Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Đánh chiếm Yêrikhô (Yôs 5,13 - 7,26)

                               3 – ĐÁNH CHIẾM YÊRIKHÔ

Thần hiện
                 13Số là Yôsua ở (đâu) lối Yêrikhô: ông ngước mắt lên nhìn, thì này có người đứng đối diện với ông, gươm tuốt nơi tay. Yôsua đến với người ấy và hỏi: “Ngài về phe chúng tôi hay về phe nghịch với chúng tôi?” 14Người ấy mới nói: “Không! Song Ta là Tướng Cơ binh của Yavê, và bây giờ Ta đến…” Yôsua mới phục mình xuống đất trước mặt ngài mà bái lạy. Đoạn ông thưa ngài: “Đức ông muốn dạy tôi tớ ngài điều gì?” 15Tướng cơ binh của Yavê mới nói với Yôsua: “Hãy cởi dép khỏi chân ngươi vì chỗ ngươi đứng là (nơi) thiêng!” Và Yôsua đã làm như vậy.
 
Hạ thành Yêrikhô
             6.
1Yêrikhô đã được chặn ngoài chặn trong (phòng ngừa con cái Israel): không người ra, không kẻ vào. 2Yavê phán với Yôsua: “Coi! Ta nộp tay ngươi Yêrikhô và vua của nó, chiến binh dũng cảm. 3Và các ngươi, hết thảy những người tham chiến được, các ngươi sẽ đi vòng quanh thành diễu xung quanh thành một lượt. Ngươi sẽ cứ làm như vậy sáu ngày. 4Bảy tư tế cầm bảy đèn và loa trận đi trước Khám. Và ngày thứ bảy, các ngươi sẽ vòng quanh thành bảy lần, đoạn các tư tế thổi tù và lên). 5Và khi người ta thổi tù và (khi các ngươi nghe tiếng tù và) thì toàn dân reo lên tiếng hò la xung trận inh ỏi. Bấy giờ tường thành sẽ sụp xuống ngay tại chỗ, và cả dân, ai nấy cứ thẳng trước mặt mình mà tiến lên”.
                6Yôsua con của Nun triệu tập các tư tế lại và nói với họ: “Các ông sẽ khiêng Khám Giao ước và bảy tư tế sẽ cầm bảy tù và, loa trận đi trước Khám của Yavê” 7Và ông nói với dân: “Hãy ngang qua và vòng quanh thành; những tiền quân sẽ qua đằng trước Khám của Yavê”. (8Và đã xảy ra như Yôsua đã nói với dân). Bảy tư tế cầm bảy tù và, loa trận trước Yavê đã đi qua và thổi tù và; còn Khám Giao ước thì đi sau họ 9Tiền quân đi trước các tư tế thổi tù và, hậu quân theo sau Khám: người ta vừa đi vừa thổi tù và.
            10Và Yôsua ra lệnh cho dân rằng: “Các người sẽ không hò la xung trận, không để cho nghe được tiếng nói, (đùng để một lời nào lọt khỏi miệng), cho đến ngày ta bảo: Reo lên tiếng hò la xung trận! Bấy giờ các người sẽ reo lên tiếng hò la xung trận".
                 11Khám của Yavê đi vòng quanh thành, (diễu xung quanh một lượt); rồi họ về trại và qua đêm trong trại. 12Sáng ngày Yôsua dậy sớm, và các tư tế đã khiêng Khám của Yavê, vừa đi vừa thổi tù và. Tiền quân đi đằng trước họ, và hậu quân theo sau Khám của Yavê: người ta vừa đi vừa thổi tu và.
                   14Họ đi vòng quanh thành (ngày thứ hai, một lượt) và họ về trại. Họ đã làm như vậy sáu ngày. 15Ngày thư bảy, họ dậy sớm, lúc hừng đông vừa rạng, và đi vòng quanh thành (theo như lệ thường), bảy lượt (chỉ có ngày ấy là họ đi vòng quanh thành bảy lượt ). 16Đến lần thứ bảy, các tư thế thổi tù và; và Yôsua nói với dân: "Reo lên tiếng hò la xung trận! Và Yavê đã phó nộp thành cho các ngươi!

Án thần tru trên Yêrikhô
            "17Và thành sẽ là đồ thần tru thuộc về Yavê, thành và mọi sự trong thành, chỉ trừ có Rakhab, gái điếm là được sống, y thị và tất cả những ai ở với y thị trong nhà, vì y thị đã ẩn chứa các sứ giả chúng ta đã sai đi. 18Còn các ngươi hãy đề phòng án thần tru, kẻo sau khi đã ra án thần tru, các ngươi lại lấy đồ thần tru, mà kéo án thần tru trên doanh trại Israel và giá họa cho nó. 19Nhưng bạc vàng hết thảy, các đồ đồng, đồ sắt là của thánh dân Yavê, và sẽ vào kho của Yavê". 
              20Bấy giờ dân reo lên tiếng hò la xung trận; và người ta thổi tù và. Vừa khi dân nghe tiếng tù và, thì dân reo lên tiếng hò la xung trận inh ỏi và tường sụp xuống tại chỗ; và cả dân ai nấy cứ thẳng trước mặt mình mà tiến lên vào thành, và họ đã chiếm được thành. 21Họ đi thi hành án thần tru trên mọi sự có trong thành, từ đàn ông đến đàn bà, từ trẻ con đến già lão, đến cả bò vật chiên dê và lừa, (làm mồi) luỡi gươm.

Nhà Rakhab được cứu thoát
                  22Với hai người đã đi dò thám trong xứ, Yôsua nói: "Các anh hãy vào nhà người đàn bà làm điếm mà đem nó ra khỏi đó làm một với mọi sự của nó, như các anh đã thề với nó!" 23Vậy các tráng niên dò thám đã vào và đem ra Rakhab cùng cha mẹ anh em nàng và mọi sự của nàng; họ cũng đem ra (cả họ hàng) nàng cho họ ở bên ngoài trại của Israel.
                    24Và người ta đã phóng hỏa thành cùng mọi sự có trong thành; trừ ra bạc vàng, và các đồ đồng sắt, thì người ta đã dâng vào kho Nhà Yavê. 25Còn Rakhab, người gái điếm, với già đình cha nàng và mọi sự của nàng, Yôsua đã tha cho sống và nàng đã ở giữa Israel cho đến ngày nay, vì nàng đã ẩn chứa các sứ giả Yôsua sai đi dò thăm Yêrikhô.

Chúc dữ kẻ xây lại Yêrikhô
             26Thuở ấy Yôsua bắt phải thề rằng:
             "Đồ chúc dữ (trước nhan Yavê) con người đứng lên tái thiết thành (Yêrikhô) này!
               Trên mạng con cả nó sẽ đặt nền, và trên mạng con út nó sẽ dựng cửa!
                27Ấy vậy Yavê đã ở với Yôsua và (danh) ông được đồn thổi khắp xứ.

Lỗi án thần tru
             
7.1Con cái Israel đã lỗi đạo về thần tru; Akan, con của Karmi, con của Zabđi, con của Zêrakh, thuộc chi tộc Yuđa đã lấy đồ thần tru. Và khí nộ Yavê đã bùng cháy trên con cái Israel.

Thất bại trước thành Hai 
              2Từ Yêrikhô, Yôsua sai người đi về hướng (thành) Hai giáp Bet-Aven về phía đông Bêthel; ông bảo họ rằng: "Hãy lên dò thám xứ (ấy)!" Các người lên dò thám (thành) Hai. 3Đoạn họ trrỡ về với Yôsua và nói với ông: "Không cần gì toàn dân phải lên! Chừng hai hay ba ngàn người lên mà đánh (thành) Hai (là vừa)! Đừng làm khổ cả dân ở đó, vì bọn họ có ít người mà thôi!"
                4Vậy chỉ có chừng ba ngàn người trong dân đã lên; nhưng họ đã đào tẩu khi chạm trán với người (thành) Hai. 5Người (thành) Hai đã giết của họ ba mươi sáu người và đã đuổi theo họ từ đằng trước cổng cho đến Shơbarin, và đánh bại họ nơi dốc xuống. Tâm thần của dân tan rã và ra như nước.

Lời cầu của Yôsua
             6Yôsua xé áo mình và sấp mặt xuống đất trước Khám của Yavê mãi cho đến chiều, ông và các kỳ mục của Israel; và họ rắc bụi lên đầu họ. 7Yôsua nói: “A! Lạy Đức Chúa Yavê, Người đã đem dân này qua (sông) Yorđan làm gì? Để nộp chúng tôi vào dân Amori mà hủy diệt chúng tôi ư? Thà chúng tôi cứ ở bên kia Yorđan có hơn không? 8Xin xá lỗi, lạy Đức Chúa, chứ tôi sẽ nói gì sau khi Israel đã quay lưng trước mặt địch thù? 9Người Canaan và tất cả dân cư trong xứ nghe biết và chúng sẽ quay chống lại chúng tôi và xóa tên tuổi chúng tôi khỏi xứ này. Người sẽ làm gì cho Danh lớn lao của Người?".

Yavê trả lời
              10Yavê phán với Yôsua: "Dậy đi thôi! Ngươi sấp mặt xuống đất làm gì vậy? 11Israel có tội! Chúng đã vi phạm đến cả Giao ước Ta đã truyền dạy chúng, và chúng đã lấy cả đồ thần tru, chúng đã lấy trộm, giấu đi, bỏ vào giữa đồ đoàn của chúng. 12Cho nên con cái Israel sẽ không thể cự nổi địch thù, chúng sẽ quay lưng trước địch, vì chúng đã mang án thần tru; Ta sẽ không còn ở với các ngươi nữa, nếu các ngươi không khử đồ thần tru khỏi giữa các ngươi.
             “13Dậy, lo thánh tẩy dân đi! Ngươi sẽ nói: Các ngươi lo thánh tẩy mình chờ ngày mai. Vì Yavê Thiên Chúa của Israel phán rằng: Có đồ thần tru ở giữa ngươi, hỡi Israel. Ngươi sẽ không thể cự nổi địch thù, bao lâu các ngươi chưa cất đồ thần tru khỏi giữa các ngươi. 14Sáng mai các ngươi sẽ tiến lại từng chi tộc, và chi tộc nào bị Yavê bắt trúng, sẽ tiến lại từng chi tộc và thị tộc nào bị Yavê bắt trúng sẽ tiến lại từng gia đình, và gia đình nào bị Yavê bắt trúng sẽ tiến lại từng người. 15Người nào bị bắt trúng thì sẽ bị hỏa thiêu, nó và mọi sự của nó, vì nó đã vi phạm Giao ước của Yavê, và đã làm điều cần dở trong Israel.

Hình phạt trên thủ phạm
                 16Sáng ngày Yôsua dậy sớm và cho Israel tiến lại theo chi tộc và chi tộc Yuđa đã bị bắt trúng. 17Ông cho (các chi tộc) của Yuđa tiến lại và đã bắt trúng thị tộc Zêrakh; ông cho thị tộc Zêrakh tiến lại (từng người) và đã bắt trúng Zabđi. 18Ông cho gia đình ấy tiến lại từng người và đã bắt trúng Akan, con của Karmi, con của Zabđi, con của Zêrakh, thuộc chi tộc Yuđa.
                  19Bấy giờ Yôsua nói với Akan: “Con ơi, hãy làm vinh hiển Yavê Thiên Chúa của Israel và hãy suy tôn Người, mà thú thật với Ta, con đã làm gì, đừng giấu diếm gì với Ta!” 20Akan đáp lại với Yôsua và nói: “Quả thật, tôi đã lỗi đạo với Yavê, Thiên Chúa của Israel, tôi đã làm như thế này: 21Tôi thấy giữa chiến vật có một tấm bào Shinear đẹp, hai trăm seqel bạc và một nén vàng cân nặng năm mươi seqel, tôi đã tham lam đoạt lấy, và này các vật ấy chôn dưới đất giữa lều của tôi và bạc ở bên dưới”.
               22Phái tay sai chạy tới lều của y và này tất cả được chôn trong lều của y và bạc ở bên dưới. 23Họ lấy cả ra khỏi lều mà đem lại Yôsua và (toàn thể con cái) Israel và họ đã đổ ra trước nhan Yavê.
               24Yôsua đem Akan, con của Zêrakh đi, làm một với bạc, tấm bào, nén vàng cùng với các con trai con gái của y và bò, lừa, chiên, dê, lều trại và mọi sự của y. Có tất cả Israel (đi) với ông. Người ta đã dẫn họ lên cánh đồng Akor. 
              25Yôsua nói: “Tại sao ngươi đã giá họa cho chúng ta? Xin Yavê hôm nay đã giá họa cho ngươi!” và toàn thể Israel đã ném đá y, (Họ hỏa thiêu chúng và quăng đá cho chết).
             26Người ta chất một đống đá lớn trên tay y; (đống đá ấy vẫn còn) cho đến ngày nay. Bấy giờ Yavê đã hối lại lửa giận của Người. Vì thế cho nên người ta đã gọi tên nơi ấy là cánh đồng Akor cho đến ngày nay.