Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Dẫn nhập thứ hai (Thp 2,6 - 3,6)

                               DẪN NHẬP THỨ HAI
              NHÌN CHUNG VỀ THỜI CÁC THẨM PHÁN

Cuối thời Yôsua

               6Đoạn Yôsua giải tán dân và con cái Israel ai nấy đi về cơ nghiệp của mình để chiếm lấy xứ. 7Dân đã phụng thờ Yavêâ mọi ngày đời Yavêâ và mọi ngày đời các kỳ mục đã sống sau Yôsua, những người đã được thấy tất cả công trình lớn lao Yavêâ đã làm cho Israel. 8Đoạn Yôsua con cái của Nun, tôi tớ Yavêâ, đã chết, thọ được một trăm mười tuổi.
              9Người ta đã tống táng ông nơi thửa đất cơ nghiệp của ông ở Timma-Khêres, trong miền núi Eâphraim, phía Bắc núi Gaash, 10Tất cả thế hệ ấy cũng đã qui về tiên tổ. Sau họ một thế hệ khác chỗi dậy, những kẻ đã không biết Yavêâ, và cả công trình Người làm cho Israel.

Cái nhìn tôn giáo về thời các thẩm phán
             11Con cái Israel đã làm sự dữ trước mắt Yavêâ và họ đã phụng sự các Baal. 12Họ đã bỏ Yavêâ, Thiên Chúa của cha ông họ, Đấng đã đưa họ ra khỏi đất Aicập. Họ đã đi theo các thần khác, thuộc các hạng thần của các dân tộc xung quanh họ; họ đã thờ lạy chúng mà chọc tức Yavê. 13Họ đã bỏ Yavê mà phụng thờ Baal và các Astartê. 14Và khí nộ Yavê cháy trên Israel, và người phó nộp họ trong tay quân cướp và chúng đã cướp bóc họ; Người đã bán họ trong tay địch thú xung quanh và họ đã không thể cự lại được trước mặt địch thù. 15Hễ họ xuất trận lần nào, là tay Yavê chống lại họ (giáng xuống) tai với họa, như Yavê đã phán, như Yavê đã thề với họ; nên họ lâm phải ngặt nghèo quá đỗi.
              16Bấy giờ Yavê đã cho chỗi dậy những vì Thẩm phán cứu họ Khỏi tay quân cướp. 17Nhưng họ cũng chẳng nghe theo các vị Thẩm phán của họ, vì họ đã dâm bôn theo các thần khác và thờ lạy chúng; họ đã kíp xiêu lạc khỏi đường cha ông họ đã noi theo mà vâng theo các lệnh truyền Yavê! họ đã không làm như vậy. 18Nhưng khi, vì họ, Yavê cho những Thẩm phán chỗi dậy, Yavê đã ở với vị Thẩm phán và ngài đã cứu họ khỏi tay địch thù, mọi ngày đời vị Thẩm phán, vì Yavê đã chạnh lòng thương (thấy) họ kêu than trước những kẻ bức hiếp và đàn áp họ. 19Thẩm phán chết đi, họ lại ra hư hốt hơn cha ông họ mà đi theo nhưng thần khác, mà phụng sự thờ lạy chúng; họ đã không buông đi được một hành vi nào của họ, không bỏ được con đường ngoan cố họ theo.

Lý do các dân tộc còn lại giữa Israel
                20Khí nộ Yavê bốc cháy trên Israel và Người phán! "Bởi vì dân nước này đã vi phạm Giao ước của Ta đã truyền cho cha ông chúng, cùng đã không vâng nghe tiếng Ta, 21thì cả Ta nữa, Ta sẽ không còn xua đuổi khỏi trước mặt chúng một dân nào trong các dân tộc Yôsua khi chết còn để lại, 22để dùng chúng mà thử thách Israel, xem chúng có tuân giữ hay không đường lối của Yavê mà noi theo như cha ông chúng đã tuân giữ". 23Ấy vậy Yavê đã để các dân tộc ấy còn lại, không vội đánh đuổi chúng đi, và Người đã không nộp chúng trong tay Yôsua.
                3. 1(Đây là các dân tộc Yavê đã để lại, để dùng chúng mà thử thách Israel, tất cả những ai đã không biết đến các trận giặc ở Canaan. 2(Duy để đào tạo con cái Israel qua các thế đại, dạy họ biết chiến đấu, ít là những kẻ trước kia chưa biết)! 3Năm sứ quân Philitin, người Canaan hết thảy, người Siđôn, người Khiu-vi ở núi Liban, từ Baal-Hermôn cho đến đường vào Khamat. 4Chúng có đó để thử thách Israel, hầu biết được họ có vâng nghe (hay không) các lịnh Yavê đã truyền dạy cha ông họ nhờ tay Môsê. 5Thế là con cái Israel đã ở giữa ngừời Canaan, Hit-tit, Amori, Phơrizi, Khiu-vi, và Yơbusi. 6Họ đã cưới con gái của chúng làm vợ và đã con gái của họ cho các con trai của chúng; họ đã phụng sự các thần của chúng.