Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Ghêđêôn và Abimêlek (Thp 6,1-40)

                             5 – GHÊĐÊÔN VÀ ABIMÊLEK

a) Ơn gọi của Ghêđêôn

Israel bị người Mađian ức hiếp
                 6. 1Con cái Israel đã làm sự dữ trước mắt Yavê. Và Yavê đã phó nộp họ trong tay Mađian bảy năm. 2Tay Mađian đã thắng thế trên Israel. Để đối phó Mađian, con cái Israel đã làm cho mình những địa đạo trên núi non, những hang hốc với sào huyệt. 3Hễ Israel gieo vãi rồi quân Mađian tiến lên, với Amalek và con cái phương Đông! chúng tiến lên đánh (Israel). 4Chúng cắm trại bên họ và tàn phá hoa màu trong xứ, mãi tận Gaza; chúng không để chừa lại một kế sinh nhai nào ở Israel, (bắt cả) chiên dê, bò lừa. 5Vì chúng tiến lên, chúng và các súc vật, lều trại của chúng, chúng đến đông như chấu chấu, không biết cơ man nào mà kể, chúng và lạc đà của chúng. Chúng nhập vào xứ để tàn phá. 6Vì thế Israel ra nghèo xơ xác vì Mađian! và con cái Israel kêu lên Yavê.

Một tiên tri can thiệp
               7Và xảy ra là, bởi con cái Israel đã kêu lên với Yavê nhân vì quân Mađian, 8thì Yavê sai một tiên tri đến với con cái Israel. Ngài nói với họ! "Yavê Thiên Chúa của Israel nói thế này! Chính Ta đã đem các ngươi lên từ Aicập và đã đem các ngươi ra khỏi nhà tôi mọi. 9Ta đã dật các ngươi khỏi tay Aicập và tay mọi kẻ áp bức các ngươi. Ta đã xua chúng khỏi trước mặt các ngươi, và đã ban cho các ngươi đất đai của chúng. 10Và Ta đã phán với các ngươi! Ta là Yavê Thiên Chúa của các ngươi; các ngươi không được kính vì các thần của dân Amori, nơi xứ chúng các ngươi đang ở. Nhưng các ngươi đã không nghe tiếng Ta!"

Thần sứ Yaavê hiện ra cho Ghêđêôn
                 11Thần sứ Yavê đến ngồi nơi gốc cây Sến ở Ophrah, thuộc Yoash họ Abiêzer. Ghêđêôn, con ông, đang đập lúa trong bồn đạp nho, để lánh mặt quân Mađian. 12Thần sứ Yavê đã hiện ra với ông và nói!   "Yavê ở với ông, hỡi chiến sĩ anh dũng!” 13Ghêđêon nói với ngài! "Xin lỗi đức ông, nếu thực Yavê ở với chúng tôi, thì tại sao lại xẩy đến cho chúng tất cả cơ sự này? Vậy đâu nào tất cả những sự lạ cha ông chúng tôi đã thuật lại cho chúng tôi, mà rằng! Há không phải Yavê đã đem chúng ta lên từ Aicập đó sao? Và bây giờ Yavê đã thí bỏ chúng tôi, đã phó nộp chúng tôi trong bàn tay của Mađian!"
               14Bấy giờ Yavê quay lại phía ông và nói! "Với sức lực ngươi có đó, hãy đi mà cứu Israel khỏi bàn tay Mađian. Há không phải Ta đã sai ngươi đó sao?" 15Nhưng ông đáp lại Ngài! “Xin lỗi đức ông, tôi sẽ lấy gì mà cứu Israel? Này họ hàng tôi yếu thế nhất trong Manassê, và tôi, tôi là út trong nhà cha tôi!" 16Yavê phán với ông! “Ấy là vì Ta sẽ ở với ngươi, và ngươi sẽ đánh quân Mađian như thể (chỉ có) một người!" 17 Ông thưa! “Nếu thực tôi được nghĩa với Người, xin Người làm một dấu cho tôi (biết) là chính Người đã phán với tôi. 18Xin người đừng rời đây trước khi tôi trở lại với Người và xuất lễ vật thết trước mặt Người!” Và Người phán! “Ta sẽ lưu lại cho đến khi trở về!".
                19Ghêđêôn đi vào, dọn một dê con và một giạ bột làm bánh không men. Ông đặt thịt trong một cái giỏ, còn nước thịt ông để trong niêu; rồi ông đem (cả) ra cho Ngài ở gốc cây Sến và đệ lên. 20Thần sứ của Thiên Chúa bảo ông! "Lấy thịt và bánh không men đặt trên tảng đá kia và tưới nước thịt lên trên!" Và ông đã làm như thế. 21Thần sứ Yavê giơ đầu gậy nơi ấy Ngài và đụng vào thịt và bánh không men. Tức thì lửa bốc lên từ đá, mà thiêu thịt và bánh không men; đoạn thần khí Yavê biến khỏi mắt ông. 22Ghêđêôn mới thấy đó là Thần sứ Yavê, và Ghêđêôn thốt lên “khốn nỗi! Lạy Đức Chúa Yavê, vì tôi đã thấy Thần sứ Yavê, diện đối diện”. 23Nhưng Yavê phán với ông! “bằng yên cho ngươi! Đừng sợ! ngươi sẽ không chết!” 24Ghêđêôn đã xây ở đó một tế đàn và ông gọi là! “Yavê-Bằng yên”. Tế đàn vẫn còn cho tới ngày nay ở Ophrah, họ Abiêzer.

Ghêđêôn chống lại Baal
                 25Đêm ấy, Yavê phán với ông! "Lấy con bò tơ của cha ngươi, cùng một con bò thứ hai bảy tuổi. Ngươi sẽ phá đổ tế đàn Baal của cha ngươi; và chặt cây nêu thờ bên tế đàn, 26đoạn ngươi xây tế đàn cho Yavê Thiên Chúa của ngươi, trên đỉnh ải đồn, như lệ thường, và lấy con bò thứ hai thượng tiến làm thượng tiến làm thượng hiến trên gỗ cây nêu thờ ngươi đã chặt”. 27Ghêđêôn mang theo mười người trong hàng gia nhân và đã thi hành như Yavê phán dạy ông. Nhưng ông sợ gia đình của cha và người trong thành nên không giám làm ban ngày; vậy ông đã làm ban đêm. 28Sáng ngày người trong thành dậy sớm, và này tế đàn Baal đã bị sụp đổ và nêu thờ bên cạnh đã bị chặt, con bò thứ hai đã đuợc thượng tiến trên tế đàn mới xây. 29Họ nói với nhau! "Ai đã làm điều này?" Họ tìm, họ kiếm. Và người ta nói! “Chính Ghêđêôn con của Yôash đã làm điều ấy!" 30Người trong thành nói Yôash! “Lôi thằng con của ông ra đây, nó phải chết! Vì nó đã lật đổ tế đàn của Baal và chặt nêu thờ bên cạnhöõng”.31Yôash mới nói với tất cả những người đứng bên cạnh ông! “Thế ra các ngươi phải chiến đấu cho Baal? Các ngươi phải tế độ cho ngài? (Ai tự phụ chiến đầu cho ngài sẽ chiến đấu cho mình, vì người ta đã lât đổ tế đàn của ngài!” 32Ngày ấy, người ta đã gọi Gheđêôn là Yơrubbaal, mà rằng! “Xin Baal chiến đấu với nó, vì nó đã lật đổ tế đàn của ngài!”

Mộ binh.
                33Toàn thể Mađian, Amalek và con cái Phương Đông đã tập họp với nhau; chúng đã tràn qua mà đóng trại trong cánh đồng Yzrơel. 34Thần khí Yavê xuống phủ trùm người Ghêđêôn, và ông thổi tù và, họ Abiêer tập hợp theo ông. 35Ông sai sứ đi khắp Manassê; và cả họ nữa, họ cũng tập hợp theo ông. Ông sai sứ đi đến Asher, Zabulôn, Neptali, và họ đã lên nghinh đón sứ giả.

Dấu lạ
                36Ghêđêôn thưa với Thiên Chúa! “Nếu quả thực Người định dùng tay tôi cứu Israel như Người đã phán, 37thì này tôi xin trải một mảnh lông chiên ngoài sân! nếu có sương trên lông chiên mà thôi, còn mặt đất vẫn khô, tôi sẽ nhận biết là Người muốn dùng tay tôi để cứu Israel như Người đã phán”. 38Và đã xẩy ra như vậy. Hôm sau ông dậy sớm và vắt lông chiên; ông đã vắt sương tự lông chiên ra được đầy một tô nước. 39Đoạn Ghêđêôn thưa với Thiên Chúa! “Xin khí nộ Người đừng bốc cháy trên tôi và cho phép tôi thưa một lần nữa. Xin cho tôi thử chỉ một lần nữa thôi vềâ lông chiên! Xin cho khô nơi lông chiên mà thôi, còn sương ở trên có mặt đất! 40Thiên Chúa đã làm như thế đêm ấy! Chỉ có lông chiên khô mà thôi, còn cả mặt đất đều có sương.