Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Dẫn nhập thứ nhất (Thp 1,1 - 2,5)

                              DẪN NHẬP THỨ NHẤT
                             TRÌNH THUẬT SƠ LƯỢC
                         VỀ VIỆC ĐỊNH CƯ Ở CANAAN

Việc định cư của các nhóm
Yuđa, Simêon, Caleb và Qêni
            1. 1Xảy ra là khi Yôsua chết rồi, thì con cái Israel thỉnh vấn Yavêâ, rằng: "Ai trong chúng tôi sẽ tiến lên đánh chiếm quân Canaan trước hết phải giao chiến với chúng?" 2Và Yavêâ phán! "Chính Yuđa sẽ lên; này Ta đã phó nộp xứ trong tay nó". 3Yuđa nói với Simêon, anh ông! "Đi với tôi lên lảnh địa của tôi và chúng ta hãy giao chiến với quân Canaan! Đoạn cả ôi nữa, tôi sẽ đi với anh vào lảnh địa của anh!" Và Simêon đã đi với (Yuđa). 4Vậy Yuđa đã tiến lên và Yavêâ đã phó nộp quân Canaan và Phơrizi vào tay họ! họ đã đánh giết chúng ở Bêzek một vạn người. 5Họ đã gặp ở Bêzek, Ađôni-Bêzek và đã giao chiến với y và đánh giết quân Canaan và Phơrizi. 6Ađoni – Bêzek chạy troán và họ đã đuổi theo y, bắt được y và đã chặt các ngón tay, ngón chân cái của y. 7 Và Ađôni – Bêzek nói! "Bảy mươi vua, cụt ngón tay, ngón chân cái, nhặt ăn dưới bàn của tôi. Tôi đã xử sao, Thiên Chúa báo lại vậy". Người ta đã đem y vào Yêrusalem và y đã chết ở đó. 8Con cái Yuđa đã giao chiến với Yêrusalem và đã chiếm được thành và tuốt gươm làm cỏ và phóng hỏa thành.
              9Sau đó con cái Yuđa xuống giao chiến với quân Canaan ở Miền Núi, vùng Mamsa và vùng Hạ bạn. 10Yuđa tiến đánh quân Canaan ở Hêbrôn ­– tên của Hêbrôn trước kia là Qiriat-Arba – Họ đã đánh bại Shêshai, và Talmai. 11Và từ đó người ta tiến đánh dân cư Đơbir – tên của Đơbir trước kia là Qiriat-Sêpher. 12Và Caleb nói! "Ai đánh Qiriat-Sêpher và chiếm được ta sẽ gả cho nó, Aksah con gái của ta". 13Otniel, con của Qơnaz, em của Caleb đã chiến được thành; và Caleb đã gả con gái của ông cho (Otniel). 14Nàng vừa đến thì (Otniel) xúi nàng xin cha một thửa đồng nọ. Nàng tuột xuống lừa, và Caleb nói với nàng! "con muốn gì?" 15Nàng thưa! "Xin ban cho con một ơn! Bởi cha đặt con ở mãi vùng Namsa, cha sẽ cho con các suốt nuớc nữa". Và ông đã cho nàng các suối bên trên và các suối bên dưới 16Con cái Khôbab người Qêni, anh vợ của Môsê, đã cùng con cái Yuđa từ thành Chà là tiến lên sa mạc Yuđa phía Namsa Arađ. Vậy họ đã đến ở với dân.
                17Yuđa đi với anh là Simêon, và đã đánh quân Canaan ở Xơphat và đã thi hành án thần tru trên thành. và người ta đã gọi tên thành là Khorma. 18Và Yuđa đã bắt được Gaza và bờ cõi, Asqalônvà bờ cõi, Eqrôn. 19Yavêâ ở với Yuđa. Và Yuđa đã chiếm được miền Núi, nhưng (không thể) xua đuổi được dân cư Đồng bằng, vì chúng có xe sắt.
               20Họ đã cắp Hêbrôn cho Caleb như Môsê đã dạy. Và Caleb đã xua đuổi đuợc ba người con của Anap. 21Còn người Yơbusi ở Yêrusalem, con cái Benyamin đã không đuổi được; nên người Yơbusi ở với con cái Benyamin tại Yêrusalem cho đến ngày nay.

Hạ thành Bêthel
               22Nhà Yuse, cả họ nữa, cũng đã tiến lên Bêthel và Yavêâ đã ở với họ. 23Nhà Yuse cho người đi thám thích Bêthel – tên thành nước kia là Luz. 24Quân canh thấy một ngừời đi ra khỏi thành thỉ bảo hắn! "Chỉ cho chúng ta chỗ nào dễ lọt và thành và chúng ta sẽ xử nhân nghĩa với ngươi". 25Hắn đã chỉ cho họ một chỗ dễ lọt vào thành. Và họ đã tuốt gươm làm cỏ cả thành, nhưng đã để cho người kia cùng họ hàng ra đi. 26Người ấy đi đến xứ dân Hit-tít, và đã xây một thành gọi là Luz! tên ấy vẫn còn lưu mãi đến ngay nay.

Các chi tộc phía Bắc
                27Manassê đã không chiếm được Bét-Shơan và các thành phụ thuộc, Taanakh và các thành phụ thuộc, dân cư Đor và các thành phụ thuộc, dân cư Yiblơam và các thành phụ thuộc, dân cư Mơgiđđô và các thành phụ thuộc và người Canaan đã cố ý ở lại trong xứ ấy. Nhưng khi Israel đã nên mạnh thì họ buộc người Canaan là khổ dịch, chứ không xua đuổi được chúng. 29Ephraim đã không xua đuổi được người Canaan lập cư ở Gêzer, và người Canaan đã ở giữa họ tại Gêzer. 30Zabulôn đã không xua đuổi được dân cư Qitrôn và dân cư Nahalol; và người Canaan ở lại giữa họ và đã phải làm khổ dịch. 31Asher đã không xua đuổi được dân cư Akhô, dân cư Siđôn và Akhlab, Akzib, Khelbah, Aphik và Rơkhob. 32Và người Asher đã ở giữa người Canaan dân cư trong xứ, vì họ đã không đuổi được chúng. 33Neptali đã không xua đuổi được dân cư Bet-Shêmesh, dân Bet – Anat. Và họ đã ở giữa người Canaan dân cư trong xứ. Nhưng dân cư Bet-Shêmesh, và Bet-Anat đã phải làm khổ dịch cho họ. 34Người Amori đã dồn ép con cái Đan vào miền núi, không cho họ xuống đồng bằng. 35Người Amori đã có quyết lưu lại ở Har-Khêres, Ayyalôn, Shaalbim. Nhưng khi nhà Yuse đã nặng tay áp đảo được chúng, thì chúng đã phải làm khổ dịch (cho họ).
                36Và ranh giới của dân Amori thì từ bên này đèo Aqrabim và bên này Ha-Sêla mà lên.

Thần sứ Yavê bào trước tai họa cho Israel
               2. 1Thần sứ Yavê bỏ Gilgal lên Bôkim. Ngài nói!… Ta đã đem các người ra khỏi Aicập và đã đem các người vào đất Ta đã thề hứa với cha ông các ngươi, Ta đã nói! Ta sẽ không bao giờ đoạn tuyệt giao ước của Ta với các ngươi. 2Còn các ngươi, các ngươi sẽ không kết ước với dân cư xứ này; các ngươi sẽ triệt các tế đàn của chúng. Nhưng các ngươi đã không nghe tiếng Ta! Các ngươi đã làm gì vậy? 3Nên Ta đã nói! Ta sẽ không đuổi chúng khỏi trước mặt các ngươi, chúng sẽ ở bên sườn các ngươi và các thần của chúng sẽ là bẫy hại các ngươi" 4Thần sứ Yavêâ vừa nói các lời ấy với toàn thể con cái Israel, thì dân cất tiếng kêu và khóc, 5Họ gọi tên nơi ấy là Bôkim và họ đã tế lễ kính Yavê.