Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Diễn từ cuối cùng của Yôsua (Yôs 23,1 - 24,33)

                    2 – DIỄN TỪ CUỐI CÙNG CỦA YÔSUA

Yôsua tóm kết công trình của ông

               23.1Lâu ngày sau khi Yavê cho Israel được an nghỉ, thoát khỏi mọi kẻ thù địch xung quanh, và Yôsua đã già nua tuổi tác, 2Yôsua triệu tập toàn thể Israel làm một với các kỳ mục, và đầu mục, các thẩm phán và ký lục, mà nói với họ: "Ta đã già nua tuổi tác. 3Và các ngươi, các ngươi đã chứng kiến mọi sự Yavê Thiên Chúa các ngươi đã làm cho tất cả các nước ấy vì cớ các ngươi, bởi chính Yavê Thiên Chúa các ngươi đã chiến đấu cho các ngươi. 4Coi! Ta đã gieo (thăm) cho các ngươi, để các chi tộc của các ngươi (được chiếm) làm cơ nghiệp các nước còn sót lại cũng như tất cả các nước ta đã tiểu trừ từ (sông) Yorđan cho đến Biển cả, phía mặt trời lặn. 5Chính Yavê Thiên Chúa các ngươi đã đẩy chúng đi trước mặt các ngươi và đã xua đuổi chúng xa các ngươi, cho các ngươi chiếm lấy đất đai của chúng, như Yavê Thiên Chúa các ngươi đã hứa với các ngươi.

Phải ăn ở làm sao giữa dân ngoại
             “6Vậy các ngươi phải có khí khái cho nhiều mà cẩn thủ thi hành mọi điều đã viết trong sách Luật Môsê, không xiên qua phải vẹo qua trái, 7không lai vãng với những nước ấy, những nước còn sót lại bên các ngươi. Các ngươi sẽ không niệm danh các thần linh của chúng; các ngươi sẽ không thể nhân danh ấy; các ngươi sẽ không phụng sự, không thờ lạy các thần ấy. 8Nhưng các ngươi sẽ khắn khít với một mình Yavê Thiên Chúa các ngươi như các ngươi đã làm cho đến ngày nay. 9Yavê đã xua đuổi khỏi trước mặt các ngươi những nước lớn lao hùng cường; trước mặt các ngươi, không người nào đã cầm cự lại được cho đến ngày nay. 10Một người của các ngươi đánh đuổi cả ngàn, vì Yavê Thiên Chúa các ngươi chiến đấu cho các ngươi, như Người đã phán với các ngươi. 11Các ngươi phải coi chừng về mình cho nhiều, để yêu mến Yavê Thiên Chúa các ngươi.
              “12Vì nếu các ngươi tráo trở, mà khắn khít với tàn dân các nước ấy, những nước còn sót lại bên các ngươi, nếu các ngươi đi sui gia với chúng, nếu các ngươi lai vãng nơi chúng, và chúng nơi các ngươi, 13thì hãy biết chắc rằng Yavê Thiên Chúa các ngươi sẽ không còn xua đuổi các nước ấy khỏi trước mặt các ngươi; và chúng sẽ nên lưới, nên bẫy, nên đòn xốc bên sườn, nên dằm trong mắt các ngươi, cho đến khi các ngươi bị diệt vong khỏi đất đai tốt lành này, (đất) mà Yavê Thiên Chúa các ngươi đã ban cho các ngươi.
             “14Và này, hôm nay ta sắp qua đường tất cả thiên hạ phải qua! Các ngươi phải biết với tất cả lòng dạ và linh hồn là không có lời nào đã rơi xuống (đất), trong mọi lời lành Yavê Thiên Chúa các ngươi đã phán với các ngươi: Mọi sự đã ứng nghiệm, không một lời nào do bởi Người mà lại đã ra vô hiệu".
             15Vậy sẽ xảy ra là cũng như mọi lời lành Yavê Thiên Chúa các ngươi đã phán với các ngươi đều đã ứng nghiệm, thì cũng vậy, Yavê sẽ làm cho ứng nghiệm trên các ngươi các lời dữ nữa, cho đến khi Người tru diệt các ngươi khỏi đất đai tốt lành này, đất mà Yavê Thiên Chúa các ngươi đã ban cho các ngươi.
            “16Các ngươi mà vi phạm Giao ước của Yavê Thiên Chúa các ngươi, Giao ước Người đã truyền dạy các ngươi, và đi phụng sự các thần khác cùng thờ lạy chúng, thì khí nộ Yavê sẽ bốc cháy trên các ngươi, và các ngươi kíp sẽ diệt vong khỏi đất lành Người đã ban cho các ngươi”.

                             3 - ĐẠI HỘI TẠI SIKEM
               24.1Yosua họp lại toàn thể các chi tộc Israel ở Sikem, và triệu tập các kỳ mục, các đầu mục, thẩm phán và ký lục của Israel; họ đứng chầu trước nhan Thiên Chúa. 2Bấy giờ Yôsua nói với toàn dân:
              “Yavê Thiên Chúa Israel phán thế này: Xưa kia tổ tiên các ngươi, Têrakh cha của Abraham và cha của Nakhor, ở mãi bên kia Sông Cả và đã phụng sự các thần khác. 3Ta đã đem cha các ngươi là Abraham đi từ bên kia Sông Cả mà cho rảo khắp vùng Canaan, và Ta đã cho dòng giống người nên đông đảo và đã ban cho người, Ysaac. 4Ta đã ban cho Ysaac: Yacob và Esau; Esau thì được cho Ta chiếm lấy núi Sêir; còn Yacob và các con xuống Aicập. 5Ta đã sai đến Môsê và Aharôn; và Ta đã đánh phạt Aicập (bằng điều) Ta thi hành ở giữa nó, rồi sau đó, Ta đã đem các ngươi ra. 6Ta đã đem cha ông các ngươi ra khỏi Aicập; và các ngươi đã đến Biển. Người Aicập đã lấy xa mãi kỵ binh đuổi theo cha ông các ông đến Biển Sậy. 7Họ đã kêu lên Yavê và Người cho sương mù chận giữa các ngươi và quân Aicập. Người đã cho Biển lui lại mà vùi chúng đi. Vậy mắt các ngươi đã chứng điều Ta làm trên quân Aicập. Đoạn các ngươi đã lui lại lâu ngày trên sa mạc. 8Ta lại đem các ngươi vào xứ dân Amori ở bên kia Yorđan.
                Chúng tôi đã giao chiến với các ngươi, và Ta đã phó nộp chúng trong tay các ngươi. Các ngươi đã chiếm lấy đất của chúng và Ta đã tru diệt chúng khỏi trước mặt các ngươi. 9Balaq con của Xippor, vua Moab đến rủa độc các ngươi.  10Nhưng Ta đã không muốn nghe theo Balaam; và nó đã phải chúc lành cho các ngươi; Ta đã giật các ngươi khỏi tay (Balaq).
              “11Các ngươi đã qua (sông) Yorđan và đến Yêrikhô. Và các chủ ông Yêrikhô đã giao chiến với các ngươi, (các dân) Amari, Phơrizi, Canaan, Hit-tit Ghirgasi, Khiu-vi,Yơbusi, Ta đã phó nộp chúng trong tay các ngươi. 12Ta đã phái kinh hoàng tán đảm đi trước mặt các ngươi, đuổi chúng khỏi đằng trước, cùng với hai vua Amori, chứ nào có phải cung kiếm của ngươi! 13Ta đã ban cho các ngươi đất, ngươi không vỡ; những thành các ngươi không xây mà được ở, những vườn nho, dầu các ngươi không trồng mà được ăn.

Israel chọn Yavê
              “14Bây giờ các ngươi hãy kính sợ Yavê và phụng sự Người, một lòng đơn thành, tín trực; hãy khử bỏ những thần, tổ tiên các ngươi đã thờ bên kia Sông Cả và ở Aicập. Hãy phụng sự Yavê. 15Nếu các ngươi không bằng lòng phụng thờ Yavê, thì hôm nay cứ chọn lấy ai mà thờ, hoặc là những thần, tổ tiên các ngươi đã phụng thờ bên kia Sông Cả, hoặc là các thần của dân Amori nơi đất chúng các ngươi đang ở! Phần ta và cả nhà ta, chúng ta sẽ phụng thờ Yavê”.
              16Dân đáp lại và thưa: “Quái gở thay nếu chúng tôi bỏ Yavê để phụng thời những thần khác. 17Vì Yavê Thiên Chúa của chúng tôi, chính Người đã đem chúng tôi cùng cha ông chúng tôi lên từ đất Aicập, từ nhà tôi mọi; và đã làm trước mắt chúng tôi những dấu lạ lớn lao ấy; Người đã gìn giữ chúng tôi trên đường chúng tôi đi, giữa tất cã nước chúng tôi ngang qua. 18Yavê đã đuổi khỏi đằng trước chúng tôi tất cả các dân, cả người Amori lập cư trong xứ. Vậy cả chúng tôi nữa, chúng tôi cũng sẽ phụng thờ Yavê, vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi”.
               19Bấy giờ Yôsua nói với dân: “Không không, các ngươi không thể phụng thờ Yavê, vì Người là Thiên Chúa chí thánh là Thiên Chúa ghen tuông, Người sẽ không dung tội nghịch, lỗi lầm của các ngươi đâu. 20Nếu các ngươi bỏ Yavê mà đi phụng thờ những thần ngoại dân, Người sẽ quay lại mà giáng hoạ cho các ngươi và tận diệt các ngươi, cả sau khi Người đã giáng phúc cho các ngươi".
             21Dân thưa với Yôsua: “Không! Vì chúng tôi sẽ phụng thờ Yavê!” 22Yôsua nói với dân: “Các ngươi cam đoan với mình, là các ngươi đã chọn lấy Yavê để phụng thờ Người!” Họ thưa: “Xin cam đoan” 23(Yôsua nói): “Vậy bây giờ các ngươi hãy khử bỏ các thần ngoại dân còn ở giữa các ngươi và hãy hướng với lòng về với Yavê Thiên Chúa của Israel!” 24Dân thưa với Yôsua: “Chính Yavê Thiên Chúa của chúng tôi mà chúng tôi sẽ thờ phụng; chính tiếng của Người mà chúng tôi sẽ vâng nghe!”.

Khế ước tại Sikem
             25Vậy ngày ấy Yôsua đã kết Giao ước cho dân và ra phán quyết và luật điều cho họ ở Sikem. 26Yôsua đã sao lại các lời ấy trong sách Luật của Thiên Chúa. Đoạn ông lấy một tảng đá lớn mà dựng ở đó, dưới Cây Sồi ở trong thánh điện của Yavê. 27Và Yôsua nói với toàn dân: “Này tảng đá ấy sẽ làm chứng cáo tội chúng ta; vì nó đã nghe cả mọi lời Yavê phán cùng chúng ta; vậy nó sẽ làm chứng cáo tội các ngươi, kẻo các ngươi chối bỏ Thiên Chúa các ngươi”. 28Đoạn Yôsua giải tán dân, cho ai nấy về cơ ngiệp của mình.

                                   4 –PHỤ LỤC
Yôsua chết
               29Sau các điều ấy, Yôsua còn của Nun, tôi tơ Yavê, đã chết, thọ được một trăm mười tuổi. 30Người ta đã tống táng ông nơi thửa đất cơ nghiệp của ông ở Timna – Sêrakh trong miền núi Ephraim, phía Bắc núi Gaash. 31Israel đã phụng thờ Yavê mọi ngày đời Yôsua và mọi ngày đời các kỳ mục đã sống sao Yôsua, những người đã được biết tất cả công trình Yavê đã làm cho Israel.

Hài cốt của Yase.Êlêazar chết
                 32Còn hài cốt của Yuse mà con cái đã đem lên từ Aicập, thì họ đã chôn cất ở Sikem, trong thửa ruông Yacob đã tậu của con cái Khamor, cha của Sikem, giá là một trăm seqel; và đã thành cơ nghiệp con cái của Yuse. 33Đến lượt Êlêazar, con của Aharôn, cũng chết và người ta tống táng ông ở đồi của con ông là Pinơkhas, (đồi) người ta đã cấp cho trong miền núi Ephraim.