Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Giải thích lịch sử theo tiên tri

Giải thích lịch sử theo tiên tri 
                Biến cố vừa nói không phải là điều thường xảy ra. Làm sao Dothái lại sống
xót, trong khi biết bao dân tộc thời xưa khác không chóng thì chầy, đã mất tất cả cái bản ngã, và danh tính của họ mai một khi phải trà trộn làm dân các đế quốc Tiểu Á cổ thời? Không mấy dân bị tàn phá như thế: Bại trận liên tiếp, vỏn vẹn còn nhóm xót lại, bị phát lưu tha phương, dưới một ách đô hộ lâu năm của những quyền bính xa lạ và lại văn minh!  Thế mà người Dothái vẫn còn sống, đã tái thiết cộng đoàn của họ và chuyển lại một truyền thống luôn phát triển thêm, một truyền thống chứng tỏ có ảnh hưởng kiến tạo trên hết tất cả lịch sử về sau. Tại sao như vậy? Câu trả lời chỉ có thể là: Các tiên tri trong vòng hai thế kỷ đã tổ thuật được một giải thích đặc biệt về trình tự lịch sử đến sau phải quay hướng mới.
                Thực ra chính các tiên tri, thì họ không nghĩ thế. Họ không phải là triết gia lập thuyết một cách trừu tượng, sau khi đã quan sát sự đời. Họ tự giới thiệu bằng kiểu nói của sứ giả: Yavê phán thế này!  Họ tin chắc rằng chính Thiên Chúa đã phán với họ (cách nào, một vấn đề thuộc thần bí). Thiên Chúa phán với họ qua các biến cố họ sống. Cách họ giải thích lịch sử, không phải do hoạt động của trí khôn họ. Đó là ý nghĩa họ thấy chính trong biến cố, khi lòng trí họ mở ra cho sự kiện bên ngoài. Vì thế cho nên việc đồng hóa với Lời Thiên Chúa ngỏ với loài người.
                Trong các chương tiên tri, không có chương nào tỏ cho ta thấy minh bạch và sống động những nguồn hứng của tiên tri cho bằng trình thuật của Ysaya về thiên triệu của ông. Ông được kêu gọi trong một thị kiến. Một thị kiến với tất cả những hình ảnh tôn nghiêm về tôn giáo trong môi trường của ông. muốn hội được ý nghĩa, phải tưởng tượng khung cảnh, và cho mỗi hình ảnh cái sức nặng của nó trên tình cảm của người xưa. Một người quý phái ưu thời mẫn thế, kinh lịch về những chính trị xã hôïi của nước nhà, vào thời chuyển ngôi trong lúc éo le trên chính trường quốc tế, chàng thiếu niên này cũng sẽ có phần trong các vấn đề ấy, nhưng trên một bình diện khác xa cái việc của đàm luận chính trị thường tình. Ông vừa tham dự lễ bái trong Đền thờ và còn đứng đó trầm ngâm suy nghĩ mắt đăm đăm nhìn tế đàn khói hi sinh nghi ngút và nhấp nhô trong làn khói những hình thù chạm trổ những linh vật diệu kỳ. Với cảnh trí ấy ta hãy đọc :
                Năm vua Ôzya chết, tôi đã được thấy Đức Chúa ngự trên ngai
                cao thăm thẳm tà cầm bào lấp đầy Đền thờ. Có những Sêraphim
đứng chầu bên trên, mỗi vị có sáu cánh, lấy hai cánh phủ mặt, hai cánh che thân, và hai cánh để bay. Vị này hô, vị khác đáp rằng :
"Thánh, Thánh, Thánh, Yavê cá cơ binh! 
                Trụ cửa bên thềm rung chuyển cả lên vì tiếng các vị hô ra, còn đền trong nghi ngút khói.
Bấy giờ tôi nói: "Khốn cho tôi!  Tôi bị tiêu diệt mất, vì tôi môi phàm ô uế, tôi lại ngụ giữa một dân môi phàm ô uế, mà chính mắt tôi đã thấu Đức Vua, Yavê các ơ binh!", nhưng một vị trong hàng Sêraphim bay lại bên tôi, nơi tay ngài một cục than hồng, ngài đã lấy kẹp gắp ở tế đàn. Ngài để than hồng chạm miêïng tôi và nói: "Đây cái này đã chạm miệng ngươi, thì tội ác ngươi tan lỗi lầm của ngươi được khỏa". Đoạn tôi đã nghe tiếng Đức Chúa phán: "Ta sẽ sai ai? Ai sẽ đi thay chúng ta?" Và tôi đã thưa: "Này tôi đây, xin Người sai tôi".
                                                  (Ysaya 6 1-8 )
 
                Đó là một kinh nghiệm căn bản, cắm sâu vào bản ngã của một con người. Nơi kinh nghiệm ấy, đã gồm tóm tất cả những gì là cốt thiết cho việc giải thích lịch sử của các tiên tri: Có trong kinh nghiệm ấy cái ý thức về uy quyền và Thánh thiện của Thiên Chúa Yavê như điều căn bản của tất cả mọi sự. Đã có con người trước nhan Thiên Chúa, vừa bị lên án vừa được thứ tha. Đã có lời kêu gọi của Thiên Chúa và tiếng ứng đáp của người ta. Ysaya cũng như tất cả các bạn tiên tri, hết thẩy đều nói: ý nghĩa lịch sử là gì? Aáy là chính Thiên Chúa đứng trước mặt loài người, trong sự phán xét và trong lòng thương xót của Người, ra một lời hiệu triệu đòi phải ứng đáp. Họ đã giải thích lịch sử như thế, và họ đã lôi kéo được một nhóm người sẵn sàng đón nhận phương diện của họ. Chính vì thế mà lịch sử đã mặc lấy cái chiều lịch sử đã có. Như lược toát công việc các tiên tri trên này đã cho Thánh thấy, từ Ysaya được thị kiến và được kêu gọi làm tiên tri cho đến việc tái tạo cộng đoàn Dothái vào thế kỷ thứ 6, đã có một chuỗi biến cố liên tiếp và cùng với biến cố có kèm theo sự Amos hiểu chúng. Chính chuỗi biến cố ấy cùng với sự am hiểu theo nhãn giới tiên tri ấy đã có những hậu quả vĩ đại cho lịch sử về những thế kỷ sau.
                Ta phải lấy sự am hiểu lịch sử các tiên tri đó là kim chỉ nam để đi vào ý nghĩa của tất cả Cựu Ước, trong hình thức còn lưu lại, đều đã được viết sau thời các tiên tri, và mang dấu tích của ảnh hưởng các tiên tri. Các sách lịch sử đã soạn lại, theo những biên niên sử, và hồ xưa để lại. Nhưng do tay các đồ đệ của các tiên tri. Và ngũ Kinh cũng được soạn dịch dưới ảnh hưởng các tiên tri. Ơn kêu gọi của Abraham, ơn kêu gọi của Môsê đều đã được tả lại bằng những từ ngữ các tiên tri dùng để nói về thiên triệu của họ. Các môn đồ tiên tri đã tra tay viết lại lịch sử Israel là có ý cho thấy ý nghĩa chất chứa trong đó, chiếu theo giáo huấn của các tiên tri. Sau khi đã biết qua lịch sử những thế kỷ quyết định về ý nghĩa tôn giáo của lịch sử, chúng ta xét qua những phần khác của Quy điển Cựu Ước, trong trình tự lịch sử.