Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Ghêđêôn giao chiến tại bên kia Yorđan (Thp 8,4-35)

c) Ghêđêôn giao chiến tại bên kia Yorđan
Ghêđêôn đuổi theo kẻ thù
               4Ghêđêôn đến (sông) Yorđan. Ông qua sông với ba trăm người đi với ông, kiệt sức vì đuổi giặc. 5Ông nói với các người thành Sukkot!  "Xin các ông cho quân binh theo tôi ít nhiều ổ bánh, vì họ đã kiệt quệ rồi. Và tôi, tôi đang đuổi theo Zêrakh và Xalmunna, các cua Mađian". 6Hàng đầu mục Sukkot mới nói! "Bàn tay Zêrakh và Xalmunna bây giờ đã ở trong tay ông sao, để chúng tôi đã đãi bánh cho quân binh của ông?" 7Nhưng Ghêđêôn nói! "Đã vậy, thì khi nào Yavê phó nộp tay tôi, Zêrakh và Xalmunna, tôi sẽ chà thây các ngươi giữa gai sa mạc, giữa cây cà cuốc!" 8Bỏ đó, ông lên Pơnuel và cũng nói với họ như thế. Và các người thành Sukkot trả lời sao, những người thành Pơnuel cũng đáp lại như vậy. 9Và ông cũng nói với các người ở Pơnuel! "Tôi về đuợc bình an, tôi sẽ lật đổ cái tháp này”.

Đánh bại Zêrakh và Xalmunna
                10Zêrakh và Xalmunna ở Qarqor và quân binh ở với họ chừng mười lăm ngàn, tất cả số sót của tất cả hàng ngũ con cái Phương Đông, còn những người đã ngã gục là một trăm hai mươi ngàn, những kẻ tuốt gươm được. 11Ghêđêôn lên theo đường của những người ở lều, ở phía Đông Nôbakh và Yôgbêhah, và ông đánh vào trại (trong khi) cả trại (tưởng đã) an toàn 12Zêrakh và Xalmunna chạy trốn; ông đã đuổi theo họ và đã bắt được cả hai vua Mađian, Zerakh và Xalmunna, cùng làm cho tất cả các trại tán loạn.

Gheđêôn trả thù 
               13Ghêđêôn, con của Yôash tự chiến trường trở về qua đèo Khares, 14ông bắt được một tráng niên thuộc người Sukkot và tra hỏi nó, và nó đã viết cho ông (tên) các đầu mục và kỳ mục Sukkot bảy mươi bảy người. 15Ông đến với những người ở Sukkot mà nói! "Này đây Zêrakh và Xalmunna; nhân vì họ, các người đã nhục mạ tôi, những rằng! Bàn tay Zêrakh và Xalmunna bây giờ đã ở trong tay ông sao, để chúng tôi phải đãi bánh cho người kiệt quệ các ông? 16Ông bắt các kỳ mục trong thành, rồi lấy gai sa mạc và cây cà cuốc, và ông đã rữa dạy người Sukkot cách ấy. 17Và ông đã lật đổ tháp của Pơruel và giết dân thành ấy. 18Bấy giờ ông nói với Zêrakh và Xalmunna! “Những người các ông đã giếát ở Tabor họ như thế nào?” Họ nói! “Ông sao thì họ cũng vậy! họ mỗi người đều có hoàng tử”. 19Ông nói! “Anh em tôi đó, con cùng một mẹ! Yavê hằng sống! Phải chi các ông đã để họ sống, thì tôi cũng chẳng giết các ông”. 20Đoạn ông bảo Yêter, trưởng nam của ông! “Đứng dậy! Giết chúng đi!” Những thằng bé đã không tuốt gươm, vì nó sợ, bởi nó còn bé. 21Zerakh và Xalmunna mới nói! “Chính ông đứng lên đi, mà chém chúng tôi vì người thế nào, dũng lực vậy!” Và Ghêđêôn đã đứng dậy giết Zerakh và Xalmunna, rồi ông lấy những khách đeo cổ các lạc đà của họ.

Ghêđêôn chết
                 22Người Israel nói với Ghêđêôn! “Ông hãy cầm quyền trên chúng tôi, chính ông rồi con ông, cháu ông, ông đã cứu chúng tôi khỏi tay Mađian" 23Ghêđêôn bảo họ! "Tôi sẽ không cầm quyền trên các ông, mà con tôi cũng không cầm quyền trên các ông! Chính Yavê sẽ cầm quyền trên các ông!"
              24 Rồi Ghêđêôn nói với họ! “Tôi muốn xin các ông một điều! các ông cho tôi một người một chiếc vòng trong phần chiến phẩm của mình!” - Là vì quân bại trận có mang vòng vàng, vì chúng là người Ismael - 25Họ nói! “Chúng tôi sẵn lòng dâng ông!" Họ trải một cái áo choàng xuống và họ ném vào đó, mỗi người chiếc vòng thuộc phần chiến lợi phẩm của mình. 26Các vòng vàng ông đã xin cân được một ngàn bảy trăm seqel vàng, không kể các kim khánh, hoa tai, áo gấm điều trên mình các vua Mađian, cũng không kể những kiểng nơi cổ lạc đà của chúng. 27Ghêđêôn lấy vàng làm một ephođ mà trưng nơi thành của ông, tại Ophrah; và toàn thể Israel đã dâm bôn theo ephođ ấy; nó đã thành bẫy cho Ghêđêôn và gia đình ông.
                28Và như thế làMađian đã bị hạ xuống trước mặt con cái Israel làm chúng không còn ngẩng đầu lên được nữa, và xứ đã được yên hàn bốn mươi năm, những ngày đời Ghêđêôn. 29Yơrubbaal con của Yôash đã trẩy đi và về lại nhà. 30Ghêđêôn có được bảy mươi người con, xuất tự vế ông, vì ông đã có nhiều vợ. 31Và người thiếp của ông ở Sikem cũngg đã sinh cho ông một trai và ông đặt tên nó là Abimêlek. 32Rồi Ghêđêôn con của Yôash đã chết lúc tuổi già phúc hậu và đã được tống táng trong mộ của Yôash cha ông ở Ophrah, họ Abiêzer.

Israel sa ngã lại
              33Ghêđêôn vừa chết, con cái Israel đã lại dâm bôn theo các Baal và tôn Baal-Bêrit làm thần linh của họ. 34Con cái Israel đã không nhớ đến Yavê Thiên Chúa của họ, Đấng đã giải thoát họ khỏi tay mọi kẻ thù xung quanh. 35Và họ đã chẳng xử nhân nghĩa với nhà Yơrubbaal-Ghêđêôn vì tất cả ơn phúc ông đã làm cho Israel.