Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Diễn từ thứ ba (Tl 28,69 - 30,20)

                                   DIỄN TỪ THỨ BA

                69Đó là những lời của Giao ước Yavê đã truyền cho Môsê kết với con cái Israel, trên đất Moab, ngoài Giao ước Người đã kết với họ ở Khoreb.

Nhắc nhở lịch sử
                29. 1Môsê triệu tập toàn thể Israel lại; và ông nói với họ:
                Các ngươi đã thấy mọi sự Yavê đã làm trước mắt các ngươi ở đất Aicập, cho Pharaô và tất cả các bầy tôi nó cùng toàn xứ nó, 2những thử thách lớn lao mắt ngươi đã thấy, những dấu lạ và điềm thiêng cả thể ấy. 3Nhưng cho đến hôm nay, Yavê đã không ban cho các ngươi lòng để biết, mắt để thấy, tai để nghe.
                4Ta đã dẫn các ngươi đi trong sa mạc bốn mươi năm; áo xống các ngươi đã không nát nơi mình các ngươi, giày dép các ngươi đã không nát nơi chân các ngươi. 5Bánh, các ngươi đã không ăn; rượu chua, chất say, các ngươi đã không uống, ngõ hầu các ngươi nhận biết "Ta là Yavê Thiên Chúa của các ngươi". 6Và các ngươi đã tới được chốn này; (và) Sikhôn vua Khesbôn và Og vua Bashan đã ra nghinh chiến với chúng ta, và chúng ta đã đánh bại chúng. 7Và chúng ta đã lấy đất của chúng mà ban làm cơ nghiệp cho các nhóm Ruben, Gađ và nửa chi tộc Manassê.
                8Các ngươi sẽ giữ các lời Giao ước này và các ngươi sẽ thi hành các lời ấy ngõ hầu các ngươi thành công trong mọi việc các ngươi làm. 9Các ngươi hết thảy đều đứng chầu hôm nay trước nhan Yavê Thiên Chúa của các ngươi: các đầu mục các chi tộc, các kỳ mục và ký lục của các ngươi, tất cả mọi người trong Israel, 10trẻ con, đàn bà của các ngươi, (khách ngụ cư ở trong trại ngươi, từ người mót củi cho đến người kín nước cho ngươi), 11để đi vào Giao ước với Yavê Thiên Chúa của ngươi với lời đoan nguyền, (Giao ước) mà Yavê Thiên Chúa của ngươi kết với ngươi hôm nay, 12ngõ hầu Người thiết lập ngươi làm dân củaNgười, và người nênThiên Chúa của ngươi như Người đã phán với ngươi và đã thề với tổ tiên ngươi, Abraham, Ysaac và Yacob.
                13Và không phải chỉ riêng với các ngươi thôi, mà ta kết Giao ước này (kèm theo) lời đoan nguyền này, 14nhưng còn với những ai có mặt ở đây hôm nay với chúng ta, trước nhan Yavê Thiên Chúa của chúng ta, và cả những ai không có ở đây với chúng ta hôm nay!
                15Vì các ngươi biết chúng ta đã lưu ngụ làm sao ở đất Aicập, và chúng ta đã ngang qua làm sao giữa các nước chúng ta đã ngang qua. 16Các ngươi đã trong thấy các ố tượng, và các xú thần của chúng, bằng gỗ đá, bạc vàng, có ở nơi chúng.
                17(Coi chừng) kẻo có nơi các ngươi, người nào, nam hay nữ, thị tộc hay chi tộc nào trở lòng với Yavê Thiên Chúa của chúng ta hôm nay, mà đi làm tôi thần của các dân ấy! Kẻo nơi các ngươi lại có mầm rễ sinh ra chất độc cùng khổ ngải. 18Vậy nếu kẻ nào, khi nghe các lời nguyền rủa này, lại tự chúc phúc cho mình trong lòng, mà rằng: "Có chăng thì nước nhuận sẽ trừ nước khan!" 19Yavê sẽ không còn muốn dung thứ cho nó vì chính bấy giờ khí nộ Yavê và lòng ghen tương của Người sẽ bốc lên ngùn ngụt trên con người ấy; trên nó sẽ đậu xuống tất cả lời nguyền rủa ghi trong sách này, và Yavê xoá tên tuổi nó khỏi dưới gầm trời. 20Và Yavê sẽ tách nó ra, đại hoạ cho nó, khỏi toàn thể các chi tộc Israel, chiếu theo các lời nguyền rủa của Giao ước ghi trong sách Luật này.

Viễn tượng lưu đày
                21Thế hệ mai sau, chính con cái các ngươi những kẻ sẽ chỗi dậy sau các ngươi, cùng khách lạ đến từ một xứ xa vời, sẽ nói khi chúng thấy hình phạt đất này, và những bịnh hoạn Yavê giáng xuống trên đất ấy: "22diêm sinh, muối mặn, đất đai khắp xứ như một lò lửa cháy; sẽ không còn gieo vãi hay nảy chồi được nữa, không một cọng cỏ nào sẽ ngoi lên được trên đất ấy, như cảnh trời lật đất vùi ở Sôđôm, Gomor, Ađma, và Xơboim, Yavê đã vùi đi trong cơn lôi đình hoả nộ của Người". 23Phải, các dân tộc hết thảy sẽ tự hỏi: "Vì lẽ gì Yavê đã xử như vậy với đất này? Tại sao lại có cơn giận hoả hào lớn thế?" 24Và chúng sẽ nói: "Ấy là vì họ đã bỏ Giao ước của Yavê Thiên Chúa của tổ tiên họ, Giao ước Người đã kết với họ khi đem họ ra khỏi đất Aicập. 25Họ đã đi làm tôi những thần khác lạ và thờ lạy chúng, những thần mà họ không hề biết và Người đã chẳng phân chia cho họ! 26Nên khí nộ Yavê đã bừng cháy trên đất đai này đến nỗi đã giáng xuống trên nó tất cả lời chúc dữ chép trong sách này. 27Và Yavê đã bứng họ đi khỏi đất đai họ trong lôi đình, hoả nộ, giận hờn, và đã quăng họ vào đất khác lạ, như (thấy) ngày nay!"
                28Những điều kín ẩn là phần Yavê Thiên Chúa củachúng ta, nhưng các điều đã mạc khải ra là của chúng ta và con cái chúng ta cho đến đời đời để thi hành tất cả các lời Luật này.

Trở lại
                30. 1Vậy khi đã xảy đến cho ngươi tất cả các điều ấy, chúc lành và chúc dữ ta đã đặt trước mặt ngươi, nếu ngươi hồi tâm nhớ lại, trong các nước, những lời mà Yavê Thiên Chúa của ngươi đã xua ngươi đến. 2Nếu ngươi trở lại với Yavê Thiên Chúa của ngươi và vâng nghe tiếng Người, chiếu theo mọi điều ta truyền dạy ngươi hôm nay, ngươi và con cái ngươi, hết lòng ngươi và hết linh hồn ngươi, 3bấy giờ Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ đổi vận bĩ cho ngươi, và sẽ dủ lòng thương xót ngươi mà bắt đầu thâu họp ngươi lại tự muôn dân, từ (những nơi) Yavê Thiên Chúa của ngươi đã bắt ngươi tản mác. 4Cho dù ngươi bị xua đến tận mút chân trời, Yavê Thiên Chúa của ngươi cũng thâu họp ngươi lại từ đó, và từ đó Người sẽ mang ngươi về. 5(Và) Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ đem ngươi vào đất tổ tiên ngươi đã chiếm và ngươi sẽ chiếm lấy lại; Người sẽ giáng phúc cho ngươi và cho ngươi nên đông đảo hơn tổ tiên ngươi.
                6(Và) Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ cắt bì lòng dạ ngươi và lòng dạ (con cháu) dòng giống ngươi, để ngươi có thể yêu mến Yavê Thiên Chúa của ngươi hết lòng ngươi và hết linh hồn ngươi, ngõ hầu ngươi được sống. 7Còn tất cả những lời nguyền rủa kia, Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ giáng xuống trên các địch thù ngươi, trên những kẻ ghét ngươi và bắt bớ ngươi. 8Phần ngươi, ngươi sẽ trở lại và vâng nghe tiếng của Yavê và thi hành tất cả các lịnh truyền của Người, ta truyền dạy ngươi hôm nay. 9Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ cho ngươi dư dật sự lành trong mọi việc tay ngươi làm, nơi hoa quả lòng dạ ngươi, nơi hoa quả đất đai ngươi, và Yavê lại bắt đầu sung sướng mưu hạnh phúc cho ngươi như Người đã sung sướng nơi tổ tiên ngươi, 10bởi ngươi sẽ vâng nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của ngươi mà tuân giữ các lịnh truyền và luật điều chép trong sách Luật này, khi ngươi trở lại với Yavê Thiên Chúa của ngươi hết lòng ngươi và hết linh hồn ngươi.
                11Vì chưng lịnh truyền này ta truyền dạy ngươi hôm nay không phải là điều ngươi vô phương làm nổi, cũng không phải là quá ư xa vời. 12Nó không ở mãi mãi trên trời, để phải nói: "Ai sẽ thay ta lên trời lấy xuống cho ta, mà nói cho ta nghe, để ta thi hành?" 13Nó cũng không ở mải bên kia biển, để phải nói: « Ai sẽ thay ta vượt qua bên kia biển lấy về cho ta, mà nói cho ta nghe để ta thi hành?" 14Vì lời ở rất gần ngươi, nơi miệng ngươi, nơi lòng ngươi, để ngươi thi hành.

Hai ngả đường
                15Coi! Ta đã đặt trước mặt ngươi hôm nay sự sống và sự lành, sự chết và sự dữ. 16(Điều ta truyền dạy ngươi hôm nay là yêu mến Yavê Thiên Chúa của ngươi, là đi theo đường lối của Người và tuân giữ các lịnh truyền và luật điều cùng phán quyết của Người. Và ngươi sẽ được sống và nên đông đảo; Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ chúc lành cho ngươi trên đất ngươi sắp vào chiếm lấy. 17Nhưng nếu ngươi trở lòng và không vâng nghe, lại để lòng mình bị quyến rũ mà thờ lạy các thần khác lạ và làm tôi chúng, 18thì ta tuyên bố với các ngươi hôm nay là các ngươi tất sẽ bị diệt vong, sẽ không được dài ngày trên thửa đất ngươi sắp qua (sông) Yorđan để vào chiếm lấy. 19Ta xin lấy trời đất làm chứng cáo tội các ngươi: Ta đặt trước mặt các ngươi sự sống và sự chết, chúc lành và chúc dữ! Nhưng ngươi hãy chọn lấy sự sống ngõ hầu ngươi được sống, ngươi và dòng giống ngươi, 20là yêu mến Yavê Thiên Chúa của ngươi, là vâng nghe tiếng Người, và khắn khít với Người, vì đó là sự sống của ngươi, là sự sống dài ngày, mà an cư trên thửa đất Yavê đã thề với tổ tiên ngươi, với Abraham, Ysaac và Yacob, là Người sẽ ban cho họ!"