Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Đánh chiếm thành Hai (Yôs 8,1 - 8,35)

                            4 – ĐÁNH CHIẾM THÀNH HAI

Lịnh ban cho Yôsua
               8. 1Yavê phán với Yôsua: “Đừng sợ, đừng hãi! Hãy đem theo ngươi tất cả quân binh xung trận; và đứng dậy đi lên đánh (thành) Hai! Coi, Ta đã nộp vào tay ngươi, vua thành Hai và dân nó, thành và đất của nó! 2Người sẽ xử với (thành) Hai và vua nó như đã xử với Yêrikhô và vua nó, nhưng có điều là các ngươi được hôi lấy chiến phẩm và thú vật. Ngươi hãy đặt quân mai phục châu vào thành, ở đằng sau!”

Mưu của Yôsua
               3Yôsua chỗi dậy với tất cả quân binh xung trận lên đánh (thành) Hai. Yôsua tuyển ba vạn người, những chiến sĩ dũng cảm, và sai đi ban đêm. 4Ông ra lệnh cho họ rằng: “Coi! Các ngươi sẽ mai phục châu vào thành phía đằng sau thành. Đừng ở xa thành nhiều quá.Và mọi người hãy sẵn sàng. 5Còn ta và toàn dân ở với ta, chúng ta sẽ tiến lại gần thành. Nhưng chúng ta ra nghinh chiến với chúng ta như lần đầu, chúng ta sẽ đào tẩu trước mặt chúng, 6và chúng sẽ ra theo sau chúng ta khi chúng ta kéo chúng xa khỏi thành vì chúng sẽ nói: “Bọn họ lại đào tẩu trước mặt ta như lần đầu”. Và khi chúng ta đaò tẩu trước mặt chúng 7thì các ngươichỗi dậy khỏi chỗ mai phục mà chiếm lấy thành: Yavê Thiên chúa các ngươi đã nộp nó trong tay các ngươi. 8Lấy được thành rồi, các ngươi sẽ châm lửa đốt thành, các ngươi sẽ thi hành đúng theo lời Yavê. Coi! Ta đã hạ lịnh cho các ngươi đó”.
             9Đoạn Yôsua phái họ đi, và họ đã đến chỗ mai phục, và núp ở phản giữa Bêthel và Hai, phía Tây (thành) Hai, còn Yôsua thì lưu lại đêm ấy ở giữa dân. 10Sáng mai Yôsua dậy sớm và duyệt qua dân chúng, đoạn ông và các kỳ mục Israel đi trước dân tiến lên đánh (thành) Hai. 11Tất cả quân binh xung trận với ông đều tiến lên, đi tới, và đã đến trước mặt thành và cắm trại ở phía Bắc thành Hai, có một thung lũng giữa Yôsua và (thành) Hai. 12Ông lấy chừng năm ngàn người và đặt họ mai phục giữa Bêthel và Hai, phía Tây (thành) Hai. 13Dân thiết trại đâu vào đấy rồi ở phía bắc thành, và đặt hậu quân ở phía Tây thành, thì đêm ấy Yôsua ở giữa cánh đồng.

Thành Hai bị hạ
                  14Vua (thành) Hai vừa thấy sự thể thì người (thành) Hai vội vàng dậy sớm và ông cùng toàn dân của ông ra nghinh chiến với Israel, chỗ giáp ngộ đối diện với Hoang giao. Quả ông không biết là có quân mai phục rình ông, đằng sau thành. 15Yôsua và toàn thể Israel làm như thể bại trận trước mặt chúng và đào tẩu theo đường sa mạc. 16Toàn dân có trong thành đều đuổi theo sau họ. Chúng đuổi theo Yôsua và bị lôi xa thành; 17nên không còn người nào ở lại trong thành Hai (và Bêthel) nữa: người người đều ra theo sau Israel; chúng đã bỏ thành mở toang mà đuổi theo Israel.
             18Yavê phán với Yôsua: “Hãy giơ mã tấu nơi tay ngươi lên hướng về thành Hai, vì Ta phó nộp nó vào tay ngươi". Và Yôsua quân mai phục giơ mã tấu nơi tay ông lên – hướng về thành. 19Ông vừa giương tay thì mau vội đứng dậy khỏi chỗ, họ ùa chạy vào thành và chiếm ngay được thành. Rồi họ vội vàng châm lửa đốt thành.
                    20Người (thành) Hai quay lại đằng sau mà nhìn, thì này: khói thành bốc lên thấu trời; và chúng không còn phương chạy vào đâu nữa. Dân đào tẩu vào sa mạc, quay đánh lại những kẻ đuổi theo. 21Yôsua và toàn thể Israel thấy quân mai phục đã chiếm được thành và khói thành bốc lên, thì trở lại và đành giết người (thành) Hai. 22Những người kia ra khỏi thành đón đường chúng, khiến chúng lọt vào giữa Israel, bị vây cả hai bên. Và (Israel) đã đánh giết chúng không còn để móng nào sống sót hay thoát nạn. 23Còn vua (thành) Hai thì họ đã bắt sống mà dẫn lại cho Yôsua. 24Khi Israel đã giết sạch tất cả dân cư (thành) Hai, ngoài đồng, trong sa mạc, nơi chúng đã đuổi theo họ, vậy khi tất cả đều đã ngã gục trước lưỡi gươm. Cho đến tận tuyệt, thì toàn thể Israel trở lại (thành) Hai và tuốt lưỡi gươm đánh giết (cả) thành. 25Tổng số những người đã ngã gục ngày ấy, từ đàn ông đến đàn bà là mười hai ngàn, tất cả là người (thành) Hai.

Thần tru và tàn phá
             26Yôsua đã không hạ tay ông đã giương lên với mã tấu, mãi cho đến khi ông đã thi hành án thần tru trên tất cả dân cư (thành Hai, 27trừ ra thú vật và chiến phẩm của thành ấy là Israel được hôi lấy, theo lời Yavê đã truyền cho Yôsua.
             28Rồi Yôsua đã phóng hỏa (thành) Hai và biến nó thành gò phế tích muôn đời, một nơi hoang rợn cho đến ngày nay. 29Còn vua (thành) Hai, thì ông cho treo lên một súc gỗ cho đến chiều. Nhưhg khi mặt trời lặn, Yôsua cho lịnh hạ thây y xuống khỏi súc gỗ và quăng nơi lối vào cổng thành, và người ta chất trên y một đống đá lớn; (đống đá ấy vẫn còn) cho đến ngày nay.

                 5 –TẾ LỄ VÀ ĐỌC LỀ LUẬT TRÊN NÚI ÊBAL

Tế đàn bằng đá nguyên tảng
                 30Bấy giờ Yôsua xây tế đàn kính Yavê Thiên Chúa của Israel, ở núi Êbal, 31như Môsê tôi tớ Yavê đã truyền dạy con cái Israel, chiếu theo điều đã viết trong sách Luật Môsê; một tế đàn bằng những phiến đá nguyên tảng, trên đó người ta đã không hề khua (đồ gì bằng) sắt. Người ta thượng tiến trên đó các hy sinh thượng hiến cho Yavê và lễ tế kỳ an.

Đọc lề luật
               32Ở đó, ông đã viết trên các phiến đá một phó bản của Luật Môsê, luật (Môsê) đã viết trước mặt con cái Israel. 33Toàn thể Israel với các kỳ mục, ký lục và thẩm phán điều đứng hai bên Khám, đối diện với các tư tế Lêvit khiêng Khám Giao ước của Yavê, khách ngụ cư cũng như người bản hương, một nửa đằng trước núi Garizim, và một nửa đằng trước núi Êbal, như Môsê tôi tớ Yavê đã truyền để chúc lành cho dân Israel trước. 34Sau đó, ông đã đọc tất cả các lời của Luật, chúc lành và nguyền rủa, chiếu theo mọi điều đã viết trong sách luật. 35Không có lời nào Môsê đã truyền mà Yôsua lại không đọc trước mặt toàn thể đoàn hội Israel, kể cả đàn trẻ con và khách ngụ cư ngang qua giữa họ.