Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Cuộc chinh phục phía Bắc (Yôs 11,1-23)

                                                 8-CUỘC CHINH PHỤC PHÍA BẮC

Liên minh các vua phía Bắc
             
11. 1Yabin vua Khaxor nghe biết được, thì bắn tin cho Yôbab vua Mađôn, cùng vua Shimrôn và vua Akshaph, 2các vua miền núi phía Bắc, trong vùng Hoang giao, phía Nam Kinarot, Hạ bạn, và trên gò nỗng Đor phía Tây: 3Dân Canaan phía Đông và phía Tây, các dân Amori, Hit-tit, Phơrizi, Yơbusi trên miền núi, dân Khui-vi dưới chân Khermôn, trong xứ Mispa. 4Vậy họ khởi hành, họ và tất cả doanh trại với họ, dân chúng đông như cát bãi biển, cùng với ngựa xe nhiều vô kể.

Toàn thắng tại Mêrôm
             
5Các vua ấy hết thảy đều kết khối với nhau và cùng nhau đến đóng trại ở nước non Mêrôm để giao chiến với Israel. 6Yavê phán với Yôsua: “Đừng sợ chúng vì ngày mai, hồi giờ này ta sẽ phó nộp chúng hết thảy như thây ma trước mặt Israel: ngựa thì ngươi chặt ngượng chân, còn xe trận thì ngươi sẽ phóng hỏa”. 7Yôsua và toàn thể binh đội chiến đấu với ông, thình lình đến trên chúng ở nước non Mêrôm và lăn xả vào chúng. 8Yavê phó nộp chúng trong tay Israel, và họ đã đánh giết và truy nã chúng mãi cho đến Đại Siđôn, đến Misrephot-Maim và đến thung lũng Mispa bên Đông. Họ đã đánh giết chúng đến đỗi không để cho một móng nào sống sót. 9Yôsua đã xử với chúng như Yavê đã phán dạy ông: ngựa thì ông chặt nhượng chân, và xe trận, ông đã phóng hỏa.

Chiếm Khaxor và các thành phía Bắc
               
10Thuở ấy Yôsua quay trở lại và đã chiếm được Khaxor. Và ông đã lấy gươm chém vua của nó. Vì trước kia Khaxor là thủ đô của các nước ấy. 11Họ đã tuốt gươm làm cỏ mọi sinh linh trong thành, và thi hành án thần tru trên chúng; không để một làn hơi thở nào sót lại; và ông đã phóng hỏa Khaxor. 12Tất cả các thành của các vua ấy làm một với các vua của chúng, Yôsua đã chiếm được và cho tuốt gươm làm cỏ, mà thi hành án thần tru trên chúng như Môsê tôi tớ Yavê đã truyền.
           
13Song tất cả các thành còn đứng nguyên ở trên gò phế tích của chúng, Israel không phóng hỏa, ngoại trừ có Khaxor là Yôsua đã thiêu hủy mà thôi. 14Chiến phẩm hết thảy của các thành cùng thú vật, con cái Israel đã hôi lấy; nhưng họ đã tuốt gươm làm cỏ hết mọi người, đến hủy diệt sạch không để một làn hơi thở nào sống sót.
            
15Yavê đã truyền cho Môsê tôi tớ Người làm sao, thì Môsê đã truyền lại cho Yôsua và Yôsua đã thi hành như vậy. Ông đã không sai chạy điều gì trong mọi điều Yavê đã truyền cho Môsê. 16Thế là Yôsua đã lấy được cả (xứ): Miền Núi vá tất cả vùng Namsa, toàn hạt Gôsen, vùng Hạ bạn, vùng Hoang giao, Miền Núi Israel và Hạ bạn phía ấy.
            
17Từ Núi Trọc đi lên Sêir cho đến Baal-Gađ trong thung lũng Liban, dưới chân núi Khermôn, ông đã bắt được các vua của chúng, và đã đánh giết chúng. 18Yôsua đã giao chiến với các vua ấy trong nhiều ngày. 19Không có thành nào được giao hòa với con cái Israel trừ dan Khui-vi ở Gabaôn (Con cái Israel) đã giao tranh chiếm lấy tất cả. 20Vì Yavê đã dịnh để cho chúng cứng lòng mà nghinh chiến với Israel, để thi hành án thần tru trên chúng, không chút nể thương, vì có ý tru diệt chúng đi. Như Yavê đã truyền cho Môsê.

Tiểu trừ dân Anaqim
               
21Cũng thuở ấy Yôsua đã đến tiểu trừ dân Anaqim khỏi Miền Núi, khỏi (các thành) Hêbrôn, Đơbir, Anab, và tất cả miền núi Yuđa, và tất cả miền núi Israel. Yôsua đã thi hành án thần tru trên chúng làm một với các thành của chúng. 22Không còn sót lại người Ana-qim nào trong xứ con cái Israel: chúng chỉ còn lïai trong (các thành) Gaza, Gat và Asđođ. 23Thế là Yôsua đã lấy được cả xứ, chiếu theo mọi điều Yavê đã phán với Môsê. Và Yôsua đã ban xứ Israel làm cơ nghiệp cho Israel theo các chi tộc của họ cho họ phân phối với nhau.
      
Và xứ đã được yên hàn hết nạn chiến tranh.