Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Diễn từ thứ hai của Môsê - tiếp theo (Tl 9,22 - 11,32)

Lời cầu của Môsê
          22Ở Tabêrah, ở Massah, ở Qibrot-hat-Taavah, các ngươi hằng trêu cơn thịnh nộ Yavê. 23Và khi Yavê sai các ngươi đi khỏi Cađès-Barnêa mà rằng: "Hãy lên chiếm lấy đất Ta đã ban cho các ngươi". thì các ngươi lại ngỗ nghịch chống lại lịnh Yavê Thiên Chúa của các ngươi, các ngươi đã không tin vào Người, các ngươi đã không nghe theo tiếng Người. 24Các ngươi hằng ngỗ nghịch với Yavê từ ngày ta đã biết đến các ngươi.
          "25(Vậy) ta đã sụp lạy trước nhan Yavê bốn mươi ngày và bốn mươi đêm; phải, ta sụp lạy vì Yavê đã phán là Người định tru diệt các ngươi. 26Ta đã van xin Yavê và ta thưa: "Ađonai Yavê xin đừng hủy diệt dân của Người, cơ nghiệp của Người, Người đã chuộc lấy với sự lớn lao của Người, Người đã đem ra khỏi Aicập với bàn tay mạnh; 27Xin hãy nhớ đến các tôi tớ của Người, Abraham, Ysaac và Yacob, xin đừng ngó đến tính cứng (cổ) dân này, đến ác đức của nó, đến tội của nó, 28kẻo (dân) nơi đất Người đã đem chúng tôi ra sẽ rêu rao: Ấy vì Yavê không thể đem chúng vào đất Người đã hứa với chúng, vì Người ghét chúng, mà Người đã đem chúng ra để giết chết chúng trong sa mạc! – 29Trong khi chúng là dân của Người, cơ nghiệp của Người, Người đã đem ra với sức lớn lao và cánh tay trương thẳng".

Khám Giao ước và việc chọn con cái Lêvi
             10. 1Thuở ấy, Yavê phán với ta: "Hãy đẽo lấy hai phiến đá như những phiến trước,và hãy lên núi với Ta; và ngươi cũng sẽ làm một cái Khám bằng gỗ. 2Ta sẽ viết trên các phiến ấy những lời đã có trên các phiến trước mà ngươi đã đậpbể, rồi ngươi sẽ đặt các phiến ấy trong Khám". 3(Vậy) ta đã làm Khám bằng gỗ keo, cùng đẽo hai phiến đá như những phiến trước; đoạn ta đã lên núi với hai phiến ấy nơi tay. 4(Và) Người đã viết trên các phiến ấy cũng một văn bản như trước, mười lời Yavê đã phán với các ngươi trên núi, từ giữa hỏa hào, trong ngày đại hội, và Yavê đã ban cho ta. 5Ta đã quay đầu xuống núi, ta đã đặt các phiến ấy trong Khám ta đã làm, và chúng vẫn ở đó, như Yavê đã truyền cho ta.
            6Con cái Israel bỏ các giếng Bêney-Yaaqan trẩy đi Môsêrah. Ở đó, Aharôn đã chết và ông cũng được chôn cất ở đó. Elêazar, con ông đã trông làm tư tế thay ông. 7Chúng loại bỏ đó mà trẩy đi Guđgođah, rồi bỏ Guđgođah đi Yơtbatah, đất có nhiều khe nước – 8Thuở ấy, Yavê đã tách chi tộc Lêvi, để khiêng Khám Giao ước của Yavê, để chầu hầu trước nhan Yavê và để phụng sự Người cùng chúc lành nhân Danh Người, cho đến ngày nay. 9Vì thế nên Lêvi không có phần hay cơ nghiệp chung với anh em nó, chính Yavê là cơ nghiệp của nó như Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã phán với nó.
              10Còn ta, ta lưu lại trên núi như những ngày trước, bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, và Yavê đã nhậm lời ta cả lần này nữa, "Đứng dậy, cầm đầu dân lên đường, cho chúng vào chiếm lấy đất Ta đã thề với cha ông chúng là sẽ ban cho chúng".

Cắt bì lòng
             12Vậy bây giờ, hỡi Israel, Yavê Thiên Chúa của ngươi đòi ngươi những gì, nếu không phải là kính sợ Yavê Thiên Chúa của ngươi, là ngươi, đi theo mọi đường lối của Người và yêu mến Người cùng làm tôi Yavê Thiên Chúa của ngươi hết lòng ngươi, hết linh hồn ngươi, 13là giữ các lịnh truyền của Yavê và các luật điều của Người ta truyền dạy ngươi hôm nay để ngươi được phúc?
             14Này, thuộc về Yavê Thiên Chúa của ngươi: trời và thượng đẳng tầng trời, đất và mọi sự trên đất. 15Nhưng chỉ có cha ông ngươi, là Yavê đã đem lòng quyến luyến đến yêu mến họ và chọn dòng giống họ sau họ, tức là các ngươi, giữa các dân hết thảy, như (thấy) ngày hôm nay. 16(Vậy) các ngươi sẽ cắt bì lòng các ngươi, và đừng cứng đầu cứng cổ nữa! 17Vì Yavê Thiên Chúa của các ngươi là Thần của chư thần, và là Chúa trên các chúa, Thần lớn lao, hùng tráng và đáng sợ, Đấng không nể vì, không để ai hối lộ mình, 18Đấng xử công minh cho mồ côi, quả phụ, Đấng yêu mến khách ngụ cư, cho nó bánh ăn áo mặc. 19Vậy các ngươi sẽ yêu mến khách ngụ cư, vì các ngươi đã là khách ngụ cư ở đất Aicập. 20Ngươi sẽ kính sợ Yavê Thiên Chúa của ngươi; ngươi sẽ phụng thờ Người; ngươi sẽ khắn khít với Người; ngươi sẽ thề nhân Danh Người. 21Người chính là Đấng ngươi ca ngợi, chính Người là Thiên Chúa của ngươi, Đấng đã làm cho ngươi những điều lớn lao, kinh hoàng ấy, chính, mắt ngươi đã thấy. 22Với bảy mươi mạng, cha ông ngươi đã xuống Aicập, và bây giờ, Yavê Thiên Chúa của ngươi đã làm ngươi trở thành đông đảo sánh tầy tinh sao trên trời.

Kinh nghiệm của Israel
          11. 1Vậy ngươi sẽ yêu mến Yavê Thiên Chúa của ngươi và giữ điều Người truyền phải giữ cùng các luật điều, phán quyết và lịnh truyền của Người mọi ngày. 2Hôm nay các ngươi biết – vì đây không nói tới con cháu các ngươi, chúng nào biết được, chúng nào thấy được bài Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã dạy – sự lớn lao của Người, tay mạnh, cánh tay giương của Người, 3các dấu lạ và những việc Người đã làm ở giữa Aicập đối với Pharaô vua Aicập và toàn xứ nó, 4điều Người đã làm cho đạo binh Aicập, cho ngựa xe của chúng, Người đã cho nước biển sậy trào lên cuốn mất trong khi chúng đuổi theo các ngươi và Yavê đã cho chúng diệt vong mãi đến ngày nay; 5điều Người đã làm cho các ngươi trong sa mạc cho đến khi các ngươi tới được chốn này, 6điều Người đã làm cho Đatan và Abiram con của Eliab con của Ruben: đất đã há miệng nuốt chúng làm một với gia đình, lều trại và tất cả những tên theo chân chúng, ngay giữa toàn thể Israel. 7Và chính mắt các ngươi đã chứng kiến tất cả công trình vĩ đại Yavê đã làm!

Lời hứa và cảnh tỉnh
              8Vậy các ngươi sẽ giữ tất cả lịnh truyền ta truyền dạy các ngươi hôm nay, ngõ hầu các ngươi được cường tráng mà vào chiếm lấy đất các ngươi sắp qua chiếm lấy, 9ngõ hầu các ngươi được dài ngày trên thửa đất Ta đã thề với cha ông các ngươi là Ta sẽ ban cho họ và dòng giống họ; đất chảy tràn sữa mật.
               10Ấy là vì đất ngươi sắp vào chiếm lấy không phải như đất Aicập các ngươi đã bỏ ra đi, nơi mà ngươi gieo giống rồi ngươi dùng chân tưới đẫm như thể thửa vườn trồng rau. 11Đất các ngươi sắp qua chiếm lấy là đất có núi non, thung lũng, đất được uống nước từ trời, 12đất mà Yavê Thiên Chúa của ngươi hằng săn sóc và mắt Yavê Thiên Chúa của ngươi luôn luôn trông nom từ đầu năm đến cuối năm. 13Vậy nếu các ngươi chí thú vâng nghe các lịnh truyền Ta truyền dạy các ngươi hôm nay mà yêu mến Yavê Thiên Chúa của các ngươi và làm tôi Người hết lòng, hết linh hồn các ngươi, 14thì chắc hẳn Ta sẽ ban cho đất đai các ngươi có mưa đúng thời, mưa đầu mùa, mưa cuối vụ, và ngươi sẽ thu gặt lúa, rượu mộng và dầu tươi. 15Ta sẽ ban cho đồng ruộng ngươi có cỏ cho thú vật. Ngươi sẽ được ăn và được no nê. 16Các ngươi sẽ giữ mình kẻo để lòng bị quyến dụ mà lạc xa đi làm tôi các thần khác và thờ lạy chúng, 17khiến khí nộ Yavê bốc cháy phạt các ngươi và Người đóng trời lại: mưa sẽ không có, và đất không đem lại hoa lợi, và các ngươi sẽ kíp bị diệt vong khỏi đất lành Yavê sắp ban cho các ngươi.

Kết luận
         18Các lời của ta đây, các ngươi hãy đặt vào lòng, vào linh hồn các ngươi, các ngươi sẽ buộc làm dấu nơi tay các ngươi; các lời ấy hãy là khăn chít nơi trán các ngươi. 19Các ngươi sẽ dạy lại cho con cái các ngươi và nói với chúng, khi ngươi ngồi nhà và khi ngươi đi đường, khi ngươi nằm và khi ngươi dậy. 20Ngươi sẽ viết vào thành cửa nhà ngươi và trên cửa của ngươi, 21ngõ hầu ngày đời các ngươi tăng nhiều, cùng với ngày đời con cháu các ngươi, trên thửa đất Yavê đã thề với cha ông các ngươi là Người sẽ ban cho họ, (những ngày nhiều) như ngày của trời che trên đất.
          22Nếu như các ngươi dữ kỹ tất cả lịnh truyền này ta truyền dạy các ngươi thi hành, là yêu mến Yavê Thiên Chúa của các ngươi, là đi theo tất cả các đường lối của Người và khắn khít với Người 23thì Yavê sẽ đánh đuổi hết thảy các nước ấy khỏi mặt các ngươi, và các ngươi sẽ chiếm lấy những nước lớn lao hùng cường hơn các ngươi. 24Nơi nào bàn chân các ngươi giẵm lên đều sẽ thuộc về các ngươi, từ sa mạc và Liban, từ Sông cả – sông Phơrat – đến Biển phía Tây: đó sẽ là bờ cõi của các ngươi. 25Sẽ không có một người nào cự lại được trước mặt các ngươi: Yavê Thiên Chúa của các ngươi sẽ gieo kinh khiếp và sợ hãi đằng trước ngươi, trên mặt toàn xứ các ngươi sẽ giẵm lên, như Người đã phán với các ngươi.
                26Coi! hôm nay ta đặt chúc lành và chúc dữ trước mặt các ngươi. 27Chúc lành, khi các ngươi vâng nghe các lịnh truyền của Yavê Thiên Chúa của các ngươi mà ta truyền dạy các ngươi hôm nay; 28Chúc dữ, nếu các ngươi không nghe các lịnh truyền của Yavê Thiên Chúa của các ngươi và lạc xa con đường ta truyền dạy các ngươi hôm nay, để đi theo các thần khác các ngươi hiện không biết. 29Vậy khi Yavê Thiên Chúa của ngươi đã đem ngươi vào đất ngươi sắp vào chiếm lấy, Người sẽ đặt chúc lành trên núi Garizim. và chúc dữ trên núi Êbal. 30– Các núi ấy – ai lại không biết – ở bên kia (sông) Yorđan, sau con đường hướng mặt trời lặn, trong xứ người Canaan ở trong Hoang giao, trước mặt Gilgal, bên cạnh đám Sồi Môrê(. 31Bởi các ngươi sắp qua (sông) Yorđan để vào chiếm lấy đất Yavê Thiên Chúa của các ngươi sắp ban cho các ngươi, và các ngươi sẽ chiếm được và lập cư ở đó, 32nên các ngươi sẽ nắm giữ lấy mà thi hành tất cả các luật điều và phán quyết ta đặt trước mặt các ngươi hôm nay.