Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Đavit vua Yuđa và Israel (2S 5,1 - 6,23)

2 – ĐAVIT VUA YUĐA VÀ ISRAEL
Đavit được tấn phong Vua Israel
           5. 1Toàn thể các chi tộc Israel đến với Đavit ở Hêbron mà nói rằng: “Này chúng tôi là cốt nhục của Ngài. 2Ngay hôm qua hôm kia, thời Saul còn làm vua trên chúng tôi, ngài đã điều khiển Israel ra vào. Yavê đã phán với ngài: “Chính ngươi sẽ chăn dắt dân của Ta là Israel, ngươi sẽ làm thủ lĩnh trên Israel”. 3Tất cả hàng kỳ mục Israel đến với vua ở Hêbron, và vua Đavit đã kết ước với họ ở Hêbron, trước nhan Yavê và họ đã xức dầu tấn phong Đavit làm vua trên Israel.
           4Đavit lên làm vua khi ba mươi tuổi, và ông đã trị vị được bốn mươi năm. 5Ở Hêbron, ông làm vua trên Yuđa bảy năm sáu tháng. Ở Yêrusalem, ông làm trên tất cả Israel và Yuđa, ba mươi ba năm.

Đánh chiếm Yêrusalem
           6Vua cùng bộ hạ tiến đến Yêrusalem đánh người Yơbussi, dân cư trong xứ. Họ bảo Đavit rằng: “Ông sẽ không vào đây đuợc, vì ngay kẻ đui mù, què quặt cũng đẩy lui ông được”, chúng muốn nói: “Đavit sẽ không vào đó được”. 7Nhưng Đavit đã chiếm được đồn Sion, tức là thành Đavit. (8Ngày ấy Đavit đã nói: “Người nào, bất cứ là ai, hạ đuợc quân Yơrbusi và đặt thấu ống cống, và (làm cỏ được) lũ què quặt đui mù, lũ khả ố đối với Đavit – (vì thế nên ngươi ta nói: “đui mù què quặt không đuợc vào Đền) – người ấy sẽ được làm nguyên súy”. Và Yôab con của Xơruyah đã lên được trước nhất. Nên ông đã thành nguyên súy. 9Đavit đặt dinh của ông trong đồn, và gọi là thành của Đavit. (Rồi) Đavit đã xây cất xung quanh, từ Millô vào bên trong. 10Đavit ngày càng nên lớn lao, và Yavê Thiên Chúa các cơ binh ở với ông.
           11Khiram, vua Tyrô sai sứ giả đến với Đavit, cùng với gỗ bá hưông, và thợ mộc, thợ đẻo đá xây cất; và họ đã xây cung điện cho Đavit. 12Đavit biết là Yavê đã củng cố ông làm vua trên Israel và cho triều ông được thịnh vượng vì Israel dân của Người.

Con cái của Đavit tại Yêrusalem 
           13Đavit đã cưới thêm vợ và hầu thiếp ở Yêrusalem sau khi đã từ Hêbron tới và còn nhiều con trai con gái đã sinh ra cho ông. 14Đây là tên những người đã sinh ra cho ông tại Yêrusalem: Shammua, Shôbab, Natan, Salômon, 15Yibkhar, Elishua, Nêpheg, Yaphia, 16Elishama, Elyađa, Eliphelet.

Chiến thắng quân Philitin
           17Quân Philitin nghe biết người ta đã xức dầu tấn phong Đavit làm vua trên Israel, thì tất cả quân Philitin đã kéo lên truy nã Đavit. Đavit nghe tin thì xuống đồn trú. 18Quân Philitin đến dàn trận trong cánh đồng Rơphaim. 19Đavit thỉnh ý Yavê rằng: “Tôi sẽ lên đánh quân Philitin hay không? Người sẽ nộp chúng trong tay tôi hay không?” Yavê đã phán với Đavit: "Lên đi! vì thế nào cũng phó nộp quân Philitin trong tay ngươi”. 20Đavit mới đến Baal-Pơraxim và đã đánh bại họ ở đó. Ông nói: “Yavê đã tông hổng địch thù trước mặt tôi như tông vỡ bờ”. Vì thế nên người ta đã gọi tên chỗ ấy là Baal-Pơraxmim. 21Họ đã bỏ lại các tượng thần của họ và Đavit cùng bộ hạ đã nhặt lấy.
           22Quân Philitin lại lên lần nữa và đã dàn quân trong cánh đồng Pơphaim. 23Đavit thỉnh ý Yavê, và Người phán: “Đừng lên, nhưng đánh tập hậu chúng và người sẽ đến trên chúng phía trước lùm (cây) Tàm ma. 24Khi nào ngươi nghe tiếng chân bước trên ngọn (cây) Tàm ma; đó là lúc ngươi phải xung phong, vì bấy giờ Yavê xuất trận đằng trước ngươi để đánh trại quân Philitin ». 25Đavit đã làm như Yavê đã truyền cho ông và ông đã đánh bại quân Philitin từ Gabâon cho tới đường vào Gêzer.

Khám tại Yêrusalem
           6. 1Đavit chiêu tập lần nữa tất cả tinh binh trong Israel: ba mươi ngàn. 2Đavit đã lên đường và, cùng với toàn dân ở với ông, ông trẩy đi Baalah thuộc Yuđa, để kiệu Khám Thiên Chúa từ đó lên. Khám được đội tên theo Danh “Yavê các cơ binh, Đấng ngự trên Kêrubim”. 3Người ta đặt Khám của Thiên Chúa lên một cổ xe mới và kiệu đi khỏi nhà Abinađab, trên đồi, Uzza và Akhyô, con của Abinađab đánh cổ xe mới 4(…) với Khám của Thiên Chúa, và Akhyô đi trước Khám. 5Đavit và toàn thể nhà Israel nhảy mừng trước nhân Yavê, hềt sức họ, với ca vãn, với đàn cầm, đàn sắt, với trống khẩu, não bạt, phèng la. 6Khi đến sân lúa của Nakôn, thì Uzza giơ tay tới Khám Thiên Chúa mà nắm lại vì bò kéo hỏng chân.7Nộ khí Yavê bốc cháy trên Uzza và Thiên Chúa đánh Uzza và người ta đã gọi chỗ ấy là Lôã hổng – Uzza cho đến ngày nay.
           9Và ngày ấy Đavit đã kính sợ Yavê, và ông nói: “Làm sao Khám của Yavê đến nhà tôi được?” 10Nên Đavit đã không muốn kiệu Khám Yavê rẽ qua nhà ông, trong Thành Đavit. Đavit đã cho Khám ghé nhà Obed-Eđôm, người thành Gat. 11Khám của Yavê đã lưu Obed-Eđôm người thành Gat ba tháng; và Yavê đã chúc lành cho Obed-Eđôm và tất cả gia đình ông.
           12Tin đến cho vua Đavit rằng: “Yavê đã chúc lành cho Obed-Eđôm và tất cả những gì ông có, nhân vì Khám của Thiên Chúa”. Đavit mới đi kiệu Khám của Thiên Chúa từ nhà Obed-Eđôm lên Thành của Đavit, trong niềm hân hoan. 13Và khi những người khiêng Khám Yavê bước được sáu bước, thì ông tế sát một con bò, và một con bê béo tốt. 14Đavit đã đem tất cả sức lực múa trước nhan Yavê; và Đavit đã thắt áo bào trúc bâu. 15Và Đavit cùng toàn thể nhà Israel đã kiệu Khám Yavê lên trong tiếng hò reo và tiếng tù và. 16Vào lúc Khám của Yavê vào đến Thành của Đavit, Mikal con của Saul, từ cửa sổ trông xuống trông thấy vua Đavit vừa nhảy vừa múa trước nhan Yavê, thì nàng đâm khinh. 17Người ta đã đem Khám của Yavê vào, đặt trong chỗ đã dọn, giữa trướng Đavit đã dựng để đón Khám. Đoạn Đavit thượng tiến lễ thượng hiến trước nhan Yavê làm một với (lễ tế) kỳ an. 18Đavit thượng tiến lễ thượng hiến và kỳ an xong, thì ông chúc lành cho dân nhân danh Yavê các cơ binh. 19Ông phân phát cho toàn dân, cho tất cả đoàn lũ Israel, nam cũng như nữ, một người một bánh thuẫn, một tấm mứt chà là, một tấm mứt nho, đoạn toàn dân ra đi, ai về nhà nấy.
           20Khi Đavit về để chúc lành cho gia đình ông, thì Mikal, con của Saul, ra đón Đavit và nói: “Thật là vinh sang nhá, vua Israel hôm nay, khi ngài xây mình hở hang hôm nay trước mắt những con sen của lũ tôi tớ ngài, không khác gì một tên tục tử ở trần ở lỗ” 21Đavit mới nói với Mikal: “Trước nhan Yavê, ta múa nhảy Yavê hằng sống Đấng đã chọn ta thay cha ngươi và cả nhà ngươi, để truyền ta làm lãnh tụ trên dân của Yavê là Israel, ta còn múa máy nữa trước nhan Yavê. 22Ta còn hạ mình hơn thế nữa, ta sẽ ra hèn hạ trước mắt ta; nhưng trước mắt những con sen ngươi vừa nói, ta sẽ được vinh sang”. 23(Vì thế mà) Mikal, con của Saul, mãi cho đến khi chết, vẫn không có con.