Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Chiến tranh với Aram (2V 6,8 - 8,29)

                          4 – CHIẾN TRANH VỚI ARAM
Êlisa bắt giặc

           8Vua Aram đang lâm chiến với Israel. Ông bàn mưu với bộ hạ mà rằng: “Trại của ta sẽ ở chỗ này chỗ nọ”. 9Người của Thiên Chúa sai người đến nói với vua Israel: “Ngài hãy giữ mình đừng ngang qua chỗ ấy, vì quân Aram mai phục ở đó”. 10Vua Israel mới sai người đến chỗ người của Thiên Chúa đã chỉ cho ông, và vua đã giữ mình, (điều ấy) không chỉ xảy ra một hay hai lần.
           11Lòng vua Aram đâm nao núng vì việc này. Ông triệu tập các bộ hạ đến mà nói với họ: “Các ngươi không báo cho ta biết được sao: Ai trong chúng ta đã về phe vua Israel?” 12Một người trong đám bộ hạ nói: “Tâu Đức Vua chúa công tôi, không (có ai đâu), nhưng chính Êlisa, tiên tri ở Israel đã báo cho vua Israel ngay cả các lời ngài nói trong phòng ngủ của ngài”. 13Ông nói: “Đi coi xe hắn ở đâu! Ta sẽ sai đi bắt hắn!” Và người ta tin cho ông hay rằng: “Này ông ấy đang ở Đôtan”. 14Ông liền sai đến đó nào ngựa, nào xe với một đạo quân lớn; họ tới nơi trong đêm tối và bủa vây thành.
           15Tên giúp việc cho người của Thiên Chúa dậy sớm đi ra. Và này có đạo binh vây quanh thành cùng với ngựa với xe. Người đầy tớ nói ông: “Ôi thôi! thưa đức ông, làm thế nào được nữa?” 16Ông mới bảo: “Đừng sợ! Vì người ở với ta đông hơn là người ở với chúng”. 17Êlisa cầu xin và nói: “Lạy Yavê, xin mở mắt nó cho nó thấy!” Và Yavê đã mở mắt tên đầy tớ của ông và nó thấy núi đầy những ngựa lửa, xe bằng lửa xung quanh Êlisa.
           18Khi quân Aram kéo xuống nơi ông, Êlisa cầu xin Yavê và nói: “Xin giáng phạt cho đám dân ấy phải quáng gà!” Và Yavê đã giáng quáng gà trên họ, theo lời Êlisa xin. 19Đoạn Êlisa nói với họ: “Đây không phải đường, đây không phải thành. Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ dẫn các anh tới người các anh tìm kiếm!” và ông đã dẫn họ tới Samari. 20Khi họ đã vào Samari, Êlisa lại nói: “Lạy Yavê, xin mở mắt những người này, cho chúng thấy!” Và Yavê đã mở mắt họ và họ thấy họ ở bên trong thành Samari.
           21Thấy họ, vua Israel mới nói với Êlisa: “Thưa cha, phải hạ sát, phải hạ sát đi chứ?” 22Ông nói: “Những kẻ ngài đã nhờ gươm nhờ nỏ bắt được làm tù, ngài có hạ sát không? Hãy đem bánh nước thết đãi họ, cho họ ăn uống, rồi để họ về với chúa công của họ!” 23Nhà vua đã dọn tiệc lớn khoản đãi họ. Họ đã ăn, đã uống. Rồi ông cho họ đi về với chúa công của họ. Các quân du kích Aram (từ đó) không còn xâm phạm vào đất Israel nữa.

Đói kém trong Samari
           24Sau đó, thì xảy ra là Ben-Hađad vua Aram thâu họp toàn thể binh đội của ông và tiến lên vây Samari. 25Ở Samari có nạn đói lớn; địch vây hãm thành gắt gao đến đỗi một cái sọ lừa giá là tám mươi seqel bạc và một phần tư một thưng đậu cáp giá là năm seqel bạc.
           26Khi vua Israel rảo qua trên lũy, thì một người đàn bà kêu với ông mà rằng: “Cứu tôi với, lạy Đức Vua, chúa công tôi!” 27Ông nói: “Nếu Yavê chẳng cứu ngươi thì ta biết lấy gì mà cứu ngươi? Họa chăng là nhờ sân lúa hay bồn đạp nho?” 28Rồi vua hỏi người ấy:  “Ngươi có việc gì?” Nó thưa: “Mụ này đã nói với tôi: Đưa con chị đây để chúng ta ăn thịt nó hôm nay, còn con tôi, mai chúng ta sẽ ăn! 29Chúng tôi đã luộc con tôi và đã ăn thịt nó! Nhưng mụ đã giấu con mụ đi”. 30Vua vừa nghe các lời của người đàn bà, thì đã xé áo mình. Và bởi ông đang đi tuần trên lũy, thì dân thấy được là bên trong ông có mặc bao bị sát da thịt. 31Và vua nói: “Xin Thiên Chúa phạt ta như thế và còn khốn hơn thế, nếu đầu của Êlisa, con của Saphat, lại còn trên vai hắn hôm nay!”

Êlisa báo tai họa đi qua
           32Êlisa ngồi trong nhà ông, và có những kỳ mục cùng ngồi với ông. Vua sai một người hầu cận vua đi, nhưng trước khi sứ giả đến nơi, Êlisa đã bảo các kỳ mục: “Các ông thấy không, con người sát nhân ấy đã sai người lấy đầu tôi? Coi chừng: khi nào sứ giả đến, các ông hãy đóng cửa và chèn cửa lại trước mặt nó. Nhưng phải chăng là tiếng chân chủ nó theo sau nó?” 33Ông còn đang nói, thì này vua xuống gặp ông và nói: “Này, tai họa này do tự Yavê mà đến, thế thì tôi còn biết trông gì nữa nơi Yavê?”
          7. 1Êlisa nói: “Hãy nghe lời Yavê: Yavê phán thế này: Ngày mai lối giờ này: một đấu bột tinh lúa miến một seqel bạc; hai đấu lúa mạch một seqel bạc, nơi cổng Samari”. 2Quan kị mã, người vua vịn tay, mới đáp lại với người của Thiên Chúa và nói: “Cho đi Yavê trổ cửa tò vò trên trời, thử hỏi một điều như thế sẽ xảy đến không?” Êlisa nói:  “Này chính ông sẽ thấy tận mắt, nhưng ông sẽ không được ăn!”

Một trại Aram trống rỗng
           3Có bốn người phung hủi nơi cửa cổng thành. Chúng nói với nhau: “Tại sao ta lại cứ ở đây mà chờ chết? 4Nếu ta nói: Ta hãy vào thành! Nhưng trong thành có nạn đói, và ta sẽ chết trong ấy; còn nếu ta cứ ở lại đây, thì ta cũng sẽ chết thôi, nào! Ta hãy trốn qua trại Aram: Nếu họ còn để ta sống, ta sẽ sống; mà nếu họ giết, thì đành chết vậy!” 5Và chúng đã chỗi dậy vào lúc chập tối để đi tới trại Aram. Chúng đã đến bên rìa trại Aram, nhưng này không có một người nào ở đó cả. 6Quả Yavê đã cho vang dội trong trại Aram tiếng xe, tiếng ngựa, tiếng một đạo binh lớn. Họ mới nói với nhau: “Này vua Israel đã thuê chống lại ta các vua Hit-tit và các vua Musri để họ đến đánh ta!” 7Nên họ đã vùng dậy chạy trốn vào lúc chập tối; họ bỏ lại lều, ngựa, lừa của họ, tóm lại họ đã bỏ” y nguyên cả trại mà thoát mạng. 8Vậy các người phung hủi ấy tới rìa trại; thì đã vào một lều, mà ăn mà uống, đoạn mang bạc vàng áo xống đi chôn giấu, rồi trở lại vào lều khác, mang đồ vật trong đó đi giấu.

Hết bị vây và hết nạn đói
           9Bấy giờ chúng nói với nhau: “Chúng ta làm thế không phải. Ngày hôm nay là ngày tin mừng. Nếu ta làm thinh đợi đến tảng sáng, ta sẽ mắc tội. Vậy bây giờ! ta hãy đi báo tin cho nhà vua!” 10Chúng đã vào gọi những người canh cổng thành mà báo tin cho họ rằng: “Chúng tôi đã vào trại Aram, và này không có ai trong đó cả, không có một tiếng người nào, chỉ có ngựa còn cột, lừa còn cột, và các lều đều y nguyên”. 11Các người canh cổng gọi vào, và người ta báo tin vào mãi bên trong cho nhà vua.
           12Đang đêm vua chỗi dậy và nói với bộ hạ: “Để ta giải thích cho các ngươi hay, điều quân Aram đã làm cho chúng ta! Họ biết chúng ta đang bị đói, nên họ đã ra khỏi trại để mai phục ngoài đồng mà rằng: Chúng ta sẽ ra khỏi thành, và ta sẽ bắt sống chúng rồi ta sẽ vào trong thành”. 13Một người trong các cận thần lên tiếng nói: “Thì để cho họ lấy năm con ngựa trong những con còn lại đi! – những con còn lại trong thành, thì này rồi ra chúng cũng đồng số phận như đoàn lũ Israel (gần tận số kia cả! – Ta cứ phái đi xem sao”. 14Vậy người ta đã lấy hai cỗ xe ngựa và vua sai đuổi theo binh đội Aram, mà rằng: “Hãy đi xem thử!” 15Chúng đã đi theo họ cho đến tận (sông) Yorđan, và này tất cả con đường đều la liệt áo xống, đồ đoàn quân Aram đã liệng trong lúc vội vã. Các sứ giả trở về trình lại tự sự cho vua.
           16Dân ùa ra hôi của trong trại Aram. Và quả một đấu bột tinh lúa miến giá là một seqel, và hai đấu lúa mạch giá là một seqel, theo lời Yavê. 17Vả vua đã đặt quan kị mã, người (vua) vịn tay, canh cổng. Dân chúng đã dẫm lên ông nơi cổng và ông đã chết, đúng như người của Thiên Chúa đã nói, điều ngài đã nói khi vua xuống gặp ngài. 18Quả vậy, khi người của Thiên Chúa nói với vua rằng: hai đấu lúa mạch một seqel; một đấu bột tinh lúa miến một seqel, ngày mai vào giờ này, nơi cổng Samari, 19thì quan kị mã đã đáp lại với người của Thiên Chúa và nói: “Cho đi Yavê trổ cửa tò vò trên trời, thử hỏi một điều như thế sẽ xảy đến không?” Và Êlisa đã nói: “Này chính ông sẽ thấy tận mắt, nhưng ông sẽ không được ăn”. 20Và sự đã xảy đến cho ông: dân chúng đã dẫm lên ông nơi cổng và ông đã chết.

Kết thúc truyện người đàn bà Shunem
           8. 1Êlisa nói với người phụ nữ có đứa con trai đã được ông làm cho sống lại, rằng: “Chỗi dậy mà trẩy đi, bà và gia đình bà, và hãy ngụ nhờ nơi nào bà ngụ nhờ được, và Yavê đã gọi nạn đói – và nó cũng đã đến trong xứ rồi – bảy năm trường”. 2Bà ấy đã trỗi dậy và làm theo lời người của Thiên Chúa (đã dạy), bà và gia đình bà đã đi cư ngụ ở đất Philitin bảy năm, 3Sau bảy năm, bà đã từ đất Philitin trở về và bà đi khiếu nại với vua về nhà cửa ruộng đất của bà.
           4Bấy giờ vua đang nói với Ghêkhazi, nguyên là tiểu đồng cho người của Thiên Chúa mà rằng: “Ngươi hãy thuật lại ta nghe tất cả những việc lớn lao Êlisa đã làm”. 5Và trong khi nó thuật lại cho vua việc Êlisa đã làm cho người chết sống lại, thì này người đàn bà có đứa con được ông cho sống lại đến khiếu nại với vua về nhà cửa ruộng đất của bà, Ghêkhazi nói: “Tâu Đức Vua, chúa công tôi, chính bà ấy đó, chính con bà ấy đó, đứa bé đã được Êlisa làm cho sống lại!” 6Vua mới hỏi chuyện bà ấy và bà đã thuật tự sự cho vua nghe. Đoạn vua cấp một hoạn quan lo việc của bà mà rằng: “Lo sao cho người ta hoàn lại cho bà ấy mọi sự thuộc về bà cùng tất cả lợi tức ruộng đất kể từ ngày bà đã bỏ xứ cho đến bây giờ”.

Êlisa và Khazael
           7Êlisa đến Đama-Ben-Hađađ, vua Aram lâm bịnh, và người ta báo tin cho ông hay rằng: “Người của Thiên Chúa đã đến tận nơi  đây”. 8Vua nói với Khazael: “Khanh hãy cầm tay lễ vật mà đi đón người của Thiên Chúa và nhờ ngài thỉnh vấn Yavê, mà rằng: Tôi có thể hồi phục khỏi cơn bịnh này không?”.
           9Khazael đã trẩy đi đón ông. Y đã cầm tay lễ vật, tất cả những gì quí nhất của Đama, chất trên bốn mươi con lạc đà. Y đến đứng trước mặt ông và nói: “Con của ngài là Ben-Hađađ, vua Aram sai tôi đến với ngài để hỏi: Tôi có thể qua khỏi cơn bịnh này không?” 10Êlisa nói với y: “Ông đi nói với ngài: Thế nào ngài cũng sẽ hồi phục! – Song Yavê đã cho tôi thấy là thế nào ngài cũng sẽ chết”. 11Rồi ông sững mặt lại và nhìn trừng trừng, đến sượng cả người. Rồi người của Thiên Chúa khóc. 12Khazbel mới nói: “Tại sao đức ông lại khóc?” Ông nói: “Vì tôi biết tai họa ông sẽ gây ra cho con cái Israel; các thành lũy ông sẽ phóng hỏa; tinh hoa của chúng ông sẽ tuốt gướm chém giết; trẻ sơ sinh ông sẽ đánh vỡ sọ; những đàn bà mang thai, ông sẽ phanh thây!” 13 Khazael nói: “Tôi tớ ngài, con chó này là gì mà làm được điều lớn lao như vậy?” Êlisa nói: “Yavê đã cho tôi thấy ông làm vua Aram”.
           14Y từ giã Êlisa mà về vơi chúa công của y. Ông hỏi: “Êlisa đã nói gì với ngươi?” Y đáp: “Ông đã nói với tôi là: Thế nào ngài cũng sẽ hồi phục”, 15Hôm sau, y lấy chiếc khăn, nhúng nước đoạn phủ lên mặt vua và vua đã chết. Đoạn Khazael lên ngôi kế vị.

Yôram, vua Yuđa
           16Năm thứ năm đời Yôram, con của Akhab vua Israel – trong khi Yôsaphat làm vua Yuđa - Yôram, con của Yôsaphat lên ngôi làm vua Yuđa. 17Ông được ba mươi hai tuổi khi lên làm vua và đã trị vì tám năm ở Yêrusalem, 18Ông đã đi theo đường lối của các vua Israel, theo những điều nhà Akhab đã làm, - vì một người con gái của Akhab là vợ ông, - và ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê. 19Nhưng Yavê đã không nỡ hủy diệt Yuđa, nhân vì Đavit tôi tớ Người, theo điều Người đã phán, là sẽ ban cho ông, và con cái ông được có đèn luôn mãi.
          20Vào thời ông, Eđom đã khởi loạn rũ quyền Yuđa và đặt cho mình một vua. 21Yôram băng qua Xair với tất cả đoàn xe trận. Đang đêm ông đã chỗi dậy đánh xuyên qua quân Eđom bao vây ông và các quan cai xe trận, và dân đã tẩu thoát về lều của họ. 22Vậy Eđom đã khởi loạn đã khởi loạn rũ quyền Yuđa cho đến ngày nay. Bấy giờ Libnah khởi loạn, vào thời ấy …
           23Các việc khác của Yôram, mọi sự ông làm, há lại đã không được chép trong sách Ký sự của các vua Yuđa đó sao? 24Yôram đã yên nghỉ với tổ tiên, và được tống táng với tổ tiên trong thành Đavit. Và Ôkhôzya con ông đã làm vua kế vị ông.

Ôkhôzya, vua Yuđa 
           25Năm mười hai đời Yôram, con của Akhab vua Israel, Ôkhôzya con của Yôram lên làm vua Yuđa. 26Ôkhôzya được hai mươi hai tuổi khi lên làm vua, và đã trị vì một năm ở Yêrusalem; tên mẹ là Athalya, con của Omri, vua Israel. 27Ông đã đi theo đường nhà Akhab và đã làm sự dữ trước mắt Yavê, y như nhà Akhab, vì ông là người thông gia với nhà Akhab.
           28Cùng với Yôram con của Akhab, ông đã xuất chinh đánh Khazael vua Aram ở Ramot-Galaađ. Quân Aram đã đánh Yôram bị thương. 29Nên vua Yôram đã lui về điều trị ở Yizrơel, vì các thương tích quân Aram đã gây cho ông ở Ramah, trong lúc ông giao chiến với Khazael vua Aram. Ôkhôzya con của Yôram, vua Yuđa đã xuống thăm Yôram con của Akhab ở Yizrơel, vì ông lâm bịnh.