Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Đánh chiếm đất hứa - Chuẩn bị (Yôs 1,1 - 2,24)

                                 I. ĐÁNH CHIẾM ĐẤT HỨA
                                            1 –CHUẨN BỊ

Mời qua Đất Hứa
           1. 1Xảy ra là, sau khi Môsê, tôi tớ Yavê chết rồi, Yavê phán với Yôsua, con của Nun, tôi bộc của Môsê rằng:
           “2Môsê, tôi tớ của Ta đã chết. Vậy bây giờ, người hãy chỗi dậy qua (sông) Yorđan kia, người và toàn dân này (mà vào) đất Ta ban cho chúng – (cho con cái Israel). 3Mọi nơi bàn chân các ngươi giẫm lên, thì Ta đã ban cho các ngươi rồi, như Ta đã phán với Môsê: 4Từ sa mạc và Liban đằng kia cho đến Sông Cả, sông Phơrat, (tất cả xứ của dân Hit-tit), cho đến Biển cả, phương mặt trời lặn: Đó sẽ là bờ cõi của các ngươi, 5sẽ không còn ai đứng cự được trước mặt ngươi, mọi ngày đời người; như Ta đã ở với Môsê, Ta cũng sẽ ở với ngươi; Ta sẽ không bỏ rơi, (hay) để mặt ngươi đâu!”

Tuân giữ lề luật, điều kiện
để được Thiên Chúa hộ giúp
          “6Hãy ở mạnh mẽ và can đảm! Vì chính ngươi sẽ cho dân này chiếm làm cơ ngiệp đất Ta đã thề với tổ tiên chúng sẽ là ban cho chúng. 7Ngươi chỉ việc ở cho mạnh mẽ, và hết sức can đảm và chú tâm thi hành tất cả lề luật Môsê, tôi tớ của Ta đã truyền dạy ngươi; đối với luật ấy, ngươi đừng xiêu qua phải vẹo qua trái, ngõ hầu ngươi được thành công bất cứ ngươi đi đâu. 8Sách luật này chớ hề lìa khỏi miệng ngươi; và ngươi sẽ ngẫm suy ngày đêm, ngõ hầu ngươi tuân giữ để thi hành theo mọi điều đã viết trong đó. Có thế, ngươi mới được việc trong đường đi nước bước của ngươi; và bấy giờ ngươi sẽ thành công. 9Há Ta chẳng truyền dạy ngươi sao: “Hãy ở mạnh mẽ và can đảm! Đừng khiếp vía, đừng nhát gan, vì Yavê Thiên Chúa của ngươi ở với ngươi bất cứ ngươi đi đâu”.

Trợ lực của các chi tộc bên này Yorđan
          10Yôsua truyền cho các ký lục của dân rằng: “11Hãy rảo qua trại và truyền cho dân: Hãy lo chuẩn bị lương thực,vì còn ba ngày nữa các ngươi sẽ qua (sông) Yorđan kia để vào chiếm lấy đất Yavê, Thiên Chúa các ngươi sắp cho các ngươi chiếm lấy!” 12Còn với nhóm Ruben, Gađ, và nửa chi tộc Manassê Yosua bảo rằng: “13Hãy nhớ lời Môsê, tôi tớ của Yavê đã truyền dạy các ngươi: Yavê Thiên Chúa của các ngươi, cho các ngươi được nơi an nghỉ và ban cho các ngươi vùng này. 14Đàn bà, con trẻ cùng súc vật của các ngươi sẽ ở lại trong vùng Môsê đã ban cho các ngươi (bên) này sông Yôrđan. Còn các ngươi, tất cả trai tráng đầu quân được, hàng ngũ chỉnh tề, các ngươi sẽ qua trước anh em các ngươi, hết thảy những hùng binh, và các ngươi sẽ trơ lực cho họ 15cho đến khi nào Yavê cho anh em các ngươi được nơi an nghỉ như các ngươi, và chiếm được, cả họ nữa, đất Yavê Thiên Chúa của các ngươi sắp ban cho họ. Bấy giờ các ngươi sẽ trở về xứ, về phần sở hữu của các ngươi. Các ngươi sẽ chiếm lấy (xứ) Môsê tôi tớ Yavê đã ban cho các ngươi, bên này sông Yôrđan, phía mặt trời mọc". 16Họ đáp lại với Yôsua rằng: “Mọi điều ngài truyền dạy chúng tôi, chúng tôi sẽ thi hành, và ngài chúng tôi đi bất cứ đâu,chúng tôi sẽ đi! 17Như chúng tôi đã vâng nghe Môsê thế nào, chúng tôi cũng sẽ lắng nghe ngài như vậy. Miễn sao Yavê Thiên Chúa của ngài ở với ngài, như Người đã ở với Môsê. 18Mọi kẻ cưỡng lại lịnh Ngài và không vâng lời Ngài, về mọi điều Ngài truyền, nó sẽ phải chết. Ngài hãy cho mạnh mẽ và can đảm!”

Yôsua gửi đi dò thám Yêrikhô
            2. 1Từ Shittim, Yôsua con của Nun mật sai hai người đi dò thám mà rằng: “Hãy đi xem đất và Yêrikhô” Họ đã đi vào nhà một gái điếm tên là Rakhab và đã ăn nằm ở đó. 2Người ta tin cho vua Yêrikhô hay rằng” Này, đêm rồi có những người thuộc con cái Israel đã vào đây để dò đấthaùnh”. 3Vua Yêri khô sai người đến nói với Rakhab: “Lo điệu ra những người đã đến với ngươi – những kẻ đã vào nhà ngươi - vì chính để dò xét toàn cả; xứ này mà chúng đã đến". 4Nhưng người đàn bà đã đem giấu hai người kia. Y thị nói: “Phải, có những người đã đến với tôi mà tôi không biết họ từ đâu đến. 5Song khi chập tối người ta sắp đóng cổng lại, thì các người ấy đã ra. Tôi không biết các người ấy đã đi đâu. Các ông hãy mau đuổi theo họ, thế nào các ông cũng bắt kịp!”
           6Kỳ thực, y thị đã đem họ lên sân thượng và cho họ ẩn giữa những đót cây gai, y thị đã chồng chất ở đó. 7Còn các người kia cứ đeo đuổi họ trên đường hướng tới Yorđan, cho đến chỗ lội qua sông, và ngay sau khi các người đuổi theo đã ra, người ta đã đóng cổng lại.

Giao kèo giữa Rakhab và các người dò thám
              8Các người kia chưa kịp nằm xuống, thì y thị đã lên với họ trên sân thượng. 9Và y thị nói với các ngưới ấy: “Tôi biết là Yavê đã ban cho các ông đất này, và vì các ông, kinh hoàng giáng xuống trên chúng tôi, dân cư trong xứ hết thảy đều rụng rời trước mặt các ông, 10vì chúng tôi đã nghe đồn làm sao Yavê đã làm nước Biển Sậy cạn khô trước mặt các ông, khi các ông ra khỏi Aicập; làm sao các ông đã xử với hai vua Amori ở bên kia sông Yorđan, Sikhôn và Og, mà các ông lên án thần tru. 11Chúng tôi nghe đồn mà tâm thần tan rã, không ai còn nhuệ khí nào nữa trước mặt các ông, vì Yavê Thiên Chúa của các ông, là Thiên Chúa (cai) cả trời cao lẫn đất thấp. 12Vậy, bây giờ xin các ông lấy Yavê mà thề với tôi là: Bởi tôi đã xử nhân nghĩa với các ông, thì cả các ông cũng thế, các ông sẽ xử nhân nghĩa với nhà cha tôi, và các ông sẽ cho tôi một dấu nào chắc chắn. 13Các ông sẽ cứu sống cha mẹ tôi, cùng anh chị em tôi, và mọi sự thuộc về họ, và các ông sẽ cứu sống mạng chúng tôi khỏi chết". 14Các người kia nói với y thị: “Mạng chúng tôi chết đi thai các người! Miễn các người không tiết lộ việc chúng tôi đây! Vậy khi nào Yavê ban đất này cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xử nhân nghĩa tín thành với các người”. 15Bấy giờ y thị đã từ cửa sổ thòng dây cho họ xuống, vì nhà y thị liền theo vách tường thành, và y thị cư trú ngay trên tường thành. 16Y thị bảo họ: “Các ông hãy đi về phía núi! kẻo những người đuổi theo gặp được các ông; rồi các ông cứ ẩn mình ở đó chờ ba ngày cho những người đuổi theo về đã; sau đó các ông đi tiếp đường các ông đi”. 17Các người kia bảo y thị: “Chúng tôi sẽ trọn lời thề chị xin chúng tôi thề. 18Thế này: Khi nào chúng tôi vào xứ, chị sẽ buộc dây chỉ điều này nơi cửa sổ, nơi chị đã thòng cho chúng tôi xuống. Đoạn chị sẽ tụ họp lại trong nhà, với chị, cha mẹ, anh em chị và tất cả gia đình ông thân của chị. 19Người nào bước qua khỏi cửa nhà chị mà ra ngoài, máu nó có đổ thì đầu nó chịu, chúng tôi vô can; nhưng người nào ở trong nhà với chị, mà phải đổ máu thì đầu chúng tôi sẽ chịu, nếu có ai tra tay trên nó. 20Và nếu chị tiết lộ việc của chúng tôi đây, chúng tôi cũng sẽ khỏi giữ lời thề chị đã xin chúng tôi thề!” 21Y thị đáp: “Cứ như lời các ông nói đó!” Đoạn y thị từ giã họ và họ ra đi. Và y thị đã buộc dây chỉ điều nơi cửa sổ.

Người đi dò thám trở về
     22Họ đã đi lên núi và trú ở đó ba ngày, chờ cho những người đuổi theo trở về. Các người đuổi theo này đã đi luồn suốt cả đường mà không tìm thấy. 23Còn hai người kia đã trỡ về: họ xuống khỏi núi, qua (sông) mà về với Yôsua con của Nun, và thuật lại cho ông mọi đều đã xảy ra cho họ. 24Họ nói với Yôsua: “Quả thật Yavê đã nộp trong tay chúng ta tất cả đất ấy; và ngay cả dân cư trong xứ hết thải đều rụng rời trước mặt chúng ta”.