Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Ezra và Nêhêmya tổ chức cộng đồng (Er 7,1 - 10,44)

                  II. EZRA VÀ NÊHÊMYA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG
Sứ vụ của Ezra
         7. 1Sau các việc ấy, dưới triều Artaxetxes vua Batư, Ezra con của Sơraya…con của Azaryah, con của Khilqiyah, 2con của Shal-lum, concảu Sađok, con của Akhitub, 3con của Amarya, con của Azaryah, con của Yôkhanan, con của Azaryah, con của Akhimaas, con của Sađok, con của Akhitub, con của Amaryah, con của Mơrayốt, 4con của Zơrakhyah, con của Uzzi, con của Buqqi, 5con của Abishua, con của Pinơkhas, con củaÊlêazar, con của Aharôn, vị thượng tế, 6ông Ezra ấy đã hồi hương từ bên Babel– ông là một viên ký lục thành thạo về luật Môsê mà Yavê Thiên Chúa của Israel đã ban. Bởi có tay Yavê Thiên Chúa của ông trên ông, thì vua đã ban cho ông mọi sự ông ước mong. 7ông đã dẫn lên Yêrusalem (một số đông) con cái Israel, cùng tư tế, Lêvi, ca sĩ, giữ cửa, những người hiến thân, năm thứ bảy đời vua Artaxerxes. 8Ông đã tới Yêrusalem tháng năm, đó là năm thứ bảy của vua. 9Vì, ông đã định lên đường bỏ Bathel ngày mồng một tháng thứ nhất; và mồng một tháng năm ông đã tới Yêrusalem, vì có tay nhân lành của Thiên Chúa ông thờ ở trên ông. 10Vì Ezra đã quyết tâm tra tầm Luật Yavê, để thực hành và dạy các luật điều, phán quyết trong Israel.

Chiến chỉ của Artaxeres
        11Đây là bản sao lục chiếu chỉ vua Arazxerxes đã ban cho Ezra, tư tế ký lục, ký lục chuyên về các lời Yavê đã truyền và về các luật điều của Người trên Israel :
        “12Artaxeres vua trên các vua, gửi cho Ezra, ký lục luật của Thiên Chúa trên trời, vạn an!
          “Vậy bây giờ, 13lịnh ta ban ra là mọi người thuộc dân Israel sống trong đế quốc ta và các tư tế cùng Lêvit, ai muốn đi Yêrusalem thì đều đuợc phép trẫy đi với khanh. 14Vì khanh được hoàng đế và bảy vị cố vấn của ngài biệt phái đi đi thị sát Yuđa và Yêrusalem, chiếu theo luật của Thiên Chúa, khanh co trong tay, 15Và đem bạc vàng vua và cố vấn của ngài đã có lòng thành dâng cho Thiên Chúa của Israel. Đấng có lưu đình ở Yêrusalem, 16cũng như tất cả bạc vàng khanh tìm ra được trong toàn địa hạt Babel cùng với của lễ lòng thành mà dân cùng các tư tế sẵn lòng dâng vào nhà Thiên Chúa của họ ở Yêrusalem. 17Vì thế, khanh sẽ chu đáo sắm bò vật, cừu chiên và đồ cúng lễ, quán thế kèm theo mà tiến dâng trên tế đàn của Nhà Thiên Chúa các khanh thờ ở Yêrusalem. 18Và sự gì khanh và các anh em khanh xét phải làm với số thặng dư bạc vàng, các khanh sẽ làm chiếu theo ý của Thiên Chúa các khánh thờ. 19Và các đồ vật sẽ trao cho khanh để dùng voà việc phụng thờ trong nhà Thiên Chúa của khanh, khanh sẽ đặt trước Thiên Chúa của Yêrusalem. 20Và những vật cùng dùng khác trong Nhà của Thiên Chúa khanh thờ và khánh có phận sự nạp vào, khanh sẽ lĩnh nơi Sở bảo tàng của hoàng triều. 21Chính ta, hoàng đế Artaxerxes ra lịnh cho tất cả các thủ quỹ (vùng) Bên-kia sông: Mọi diều Ezra, tư tế ký lục của Luật Thiên Chúa trên trời, xin với các khanh đều phải được thi hành chu đáo, 22cho đến một trăm tạ bạc, một trăm tạ lúa miến, một trăm thùng rượu, một trăm thùng dầu, còn muối thì không vạch (giới hạn). 23Tất cả những gì là lệnh của Thiên Chúa trên trời phải được tín cẩn thi hành cho Nhà của Thiên Chúa trên trời, ngõ hầu nghĩa nộ khỏi giáng xống trên đế quốc, trên hoàng đế và các hoàng tử. 24Ta cũng thông tri cho các khanh là một tư tế, Lêvit, ca sĩ, giữ cửa, các người hiến thân, tức là những người phụng sự nhà ấy của Thiên Chúa, người ta không được phép thu cống nạp, thuế má, thuế quan trên họ.
        “25Còn khanh, Ezra, với sự khôn ngoan của Thiên Chúa khanh thờ có tay khanh, khanh hãy đặt án sát, quan chức để họ xử kiện cho toàn dân ở (vùng) “Bên kia sông”, tức là cho những người biết luật của Thiên Chúa khanh thờ; và những ai không biết, các khanh sẽ lo dạy dỗ. 26Và mọi kẻ không thi hành Luật của Thiên Chúa khanh thờ, mà cũng là Luật của hoàng đế, thì phải trừng trị chúng nghiêm thẳng: hoặc là tử hình hay trục xuất, hoặc là tiền vạ hay giam tù”.

Hành trình của Ezra
        27Chúc tụng Yavê, Thiên Chúa của tổ tiên chúng ta, Đấng đã xui lòng nhà vua tôn trọng Nhà của Yavê ở Yerusalem như thế; 28và Người đã cho tôi gặp được nghĩa sủng trước mặt hoàng đế và các cố vấn của ngài cùng tất cả hàng quân quyền rất mạnh thế của hoàng đế. Và tôi đã được phấn chấn – vì có tay của Yavê Thiên Chúa của tôi ở trên tôi – và tôi đã thâu họp lại các đầu mục của Israel để lên đường với tôi.

Danh sách những người hời hương với Ezra
        8. 1Và đây là các trưởng tộc với gia phả của họ, những người lên (Yêrusalem) với tôi từ Babel dưới triều Artaxerxes vua Babel.
         2Thuộc con cái Pinơkhas: Gersôm. Thuộc con cái Ithamar: Đaniel. Thuộc con cái Đavit: Khattush. 3Con của Shơkanyah, thuộc con cái1 Parơôsh, Zakarya và cùng với ông đã đăng số một trăm năm mươi nam nhân. 4Thuộc con cái Pakhat-Moab: Elyơhônai, và cùng với ông (có) hai trăm nam nhân. 5Thuộc con cái Zattu : Shơkanya, con của Yakhaziel; và cùng với ông (có) năm mươi nam nhân. 6Thuộc con cái Ađin: Êâbeđ, con của Yônatan; và cùng với ông (có) năm mươi nam nhân. 7Thuộc con cái Êlam: Ysaya, con của Athalya; và cùng với ông (có) bảy mươi nam nhân. 8Thuộc con cái Shơphatya: Zơbađyah, con cái của Mikal; và cùng với ông (có) tám mươi nam nhân. 9Thuộc con cái Yôab: Ôbađya, con của Yơkhiel; và cùng với ông (có) hai trăm mười tám nam nhân. 10Thuộc con cái [Bani]: Shơlômit, con của yôsiphyyah; và cùng với ông (có) một trăm sáu mươi nam nhân. 11Thuộc con cái Bebai: Zakaria, con của Bêbai; và cùng với ông (có) hai mươi tám nam nhân. 12Thuộc con cái Asyađ: Yôkhaan con của Haqqatan; và cùng với ông (có) một trăm mười nam nhân. 13Thuộc con cái Ađoniqam: những người sau hết. Và đây là tên của họ : Êâliphêlet, Yơiel, Shơmaya: và cùng với họ (có) sáu mươi nam nhân. 14Thuộc con cái Bigvai: Utai con của Zakhur; và cùng cới ông (có) bảy mươi nam nhân.
         15Và tôi đã thâu họp họ lại bên sông chảy về phía Ahava; và chúng tôi đã đóng trại ở đó ban ngày. Tôi để ý thì thấy có dân, có tư tế, nhưng các Lêvit, thì tôi không thấy có ai cả. 16Nên tôi đã phái đi Êâliêzer, Ariel, Shơmaya, Elnatan, Yarib, Elnatan, Natan, Zakarya, Mơshullam, tức là những đầu mục, và Yôyarib, Elnatan là những người từng trải .17Và tôi đã ra chỉ thị cho họ biết về Iđđô, trưởng phường ở địa điểm Kasikhya, và cho họ chuyển lời miệng tôi muốn nói với Iđđô và các anh em ông, những người hiến thân ở địa điểm Kasiphya, xin ông dẫn đến cho chúng tôi ít người lo phụng sự Nhà của Thiên Chúa. 18Và vì có tay nhân lành của Thiên Chúa chúng tôi thờ trên chúng tôi, ông đã dẫn đến cho chúng tôi một người thông minh, thuộc con cái makhli, con của Lêvi, con của Israel: Shêrêbyah và con cái cùng anh em con ông: mười tám (người), 19và Khashabyah và với ông, Yơshayah, em ông, thuộc con cái Mơrari, và con cái họ: hai mươi người. 20Và thuộc hàng những người “hiến thân”mà Đavit và hàng lãnh đạo đã ban để phục dịch các Lêvit :hai trăm người “hiến thân”tất cả đều đã được kê tên.
        21Ở đó, nơi bờ sông Ahava, tôi đã hô hào giữ chay, để hạ mình trước nhan Thiên Chúa chúng tôi; ngõ hầu cầu khẩn cho chúng tôi
được hành trình xuôi thuận, cho các trẻ và tài sản của chúng tôi. 22Vì tôi thẹn không muốn xin hoàng đế cấp cho binh đội và kỳ mã để hộ vực chúng tôi chống lại thù địch trên đường; quả chúng tôi đã thưa vớí hoàng đế rằng: “Tay của Thiên Chúa chúng tôi trên mọi kẻ tìm kiếm người để giáng phúc; và quyền lực cùng hịnh nộ của Người trên mọi kẻ chối bỏ Người”. 23Vậy chúng tôi đã giữ chay khẩn cầu Thiên Chúa của chúng tôi vì lẽ đó, và người đã nhận lời chúng tôi.
         24Đoạn tôi đã lựa lấy mười hai vị tư tế, rồi Shêrêbyah và Khashabyah và cùng với họ. 25Và tôi đã cân cho họ bạc vàng và các đồ vật cúng vào Nhà của Thiên Chúa chúng tôi, do hoàng đế, các vị cố vấn và quan chức của ngài cùng toàn thể Israel có mặt chứng kiến. 26Tôi ký nạp vào tay họ: sáu trăm năm mươi tạ bạc, và đồ bằng bạc đến một trăm tạ; một trăm tạ vàng, 27hai mươi chèn vàng, giá một ngàn quan tiền Đarius, hai bình đồng mạ vàng, quý như vàng. 28Và tôi bảo họ: “Các ông đã được hiến thánh cho Yavê; và các đồ vật này là của thánh; bạc vàng là của lễ lòng thành dâng Yavê, Thiên Chúa của tổ tiên các ông; 29Các ông hãy canh phòng gìn giữ cho đến khi ký nạp trước mặt hàng lãnh đạo của tư tế và Lêvít, và hàng lãnh đạo các gia tộc Israel ở Yêrusael, trong các phòng của nhà Yavê”. 30Vậy các tư tế và Lêvit đã lãnh nhận lấy vàng bạc đã cân và các đồ vật để đem đi Yêrusalem, đến Nhà của Thiên Chúa chúng ta.31Chúng tôi đã khởi hành từ sông Ahava ngày mười hai tháng thứ nhất để đi Yêrusalem. Tay Thiên Chúa chúng tôi ở trên chúng tôi và Người đã phòng bị chúng tôi khỏi bàn tay thù địch và cướp rình đường. 32Chúng tôi đã rời được Yêrusalem và đã nghỉ ngơi ở đó ba ngày. 33Và ngày thứ tư, chúng tôi đã ký nạp bạc vàng và các đồ vật trong Nhà Thiên Chúa chúng tôi, trong tay tư tế Mơrêmôt của con Uriya, và cùng với ông, có Êlêazar con của Pinơkhas; và cùng với họ, có các Lêvit : Yôzabađ, con của Yôsua và Nôađyah con của Bennui, 34mọi sự đúng theo số, theo lượng và tất cả số lượng đã được ghi sổ.
          Nhân dịp ấy, 35những người tù đày về, nhưng con cái Lưu đày đã dâng hương hiến cho Thiên Chúa của Israel: mười hai bò tơ cho toàn thể Israel, chín mươi sáu con cừu, bảy mươi hai con chiên, mười hai con dê làm lễ tạ tội: tất cả làm thượng hiến cho Yavê.
          36Đoạn họ đã trao các chỉ dụ của Hoàng đế cho các vị Bảo quốc và các tổng trấn (vùng) “Bên-kia-sông”. và các vị này đã ủng hộ dân và Nhà của Thiên Chúa .

Hôn nhân với người ngoại
        9. 1Khi các điều ấy đã xong xuôi, hàng lãnh đạo đã lại với tôi và nói: “Dân Israel, Tư tế và Lêvit không tách mình khỏi các dân trong các xứ; (họ đã sống) theo các điều gở của chúng, của (các dân) Canaan, Hit-tit, Phơrizi, Yơbusi, Ammon, Mooab, Aicập và Amôri. 2Vì họ đã cưới con gái của chúng cho họ, và cho con trai họ; dòng giống thách đã trà trộn với các dân trong các xứ: chính hàng lãnh đạo, những người chức trách đã tra tay trước hết vào việc phản phúc ấy”. 3Khi tôi nghe biết điều ấy, tôi đã xé áo mặc, áo choàng tôi. Tôi bức tóc bức râu, và tôi đã ngồi đò người sửng sốt. 4Xung quanh tôi, tụ tập lại tất cả những ai kính sợ lời của Thiên Chúa Israel thờ vì sự phản phúc của những người lưu đày; và tôi, tôi cứ ngồi đờ người sửng sốt mãi cho tới giờ cúng chiều, 5vào giờ cúng chiều, tôi chổi dậy khỏi cảnh thảm nảo ấy của tôi; với áo mặc, áo choàng rách tan, mà quì gối xuống và giang tay lên với Yavê Thiên Chúa của tôi. 6Và tôi nói:
        “Lạy Thiên Chúa của tôi, thật tôi xấu hổ thẹn thùng mà ngẩng mặt lên vơi Người, lạy Thiên Chúa của tôi, vì tội ác lỗi phạm tôi quá nhiều, ngút quá đầu chúng tôi, và tội vạ chúng tôi lớn thấu trời. 7Từ thời tổ tiên chúng tôi cho đến ngày nay, chúng tôi đã mắc tội vạ lớn lao, và vì tội ác chúng tôi đã bị nộp trong tay các vua tứ xứ, (một) cho gươm giáo, lưu đày, cướp phá, hổ mặt hổ mày, như ngày hôm nay. 8Và bây giờ, chỉ mới chốc lát đây, ơn Yavê Thiên Chúa của chúng tôi (đã tỏ bày) là chừa lại cho chúng tôi một nhóm sống sót và cho chúng tôi có chổ nương thân ở chốn thánh của Người, và Thiên Chúa chúng tôi đã soi rạng mắt chúng tôi, cho chúng tôi được hồi dương đôi chút trong cảnh lầm than nô lệ của chúng tôi. 9Vì chúng tôi là lũ nô lệ; nhưng trong cảnh lầm than nô lệ, Thiên Chúa của chúng tôi đã không bỏ chúng tôi; Người đã cho lan đến trên chúng tôi lòng nhân nghĩa trước mặt các vua Batư mà cho chúng tôi đuợc hồi huơng, được dựng lên tại Nhà của Thiên Chúa chúng tôi, mà tái cảnh hoang tàn Nhà ấy, và cho chúng tôi được có tường lũy trong Yuđa và ở Yêrusalem. 10Và bây giờ, lạy Thiên Chúa của chúng tôi, chúng tôi biết nói làm sao, sau cơ sự này? Vì chúng tôi đã bỏ lệnh truyền của Người. 11Người đã truyền ngang qua các tôi tớ Người là các tiên tri, mà rằng: Đất các ngươi chiếm là đất nhơ uế do sự nhơ uế của các dân trong các xứ, bởi những điều gở chúng đã chất đầy từ đầu xứ đền cuối xứ vì sự uế tạp của chúng. 12Và bây giờ, các ngươi đừng gả con gái các ngươi cho con trai chúng, và con gái chúng các người đừng cưới cho con trai các ngươi; các ngươi đừng bao giờ chạy theo sự an bình hạnh phúc của chúng, ngõ hầu các ngươi được nên mạnh thế và hưởng phúc lành trong xứ và trối lại làm cơ nghiệp cho con cái các ngươi mãi mãi.
        “13Sau mọi điều đã xảy ra cho chúng tôi, vì các việc làm xấu xa và tội vạ quá lớn của chúng tôi – dẫu rằng, lạy Thiên Chúa của chúng tôi, Người đã không phạt như tội ác chúng tôi đã đáng và đã cho chúng tôi số người thoát nạn này – 14làm sao chúng tôi còn có thể phạm đến các lịnh truyền của Người mà đi thông gia với quân quái gở này? Người lại không thịnh nộ mà huỷ tận tuyệt đi mà không còn để cho số sót thoát nạn nào đó sao? 15Lạy Yavê Thiên Chúa của Israel, chính vì bởi ân đức của Người mà chúng tôi còn được số sót thoát nạn, như thấy ngày hôm nay. Này chúng tôi đây trước nhan Người với tội vạ của chúng tôi. Quả không thể nào cứ như thế mà tồn tại được truớc nhan Người”.
        10. 1Trong khi Ezra cầu nguyện và xưng thú tội lỗi, khóc lóc, phục mình trước Nhà của Thiên Chúa, thì một đám rất đông Israel, đàn ông, đàn bà, trẻ con, đã tụ họp lại bên ông, vì dân khóc lóc thảm thíêt. 2Shơkanya con của Yơkhiel thuộc con cái Êlam mới cất tiếng nói với Êzra: “chúng tôi đã phản bội Thiên Chúa của chúng tôi, là đã cưới vợ ngoại thuộc các dân trong xứ. Nhưng bây giờ vẫn còn tia hy vọng cho Israel về điều này. 3Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cam đoan trước mặt Thiên Chúa của chúng tôi là sẽ Samari thải tất cả những người vợ (ấy) và con cái chúng, theo lời khuyên nhủ của đức ông và những kẻ dưới sự lịnh truyền của Thiên Chúa chúng tôi. Sẽ cứ chiếu theo Lề luật mà thi hành! 4Chỗi dậy đi, vì là việc của ông, chúng tôi xin ở bên ông. Cứ can đảm mà hành động đi!”5Bấy giờ Êzra chổi dậy và dạy hàng lãnh đạo các tư tế, Lêvit và toàn thể Israel thề nguyền sẽ lam như đã nói; và họ đã tuyên thệ. 6Rồi Êzra chổi dậy (bỏ chổ mình) đằng trước Nhà của Thiên Chúa mà đi vao phòng của Yôkhanan, con của Eâlyashi; và ông đã nghỉ đêm ở đó, không ăn bánh, không uống nước, bởi ông quá phiền muộn về tội thất trung của những người Lưu đày. 7Người ta đã ra thông cáo trong Yuđa và Yêrusalem là một con cái Lưu đày phải qui tụ lại ở Yerusalem.
         8Phàm ai, nội ban ngày Malaki không đến, thì chiếu theo quyết định của hàng lảnh đạo và kỳ mục, tài sản Sêraphim bị thần tru , và bản thân sẽ bị trục xuất khỏi đại hội nhưng ngươi Lưu đày. 9Bấy giờ mọi người Yuđa và Benyamin đều qui tụ lại ở Yêrusalem, ngày thứ ba, tức là ngày hai mươi tháng chín. Toàn dân ở cả trong công trường của Nhà Thiên Chúa, chạy chương trình rẩy vì sự xẩy ra và vì những trân mưa. 10Ezra, vị tư tế, chổi dây và nói với họ: “Các ông đã phản bội, là đã cưới vợ ngoại mà gia tăng tội vạ của Israel. 11Bây giờ các ông hãy thú tội với Yavê, Thiên Chúa của tổ tiên các ông, và hãy thi hành thánh ý của Người: Hãy tách mình ra khỏi các dân trong xứ, khỏi các người vợ ngoại”. 12Toàn thể đại hội đáp lại ả nói lớn tiếng: Đúng thế! Chúng tôi phải theo lời ông! 13Nhưng dân thì đông, lại là mùa mưa, không sức đâu mà đứng ngoài trời. Việc lại không phải là một trong hai ngày (là xong), vì chúng tôi có nhiều người đã sa phạm về điều này. 14Vậy xin để hàng lãnh đạo của chúng tôi đứng lại thay cho toàn thể đại hội, và phàm ai trong các thành của chúng tôi đã cưới vợ ngoại, sẽ đến vào những thời được chỉ định, và cùng với họ, các kỳ mục và thẩm phán của mỗi thành (cũng đến), cho tới khi nào hoả hào thỉnh nộ của Thiên Chúa chúng tôi vì điều này được thu hồi khỏi chúng tôi”. 15Nhưng Yônatan con của Asahel và Yakhzyah con của Tiqvah, chống lại điều ấy, và Mơshullam và Shabtai, Lêvit, cũng ủng hộ họ. 16Nhưng con cái Lưu đày vẫn thi hành như đã đề nghị. Tư tế Ezra đã lựa người, các trưởng tộc, thay mỗi gia tộc, tất cả đều được kê đích danh. Và họ đã ngồi lại ngày mồng một tháng mười để cứu xét vấn đề. 17Và họ đã xong xuôi (công việc) về tất cả những người đã cưới vợ ngoại, ngày mồng một tháng thứ nhất.
         18Người ta đã gặp thấy trong những người thuộc hàng tư tế đã lấy vợ ngoại: thuộc con cái của Yôsua con của Yôxađaq và anh em ông: Maaseya, Êâliêzer, Yarib và Gơđalya. 19Họ đã đoan ước sẽ rẫy vợ họ và dâng một cừu đực làm lễ tạ tội.
        20Thuộc con cái Immer: Khanani và Zơbađyah;
        21thuộc con cái Kharim: Maaseyah, Eâliyah, Shơmayah, Yơkhiel và Uzziyah.
        22Thuộc con cái Pashkhur: Eâlyôenai, Maaseyah, Ismael, Nơtanel, Yơzabađ, Êâlaaa.
        23Thụôc hàng Lêvit: Yôzabađ, Shơmơi, Qêlayah tức là Qơlita, Pơtakhyah, Yuđa và Êliêzer.
        24Thuộc hàng ca sĩ: Elyashib và Zakkur. Thuộc các người giữ cửa: Shullam, Telem và Uri.
        25Thuộc (dân) Israel :
        Thuộc con cái Parơôsh: Ramyah, Yizzyah, Milkiyah, Miyamin, Êâlêazar, Khashabyah và Bơnayah.
        26Thuộc con cái Êâlam: Mattanyah, Zakaryhib, Yơkhiel, Ađđi, Yơrêmôt, và Êâliyah.
        27Thuộc con cái Zattu: Elyôenai, Elyashib, Mattanyah, Yơrêmôt, Zabad, và Aziza.
28Thuộc con cái Bêbai: Yôkhanan, Khananyah, Zabbai, Atlai,
        29Thuộc con cái Bigvai: Mơshullam, Maluk, Yơđayah, Yashub, Yishal, Yơrêmôt.
        30Thuôc con cái Pakhat-Moab, Ađna, Kơlal, Bơnayah, Maaseyah, Mattanyah, Bơxalơel, Binnui và Mabassê.
        31Thuôc con cài Kharim: Eâliêzer, yishshiya, Malkiya, Shơmaya, Simơôn; 32Benyamin, Maluk, Shơmarya.
        33Thuộc con cái Khashum: Mattơnai, Mattatta, Zabađ, Elphelet, Yơremai, Manssê, Shơmơi.
        34Thuộc con cái Bani: Maađai, Amram, Yôel, 35Bơnayah, Beđyah. Kơlaya, 36Vanyah, Mơremôt, Eâlyashib, 37Mattanya, Mattơnai, và Yassai.
        38Thuộc con cái Bnnui: Shimơi, 39Shelemaya, Natan, Ađaya,
        40Thuộc con cái Zakkai: Shashai, Sharai, 41Azarơel, Shêlemyah, Shơmaryah, 42Shallum, Amaryah, Yôseph.
        43Thuộc con cái Nơbô: Yơiel, Mattiyah, Zabađ, Zơbyna, Yađđai, Yôel, Bơnaya.
        44Tất cả những người này đã cưới vợ ngoại, và họ đã rẫy từ vợ con họ.