn vua Aram và Pêqakh, con của Rơmalyahu, xông đánh Yuđa. 38Yôtam đã nằm xuống với tổ tiên và đã được chôn cất với tổ tiên trong thành Đavit cha ông. Và Akhaz con ông đã lên làm vua kế vị ông