Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Đavit vua Yuđa và Israel (tiếp theo) (2S 7,1 - 8,18)

Lời sấm của Natan
          7. 1Khi vua đã ở trong cung điện của ngài và Yavê đã cho ông an nghỉ khỏi các địch thù xung quanh, 2vua mới nói với tiên tri Natan: “Coi! Tôi ở một ngôi nhà bằng gỗ bá hưông, còn Khám của Thiên Chúa thì vẫn ở trong Trướng!” 3Natan nói với vua: “Mọi điều người mang trong lòng, ngài cứ đi mà thi hành, vì Yavê ở với ngài”.
           4Nhưng xẩy ra là, đêm ấy, lời của Yavê đến với Natan, mà rằng:
           “5Hãy đi nói với tôi tớ Ta, với Đavit, Yavê phán thế này: Há ngươi sẽ xây nhà cho Ta ở hay sao? 6Từ ngày Ta đem con cái Israel lên khỏi Aicập cho đến hôm nay, Ta đã không hề ở đậu trong nhà; nhưng Ta hằng rong ruổi lều trướng, dưới Nhà tạm. 7Suốt thời Ta rong ruổi giữa toàn thể con cái Israel, phải chăng Ta đã có nói một lời nào với một vị thẩm phán nào của Israel, những kẻ Ta đã đặt lên để chăn dắt Israel dân Ta, rằng: Tại sao các ngươi không xây cho Ta một ngôi nhà bằng gỗ bá hưông? 8Vậy bây giờ ngươi sẽ nói thế này với tôi tớ Ta, với Đavit: Yavê các cơ binh phán thế này: Từ bãi cỏ, từ sau đàn cừu, Ta đã nhắc ngươi lên làm lãnh tụ trên dân Ta, trên Israel. 9Ta đã ở với ngươi mọi nơi ngươi đi, và Ta đã tiễu trừ mọi địch thù ngươi khỏi trước mặt ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi có danh lớn sánh kịp danh những người lớn nhất trên đất, 10và Ta sẽ sắm chỗ ở cho dân Ta, cho Israel, Ta sẽ trồng nó xuống và nó sẽ lưu lại tại chỗ, nó sẽ không còn phải lận đận; bọn hung đồ( sẽ không còn áp bức nó được nữa như thuở ban đầu. 11Từ nay Ta đặt các thẩm phán cai Israel dân Ta, chỉ có ngươi là được Ta cho an nghỉ khỏi các địch thù của ngươi, và chỉ có ngươi là được Yavê loan báo rằng: chính Yavê sẽ làm cho ngươi có nhà. 12Khi ngày đời ngươi đã mãn và ngươi yên nghỉ, nằm xuống với tổ tiên ngươi, Ta sẽ cho dòng giống ngươi chỗi dậy kế vị ngươi, dòng giống xuất từ lòng dạ ngươi và Ta sẽ cho vưông quyền nó kiên vững – 13Chính nó sẽ xây nhà cho Danh Ta, và Ta sẽ cho ngai vưông quyền nó kiên vững muôn đời –14Ta sẽ là Cha nó, và nó sẽ là con Ta: nó có lầm lỗi, thì Ta sẽ sửa trị nó bằng roi người phàm, bằng đòn nhân loại trị nhau. 15Lòng nhân nghĩa của Ta sẽ không rời xa nó, như Ta đã cho rời khỏi Saul, kẻ Ta đã truất khỏi trước mặt ngươi. 16Nhà ngươi, vưông quyền của ngươi sẽ kiên cố mãi mãi truớc mặt Ta, ngai ngươi sẽ vững bền mãi mãi”.
           17Natan đã nói lại với Đavit tất cả các lời ấy và tất cả các sự kiện ấy.

Kinh ngợi khen của Đavit
           18Bấy giờ vua Đavit ngồi chầu trước nhan Yavê và nói: 
           “Lạy Đức Chúa Yavê, Tôi là ai? và nhà tôi là gì, để Người cho tôi đến đuợc thế này! 19Nhưng thế vẫn còn quá nhỏ trước mắt Người, lạy Đức Chúa Yavê; Người cón báo trước tiền đồ xa xăm của gia đình tôi tớ Người. Phải chăng đó là luật thường nơi người phàm, lạy Đức Chúa Yavê? 20Và nào Đavit còn biết thưa thêm gì với Người nữa? Lạy Đức Chúa Yavê, Người đã chiếu cố đến tôi tớ Người! 21Vì lời (hứa) của Người và chiếu theo lòng Người, Người đã làm ra tất cả đại sự này, là đã thông tri cho tôi tớ Người. 22Vì thế Người thật lớn lao, lạy Đức Chúa Yavê, vì nào có ai như Người, và Thiên Chúa đâu có trừ phi là Người, chiếu theo mọi điều tự tai chúng tôi đã nghe biết.23Và có (dân) nào như dân của Người, như Israel? Có một nước nào trên đất (được như thế) là được Thiên Chúa thân hành cứu chuộc, cho làm dân của mình và cho vang lừng tên tuổi, – là đã làm việc cả thể cho các ngươi – và cho đất đai Người những điều kinh đảm, vì dân của Người, dân Người đã chuộc lấy từ Aicập, khỏi dân cư và các thần của nó? 24Người đã thiết lập Israel dân Người, cho chúng làm dân của Người mãi mãi, và Người, lạy Yavê, Người làm Thiên Chúa của chúng. 25Vậy bây giờ, lạy Yavê Thiên Chúa, lời Người đã phán về tôi tớ của Người và về nhà nó, xin Người duy trì mãi mãi và thực thi như Người đã phán, 26Khiến Danh Người rạng uy muôn thuở, rằng: Yavê các cơ binh là Thiên Chúa trên Israel. Và nhà tôi tớ Người được vững bền mãi trước nhan Người, 27vì chính Người, lạy Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của Israel, Người đã ban mạc khải cho tôi tớ Người rằng: Ta sẽ xây nhà cho ngươi! Bởi thế tôi tớ Người đã được vững lòng dâng lên Người lời khẩn nguyện này. 28Và bây giờ, lạy Đức Chúa Yavê, chính Người là Thiên Chúa, và lời Người là sự thật, Người đã hứa phúc lành cho tôi tớ Người. 29Vậy bây giờ xin Người khấng chúc lành cho nhà tôi tớ Người, khiến nhà (tôi tớ Người) còn mãi trước nhan Người. Vì, lạy Đức Chúa Yavê, chính Người đã phán và bởi Người chúc lành, thì nhà tôi tớ Người sẽ được chúc lành mãi mãi".

Các cuộc giao tranh dưới triều Đavit
           8. 1Sau đó, Đavit đã đánh bại quân Philitin và bắt họ phải hàng phục. Thế là Đavit đã cầm cưông nảy mực thay quân Philitin. 2Ông đã đánh bại Moab và bắt chúng nằm rạp trên đất và lấy dây đo: Ông đo chúng hai dây để đem xử tử, và dư một dây để tha sống. Moab đã phải lệ thuộc và triều cống Đavit.
           3Đavit đã đánh bại Hađađêzer, con của Rơkhob, vua Xôbah, khi ông này tra tay tái chiếm vùng Sông Cả. 4Đavit đã bắt được của ông ấy một ngàn bảy trăm kỵ mã và hai mươi ngàn bộ binh. Đavit cho chặt nhượng chân hết thảy ngựa thắng xe; ông chỉ để lại một trăm con, 5Người Aram đến tiếp viện Hađađêzer vua Xôbah, và Đavit đã hạ của Aram hai mươi hai ngàn người. 6Đavit đã đặt trấn thủ cai Aram vùng Đama, và Aram đã phải lệ thuộc và triều cống Đavit. Ấy vậy Yavê đã cho Đavit đi đâu thắng đó. 7Đavit đã lấy những thuẫn vàng thủ hạ của Hađađêzer mang và đem về Yêrusalem. 8Vua Đavit đã lấy rất nhiều đồng thau nơi các thành của Hađađêzer là Têbakh và Bơrôtai.
           9Tô-i, vua Khamat, nghe tin Đavit đã đánh bại tất cả binh lực của Hađađêzer, 10Tô-i đã sai con ông là Hađoram đến với vua Đavit để vấn an và chúc mừng ông, nhân vì ông đã giao chiến và đánh bại Hađađêzer – (Hađoram) có nơi tay đồ bạc, đồ vàng và đồ đồng. 11cả các đồ vật ấy vua Đavit cũng đã cung hiến cho Yavê, làm một với bạc vàng ông đã cung hiến, (trên của bắt được) nơi các dân tộc ông đã khắc phục đuợc: 12Aram, Moab, con cái Ammon, người Philitin, Amalek, cũng như trên chiến vật bắt được của Hađađêzer, con của Rơkhob, vua Xôbah.
           13Đavit đã nổi danh, khi trên đường về, ông đã đánh bọn Eđom trong thung lũng Muối, (giết) mười tám ngàn người. 14Rồi ông đặt trấn thủ cai Eđom – trên tất cả Eđom đã phải lệ thuộc Đavit. Ấy vậy Yavê đã cho Đavit đi đâu thắng đó.

Việc cai trị vương quốc
           15Đavit làm vua trên toàn thể Israel và hành động theo công minh chính trực trên toàn dân của ông. 16Yôab, con của Xơruyah làm cai Binh; Yôsaphat con của Akhiluđ làm ngự sử. 17Sađok con của Akhitub và Abiyatar con của Akhimêlek làm tư tế; Sơrayah làm ký lục; 18Bơnayahu, con của Yơhôyađa, cai quân Kơrêti và Pơlêti. Và các con của Đavit làm tư tế.