Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Diễn từ thứ hai của Môsê (Tl 4,44 - 7,6)

                          DIỄN TỪ THỨ HAI CỦA MÔSÊ
 
          44Đây là luật Môsê đã trình trước mặt con cái Israel. 45Đó là những sấm chỉ, luật điều và phán quyết Môsê đã nói với con cái Israel hồi chúng ra khỏi Aicập, 46bên kia (sông) Yorđan, ở thung lũng đối diện với Bet-Pơor, trong xứ của Sikhôn người Amori trấn ở Khesbôn, (người) mà Môsê và con cái Israel đánh bại, lúc chúng ra khỏi Aicập. 47Chúng đã chiếm lấy đất đai của nó, cùng với đất của Og, vua Bashan – hai vua Amori ấy đều ở bên kia (sông) Yorđan, phía mặt trời mọc, 48từ Aroer trên bờ khe Arnon cho đến núi Sion – tức là Khermôn, 49tất cả Hoang giao bên kia (sông) Yorđan, phía Đông, cho đến Biển Hoang giao, bên triền dãy Pisgah.

Thập giới
           5. 1Môsê triệu tập toàn thể Israel lại; và ông nói với chúng: 
           "Hãy nghe, hỡi Israel, các luật điều và phán quyết ta sắp nói vào tai các ngươi hôm nay. Các ngươi sẽ học và nắm giữ để thi hành. 
           "2Yavê Thiên Chúa của chúng ta đã kết Giao ước với chúng ta ở Khoreb. 3Không phải với cha ông chúng ta mà Yavê đã kết Giao ước này, nhưng là với chúng ta, những người có ở đây hôm nay,hết thảy chúng ta đang sống ở đây. 4Diện đối diện, Yavê đã phán với các ngươi trên núi giữa hỏa hào. 5–Còn ta, thuở ấy ta đứng giữa Yavê và các ngươi, để minh thị cho các ngươi lời của Yavê, vì các ngươi đã phát sợ bởi có lửa, và các ngươi đã không lên núi - Người phán:
           "6Ta là Yavê Thiên Chúa của ngươi, Đấng đã đem ngươi ra khỏi Aicập, khỏi nhà tôi mọi.
           "7Ngươi sẽ không có thần khác trước nhan Ta.
           "8Ngươi sẽ không tạc tượng thần, tạc hình vật gì nơi trời bên trên, nơi đất bên dưới hay trong nước bên dưới đất. 9Ngươi sẽ không thờ lạy chúng, và phụng sự chúng, vì Ta, Yavê Thiên Chúa của ngươi, Ta là Thiên Chúa ghen tuông, phạt tội cha ông trên con cháu đến ba bốn đời, đối với những kẻ ghét Ta, 10những giữ nghĩa dư ngàn với những ai yêu mến Ta và giữ các lịnh truyền của Ta. 
           "11Ngươi sẽ không hư từ nêu Danh Yavê Thiên Chúa của ngươi, vì Yavê sẽ không dung kẻ hư từ nêu Danh Người.
           "12Ngươi hãy giữ ngày hưu lễ để tác thánh ngày ấy, như Yavê Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi. 13Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm việc vàn của ngươi. 14Nhưng ngày thứ bảy là Hưu lễ kính Yavê, Thiên Chúa của ngươi, ngươi sẽ không làm bất cứ công việc nào, ngươi và con trai con gái ngươi, tớ trai tớ gái của ngươi, bò lừa và mọi thú vật của ngươi và khách ngụ cư ở bên trong cổng thành ngươi, ngõ hầu tớ trai tớ gái của ngươi cũng được nghỉ ngơi như chính mình ngươi. 15Và ngươi sẽ nhớ là ngươi đã từng làm nô lệ ở đất Ai cập và Yavê Thiên Chúa của ngươi đã đem ngươi ra khỏi đó bằng tay mạnh, cánh tay dương; vì thế nên Yavê Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi mừng ngày Hưu lễ. 
           "16Hãy trọng kính cha mẹ ngươi như Yavê Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi, ngõ hầu ngày đời ngươi kéo dài, và phúc đến cho ngươi trên thửa đất Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp ban cho ngươi.
            "17Ngươi sẽ không giết người.
             18Ngươi sẽ không ngoại tình.
             19Ngươi sẽ không chộm cắp.
             20Ngươi sẽ không làm chứng gian cáo tội đồng loại.
            21Ngươi sẽ không mê muốn vợ người đồng loại; ngươi sẽ không ước ao nhà ngươi đồng loại, tớ trai tớ gái của nó, bò lừa của nó và bất cứ việc gì của nó".
           22Các lời ấy Yavê đã phán với toàn thể đoàn hội các ngươi trên núi, từ giữa hỏa hào, mây đặc và sương mù, lớn tiếng; và Người đã không thêm gì nữa; đoạn Người đã viết trên hai phiến đá và đã trao cho ta.

Môsê làm môi giới
           23Nhưng khi các ngươi nghe tiếng phán từ giữa tối tăm, và núi bốc lửa cháy, thì các ngươi đã lại với ta, tất cả các đầu mục các chi tộc và hàng kỳ mục của các ngươi, 24và các ngươi đã nói: "Này Yavê Thiên Chúa của chúng tôi, đã cho chúng tôi thấy vinh quang và sự lớn lao của Người, chúng tôi đã nghe tiếng Người từ giữa hỏa hào; ngày hôm nay chúng tôi thấy được là Thiên Chúa đã phán với người phàm mà người phàm vẫn sống. 25Song bây giờ tại sao chúng tôi phải chết? Vì lửa lớn lao ấy có thể sẽ thiêu cả chúng tôi đi mất. Chúng tôi mà còn nghe tiếng của Yavê Thiên Chúa của chúng tôi nữa, thì chúng tôi chết mất! 26Vả có xác phàm nào nghe, như chúng tôi, lời một vị Thiên Chúa hằng sống phán từ giữa hỏa hào, mà vẫn sống? 27Xin chính ông lại gần nghe lấy mọi điều Yavê Thiên Chúa của chúng tôi phán, đoạn ông sẽ nói cho chúng tôi mọi điều Yavê Thiên Chúa của chúng tôi phán với ông và chúng tôi sẽ vâng nghe và thi hành".
           28Yavê đã nghe tiếng của lời lẽ các ngươi thưa với ta, và Yavê đã phán với ta: "Ta đã nghe tiếng lời lẽ dân ấy thưa với ngươi, mọi điều chúng nói đó, đều phải. 29Phải chi chúng có được luôn tấm lòng như thế, để kính sợ Ta và giữ các lịnh truyền của Ta mọi ngày, ngõ hầu phúc đến cho chúng và con cái chúng mãi mãi! 30Hãy đi bảo chúng: Các ngươi hãy về lều trại các ngươi! 31Còn ngươi, hãy đứng lại đây với Ta, Ta sẽ phán với ngươi tất cả các lịnh truyền, luật điều và phán quyết ngươi phải dạy chúng thi hành trên đất Ta sắp ban cho chúng chiếm lấy".

Tình yêu thương của Yavê, nòng cốt của Lề luật
           32Vậy các ngươi hãy cần thủ thi hành như Yavê Thiên Chúa các ngươi đã truyền dạy các ngươi: các ngươi sẽ không xiêu qua phải vẹo qua trái; 33hoàn toàn y theo con đường Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã truyền dạy các ngươi, các ngươi sẽ đi theo ngõ hầu các ngươi được sống, được phúc và được dài ngày trên đất các ngươi sẽ chiếm lấy.
           6. 1Đây là lịnh truyền và các luật điều cùng phán quyết Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã truyền phải dạy cho các ngươi thi hành trên đất các ngươi sắp qua chiếm lấy, 2ngõ hầu ngươi kính sợ Yavê Thiên Chúa của ngươi, mà giữ các luật điều và lịnh truyền của Người, ta sắp truyền dạy ngươi, ngươi và con cháu ngươi, mọi ngày đời ngươi, ngõ hầu ngày đời ngươi được kéo dài. 3Ngươi sẽ nghe, hỡi Israel, và ngươi sẽ nắm giữ để thi hành, nhờ đó phúc sẽ đến cho ngươi, và nhờ đó các ngươi sẽ nên đông đảo vô ngằn – như Yavê Thiên Chúa của cha ông ngươi đã phán với ngươi – (nơi) đất tràn sữa mật.
          4Hãy nghe, hỡi Israel, Yavê Thiên Chúa của chúng ta là Yavê độc nhất. 5Ngươi sẽ yêu mến Yavê Thiên Chúa của ngươi hết lòng ngươi, hết linh hồn ngươi, hết sức lực ngươi. 6Các lời ta truyền cho ngươi hôm nay hãy ở nơi lòng ngươi, 7ngươi sẽ lặp lại cho con cái ngươi; và ngươi sẽ ôn lại khi ngươi ngồi nhà và khi ngươi đi đường; khi ngươi nằm và khi ngươi dậy. 8Ngươi sẽ buộc làm dấu nơi tay ngươi các lời ấy hãy là khăn chít nơi chán ngươi, 9ngươi sẽ viết vào thành cửa nhà ngươi, và trên cửa của ngươi.
           10Vậy một khi Yavê Thiên Chúa của ngươi đã đem ngươi vào đất Người đã thề với Abraham,Ysaac và Yacob là Người sẽ ban cho ngươi: những thành lớn lao đẹp đẽ ngươi đã không xây, 11những nhà đầy dẫy mọi thứ của cải mà ngươi đã không chất vào, những bể nước khoét sẵn ngươi đã không khoét, những vườn nho, và cây dầu ngươi đã không trồng, nhưng ngươi hưởng dùng no nê, 12(bấy giờ) ngươi hãy coi chừng kẻo lãng quên Yavê Đấng đã đem ngươi ra khỏi đất Aicập, khỏi nhà tôi mọi. 13Ngươi sẽ kính sợ Yavê Thiên Chúa của ngươi, ngươi sẽ phụng thờ Người; ngươi sẽ thề nhân danh Người.
           14Các ngươi sẽ không đi theo các thần khác, thần của các dân ở xung quanh các ngươi, 15vì Yavê Thiên Chúa của ngươi, ở giữa ngươi là Thiên Chúa ghen tuông, khí nộ của Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ bừng lên phạt ngươi và Người sẽ tru diệt ngươi khỏi mặt đất. 16Các ngươi sẽ không thử thách Yavê Thiên Chúa của các ngươi, như các ngươi đã thử thách với Người ở Massah. 17Các ngươi sẽ giữ chín chắn các lịnh truyền của Yavê Thiên Chúa của các ngươi, và các sấm chỉ và luật điều Người đã truyền dạy ngươi. 18Ngươi sẽ làm điều ngay chính, tốt lành trước mắt Yavê ngõ hầu phúc đến cho ngươi và ngươi thành công chiếm được đất lành Yavê đã thề hứa cho cha ông ngươi, 19khi xua đuổi mọi kẻ thù ngươi khỏi mặt ngươi như Yavê đã phán.
            20Mai ngày khi con ngươi hỏi ngươi rằng: "Là gì thế, các sấm chỉ, luật điều và phán quyết Yavê Thiên Chúa của chúng ta đã truyền cho các ngươi?" 21Ngươi sẽ bảo con ngươi: "Chúng ta xưa làm tôi mọi cho Pharaô ở Aicập và Yavê với tay mạnh mẽ, đã đem chúng ta ra khỏi Aicập. 22Yavê đã thi thố dấu lạ điềm thiêng lớn lao và dữ dằn trên Aicập, trên Pharaô và tất cả nhà nó. 23Người đã kéo chúng ta ra khỏi đó, để đem chúng ta vào, để ban cho chúng ta, đất Người đã thề hứa với cha ông chúng ta. 24(Và bấy giờ) Yavê đã truyền dạy chúng ta phải thi hành tất cả các luật điều này, và kính sợ Yavê Thiên Chúa của chúng ta, để chúng ta được phúc mọi thời, để Người cho chúng ta được sống, như (thấy) ngày hôm nay. 25Và phần hiếu nghĩa của chúng ta: là chúng ta nắm giữ và thi hành trọn cả lịnh truyền này trước nhan Yavê Thiên Chúa của chúng ta, như Người đã truyền dạy chúng ta".

Israel dân được tách riêng
         
 7. 1Khi Yavê Thiên Chúa của ngươi đã đem ngươi vào đất ngươi sắp vào chiếm lấy, và Người xua khỏi mặt ngươi những dân đông đảo, dân Hit-tit, Ghirgasi, Amori, Canaan, Phơrizi, Khiu-vi, Yơbusi, bảy nước đông đảo và mạnh mẽ hơn ngươi, 2khi Yavê Thiên Chúa của ngươi đã phó nộp chúng trước mặt ngươi, và ngươi đã đánh bại chúng, thì ngươi thần tru chúng, ngươi sẽ không kết ước với chúng, ngươi sẽ không nể thương chúng. 3Ngươi sẽ không sui ra với chúng, ngươi sẽ không gả con gái ngươi cho con trai chúng, và cưới con gái chúng cho con trai ngươi, 4vì nó sẽ dụ con trai ngươi không theo Ta, làm nó thờ những thần khác, và khí nộ Yavê sẽ bừng lên trên các ngươi và Người sẽ kíp tru diệt ngươi đi. 5Nhưng trái lại, các ngươi sẽ xử với chúng thế này: các ngươi sẽ triệt hạ các tế đàn của chúng; các ngươi sẽ đập bể các bia thờ, sẽ bằm nát nếu cúng, sẽ phóng hoả tượng thần. 6Vì ngươi là dân thánh thuộc về Yavê Thiên Chúa của ngươi; Yavê Thiên Chúa của ngươi đã chọn ngươi làm dân sở hữu (của Người) giữa các dân hết thảy trên mặt đất.