Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Chiến trận của Hôlôphernê (Yd 1,1 - 4,15)

                           I. CHIẾN TRẬN CỦA HÔLÔPHERNÊ
Nabukôđônôsor  và Arphaxađ          
           1. 1Năm mười hai triều Nabukôđônôsor, cai trị trên dân Assur, tại Ninivê, kinh thành vĩ đại, lúc ấy Arphaxađ, cai trị trên dân Mêđi, tại Ecbatana – 2(Arphaxađ) đã xây quanh Ecbatana những tường thành bằng đá đẽo, (những viên đá) rộng ba xích, dài sáu xích. Ông đã xây tường cao bảy mươi xích và dày năm mươi xích. 3Trên các cổng, ông dựng những ngôi tháp cao một trăm xích, đặt trên móng rộng sáu mươi xích. 4Các cổng ông làm đều cao đến bảy mươi xích, rộng đến bốn mươi xích, do đó đạo binh hùng mạnh của ông và bộ binh theo hàng theo ngũ ra vào được.
           5Chính vào những ngày ấy, vua Nabukôđônôsor đã giao chiến với Arphaxađ trong cánh đồng lớn, tức là cánh đồng trong vùng Ragau. 6Bên cạnh ông, có tất cả dân cư miền núi, các dân cư ở dọc theo sông Phơrat và Tigra, Hyđaspê, và (các dân) trong các đồng bằng thuộc quyền Ariok, vua dân Êlymê. Và nhiều bộ lạc con cái Khêlêuđ đã cùng họ lâm trận.
           7Nabukôđônôsor vua Assur đã sai sứ đến với tất cả dân cư ở Batư  và tất cả dân cư ở về Phương Tây, dân cư  Kilikia, Đama, Liban, Antiliban, tất cả dân vùng duyên hải, 8các dân ở trong các thị tộc vùng Karmel, Galaađ, Galilê thượng và cánh đồng lớn Esđrơlon, 9đến với các (dân) ở Samari cùng các thành phụ thuộc, và vùng bên kia sông Yorđan, mãi đến Yêrusalem, Batanê, Khêlus, Cađes, sông Aicập, Taphnê, Ramses, và tất cả đất Gosen, 10đi quá Tanis và Memphis; đến tất cả các dân cư Aicập vào mãi đến bờ cõi Êthiopia . 11Nhưng các dân cư trên toàn cõi đất hết thảy đều khinh miệt lời hiệu triệu của Nabukôđônôsor vua Assur. Họ đã không xuất binh tham chiến bên ông. Họ không sợ ông, vì họ thấy ông dường như bị cô lập. Họ để sứ giả của ông phải lui về không, hổ mặt hổ mày. 12Nabukôđônôsor đùng đùng nổi giận với toàn cõi đất. Ông thề trên ngay, trên oai của ông là ông quết rửa hận trên tất cả các miền Kiliki, Đama, Syri; ông sẽ tuốt gươm làm cỏ hết các dân cư  Moab con cái Ammon, toàn cõi Yuđê, tất cả các dân ở Aicập, mãi cho đến các bờ cõi gồm giữa hai biển.

Chiến trận chống Arphaxađ 
         13Năm mười bảy, ông xuất quân đánh vua Arphaxađ. Trong trận chiến này, ông đã thắng, làm cho toàn quân của Arpaxađ phải quay lưng vỡ chạy với tất cả kị binh và xe trận. 14Ông đa chiếm các thành của vua ấy, và đến tận Acbatana mà đọat lấy các ngôi tháp, cướp phá phố phường, biến đô thành tráng lệ ấy nên đồ hổ nhục. 15Ông đã bắt được Arphaxađ trên các núi Ragau. Ông đã lấy giáo của mình đâm giết vua ấy và làm cho tan hoang tận tuyệt cho đến ngày nay. 16Hoàn tất rồi, ông khải hoàn về với chiến phẩm, ông và tất cả đám ô hợp theo ông cùng đoàn lũ chiến binh đông đảo không kể xiết. Tại kinh đô, ông giải khuây, ông mở yến tiệc, ông và đạo binh của ông, dòng dã một trăm hai mươi ngày. 
           2. 1Năm thứ mười tám, ngày hai mươi hai tháng thứ nhất, trong đền Nabukôđônôsor, vua Assur, người ta tính chuyện rửa hận trên toàn đất như ông đã nói. 2Ông cho triệu tập toàn thể triều thần, tất cả các đại phu. Với họ, ông tỏ bày quyết định bí mật của ông: hoàn tất ác ý, miệng ông đã tuyên ra cho toàn cõi đất. 3Và họ đã quyết định tru diệt, tất cả những ai đã không tuân theo lời miệng ông. 4Xảy ra là khi nghị quyết đã ra, Nabukôđônôsor vua Assur đã cho triệu vời Hônôphernê đại tướng cai binh lực của ông và cũng là 5quan đệ nhị của ông. Ông nói với y: “Đây là lịnh đại đế, chủ toàn cõi đất phán: Này, ngay khi ra khỏi trước long nhan trẫm, khanh sẽ chọn cho mình những người cường tráng thân tín, chừng một trăm hai mươi ngàn bộ binh và một số đông chiến mã và kị binh, khoảng mười hai ngàn. 6Khanh sẽ đi ra nghinh chiến với toàn cõi đất phương Tây, vì chúng đã bất tuân lệnh từ miệng ta ban ra. 7Khanh sẽ truyền dậy chúng chuẩn bị đàng đất nước nôi, vì trong lôi đình, ta sẽ xuất chinh qua nơi chúng. Ta sẽ phủ cả mặt đất dưới bàn chân binh lực của ta. Ta sẽ phó mặc chúng cho quân ta cướp phá. 8Lũ  thương vong của chúng sẽ lấp đầy khe trũng; mọi thác ghềnh và sông ngòi của chúng sẽ tràn ngập thây ma. 9Tù binh bắt được, ta sẽ lùa đi cho đến mút cùng tất cả cõi đất. 10Vậy nay khanh hãy đi chiếm lấy cho ta tất cả bờ cõi của chúng. Chúng đầu hàng, khanh hãy giam lại chờ ngày ta hỏi tội. 11Chúng bất phục, mắt khanh sẽ không nể nang, hãy cho chém giết và cướp của trên toàn cõi đất khanh chiếm được. 12Vì ta thề trên mạng ta và uy lẫm triều đại ta là ta đã nói và ta sẽ thi hành tự tay ta. 13Còn khanh, khanh sẽ không mảy may khinh suất về các lời của chúa công khanh. Trái lại, khanh phải chu đáo làm như ta đã truyền. Các điều ấy, khanh sẽ thừa hành không được chậm trễ”.
           14Từ trước long nhan chúa công đi ra, Hôlôphernê đã gọi lại tất cả quan quyền, tướng lãnh chỉ huy quân lực Assur. 15Y duyệt lại quân số, chọn lấy những binh thiện chiến, như chúa công của y đã truyền. Chừng mười hai vạn và một vạn hai ngàn kị binh xạ thủ. 16Y sắp xếp hàng ngũ chúng như thói thường khi phải thiết quân ra trận. 17Đoạn y lấy lạc đà, lừa và la để tải quân trang, đàn đàn lũ lũ nhiều vô kể, rồi lại thêm vô số chiên bò dê để làm quân nhu. 18Ngoài ra còn lương khô dư dật cho mỗi người cùng với rất nhiều vàng bạc xuất tự đền vua. 19Với toàn thể quân lực y đã xuất trình làm tiền phong cho vua Nabukôđônôsor, tràn vào che phủ cả mặt đất phương Tây với xe trận và kị mã, với bộ binh tinh nhệu. 20Đến nhập bọn với chúng, còn có một đám ô hợp nhiều như châu chấu, như cát trên đất, đoàn đoàn lũ lũ, không biêt cơ man nào mà kể.

Từ Ninivê tới cửa Yuđê
         21Chúng đã khởi hành từ Ninivê, rồi đi ba ngày đàng nhắm tới cánh đồng Bektilet. Chúng đã hạ trại bên cạnh Bektilet, giáp miền núi phía Bắc Kilikia thượng. 22Rồi từ đó Hôlôphernê lại điều động toàn thể quân lực bộ binh kị mã và xe trận mà đi lên miền núi. 23Y đã đánh tơi bời quân Phuđ và Luđ đã cướp phá tất cả (vùng) con cái Rassis và con cái Ismael, dân ở giáp sa mạc, phía Nam vùng dân Khêlêa. 24Đoạn y đi dọc theo sông Phơrat, ngang qua Lưỡng-hà-địa, tàn phá tất cả những thành trọng yếu bên khe Abrôn, để tiến đến miền biển. 25Y đã chiếm các vùng thuộc Kilikia, đánh tơi bời tất cả những ai chống cự. Y đã đến tận cùng các vùng thuộc Yaphet, ở về phía Nam, đối diện với xứ Aùrập. 26Y đã vây hãm toàn thể con cái Mađian, phóng hỏa lều trại của họ và cướp phá các ràn súc vật. 27Đọan y tràn xuống cánh đồng Đama vào mùa gặt lúa mì và phóng hỏa tất cả đồng ruộng của họ, phá phách tan hoang các đàn chiên, đàn bò, cướp bóc các thành, càn quét đồng ruộng, tuốt gươm làm cỏ hết các nam nhi. 28Trước mặt y, kinh sợ run khiếp giáng xuống trên các dân cư miền duyên hải, các dân Siđôn, Tyrô, dân cư ơ Sur, ở Okina và hết thảy dân cư ở Yamnia. Dân cư ở Azot và Ascalon đều khiếp sợ y quá đỗi.
         3.  1Họ sai sứ giả đến với y để cầu hòa, mà rằng: “2Này, chúng tôi xin làm tôi tớ Nabukôđônôsor đại đế. Chúng tôi xin phục mặt trước mặt ngài. Xin xử với chúng tôi như ngài muốn. 3Này các trang trại của chúng tôi, đất đai chúng tôi, tất cả các đồng lúa mì, các đàn chiên đàn bò, và mọi ràn súc vật nơi lều trại của chúng tôi, xin đặt trước mặt ngài để ngài tùy nghi sử dụng. 4Này các thành của chúng tôi cùng với dân cư trong đó, xin làm tôi ngài. Xin ngài đến và xử với dân thành, như ngài thấy thế nào là đẹp mắt”. 5Các người ấy đã đến gặp Hôlôphernê và đã trình với y lời lẽ như thế.
          6Y cùng với quân lực đã xuống vùng duyên hải. Y đã đóng quân trong các thành trọng yếu và đã mộ những người tinh nhuệ làm quân trợ chiến. 7Họ và tất cả dân cư  các vùng lân cận đã ra nghinh đón y với triều thiên, với vũ điệu và trống kèn. 8Y đã tàn phá tất cả bờ cõi của họ, đốn sạch các rừng thiêng. Y đã được phép tiêu diệt hết các thần trong xứ, bắt mọi dân tộc, mọi tiếng nói phải thờ lạy một mình Nabukôđônôsor; và người mọi tiếng nói và giống nòi, hết thảy, phải kêu khấn với Nabukôđôsor như một vị thần.
           9Sau đó y đến trước cánh đồng Esđrơlon, gần Đôtaia, đối diện với rặng núi lớn của Yuđê. 10Y đã hạ trại vào khỏang giữa Ghêba và Skythôpôli. Y đã ở đó một tháng chẵn để thu lại tất cả hành trang đạo binh của y mang tải.

Yuđê báo động
             4. 1Con cái Isael ở tại Yuđê nghe đồn về mọi điều Hôlôphernê, đại tướng của Nabukôđônôsor vua Assur, đã làm cho các dân tộc, làm sao y đã cướp của phá phách tan hoang các đền thờ của chúng. 2Họ kinh sợ quá đỗi khi y lại gần. Họ xao xuyến lo cho Yếualem và Đền thờ của Chúa, Thiên Chúa của họ. 3Vì họ vừa chân ướt chân ráo từ lưu đày về; và tất cả dân vừa mới được đoàn tụ, và đồ đạc tế đàn và Nhà (cũng vừa mới) được hiến thánh lại sau khi bị tục hóa .
             4Họ phái người đến mọi hạt thuộc Samari, đến Kona, Bet-Khôrôn, Belmain, Yêrikhô, đến Khôba, Esôra và thung lũng Salem. 5Họ chiếm đóng tất cả các đỉnh núi cao, xây tường củng cố làng mạc trong các vùng ấy và tích trữ lương khô để chuẩn bị chiến tranh, vì đồng ruộng của họ vừa mới gặt xong. 6Yoakim, thượng tế thời ấy ở đã gửi thư cho dân cư Bêtylua và Bêtômestaim, thành trước mặt Esđrơlon, đối diện với cánh đồng gần bên Đotaim, 7bảo họ phải trấn giữ các đèo núi, vì đường xâm nhập Yuđê ngang qua đó. Vả lại chận đường những kể tiến lên cũng dễ, vì qua lối hẹp, chỉ cho phép hai người cùng đi mà thôi. 8Con cái Israel đã thi hành theo lện của Yoakim thượng tế và hội đồng các kỳ mục của toàn thể nhân dân đặt ở Yêrusalem.

Khẩn cầu
             9Mọi người Israel hết sức khẩn thiết kêu lên Thiên Chúa, hết sức khẩn thiết hạ mình khiêm nhượng. 10Họ và vợ con họ cùng cả thú vật và khách ngụ cư, người làm công và nô lệ mua tậu được, hết thẩy đều thắt lưng bằng bao bị. 11Còn dân cư Yêrusalem hết thảy, đàn ông đàn bà và trẻ con, đều phục mình trước đền thờ. Họ rắc tro lên đầu và giang tay lên trước nhan Chúa. 12Họ lấy bao bị phủ quanh tế đàn. Họ khẩn thiết đồng tâm kêu lên Thiên Chúa của Israel xin người đường thí nộp con cái họ làm mồi cho cướp bóc, nữ nhi làm mồi cho cưỡng bách, các thành trong cơ nghiệp tổ truyền cho tàn phá, đền thờ cho phạm thánh, cho ô nhục, bị các dân tộc nhạo cười. 13Và Chúa đã nhậm lời họ và ghé mắt đến nỗi quẫn cùng của họ. Toàn dân đã ăn chay nhiều ngày trong tất cả xứ Yuđê và ở Yêrusalem, trước mặt thánh điện của Chúa toàn năng.
          14Thượng tế Yoakim và tất cả hàng tư tế chấp sự trước nhan Chúa và những kẻ lo việc phụng thờ Chúa đều thắt lưng bằng bao bị và dâng lễ thượng tiến hằng ngày, lễ khấn đảo và cúng vật lòng thảo của dân. 15Tro rắc cả trên tế quan, họ hết sức kêu lên Chúa, xin Người đoái nhìn xuống phúc cho toàn thể nhà Israel.