Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Đavit vua Yuđa (2S 2,1 - 4,12)

IV. ĐAVIT ĐƯỢC LÀM VUA
1- ĐAVIT VUA YUĐA

Đavit được tấn phong vua
           2. 1Sau đó, Ðavit thỉnhöõng ý Yavê, mà rằng: “Tôi có phải lên một thành nào của Yuđa hay không?” Và Yavê phán: “Lên đi”. Ðavit lại nói: “Tôi sẽ lên đâu?” và người phán “Hêbron”. 2Và Ðavit đã lên đó, cùng với hai vợ, Akhinoam người Yizơel, và Abigail (nguyên là) vợ của Nabal người Karmel. 3Đavit cũng mang theo cả bộ hạ của ông, những người đi với ông, mỗi người với gia đình của họ. Và họ đã lưu lại trong các thành của Hêbron. 4Bấy giờ người Yuđa đến đó xức dầu tấn phong Đavit làm vua trên nhà Yuđa.

Gửi sứ giả tới Yabesh
           Người ta tin cho Đavit hay rằng: “Chính người Yabesh xứ Galaađ đã chôn cất Saul”. 5Đavit mới sai sứ giả đến với người Yabesh xứ Galaađ: mà nói với họ: “Xin Yavê chúc lành cho các người, bởi các người đã làm việc nghĩa ấy cho Saul, chúa công của các người, là đã chôn cất ngài. 6Bây giờ xin Yavê lấy nhân nghĩa tín thành xử với các người! Và cả ta nữa, ta sẽ lấy một lòng tự hậu như thế mà xử với các ngươi, một khi các ngươi đã làm điều ấy. 7Còn bây giờ, các ngươi hãy ở cho có nghị lực, hãy nên người dũng cảm, vì Saul chúa công các ngươi đã chết, và chính ta, các người nhà Yuđa đã xức dầu tấn phong ta làm vua trên họ”.

Abner đặt Ishbaal làm vua Israel
           8Abner con của Ner, tướng cai đạo binh của Saul đưa Ishbaal, con của Saul, qua Makhanaim. 9Ông tôn (Ishbaal) làm vua trên Galaađ, Asher, Yizrôel, Ephrai, Benyamin, tức là trên toàn thể Israel. 10Ishbaal con của Saul được bốn mươi tuổi khi ông lên làm vua trên Israel. Ôâng trị vì được hai năm. Chỉ có nhà Yuđa theo Đavit. 11Tổng số những năm Đavit làm vua ở Hêbron trên nhà Yuđa là bảy năm sáu tháng.

Yuđa và Israel lâm chiến
           12Abner, con của Ner, và các tôi tớ của Ishbaal xuất chinh từ Nakhanaim đến Gabaôn.13Yôab, con của Xơruyah, và các tôi tớ của Đavit cũng xuất chinh. Hai bên đã đụng độ nhau bên bờ ai ở Gabaôn. Họ cầm cự: một, phía bên này ao, một, phía bên kia ao.
           14Abner với nói với Yôab: “Hãy để trai tráng đứng lên đấu" với nhau trước mặt chúng ta!’ Yôab nói: “Cho chúng đứng lên!” 15Chúng đã đứng lên và điểm đủ số: mười hai trai tráng của Benyamin và của Ishbaal, và mười hai thuộc các tôi tớ Đavit. 16Mỗi người chúng chộp lấy đầu đối thủ của mình, và thọc gươm vào sườn nhau, khiến chung đã lăn ra chết cả với nhau. Người ta gọi chỗ ấy là khu đất Sườn, ở Gabaôn.  17Cuộc chiến đã trở nên rất ác liệt ngày hôm ấy. Abner và người Israel đã bị đánh bại trước mặt các tôi tớ Đavit. 18Ở đó có ba người con của Xơruyah: Yôab, Abyshay, Asahel. Vả Asashel đã đuổi thì chân lanh như một linh dưông ngoài đồng. 19Asahel đã đuồi theo Abner; một mạch, anh dõi theo Abner không rẽ qua phải hay qua trái. 20Abner mới quay lại đàng sau và nói: “Anh là Ashel phải không?” Asahel đáp: “Chính tôi đây”. 21Abner bảo: “Anh rẽ qua phải hay qua trái, và hãy túm lấy một người nào trong các trai tráng mà đoạt lấy chiến quả nơi nó”. Nhưng Asahel nhất định không muốn tránh đi đàng khác, sau ông. 22Abner lại nói với Asahel lần nữa: “Tránh đi nơi khác, đừng theo tôi! tại sao lại để tôi hạ anh lăn ra đất làm gì? Tôi còn mặt mũi nào mà ngẩng nhìn Yôab anh của anh?” 23Nhưng Asahel không chịu tránh, nên Abner đã giưông mũi giáo đâm nhằm bụng Asahel và giáo đã xuyên qua sau lưng. Anh đã lăn nhào ngay đó và chết tại chỗ. Mọi kẻ tới chỗ Asahel ngã gục mà chết thì đều dừng lại.
           24Nhưng Yôab và Abyshay cứ đuổi theo sau Abner. Mặt trời lặn khi họ đến đồi Ammah, phía Đông Ghiakh trên đường ngang qua Samari mạc Gabaôn. 35Khi ấy con cái Benyamin tụ tập đàng sau Abner, sát cánh lại như thành một bó; họ đứng trên một đỉnh đồi. 26Và Abner gọi Yôab mà nói: “Sao để gươm làm cỏ mãi ư? Ông không biết cuối cùng chỉ còn là cay với đắng hay sao? Đến bao giờ nữa ông còn chưa ra lịnh cho quân đuổi theo những người anh em?” 27Yôab nói: “Thiên Chúa hằng sống!”. 28Đoạn Yôab thổi tù và; toàn thể quân binh liền dừng lại, thôi đuổi theo sau lưng Israel và không còn giao tranh nữa.
           29Abner và bộ hạ của ông đi trong Hoang giao suốt cả đêm ấy, rồi qua sông Yorđan và luồn theo tất cả Bitrôn mới đến Makhanaim. 30Còn Yôab, ông đã bỏ không đuổi theo Abner và thu tất cả quân lại. Trong hàng tôi tớ Đavit, đã thiệt mất mười chín người và Asahel. 31Các tôi tớ Đavit đã hạ làm thiệt mạng – của Benyamin và bộ hạ Abner mất ba trăm sáu mươi người. 32Họ đã đem Asahel và chôn cất trong phần mộ của cha y ở Bêlem, rồi họ đã đi suốt cả đêm, Yôab cùng bộ hạ của ông, và tới sáng thỉ họ về tới Hêbron. 
           3. 1Chiến tranh đã kéo dài giữa nhà Saul và nhà Đavit. Và nhà Đavit đã cứ hùng cường thêm mãi, còn nhà Saul càng ra suy nhược hơn.
Con của Đavit sinh tại Hêbron
           2Những người con này của Đavit đã sinh ra ở Hêbron: Trưởng nam của ông là Ammon, do Akhinoam người Yizrơel, 3Kế đến là Kilơab, do Abigail, (nguyên là) vợ của Naban, người Karmel; người thứ ba là Absalôm, con của Maakah, con gái của Talmai, vua xứ Gêshur; 4Người thứ tư là Ađônyah, con của Khaggit: người thứ năm là Shơphatyah, con của Abital, 5Người thứ sáu là Yitram, do Êglah, vợ của Đavit. Các người này đã sinh ra do Đavit ở Hêbron.

Ly khai giữa Abner vả Ishbaal
           6Đang thời có chiến tranh giữa nhà Saul và nhà Đavit, Abner đã nên quyền thế trên nhà Saul có một thứ phi; tên nàng là Rispah. Ishbaal nói vớ Abner: “Tại sao ông giám tư thông với thứ phi của cha tôi?” Abner đùng đùng nổi giận vì lời lẽ của Ishbaal. Ông nói: “Phải chăng hôm nay tôi là đầu chó thuộc về Yuđa? Tôi hằng xử nhân nghĩa với nhà Saul, cha ông, và với anh em, và kẻ thân nghĩa của người, mà không để ông Samari tay Đavit, thế mà hôm nay ông lại hạch tôi tôi vì chuyện đàn bà. 9Xin Thiên Chúa xử vớ Abner như thế và còn khốn hơn thế, nếu tôi không thực hiện cho Đavit đều Yavê đã thề hứa với ông là: (10cất vưông quyền khỏi nhà Saul, mà thiết lập ngai Đavit trên Israel và Yuđa, từ Đan đến Bơer-Sêba!” 11(Ishbaal) không thể trả lời một tiếng nào với Abner, vì ông sợ Abner.

Abner thương thuyết với Đavit
           12Abner sai sứ đến với Đavit để thay ông, thưông lượng xem: xứ sẽ thuộc về ai, mà rằng: “Hãy kết ước với tôi và lập tức tay tôi sẽ trợ giúp ngài để hướng toàn thể Israel về với ngài”. 13 (Đavit) nói: “Tốt! Ta sẽ kết ước với nhà ngươi. Nhưng ta chỉ xin nhà ngươi một điều: Ngươi sẽ không được yết kiến ta, ngươi đem theo với ngươi, Mikal, con gái của Saul ». 14Đavit đã sai sứ đến với Ishbaal, con của Saul mà rằng: “Hãy hoàn lại cho tôi, Mikal vợ tôi, tôi đã cưới với trăm qui đầu của quân Philitin”. 15Ishbaal đã sai người đi đem nàng về từ nhà chồng nàng là Paltiel con của Laish. 16Chồng nàng đã đi với nàng; ông vừa đi vừa khóc sau nàng, cho đến Bakhurim. Đoạn Abner bảo ông Lưu đầy: “Thôi! Về đi!” và ông đã lui về.
           17Abner đã ngõ lời với các kỳ mục Israel. Ông nói: “từ hôm qua hôm kia, các ông đã yêu cầu được Đavit làm vua trên các ông. 18Vậy bây giờ, hãy thi hành (ý định), vỉ Yavê đã phán về Đavit rằng: “Ta sẽ dùng tay Đavit, tôi tớ của Ta, để cứu Israel dân Ta khỏi tay quân Philitin và khỏi tay hết thảy các địch thù của chúng”. 19Abner cũng đi nói vào tai Benyamin. Đoạn Abner đã di nói tận tai Đavit, ở Hêbron, về mọi điều đẹp mắt Israel và toàn thể Benyamin.
           20Abner đến với Đavit ở Hêbron; và cùng với ông có hai mươi người. Đavit đã thiết tiệc đãi Abner và các người đi với ông. 21Đoạn Abner nói với Đavit: “Tôi xin đứng dậy ra đi thâu họp vế với Đức Vua, chúa công tôi, toàn thể Israel. Họ sẽ kết ước với ngài, và ngài sẽ làm vua trên mọi điều hồn ngài ước muốn". Và Đavit đã tiễn đưa Abner đi bình an.

Abner bị sát hại
           22Nhưng này tôi tớ của Đavit và Yôab đã đi du chiến về, và đem theo nhiều chiến vật. Abner không còn ở với Đavit tại Hêbron, vì Đavit đã tiễn ông đi bình an. 23Vậy Yôab và tất cả quân binh đi với ông đã về và người ta kháo láo với Yôab rằng: “Abner, con của Ner đã đến với vua và người đã tiễn đưa ông đi bình an”. 24Yôab đến ngay với vua và nói: “Ngài làm gì vậy? Này Abner đã đến với ngài, sao ngài lại tiễn chân hắn, để hắn ra đi được như vậy? 25Ngài đã biết Abner con của Ner, quả là hắn đến để phỉnh gạt ngài, để biết ngài động tĩnh ra sao, biết mọi ngài đang thi hành".
           26Rồi Yôab bỏ Đavit đi ra, và sai sứ (chạy) theo Abner để mời ông lui lại khi ông đã đến Bể Sirah; Đavit không hay không biết tí gì. 27Vậy Abner đã trở lại Hêbron. Yôab đã kéo ông vào bên trong cổng, dường như có chuyện tâm phúc nói với ông; và ở đó, Yôab đã đâm ông một nhát vào bụng và ông đã chết, vì việc đổ máu Asahel, em của Yôab. 28Ngay sau đó Đavit nghe biết thì nói: “Ta hoàn toàn vô can cho đến vạn đại trước mặt Yavê, ta và vưông quyền của ta, về máu của Abner, con của Ner. 29Máu ấy hãy trút xuống đầu Yôab và tất cả gia tộc cha nó! Và trong nhà Yôab chớ hề hết người mắc lậu, mắc phung, đàn ông quay chỉ, chết gươm đâm, hay ăn mày miếng bánh!” – 30Yôab và Abyshay là em, đã hạ sát Abner, vì Abner đã giết Asahel em của họ ở Gabaôn trong lúc giao chiến. – 31Rồi Đavit bảo Yôab và toàn dân ở với ông: “Hãy xé áo, thắt bị mà để tang cho Abner”. và vua Đavit đã đi theo linh sàng. 32Người ta đã chôn cất Abner ở Hêbron. Và nhà vua đã cất tiếng khóc trên mộ Abner; và toàn dân đều khóc.
          33Vua đã xướng ai ca khóc Abner, ông nói: 
           “Há Abner phải chết cái chết người điên?
          34Tay ông không bị trói, chân không tra xiềng đồng:
           Như người ta ra tay hung đồ, ông đã ngã!”
           Và toàn dân lại khóc hơn nữa.
          35Đoạn toàn dân đến dâng Đavit thức ăn, trong khi trời còn sáng, nhưng Đavit đã thề rằng: “Xin Thiên Chúa xử với ta như thế và còn khốn hơn thế, nếu trước khi mặt trời lặn, ta nếm đến bánh hay bất cứ vật gì”. 36Toàn dân để ý và đã khâm phục, lấy thế làm đẹp mắt mọi sự nhà vua đã làm. 37Và như thế trong ngày ấy toàn dân và tất cả Israel đều biết là không phải do lịnh vua mà Abner, con của Ner đã bị người ta giết.
           38Vua nói với các tôi tớ: “Các ngươi biết chứ! Hôm nay, một tướng lĩnh, và là một vĩ nhân đã ngã gục trong Israel? 39Còn ta, hôm nay, ta đành thúc thủ dẫu là đã được xức dầu làm vua, và con cái Xơruyah quá ngang ngược đối với ta. Xin Yavê xử với ác nhân xứng với ác đức của nó!”.

Ishabaal bị sát hại
           4. 1Khi con của Saul nghe tin Abner đã chết ở Hêbron, thì ông bủn rủn tay chân, và toàn thể Israel kinh hoàng. 2Ishbaal con của Saul có hai vỏ biền cai đội du kích; một người tên là Baanah; và người thứ hai tên là Rêkab; họ đều là con của Rimmon người Bơêrốt, vì Bơêrôt cũng được kể là phần của Benyamin. 3Người Bơêrốt đã chạy qua Gittaim và họ vẫn còn là khách ngụ cư ở đó cho đến ngày nay.
           4Yônatan, con của Saul, có một người con què cả hai chân. Nó được năm tuổi, khi hay tin Saul và Yônatan từ Yizrơel báo về: chị vú nuôi của nó mới bồng nó mà chạy trốn, nhưng bởi chị hốt hải chạy đi, nên nó đã lăn ngã mà phải què. Tên nó là Mơribbaal.
           5Các người con của Rimmon, Rêkab và Baanah đã trẩy đi và tới nhà Ishbaal vào lúc nóng nhất ban ngày; (Ishbaal) đang nằm ngủ trưa. 6Chúng đã vào tận bên trong nhà, (làm như thể) người xúc lúa và này một thị tỳ giữ cửa đang chuốt lúa, thì đã thiếp đi mà ngủ mất và chúng đã đâm nàng một nhát vào bụng, đoạn Rêkab và em là Baanah đã lẫn được, 7mà vào nhà. Và này ông đang nằm trên giuờng trong phòng ngủ. Chúng đã đâm giết ông, rồi chúng cắt đầu ông. Chúng lấy đầu ông và đi theo đường Hoang giao suốt cả đêm. 8Chúng đem đầu Ishbaal đến cho Đavit ở Hêbron. Chúng thưa với vua: “này đây đầu Ishbaal con của Saul, địch thù của ngài, kẻ đã từng tìm mạng ngài. Hôm nay Yavê đã oán trả thay cho Đức Vua, chúa công tôi trên Saul và dòng giống (Saul)”.
           9Và Đavit đã đáp lại Rêkab và em là Baanah, các con của Rimmom, người Bơêrôt và nói với chúng: “Yavê hằng sống, Đấng đã giựt thoát mạng ta ra khỏi nỗi khốn cùng, 10đứa đã báo tin cho ta rằng: kìa Saul đã chết, trước mắt nó, nó tưởng mình là sứ giả tin mừng, thế mà ta đã cho túm lấy nó mà giết đi, ở Xiqlaq, kẻ đáng lẽ ra phải được ta thưởng công đem tin mừng. 11Huống chi là những đứa ác ôn đã giết hại người chính trực, ngay trong nhà, chính trên giuờng người ấy! vậy bây giờ, ta lại không phải đổi máu các người ấy nơi tay các ngươi và diệt các ngươi khỏi mặt đất đi sao?” 12Đavit liền ra lệnh cho trai tráng giết chúng và chặt tay chân chúng và treo nơi ao nước ở Hêbron. Con đầu Ishbaal, thì họ đã lấy và đặt vào mộ của Abner ở Hêbron.