Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Đavit tại triều đình (1S 16,1 - 17,31)

                                  III. SAUL VÀ ĐAVIT
                             1–ĐAVIT TẠI TRIỀU ĐÌNH

Xức dầu Đavit
         
16. 1Yavê phán với Samuel: “Đến bao giờ nữa ngươi còn than khóc Saul, trong khi Ta đã phế bỏ nó, khiến nó hết được làm vua trên Israel
? Hãy đổ đầy sừng dầu của ngươi mà đi. Ta muốn sai ngươi đến với Ysai, người Bêlem, vì Ta đã kén lấy một người con của nó làm vua”. 2Samuel thưa: “Đi thế nào? Saul nghe biết được, nó giết tôi mất!” Nhưng Yavê nói: “Ngươi sẽ dắt nơi tay một con bê cái và nói: Tôi đến để tế lễ kính Yavê. 3Ngươi sẽ mời Ysai dự lễ tế, còn Ta, Ta sẽ cho ngươi biết ngươi phải làm gì, ngươi sẽ xức dầu cho Ta kẻ Ta sẽ nói cho ngươi hay”.
         
4Samuel đã thi hành điều Yavê phán dạy, ông đến Bêlem, và các kỳ mục trong thành đã run sợ(mà ra đón ông. Họ nói: “Ngài đến, phải chăn là bình an?” 5Ông nói: “Bình an! Tôi đến để tế lễ cho Yavê, các ngươi hãy thánh tẩy mình đi và các ngươi sẽ đến dự lễ với tôi”. Ông đã thánh tẩy Ysai và con cái; ông đã mời họ dự lễ tế.
         
6Khi họ vào, (Samuel) thấy Êliab, ông nói: “Hẳn vị được xức dầu của Yavê đã ở trước mặt Người!” 7Nhưng Yavê phán với Samuel: “Đừng nhìn đến giáng vẻ của nó, hay tầm vóc cao lớn của nó, vì Ta không màng đến nó; không phải người phàm nhìn sao, Thiên Chúa cũng nhìn thế, bởi người phàm chỉ trông thấy (điều lộ trước) mắt, còn Yavê trông thấy (điều ẩn đáy) lòng”. 8Ysai mới gọi Abinađab và dẫn qua trước mặt Samuel. Nhưng ông nói: “Cả cậu này nữa sẽ không được Yavê chọn!” 9Rồi Ysai dẫn Shammah qua. Và Samuel nói: “Cả cậu này nữa cũng không được Yavê chọn!” 10Ysai đã dẫn qua trước mặt Samuel bảy người con của ông, nhưng Samuel nói với Ysai: “Yavê không chọn ai trong các người này”. 11Rồi Samuel nói với Ysai: “Các cậu này tất cả là con trai của ông sao?” Ông đáp: “Còn đứa nhỏ nhất nữa; này nó đang phải chăn cừu!” Samuel mới bảo Ysai: “Sai người đi đem nó về, vì chúng ta sẽ không hành lễ trước khi nó đến đây”. 12Ông đã sai người đi đưa cậu về. Cậu người tóc hoe hoe, lại thêm đôi mắt xinh xắn, dáng vẽ khôi ngô. Và Yavê phán: “Đứng dậy xức dầu cho nó, vì chính nó đó!” 13Samuel cầm lấy sừng dầu mà xức dầu cho cậu giữa các anh, và thần khí Yavê đã đáp xuống Đavit từ ngày ấy về sau. Đoạn Samuel đã lên đường về lại Ramah.

Đavit vào triều Saul
         
14Thần khí Yavê đã rời khỏi Saul và một thần khí hung ác được Yavê cho phép đã thường khuấy khuất ông. 15Các tôi tớ của Saul thưa ông: “Này có thần khí hung ác của Thiên Chúa khuấy khuất ngài! 16Vậy xin chúa công hãy truyền! Các bầy tôi của ngài sẵn trước mặt ngài, họ sẽ kiếm một người biết gảy đàn, và khi thần khí hung ác của của Thiên Chúa đến trên ngài, hắn sẽ đưa tay gảy đàn và ngài sẽ khá lại”. 17Saul bảo tôi tớ: “Vậy các ngươi liệu tìm cho ta một người có tài gảy đàn mà đưa về cho ta”. 18Một người trong các tráng niên đáp lại và nói: “Này tôi thấy con của Ysai người Bêlem biết gảy đàn: một người tài cán và là một chiến sĩ, có tài ăn nói, dung mạo khôi ngô, và có Yavê ở với cậu”. 19Saul sai sứ đến Ysai và nói: “Gửi cho ta, Đavit con ông, kẻ đang chăn cừu”. 20Ysai chất lên lừa, bánh, một bì rượu, một con dê con, và nhờ tay Đavit con của ông chuyển tới cho Saul. 21Vậy Đavit đã đến với Saul và đứng trước mặt ông; ông yêu quí Đavit, và Đavit đã thành người mang khí giới của ông. 22Saul sai người nói với Ysai: “Hãy để Đavit đứng trước mặt ta, vì nó đã được nghĩa trước mắt ta!” 23Và mỗi khi thần khí của Thiên Chúa đến trên Saul, thì Đavit lấy đàn, đưa tay gảy. Khi thấy Saul được khuây khỏa và khá lại: thần khí hung ác lại rời khỏi ông.

Gôlyat khiêu khích
         
17. 1Quân Philitin tụ họp quân binh của họ để giao chiến, và họ đã tụ tập lại ở Sôko thuộc Yuđa; đoạn họ đến đóng trại vào khoảng giữa Sôko và Azêqa, ở Êphes-Đammim. 2Saul và người Israel cũng tụ tập lại đóng trại trong thung lũng cây sến; rồi họ dàn trận đối diện với quân Philitin. 3Quân Philitin đóng trên núi bên này, và Israel đóng trên núi bên kia, có thung lũng ở giữa họ.
         
4Có một đấu thủ từ hàng ngũ Philitin đi ra, tên là Gôlyat. Y quê ở Gat. Vóc cao sáu xích một gang. 5Đầu y có mũ chiến đồng, mình mặc áo giáp dát vảy. Áo giáp ấy cân nặng năm ngàn seqel đồng: 6Y có xà cạp(đồng che chân, và giữa hai vai có cái lao đồng. 7Cán giáo của y to bằng một cái trục khung cửi của thợ dệt và ngọn giáo nặng sáu trăm seqel sắt. Một tên vác mộc đi đằng trước y.
         
8Y đứng gọi hàng ngũ Israel mà báo họ: “Chúng mày ra đây dàn trận làm gì? Tao không phải là Philitin, và chúng mày là lũ nô lệ của Saul sao? Chúng mày hãy chỉ định một người và cho nó xuống đây đấu với tao! 9Nếu hắn giao chiến với tao, mà đánh bại được tao, thì chúng tao sẽ làm nô lệ cho chúng mày, nhưng nếu tao thắng nó, và đánh bại nó, thì chúng mày sẽ làm nô lệ cho chúng tao và phục dịch chúng tao”. 10Tên Philitin còn nói: “Hôm nay tao, thách thức cả hàng ngũ Israel đó! Cho ta một người nào, để chúng ta đấu với nhau!” 11Saul và toàn thể Israel
nghe các lời lẽ của tên Philitin, thì khiếp đảm, sợ quá đỗi.

Đavit tới trại
         
12Đavit là con của một người Ephrata tại Bêlem: tên là Ysai, (Ysai) có tám người con. Vào thời Saul, người ấy đã vào bậc già nua tuổi tác giữa các người đồng thời. 13Ba người con lớn đã Trướng Tao phùng trẩy đi, chúng đi theo Saul ra trận. Tên ba người con đi trận là Êliah, con cả; thứ đến Abinađab; người thứ ba là Shammah. 14Đavit là đứa nhỏ nhất; ba đứa lớn đi theo Saul. 15Đavid đi đi, lại lại, từ bên Saul đến đàn cừu của cha ở Bêlem. 16Tên Philitin sáng chiều tiến lại, ra đứng như vậy đã bốn mươi ngày. 17Ysai bảo Đavit, con ông: “Con lấy đem cho các anh con, cái giạ cốm dẹp và mười cái bánh này; chạy đem tới trại cho các anh con, 18và mười tấm phô mát cho viên cai ngàn quân, con hỏi han sức khỏe anh con và nhận lấy bảo chứng. 19Saul, cũng như (các người này) và tất cả mọi người Israel đều ở trong thung lũng cây Sến đang giao chiến với quân Philitin”.
         
20Sáng ngày, Đavit dậy sớm, ký thác dê cừu cho một người giữ, rồi cậu mang hành lý lên đường như Ysai đã dạy. Cậu đến hành dinh, lúc binh đội ra mặt trận và reo tiếng hò la xung trận. 21Israel và quân Philitin dàn trận, mặt đối mặt. 22Đavit gửi hành lý cậu mang theo cho người giữ hành lý và cậu chạy ra mặt trận. Đến nơi, cậu vấn an các anh.
         
23Cậu còn đang nói với họ, thì này từ hàng ngũ Philitin, tên đầu thủ đi lên–tên y là Gôlyat, một người Philitin thành Gat – và y lặp lại lời lẽ y như trên kia. Đavit lắng nghe. 24Vừa thấy y, mọi người Israel đều bỏ trốn khỏi mặt y và sợ quá đỗi. 25Có người Israel nói: “Các anh thấy người đi lên kia chứ? Nó lên để thách thức Israel đó! Người nào đánh được nó, vua sẽ ban cho của cải vô số để làm giàu, sẽ gả con gái cho và cho cả gia tộc được miễn đinh trong Israel”.
         
26Đavit nói với những người đứng bên cậu rằng: “Người ta sẽ làm gì cho người đánh được tên Philitin ấy và cất ô nhục khỏi Israel? Quả tên Philitin, đồ không cắt bì ấy, là ai ma dám thách thức cả hàng ngũ của Thiên Chúa hằng sống?” 27Dân chúng mới nói lại với cậu, các lời trên kia, mà rằng: “Người ta sẽ làm thế đó cho người đánh được nó”. 28Êliab, anh cả cậu, nghe cậu nói với người ta; Êliab đã cáu tiết lên với Đavit mà nói “Mày xuống đây làm gì? Mày đã giao cho ai vài con cừu trong sa mạc? Tao biết tính kiêu ngạo và lòng dạ tai quái của mày: chính vì (tò mò) coi đánh giặc mà mày đã xuống đây!” 29Và Đavit nói: “Tôi đã làm gì nào? người ta nói cũng không được sao?” 30Rồi cậu bỏ anh, quay sang phía người khác và nói lại những lời trên. Dân chúng đã đáp lại với cậu cũng một lời như trước. 31Người ta đã nghe lời lẽ của Đavit, và đem thuật lại cho Saul; và Saul đã cho dẫn cậu lại.