Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Diễn từ thứ nhất của Môsê - tiếp theo (Tl 3,1 - 4,43)

Đánh chiếm vương quốc Og
        3. 1Và chúng ta đã quay lại mà lên đường đi Bashan. Og, vua Bashan ra nghinh chiến với chúng ta, cùng với toàn dân của nó ở Eđrêi. 2Yavê phán với ta: "Đừng sợ nó vì Ta đã phó nộp (nó) trong tay ngươi, nó cùng với toàn dân, toàn xứ của nó; ngươi sẽ xử với nó như đã xử với Sikhôn vua Amori, trấn tại Khesbôn". 3Yavê Thiên Chúa của chúng ta, đã phó nộp trong tay chúng ta cả Og, vua Bashan và toàn dân của nó. Chúng ta đã đánh bại nó đến đỗi không còn để lại mống nào sống sót. 4Và chúng ta đã đoạt lấy, thuở ấy, tất cả các thành của nó; không có thành nào của chúng mà chúng ta đã không lấy được: sáu mươi thành, toàn hạt Argob, nước của Og ở Bashan. 5Các thành ấy hết thảy đều là thành quách tường cao, cổng đóng then cài, không kể những thành trống trải nhiều vô số kể. 6Ta đã thần tru chúng, như ta đã làm cho Sikhôn vua Khesbôn: Thần tru mỗi thành: Đàn ông, đàn bà và trẻ con. 7Còn tất cả thú vật và chiến phẩm thì chúng ta đã hôi lấy cho chúng ta.
           8Và thuở ấy chúng ta đã giựt lấy được đất đai khỏi tay hai vua Amori bên kia (sông) Yordan, từ khe Arnon cho đến mãi núi Kher-môn, 9(Dân Siđôn gọi Khermôn là Siryôn và dân Amori gọi nó là Sơnir). 10Các thành vùng cao nguyên, tất cả (xứ) Galaad và tất cả xứ Bashan, cho đến Salka và Eđrêi, thành thuộc nước của Og ở Bashan. 11Là vì chỉ có một mình Og vua Bashan là hậu duệ Rơphaim còn sót lại. Này giường của hắn là chiếc giường bằng sắt. Giường ấy lại không còn ở Rabbah của con cáib Ammon đó ư? Dài chín xích và rộng bốn xích, theo thước tấc người ta (thường dùng).

Phân chia vùng bên kia sông Yorđan
           12Vậy thuở ấy chúng ta đã chiếm vùng này: Từ Aroer trên khe 18Thuở ấy, ta đã truyền cho các Arnon với một nửa núi non Galaad và các thành vùng ấy, ta đã ban cho nhóm Ruben và nhóm Gad. 13Nhưng phần Galaad còn lại và cả xứ Bashan, nước của Og, thì ta đã ban cho nửa chi tộc Manassê, (tất cả hạt Argob, tóm lại tất cả vùng Bashan ấy, người ta gọi là đất Rơphaim. 14Yair, con của Manassê đã chiếm tất cả hạt Argob cho đến bờ cõi dân Gơshuri và Moakati, và đã lấy tên mình mà gọi Bas-han là trang trại Yair cho đến ngày nay). 15Và ta đã ban Galaad cho Makir. 16Cho các nhóm Ruben và Gad ta đã ban (vùng) từ Galaad cho đến khe Arnon, lấy lòng khe làm ranh giới, và cho đến Yabboq là khe làm ranh giới với con cái Ammon, 17cùng với Hoang giao và (sông) Yorđan làm ranh giới, từ Kinneret cho đến Biển của Hoang giao, Biển Muối, dưới triền dãy Pisgah về phía Đông.

Ý muốn cuối cùng của Môsê
          Thuở ấy, ta đã truyền cho các ngươi rằng: "Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã ban cho các ngươi giải đất này làm chiếm địa: các ngươi sẽ binh dị mà đi qua trước anh em các ngươi, con cái Israel, hết thảy như những người thiện chiến. 19Chỉ có đàn bà, con trẻ và thú vật của các ngươi (ta biết là các ngươi có nhiều súc vật) là sẽ lưu lại trong cá thành ta đã ban cho các ngươi, 20cho đến khi nào Yavê cho anh em các ngươi được an nghỉ như các ngươi, và chiếm được, cả chúng nữa, đất đai Yavê Thiên Chúa của các ngươi định ban cho chúng bên kia (sông) Yorđan, bấy giờ các ngươi sẽ trở về, mỗi người với chiếm địa của mình mà ta đã ban cho các ngươi". 21Thuở ấy, ta cũng đã truyền cho Yôsua rằng: "chính mắt ngươi đã được chứng kiến mọi điều Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã làm cho hai vua ấy; Yavê cũng sẽ làm thể ấy cho hết thảy các nước ngươi sắp đi qua. 22Các ngươi đừng sợ chúng: Vì Yavê Thiên Chúa của các ngươi, chính Người là Đấng chiến đấu cho các ngươi!"
          23Thuở ấy ta đã van nài Yavê rằng: "24Lạy Chúa Yavê, chính Người đã khởi sự tỏ cho tôi tớ Người thấy sự lớn lao và tay mạnh mẽ của Người, vì có thần nào trên trời dưới đất làm được như những việc của Người và như những chiến công của Người. 25Xin cho phép tôi qua mà nhìn thấy đất lành bên kia (sông) Yorđan, núi non tốt lành kia và dãy Liban". 26Yavê đã nổi lôi đình lên với ta vì cớ các ngươi, Người đã không nhậm lời ta. Yavê đã phán với ta: "Đủ lắm rồi! Đừng bao giờ còn thưa lại với Ta về chuyện ấy nữa! 27Hãy lên đỉnh Pisgah; và ngước mắt lên từ phía: Tây, Bắc, Nam, Đông; và giương mắt ra mà nhìn vì ngươi sẽ không được qua sông Yorđan kia. 28Hãy truyền lịnh cho Yôsua, hãy ủy lạo nó, và khích lệ nó, vì chính nó sẽ đi qua trước dân này; và chính nó sẽ cho dân chiếm làm cơ nghiệp đất ngươi nhìn thấy đó".
          29(Bấy giờ) chúng ta đang lưu lại trong thung lũng đối diện với Bet-Pơor.

Bất trung tại Pơor
          4. 1Và bây giờ, hỡi Israel, hãy nghe các luật điều và phán quyết ta dạy các ngươi thi hành, ngõ hầu các ngươi được sống mà vào chiếm lấy đất Yavê Thiên Chúa của cha ông các ngươi muốn ban cho các ngươi. 2Các ngươi sẽ không thêm gì vào lời ta truyền dạy các ngươi và cũng không xén bớt, để nắm giữ các lịnh truyền của Yavê Thiên Chúa của các ngươi, ta truyền dạy cho các ngươi.3Chính mắt các ngươi đã chứng kiến điều Yavê đã làm ở Paal-Pơor: mọi kẻ đi theo Baal-Pơor, thì đều đã bị Yavê Thiên Chúa của ngươi tiêu diệt khỏi giữa ngươi. 4Còn các ngươi, những kẻ đã khắn khít với Yavê Thiên Chúa của các ngươi, thì vẫn sống tất cả hôm nay. 5Coi! Ta đã dạy cho các ngươi các luật điều và phán quyết, như Yavê Thiên Chúa của ta đã truyền cho ta, để các ngươi thi hành như vậy trong xứ các ngươi sắp vào chiếm lấy. 6Các ngươi sẽ giữ  lấy và làm theo, vì đó là đức khôn ngoan minh mẫn của các ngươi trước mắt các dân. Khi chúng nghe nói đến các luật điều này, chúng sẽ phải nói: "Chỉ có thể là một dân khôn ngoan minh mẫn thôi, cái dân lớn lao ấy". 7Vì có dân nào lớn lao đến nỗi được có thần ở gần mình như Yavê Thiên Chúa của chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu lên với Người. 8Và có dân nào lớn lao đến nỗi có được những luật điều, phán quyết công minh như toàn thể luật này ta đặt trước mặt các ngươi hôm nay!

Mạc khải tại Khoreb
           9Song ngươi hãy giữ mình hết sức kẻo lãng quên đi các điều chính mắt ngươi đã thấy, kẻo các điều ấy luột khỏi lòng ngươi, mọi ngày đời ngươi. Và ngươi sẽ dạy cho con, cho cháu ngươi biết các điều ấy. 10Ngày ngươi đứng trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi ở Khoreb, khi Yavê phán với ta: "Hội dân lại cho Ta, để Ta cho chúng nghe biết các lời của Ta, nhờ đó chúng sẽ học cho biết kính sợ Ta mọi ngày chúng sống trên đất, và chúng sẽ dạy lại cho con cái chúng", 11các ngươi đã lại gần mà đứng dưới chân núi, còn núi thì cháy rực hỏa hào đến tận tâm khảm trời xanh trời tối tăm, mây đặc sương mù. 12Và Yavê đã phán với các ngươi từ giữa hỏa hào: các ngươi nghe tiếng của lời vang ra, nhưng các ngươi không thấy hình thù nào cả: duy chỉ có một tiếng nói. 13Và Người đã mặc thị cho các ngươi Giao ước của Người và Người đã truyền cho các ngươi phải thi hành, mười lời dạy, và Người đã ghi chép các lời ấy trên hai phiến đá. 14Và thuở ấy, Yavê đã truyền cho ta dạy các ngươi về các luật điều và phán quyết để các ngươi thi hành trong đất các ngươi sắp vào chiếm lấy.
           15Các ngươi hãy giữ mình hết sức: vì các ngươi đã không thấy hình thù nào cả, ngày Yavê phán với các ngươi ở Khoreb từ giữa hỏa hào, 16các ngươi đừng ra hư hốt mà tạc cho mình tượng thần, hình thù mọi thứ ngẫu tượng, dáng đàn ông hay đàn bà, 17dáng các loài thú vật
 trên đất, dáng các giống chim có cánh bay lên trời, 18dáng các loài bò trên đất, dáng các loài cá trong nước bên dưới đất. 19Khi ngươi ngước mắt lên trời và thấy mặt trời, mặt trăng, tinh tú, tất cả các thiên binh bầu trời, ngươi đừng để bị quyến rũ mà bái lạy chúng, phụng hờ chúng, chúng mà Yavê Thiên Chúa của ngươi đã phân chia cho muôn dân thiên hạ, 20còn các ngươi, Yavê đã lấy và đã đem ra khỏi lò nung sắt, khỏi Aicập để các ngươi được trở thành dân cơ nghiệp của Người như (thấy) ngày hôm nay.

Hình phạt và trở lại
           21Yavê đã phẫn nộ với ta vì cớ các ngươi. Và Người đã thề không cho ta qua (sông) Yorđan, cũng không cho ta vào đất lành Yavê Thiên Chúa của ngươi, sắp ban làm cơ nghiệp cho ngươi, 22vì ta sắp chết trên đất này, chứ không được qua (sông) Yorđan; còn các ngươi sắp qua mà chiếm lấy đất lành ấy. – 23Vậy các ngươi hãy giữ mình kẻo lãng quên Giao ước Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã kết với các ngươi mà đi tạc cho mình tượng thần, hình thù mọi thứ Yavê Thiên Chúa của ngươi đã cấm ngươi (làm). 24Vì Yavê Thiên Chúa của ngươi là lửa thiêu, Người là Thiên Chúa ghen tuông.
           25Khi ngươi đã sinh con, sinh cháu, khi các ngươi đã già đầu trong xứ, nếu các ngươi ra hư hốt và tạc tượng thần, hình thù vật nào bất cứ, và nếu các ngươi làm sự dữ trước mắt Yavê Thiên Chúa của ngươi mà chọc tức Người, 26thì hôm nay ta xin lấy trời đất làm chứng cáo tội các ngươi: các ngươi sẽ kíp bị diệt vong khỏi đất các ngươi sắp qua (sông) Yorđan để chiếm lấy, các ngươi sẽ không được dài ngày trên đất ấy, vì các ngươi sẽ bị diệt vong hết. 27Yavê sẽ cho các ngươi tản mác trong các dân, vàcác ngươi sẽ chỉ còn lại ít mạng trong các nước, những nơi Yavê sẽ dẫn các ngươi đến. 28Và ở đó các ngươi sẽ phụng sự những thần do tay phàm nhân đã tạc bằng gỗ, bằng đá, (những thần) không thấy, không nghe, không ăn, không ngửi.
          29Và từ đó ngươi sẽ tìm kiếm Yavê Thiên Chúa của ngươi, và ngươi sẽ gặp được, nếu ngươi tìm Người hết lòng ngươi, hết linh hồn ngươi. 30Khi ngươi lâm bĩ và tất cả các điều ấy xảy đến cho ngươi, trong những ngày mai sau, bấy giờ ngươi sẽ trở lại với Yavê Thiên Chúa của các ngươi và vâng nghe tiếng Người, 31vì Yavê Thiên Chúa của ngươi là Thần chạnh thương, Người sẽ không bỏ rơi ngươi, không huỷ diệt ngươi; Người sẽ không quên Giao ước với cha ông ngươi, (mà) Người đã thề kết ước với họ.

Được tuyển chọn: Ơn huệ lớn lao
          32Hãy hỏi những ngày ban sơ, có trước ngươi, khởi từ ngày Thiên Chúa dựng nên loài người trên đất, từ mút trời bên này đến mút trời bên kia, xem có điều gì đã xảy ra như điều vĩ đại này, hay người ta đã nghe có gì như thế? 33Hỏi có dân nào đã nghe tiếng Thiên Chúa phán bảo từ giữa hỏa hào như ngươi đã được nghe, mà còn sống được? 34Hay có Thiên Chúa nào thử đến tìm lấy cho mình một nước giữa các nước khác bằng những thử thách, bằng dấu lạ và điểm thiêng, bằng chinh chiến, bằng tay mạnh, cánh tay dương, bằng kinh sợ hãi hùng, như mọi sự Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã làm cho các ngươi ở Aicập, trước mắt các ngươi?
           35Chính cho ngươi mà điều ấy được tỏ bày ra, để ngươi biết Yavê là Thiên Chúa, không có thần nào khác, ngoài người ra! 36Tự trời Người đã cho ngươi nghe được tiếng Người để sửa dạy ngươi, và trên đất Người đã cho ngươi thấy ngọn lửa lớn lao của Người: Ngươi đã nghe các lời của Người từ giữa hoả hào. 37Bởi chưng Người đã yêu mến cha ông ngươi và đã chọn dòng giống họ( sau họ, Người đã đem ngươi ra khỏi Aicập, bằng Nhan Người và sức mạnh lớn lao Người, 38Người xua đuổi khỏi trước mặt ngươi những nước lớn lao và hùng cường hơn ngươi, để đem ngươi vào đất của chúng mà ban cho ngươi làm cơ nghiệp như (thấy) ngày nay.
           39Vậy hôm nay ngươi được biết và ngươi sẽ hoài tưởng lại nơi lòng ngươi rằng Yavê là Thiên Chúa cả trời cao, lẫn đất thấp: Người, chứ không ai khác nữa.40Và ngươi sẽ giữ các luật điều và lịnh truyền của Người hôm nay ta truyền cho ngươi, nhờ đó phúc sẽ đến cho ngươi và cho con cái ngươi sau ngươi, để ngươi được dài ngày trên thửa đất Yavê Thiên Chúa của ngươi đã ban cho ngươi, mọi thời!"

Các thành tị nạn
           41Bấy giờ Môsê tách riêng ba thành bên kia (sông) Yorđan, phía mặt trời mọc, 42để cho kẻ sát nhân chạy đến nương náu, kẻ đã giết đồng loại vô tình, trong khi nó không thù hận gì người ấy hôm qua hôm kia. Khi nó chạy đến nương náu nơi một thành nào trong các thành ấy, nó sẽ được toàn mạng. 43(Đó là) Bexer trong sa mạc trên vùng cao nguyên, cho nhóm Ruben, Ramôt ở Galaađ do nhóm Gađ; và Gôlan ở Bashan cho nhóm Mannassê.