Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Giao ước và thập giới (Xh 19, 1 - 20, 21)

                                III. GIAO ƯỚC TẠI SINAI
                             1-GIAO ƯỚC VÀ THẬP GIỚI

Tới Sinai
           19.1Mồng một tháng tư ba kể từ khi con cái Israel rời khỏi Aicập, chính trong ngày ấy, họ tới sa mạc Sinai. 2Họ đã trẩy đi khỏi Rơphiđim và đã đến sa mạc Sinai và đóng trại trong sa mạc. Israel đã đóng trại ở đó, đối diện với núi.
Lời hứa Giao ước
           3Môsê đã lên với Thiên Chúa. Và từ trên núi Yavê hô cho ông rằng: “Ngươi sẽ nói với nhà Yacob thế này; ngươi sẽ loan báo cho con cái Israel: 4Các người đã thấy Ta đã làm gì cho Aicập; và làm sao ta đã nhắc các ngươi lên những cánh phượng hoàng mà đem các ngươi đến với Ta. 5Vậy bây giờ, các ngươi quyết nghe tiếng Ta mà giữ giao ước của Ta, thì các người sẽ là sở hữu của Ta giữa các dân hết thảy, vì toàn cõi đất đều là của Ta. 6Còn các ngươi, các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế cho Ta, một dân Thánh. Đó là những lời ngươi phải nói cho con cái Israel”. 7Môsê đi và triệu tập lại các kỳ mục của dân và trình bày trước mặt họ tất cả các lời ấy như Yavê đã truyền cho ông. 8Toàn dân cùng nhau đáp lại và thưa: “Tất cả những gì Yavê đã phán bảo, chúng tôi sẽ làm theo”. Và Môsê đã đem thưa lại với Yavê lời lẽ của dân.

Sửa soạn Giao ước
           9Yavê phán với Môsê: “Này Ta sẽ đến với ngươi trong làn mây u huyền, để cho dân nghe được trong lúc Ta phán bảo ngươi và chúng cũng tin vào ngươi luôn mãi". Và Môsê đã tin lại cho Yavê các lời lẽ của dân.
           10Yavê phán với Môsê: “Hãy đi đến với dân và thánh hóa chúng hôm này và ngày mai: chúng hãy giặc giũ áo xống, 11và lo dọn mình sẵn sàng vào ngày mốt, vì ngày mốt Yavê sẽ xuống trước mặt toàn dân trên núi Sinai. 12Ngươi sẽ vạch ranh giới xung quanh cho dân, mà rằng: Hãy giữ mình, đừng lên núi và đụng đến ven bờ: phàm ai đụng đến núi tất bị xử tử. 13Không được tay nào rờ đến nó, nhưng nó phải bị ném đá hay bị tên bắn chết. Nó không được sống, dù là vật hay là người. Khi có tù và rúc lên, thì chúng sẽ lên núi”.
           14Môsê xuống núi đến với dân. Ông đã thánh hóa dân và họ đã giặc giũ áo xống. 15 Ông nói với dân: “Các ngươi hãy lo dọn mình, sẵn sàng vào ngày mốt, đừng đụng chạm tới phụ nữ”
Thiên Chúa hiện
           16Đến ngày thứ ba, ngay buổi sáng, xảy ra sấm chớp và mây dầy đặc trên núi, và tiếng loa rất mạnh: toàn dân trong trại đều run khiếp.
          17Môsê đem dân ra khỏi trại nghinh đón Thiên Chúa: họ đứng dưới chân núi. 18Tất cả núi Sinai nghi ngút khói, vì Yavê xuống núi trong lửa. Khói bốc lên như khói lò thiêu. Tất cả núi đều rung chuyển mạnh. 19Tiếng loa mỗi lúc mỗi tăng rất mạnh. Môsê thưa lời và Thiên Chúa đáp lại ông trên tiếng sấm. 20Yavê xuống trên núi Sinai, trên đỉnh núi, và Yavê đã gọi Môsê lên đỉnh núi. Và ông đã lên. 21Yavê phán với Môsê: “Xuống mà cảnh cáo dân, kẻo chúng ùa lên với Yavê để nhìn thấy Người mà nhiều người phải lăn ra chết. 22Ngay các tư tế được lại gần Yavê cũng phải thánh hóa mình, kẻo bị Yavê triệt hạ”. 23Môsê thưa với Yavê: “Dân không thể lên núi Sinai được, vì chính Người, Người đã cảnh cáo chúng tôi rằng: Hãy rạch ranh giới của núi và thánh hóa nó!” 24Bấy giờ Yavê phán với ông: “Đi, xuống đi! rồi ngươi lên, có Aharôn với ngươi. Còn các tư tế và dân thì đừng ùa lên với Yavê kẻo bị Người triệt hạ”. 25Môsê đã xuống với dân và nói với chúng...
Thập giới
           20. 1Thiên Chúa đã phán hết thảy các lời này, rằng: “2Ta là Yavê, Thiên Chúa của ngươi, Đấng đã đem ngươi ra khỏi đất Aicập, khỏi tôi mọi:
           “3Ngươi sẽ không có thần khác trước nhan Ta.
           “4Ngươi sẽ không tạc tượng thần, tạc hình vật gì nơi trời bên trên hay nơi đất bến dưới, hay trong nước bên dưới đất.
           “5Ngươi sẽ không thờ lạy chúng và phụng sự chúng, vì Ta, Yavê Thiên Chúa của ngươi, Ta là Thiên Chúa ghen tuông phạt tội cha ông trên con cháu đến ba bốn đời, đối với những ai thù ghét Ta, 6và giữ nghĩa dư ngàn với những ai yêu mến Ta và giữ các lịnh truyền của Ta.
           “7Ngươi sẽ không hư từ nêu Danh Yavê, Thiên Chúa của ngươi vìø Yavê sẽ không dung kẻ hư từ nêu Danh Người.
           “8Ngươi hãy nhớ đến ngày hưu lễ để tác thành ngày ấy. 9Trong sáu ngày ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi. 10Nhưng ngày thứ bảy là hưu lễ kính Yavê Thiên Chúa; ngươi sẽ không làm bất cứ việc nào, ngươi và con trai con gái ngươi, tớ trai và tớ gái của ngươi, thú vật của ngươi và khách ngụ cư ở bên trong cổng thành ngươi. 11Vì trong sáu ngày, Yavê đã làm nên trời đất, biển và tất cả mọi sự trong các nơi ấy, nhưng Người đã nghỉ ngày thứ bảy; bởi thế Yavê đã chúc lành cho ngày thứ bảy và tác thánh nó.
           “12Hãy trọng kính cha mẹ ngươi, ngõ hầu ngày đời ngươi được kéo dài trên thửa đất Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp ban cho ngươi.
           “13Ngươi sẽ không giết người
           “14Ngươi sẽ không ngoại tình
           “15Ngươi sẽ không trộm cắp,
           “16Ngươi sẽ không làm chứng gian cáo tội đồng loại,
           “17Ngươi sẽ không mê muốn nhà cửa của đồng loại,
           “Ngươi sẽ không mê muốn vợ của đồng loại, tớ trai tớ gái của nó, bò lừa của nó, và bất cứ vật gì của nó”.
           18Toàn dân khi thấy sấm sét và tia lửa, cùng tiếng loa và núi bốc khói, thì rụng rời mà đứng mãi đàng xa. 19Họ mới nói với Môsê: “Chính ông hãy nói với chúng tôi; chúng tôi, xin vâng nghe. Nhưng ước gì Thiên Chúa đừng nói với chúng tôi kẻo chúng tôi chết mất!” 20Môsê đã nói với dân: “Đừng sợ! vì để thử lòng các ngươi mà Thiên Chúa đã đến, và để sự kính sợ Người có trước mặt các ngươi, ngõ hầu các ngươi đừng phạm tội nữa!” 21Dân đã đứng mãi đằng xa và Môsê tiến lại bên đám mây, chỗ có Thiên Chúa.