Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Cuộc các mạng Yêhu (2V 9,1 - 10,36)

5 – CUỘC CÁCH MẠNG YÊHU
           9. 1Tiên tri Êlisa gọi một người trong hàng con cái tiên tri mà bảo:  “Thắt lưng đi! và cầm tay lọ dầu này mà trẩy đi Ramot-Galaađ. 2Tới nơi, ngươi nhận cho ra Yêhu, con của ông Yôsaphat, con của Nimshi; ngươi sẽ lại gần, xin ông chỗi dậy giữa các anh em và đưa ông vào một phòng riêng. 3Rồi ngươi lấy lọ dầu mà đổ trên đầu ông và nói: Yavê phán thế này: Ta xức dầu ngươi làm vua Israel. Đoạn ngươi mở cửa mà chạy trốn đi, đừng trì hoãn”.
           4Người trai ấy, một tiên tri trai trẻ, đã trẩy đi Ramot-Galaađ. 5Khi y đến nơi, thì này: các tướng lĩnh của đạo binh đang ngồi họp. Y nói: “Thưa tướng quân, tôi có một điều phải nói với ngài!” Yêhu mới nói: “Với ai trong cả nhóm chúng ta đây?” Y nói: “Với ngài, thưa tướng quân”. 6Ông chỗi dậy đi vào trong nhà; và y đã đổ dầu trên đầu ông mà nói với ông: “Yavê Thiên Chúa của Israel phán thế này: Ta sức dầu ngươi làm vua trên đất của Yavê, trên Israel! 7Ngươi sẽ triệt hạ nhà Akhab tôn chủ ngươi để Ta oán trả máu các tôi tớ Ta là các tiên tri và máu của tất cả các tôi tớ Yavê tay mà Izabel đã đổ. 8Tất cả nhà Akhab sẽ bị diệt vong; Ta sẽ tiễu trừ (mọi) đứa đái vách tường thuộc dòng Akhab, niên thiếu với cả thành niên trong Israel. 9Ta sẽ làm cho nhà Akhab ra như nhà Yơrôbôam, con của Nơbat, như nhà Baasa con của Akhiya. 10Chó sẽ ăn thịt Izabel trong đồng Yizrơel mà không người chôn cất”. Đoạn y đã mở cửa mà chạy trốn.

Yêhu được tôn vua
           11Yêhu đi ra với các thuộc hạ của chúa công; và người ta hỏi ông: “Yên hàn cả chứ? Tại sao tên điên ấy lại đến gặp ông?” Ông nói với họ: “Các ông đã biết thứ người ấy và chuyện lẩn thẩn của hắn”. 12Nhưng họ nói: “Láo mà! Thuật lại cho chúng tôi đi!” Ông nói: “Hắn đã nói với tôi thế này thế nọ, những rằng: Yavê phán thế này: Ta xức dầu ngươi làm vua trên Israel!” 13Họ liền vội vàng mỗi người lấy áo mình trải dưới chân ông trên đầu thềm cấp, thổi tù và lên và hô: “Yêhu là vua!”

Yêhu chuẩn bị cướp quyền
           14Như thế đó, việc Yêhu con của Yôsaphat, con của Nimshi, âm mưu lật đổ Yôram. Thuở ấy Yôram đang trấn giữ Ramot-Galaađ, ông và toàn thể Israel, chống lại Khazael vua Aram. 15Vua Yôram đã lui về điều trị ở Yizrơel, vì các thương tích quân Aram đã gây cho ông trong lúc ông giao chinh với Khazael vua Aram. Vậy Yêhu nói: “Nếu quả các ông thực tình như thế, thì đừng để cho ai trốn ra khỏi thành mà đi báo tin về Yizrơel!” 16Đoạn Yêhu lên xe và trẩy đi Yizrơel, vì Yôram liệt giường ở đó, và Ôkhôzya vua Yuđa đã xuống thăm Yôram.
           17Lính vọng canh đứng trên tháp ở Yizrơel thấy đám đông của Yêhu đi đến, thì nói: “Tôi thấy có một đám đông”. Yôram nói: “Lấy một kị binh và sai đi đón họ mà hỏi: Bằng yên không ?” 18Kị binh trẩy đi đón và nói: “Vua phán thế này: Bằng yên không?” Yêhu liền bảo: “Bằng yên hay không việc gì đến ngươi? Quay ra đằng sau ta!” Lính vọng canh lại báo tin rằng: “Sứ đã tới nơi họ, nhưng đã không trở về!” 19Vua lại sai kị binh thứ hai; người ấy đến với họ và nói: “Vua phán thế này: Bằng yên không?” Yêhu lại bảo: “Bằng yên hay không việc gì đến ngươi? Quay ra đằng sau ta!” 20Lính vọng canh lại báo tin rằng: “Y đã tới nơi họ nhưng đã không trở về. Mà cách đánh xe thì như cách Yêhu con của Nimshi đánh xe, ông ấy đánh xe như điên vậy!” 21Yôram mới bảo: “Thắng xe!” Và người ta đã thắng xe. Yôram vua Israel và Ôkhôzya vua Yuđa đi ra mỗi người trên xe mình. Họ ra đón Yêhu và đã gặp nơi thửa đất của Nabôt, người Yizrơzel.

Yôram bị sát hại
           22Yôram vừa thấy Yêhu thì nói: “Bằng yên không, Yêhu?” Yêhu đáp lại: “Bằng yên thế nào được bao lâu còn những trò dâm bôn và cả đống phù phép của mẹ mày?” 23Yôram liền quặt tay lái bỏ chạy và nói với Ôkhôzya: “Phản loạn! Ôkhôzya!” 24Yêhu, một tay nạp tên vào cung và bắn nhằm Yôram vào giữa bả vai và mũi tên thâu qua tim ông và ông liền khuỵu xuống trên xe. 25(Yêhu) bảo Biđqar viên kị mã: “Hãy đem vất nó trong thửa đồng của Nabôt người Yizrơel. Quả anh nhớ chứ! Khi tôi và anh, chúng ta đang cỡi song mã tháp tùng Akhab cha nó, Yavê đã tuyên án này trên nó: 26Phải chăng hôm qua Ta đã không thấy máu của Nabôt và máu con cái nó? – sấm của Yavê! Ta sẽ báo trả cho ngươi như thế nơi thửa đất này – sấm của Yavê! Vậy bây giờ anh hãy đem vất nó trong thửa đất ấy, theo lời Yavê”.

Ôkhôzya bị sát hại
           27Ôkhôzya thấy vậy thì bỏ trốn về hướng Bet-ha-Gan. Yêhu đuổi theo sau và nói: “Giết cả nó nữa!” Và người ta đã đả thương ông ngay trên xe, ở dốc Gur bên cạnh Yiblơam. Ông trốn thoát vào Mơâgiđđô và đã chết ở đó. 28Thuộc hạ của ông đặt ông lên xe chở về Yêrusalem và đã chôn cất ông trong mồ làm một với tổ tiên, trong thành Đavit. 29Ôkhôzya đã lên làm vua Yuđa. Năm mười một đời Yôram, con của Akhab.

Israel bị sát hại
           30Yêhu vào Yizrơel. Izabel nghe tin thì đánh phấn mắt bà, và tô điểm đầu tóc; đoạn bà từ cửa sổ cúi nhìn xuống. 31Trong khi Yêhu đi vào cổng, bà nói: “Bằng yên không, Zimri, tên giết chủ?” 32Ông ngẩng mặt nhìn lên cửa sổ và nói: “Ai theo ta, có ai không?” Và có hai, ba hoạn quan cúi xuống nhìn ông. 33Ông nói: “Xô nó xuống!” Và họ đã xô bà xuống. Máu vọt vào tường, vào ngựa và (ngựa) đã đạp lên mình bà. 34Rồi ông vào, mà ăn uống. Sau đó ông bảo: “Các ngươi đi lo cho con khốn nạn ấy và chôn nó đi, vì nó là một công chúa”. 35Họ đi chôn bà,nhưng về mình bà, họ chỉ tìm thấy cái sọ, hai chân và hai bàn tay. 36Họ về báo cho ông hay, ông nói: “Đó là lời Yavê đã phán ngang qua tôi tớ Người là Êlya người Tisbê rằng: Trong thửa đất Yizrơel, đàn chó sẽ ăn thịt Izabel. 37Và thây Izabel sẽ như phân trên mặt đồng nơi thửa đất Yizrơel, khiến người ta không có thể nói được: Đó là Izabel!”

Yêhu tàn sát nhà Akhab
           10. 1Akhab có bảy mươi người con ở Samari. Yêhu viết một bức thư gửi đến Samari cho ban đô trưởng, cho các kỳ mục và các viên giám hộ trên các con của Akhab, thư rằng: “2Bây giờ, một trật khi thư này đến với các ông: bởi các ông có bên các ông, các hoàng tử của chúa công các ông, các ông có bên các ông, nào xe nào ngựa, nào thành lũy, nào khí giới, 3các ông hãy xem có hoàng tử nào ưu tú, xứng đáng nhất trong các con của chúa công các ông, thì hãy đặt lên ngai cha và hãy chiến đấu cho nhà chúa công các ông”. 4Họ kinh khiếp quá đỗi và nói với nhau: “Này, hai vua mà còn không cự nổi hắn, thì làm sao chúng ta có thể cự nổi?” 5Vị tướng phủ, quan đô trưởng, các kỳ mục, các giám hộ liền sai người đến với Yêhu mà nói: “Chúng tôi là tôi tớ ngài, và bất cứ ngài dạy gì chúng tôi xin tuân theo. Chúng tôi không tôn vua nào cả. Điều gì đẹp mắt ngài, xin ngài cứ thi hành”.
           6Ông viết cho họ bức thư thứ hai mà rằng: “Nếu các ông về phe tôi, và sẵn nghe tiếng tôi, các ông hãy lấy đầu các người thuộc hàng con cái chúa công các ông, và hãy đến gặp tôi ngày mai vào giờ này ở Yizrơel”. Mà các con vua là bảy mươi người ở trong nhà các ông lớn trong thành có nhiệm vụ dưỡng dục họ. 7Thư vừa đến nơi, họ liền bắt các con vua mà hạ sát, đoạn bỏ đầu vào những cần xé mà gửi đến Yizrơel cho ông.
           8Sứ giả vào báo tin cho ông rằng: “Họ đã chở đầy các con vua đến rồi”. Ông bảo: “Hãy chất làm hai đống nơi cửa cổng thành cho đến sáng”. 9Sáng ngày (Yêhu) ra đứng nói với toàn dân: “Các người đều vô can. Này ta đã âm mưu lật đổ chúa công của ta và đã giết ông! Nhưng ai đã hạ sát các người này ? 10Vậy hãy biết rằng không có lời nào Yavê đã phán về nhà Akhab lại rơi xuống đất; Yavê đã làm ứng nghiệm lời Người đã phán ngang qua tôi tớ Người là Êlya”. 11Và Yêhu đã hạ sát tất cả những người nhà Akhab còn sót lại ở Yizrơel, tất cả các ông lớn, các người thân thuộc và tư tế của Akhab, không để một mống nào sống sót.

Yêhu giết các hoàng thân Yuđa
           12Rồi ông chỗi dậy trẩy đi Samari. Dọc đường khi ông tới gần Bet-Eqeđ-ha-Roim, 13Yêhu gặp các anh em của Ôkhôzya vua Yuđa, ông hỏi: “Các ông là ai?” Họ đáp: “Chúng tôi là anh em của Ôkhôzya; chúng tôi xuống vấn an các hoàng tử và các con của bà quốc mẫu”. 14Ông truyền: “Bắt sống lấy chúng!” Và người ta đã bắt sống họ và hạ sát nơi bể nước Bet-Eqeđ, bốn mươi hai người; ông đã không để sống sót lại một người nào.

Yêhu và Yônađab
           15Bỏ đó trẩy đi, ông gặp Yônađab con của Rêkab ra đón ông. Ông chào và nói; “Lòng ông có trung trực với lòng tôi, như lòng tôi với lòng ông không?” Và Yônađab nói: “Dĩ nhiên!” Yêhu nói: “Dĩ nhiên thì hãy bắt tay”. Và Yônađab đã bắt tay. Còn Yêhu đã đón ông lên xe với mình. 16Yêhu nói: “Hãy đi với tôi mà chứng kiến lòng nhiệt thành của tôi với Yavê”. Và Yêhu đã đem ông ấy đi với mình trên xe. 17Yêhu đã vào Samari và đã hạ sát tất cả người nhà Akhab còn sống sót ở Samari, cho đến tận tuyệt, theo lời Yavê đã phán với Êlya.

Yêhu tiêu diệt việc sùng bái Baal
           18Rồi Yêhu đã triệu tập toàn dân lại và nói với họ. Ông nói: “Akhab phụng sự Baal ít, còn Yêhu đây sẽ phụng sự Ngài nhiều. 19Vậy bây giờ hãy hiệu triệu mọi tiên tri Baal, mọi người phụng sự và mọi tư tế của Baal, đừng có ai khiếm diện, vì ta sẽ dâng đại tế cho Baal: Kẻ nào khiếm diện sẽ không được sống”. Yêhu đã lập mưu để tru diệt tất cả những kẻ phụng sự Baal. 20Yêhu truyền: “Hãy hiệu triệu thánh hội kính Baal!” Và người ta đã hiệu triệu. 21Yêhu sai người đi rao khắp Israel. Và tất cả những ai phụng sự Baal đều đến, không người nào sót lại mà không đến. Họ vào điện Baal. Và điện Baal chật ních từ bên này đến bên kia. 22Yêhu bảo viên coi nhà lễ phục: “Hãy đem y phục ra phát cho mọi người phụng sự Baal!” Và người ấy đem lễ phục ra cho họ. 23Yêhu cùng với Yônađab, con của Rêkhab đi vào điện Baal. Ông nói với những người phụng sự Baal: “Hãy lục soát và coi chừng, đừng để ai phụng sự Yavê lại hiện diện ở đây với các người; chỉ có những người phụng sự Baal mà thôi”. 24Bấy giờ người ta vào để dâng lễ tế và thượng hiến.
           Song Yêhu đã đặt tám mươi người bên ngoài và nói: “Ai để trốn thoát người nào trong các kẻ ta nộp tay các ngươi, thì lấy mạng mình thế mạng nó”. 25Vậy khi ông đã dâng thượng hiến xong, Yêhu bảo các hành sai kỵ mã: “Vào, đánh giết chúng đi! Đừng để ai ra thoát!” và họ tuốt gươm làm cỏ chúng. Đám hành sai và kỵ mã quăng xác đi và còn vào tận trong điện Baal, 26mà lôi ra bài vị của điện Baal mà thiêu đi. 27Đoạn họ triệt hạ tế đàn Baal, và triệt hạ điện Baal, mà biến thành cầu xí cho đến ngày nay.

Yêhu vua Israel 
           28Vậy là Yêhu đã tiêu diệt Baal khỏi Israel. 29Nhưng có điều là Yêhu không lánh các tội, do đó Yơrôbôam, con của Nơbat đã làm cho Israel vấp phạm, tức là những bê vàng ở Bêthel và ở Đan. 30Yavê phán với Yêhu: “Bởi ngươi đã biết làm lành, tức là thi hành điều chính trực trước mắt Ta, và ngươi đã làm về nhà Akhab theo như ý của lòng Ta, thì con cái ngươi cho đến tứ đại sẽ ngồi trên ngai Israel”. 31Nhưng Yêhu đã không cẩn thủ đi theo luật Yavê, Thiên Chúa Israel, hết lòng ông, ông đã không lánh xa tội do đó Yơrôbôam đã làm cho Israel vấp phạm.
           32Vào thời ấy Yavê đã bắt đầu cắt xén Israel. Khazael đánh bại Israel khắp các bờ cõi Israel, 33Từ (sông) Yorđan, phía mặt trời mọc, tất cả xứ thuộc Galaađ, Gađ, Ruben, và Manassê, từ Aroer trên bờ Khe Arnôn, với Galaađ và Basan.
           34Còn các việc khác của Yêhu, mọi sự ông làm, tất cả sự dũng cảm của ông, lại đã không được chép trong sách Ký sự các vua Israel đó sao? 35Yêhu đã an nghỉ với tổ tiên và người ta đã tống táng ông ở Samari. Và Yôakhaz con ông đã lên làm vua kế vị ông. 36Thời gian Yêhu làm vua trên Israel ở Samari là hai mươi tám năm.