Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Chỉ thị về các lễ tế - Quyền hành của các tư tế và Lêvit (Ds 17,1 - 19,21)

Các lư đồng
               17. 1Yavê phán với Môsê rằng: “2Hãy bảo Elêazar con của Aharôn, vì tư tế, lượm lấy các lư khỏi đống lửa cháy, và tung xa đi lửa ấy vì là thánh! 3Các lư của những kẻ mắc tội mà thiệt mạng ấy, người ta hãy lấy mà rèn thành từng tấm lớp chằng chịt dát vào Tế đàn, vì người ta đã tiến dâng các lư ấy trước nhan Yavê nên đã thành vật thánh. Các vật ấy sẽ là một dấu cho con cái Israel”.
               4Elêazar, vì tư tế, đã lấy cá lư đồng những kẻ bị thiêu đã tiến dâng và người ta đã rèn thành tấm để dát vào Tế đàn. 5Một ký niệm cho con cái Israel, để đừng có người phàm tục nào, không thuộc dòng giống Aharôn, còn cả dám tiến lại huân yên hương trầm trước nhan Yavê, mà nên như Corê và nhóm đồng hội với Yavê, theo điều Yavê đã phán với nó nhờ tay Môsê.

Aharôn can thiệp
                6Hôm sau toàn thể cộng đồng con cái Israel lằm bằm trách móc Môsê và Aharôn mà rằng: “Chính các ông đã giết chết dân của Yavê!” 7Xảy ra là khi cộng đồng tụ hội chống lại Môsê và Aharôn, thì hai ông quay mặt về phía Trướng Tao phùng, và này: Mây phủ Trướng, và vinh quang của Yavê hiện ra. 8Môsê và Aharôn đến trước Trướng Tao phùng.
                9Yavê phán với Môsê và Aharôn rằng: “10Hãy rút khỏi giữa đám cộng đồng này để Ta thiêu huỷ chúng tức khắc!” Hai ông phục mình sấp mặt xuống. 11Môsê bảo Aharôn: “Cầm lư hương và lấy lửa tự Tế đàn cùng bỏ hương vào và mau mau đem lại với cộng đồng và làm phép xá tội trên họ, vì thịnh nộ đã từ nhan Yavê xuất ra và vạ tai đã bắt đầu!” 12Aharôn đã cầm lấy như Môsê bảo và chạy vào giữa đoàn hội và này vạ tai đã bắt đầu trong dân: ông cho hương vào và làm phép xá tội trên dân. 13Ông đứng giữa người chết và kẻ sống, và vạ tai đã dẹp xuống. 14Những người chết bổi vạ tai là mười bốn ngàn bảy trăm, không kể những người đã chết nhân vụ Corê. 15Aharôn về với Môsê nơi cửa Trướng Tao phùng: Vạ tai đã ngừng hẳn!

Cây gậy của Aharôn
                16Yavê phán với Môsê rằng: “17Hãy bảo con cái Israel và hãy nhận lấy nơi chúng một cây gậy, mỗi gia tộc một gậy, do tay các vương công của chúng, tức là mười hai cây gậy. Ngươi sẽ viết tên mỗi người trên gậy của nó. 18Còn tên của Aharôn, ngươi sẽ viết trên cây gậy của Lêvi, vì chỉ có một gậy thôi cho mỗi (người cầm) đầu gia tộc. 19Ngươi sẽ đặt các gậy ấy trong Trướng Tao phùng, trước Chứng tri, nơi Ta hội kiến với các ngươi. 20Người nào được Ta chọn sẽ được gậy mình đâm chồi và như vậy Ta sẽ dẹp đi xa Ta mọi lời lằm bằm con cái israel kêu trách đến các ngươi”.
                21Môsê đã nói với con cái Israel và các vương công của họ đã trao cho ông mỗi người cây gậy của mình, mỗi vương công một cây gậy, theo gia tộc của họ, tức là mười hai cây gậy, và cây gậy của Aharôn ở giữa các cây gậy của họ. 22Môsê đã đặt các cây gậy trước nhan Yavê trong Trướng Chứng tri. 23Hôm sau, khi Môsê vào Trướng Chương tri, thì này dậy của Aharôn cho nhà Lêvit, đã đâm chồi: gậy ấy đã trổ hoa đơm bông, và kết thành những trái hạnh đào. 24Môsê đem các cây gậy ra khỏi nhan Yavê đến với toàn thể con cái Israel; họ đã thấy và mỗi người lấy lại gậy của mình.
                25Yavê phán với Môsê: “Hãy để lại gậy của Aharôn trước Chứng tri, để giữ lại làm một dấu cho phường loạn tặc, để ngươi làm cho chúng hết lằm bằm lên đến Ta, và chúng khỏi phải chết”. 26Môsê đã thi hành: Yavê đã truyền cho ông sao, ông đã thi hành như thế.

Vai trò của tư tế
                27Con cái Israel thưa với Môsê rằng: “Này chúng tôi tắt thở, chúng tôi chết mất hết cả, chúng tôi chết mất! 28Mọi kẻ lại gần, hễ lại gần Nhà tạm Yavê là chết! Phải chăng chúng tôi sẽ tắt thở mà tận tuyệt?”
                18. 1Yavê phán với Aharôn:
                “Ngươi, con cái ngươi và gia tộc ngươi với ngươi, các ngươi sẽ mang lấy trách nhiệm về thánh điện; ngươi và con cái ngươi sẽ mang lấy trách nhiệm về chức tư tế của các ngươi. 2Và cả các anh em ngươi, chi tộc Lêvi, chi nhánh của cha ngươi, ngươi hãy tiến dâng chúng làm một với ngươi, ngõ hầu chúng phối hiệp với ngươi và trợ giúp ngươi khi ngươi và con cái ngươi với ngươi phải chầu trước Trướng Chương tri. 3Chúng sẽ giữ điều ngươi truyền giữ và điều truyền phải giữ về tất cả Trướng, nhưng chúng sẽ không lại gần các đồ thánh và Tế đàn, để chúng khỏi phải chết, chúng cũng như các ngươi. 4Chúng sẽ phối hợp với ngươi và giữ điều phải giữ về Trướng Tao phùng: tất cả dịch vụ nơi Trướng, và không có người phàm tục nào được lại gần các ngươi. 5Các ngươi sẽ giữ điều phải giữ về thánh điện và điều phải giữ về Tế đàn và Thịnh nộ sẽ không có nữa trên con cái Israel. 6Và Ta, này Ta đã lấy các anh em ngươi, các Lêvit trong hàng con cái Israel. Được phó thác cho Yavê, chúng là quà ban cho các ngươi để sung vào việc phục vụ Trướng Tao phùng. 7Ngươi và con cái ngươi với ngươi, các ngưới sẽ giữ chức tư tế; về mọi điều liên quan đến Tế đàn và phần bên trong Bức Màn, các ngươi sẽ đảm nhiệm. Ta ban chức tư tế cho các ngươi như một dịch vụ mà cũng là quà tặng; phàm nhân nào lại gần sẽ phải chết”.

Phần của các tư tế
                8Yavê phán với Aharôn:
                “Và Ta, này Ta ban cho ngươi được giữ các đồ cúng biếu cho Ta trên mọi của thánh con cái Israel dâng: Ta ban cả cho ngươi làm phần phúc, cho con cái ngươi làm phần lộc vĩnh viễn. 9 Đây sẽ là phần của ngươi trong các của cực thánh, không kể hoả tế: tất cả các lễ vật chúng dâng trả lại cho Ta, về các của cúng, về các lễ tạ tội, về các lễ đền tội của chúng; đó sẽ là của cực thánh đối với ngươi và con cái ngươi. 10Ngươi sẽ ăn các thứ ấy trong nơi cực thánh, phàm là nam nhân thì được ăn, đó sẽ là của thánh đối với ngươi.
                “11Và điều này thuộc về ngươi: đồ cúng biếu lấy trên quà tặng của chúng, trên mọi vật cúng bái của con cái Israel, Ta ban các điều ấy cho ngươi và các con trai con gái ngươi với ngươi, làm phần lộc vĩnh viễn; phàm ai sạch nơi nhà ngươi thì đều được ăn. 12Phần béo nhất nơi dầu, phần béo nhất nơi rượu, phần béo nhất nơi lúa miến, thay thảy, các của đầu mùa chúng dần cho Yavê, Ta ban cả cho ngươi. 13Các của đầu mùa về mọi thứ nơi đất đai chúng và chúng đem dâng Yavê sẽ thuộc về ngươi: phàm ai sạch nơi nhà ngươi đều được ăn. 14Phàm vật gì khoán dâng làm của huý trong Israel đều là của ngươi. 15Mọi vật khai thông dạ mẹ, bất luận loài xác thịt nào, người hay vật, chúng tiến dâng cho Yavê, đều sẽ thuộc về ngươi; nhưng ngươi sẽ bắt chuộc lại con đầu lòng của người và cho chuộc lại con đầu lòng của thú vật nhơ. 16Ngươi sẽ cho chuộc lại sau khi sinh được một tháng, theo ngươi đánh giá, tức là năm seqel bạc, theo seqel thánh điện, tức là hai mươi ghêrali. 17Nhưng con đầu lòng giống bò, con đầu lòng giống chiên hay con đầu lòng giống dê, ngươi sẽ không cho chuộc: đó là của thánh. Ngươi sẽ đổ huyết chúng trên Tế đàn và huân yên mỡ chúng làm hoả tế, hinh hương giải hờn dâng kính Yavê. 18Thịt chúng thuộc về ngươi, cũng như thuộc về ngươi, sườn cúng vái và đùi thịt bên phải. 19Mọi của cúng biếu con cái Israel trích ra để biếu Yavê trên các của thánh, Ta ban cả cho ngươi và con trai, con gái ngươi với ngươi, làm phần lộc vĩnh viễn: đó là Giao ước “muối” vĩnh cửu trước nhan Yavê, cho ngươi và dòng giống ngươi với ngươi”.

Phần của Lêvi
                20Yavê phán với Aharôn :
                “Trong xứ của chúng, ngươi sẽ không có cơ nghiệp; ngươi sẽ không có phần ở giữa chúng; chính Ta là phần của ngươi là cơ nghiệp của ngươi ở giữa con cái Israel”.
                21Còn cho con cái Lêvi, này Ta ban làm cơ nghiệp thập phân về mọi sự trong Israel, đền thay dịch vụ chúng thi hành, dịch vụ bên Trướng Tao phùng. 22Và con cái Israel sẽ không còn lại gần Trướng Tao phùng mà chuốc lấy tội và phải chết: 23Chính các Lêvi sẽ phục vụ bên Trướng Tao phùng và mang lấy tội vạ của dân! Luật điều vĩnh viễn Suốt mọi thế hệ của các ngươi. Như vậy giữa con cái Israel, chúng sẽ không có cơ nghiệp. 24Vì thập phân con cái Israel trích làm phần cúng biếu Yavê, thì Ta đã ban cho các Lêvit làm cơ nghiệp; Vì thế cho nên Ta đã phán với chúng: giữa con cái Israel chúng sẽ không có cơ nghiệp".

Thuế thập phân
                25Yavê phán với Môsê rằng: “26Ngươi sẽ nói với các Lêvit và ngươi sẽ bảo chúng:
                “Các ngươi sẽ lấy nơi con cái Israel thập phân Ta ban cho các ngươi tự tay chúng, làm cơ nghiệp của các ngươi; các ngươi sẽ trích ra phần cúng biếu cho Yavê, thập phân của thập phân. 27Của cúng biếu các ngươi dâng đó được kể như hạt lúa trong sân lúa và như nước cốt trào bồn đạp nho. 28Như thế cả các ngươi cũng sẽ trích phần cúng biếu Yavê trên mọi thứ thập phân các ngươi thu được nơi con cái Israel và các ngươi sẽ trao phần cúng biếu Yavê cho Aharôn, vị tư tế, 29mọi quà tặng các ngươi được, các ngươi sẽ trích một phần cúng biếu Yavê, tức là phần béo nhất trong của thánh.
                “30Ngươi sẽ nói với chúng: khi các ngươi đã trích ra phần béo nhất, phần ấy sẽ được kể cho các Lêvit như hoa lợi sân lúa, như hoa lợi bồn nho. 31Các của ấy, các ngươi sẽ được ăn mọi nơi, các ngươi và gia đình các ngươi, vì đó là công trả cho các ngươi đền thay dịch vụ của các ngươi bên Trướng Tao phùng. 32Các ngươi sẽ không mắc tội về điều ấy, một khi các ngươi đã trích ra phần béo nhất; các ngươi sẽ không phạm huý trên các của thánh con cái Israel dâng, để các ngươi khỏi phải chết”.
Tro con bò cái màu hung
                19. 1Yavê phán với Môsê và Aharôn rằng: “2Đây là điều luật Yavê đã truyền:
                “Hãy bảo con cái Israel kiếm cho ngươi một bò cái màu hung sậm, hoàn hảo, không có tì tích trên mình, và không hề bị quàng ách trên mình. 3Các ngươi sẽ trao nó cho Êlêazar, vị tư tế; (Êlêazar) sẽ dẫn nó ra bên ngoài trại, và (người ta) sẽ tế sát nó trước mặt (Êlêazar). 4, Êlêazar, vị tư tế sẽ lấy huyết nó nơi một ngón tay mình mà rảy huyết nó về phía mặt Trướng Tao phùng, bảy lần. 5Và (người ta) sẽ thiêu con bò cái trước mắt (Êlêazar): người ta sẽ thiêu da, thịt, huyết và phẩn nó. 6Và tư tế sẽ lấy gỗ bá hương, cây bài hương và len cánh kiến mà ném vào giữa đống lửa thiêu con bò cái. 7Rồi tư tế sẽ giặt áo xống, tắm mình trong nước, và sau đó mới vào trại. Tư tế sẽ mắc uế cho đến chiều. 8Người thiêu bò sẽ giặt áo xống trong nước và tắm mình trong nước và sẽ mắc uế cho đến chiều. 9Một người nào sạch sẽ gom lại tro tàn xác con bò cái mà cất bên ngoài trại nơi chỗ sạch. Tro ấy sẽ được giữ đó cho con cái Israel (dùng) làm nước thải. Đó là lễ nghi tạ tội. 10Người gom lại tro tàn thân con bò cái sẽ giặt áo xống và mắc uế cho đến chiều. Đó là luật điều vĩnh viễn cho con cái Israel và cho khách ngụ cư giữa chúng.

Trường hợp mắc uế
                “11Ai rờ đến người chết, đụng phải tử thi người ta sẽ mắc uế bảy ngày. 12Kẻ ấy sẽ rửa tội mình bằng nước ấy ngày thứ ba và ngày thứ bảy rồi sẽ được sạch; nhưng nếu nó không rửa tội mình ngày thứ ba và thứ bảy nó sẽ không được sạch. 13Phàm ai rờ đến người chết, tử thi người ta đã chết, mà không rửa tội mình thì sẽ làm nhơ uế Nhà tạm của Yavê. Sinh linh sẽ bị diệt khỏi Israel. Vì nước thải đã không đổ xuống trên nó, nó sẽ mắc uế, sự nhơ uế sẽ cứ còn lại nơi nó.
                “14Đây là luật: khi có người chết trong lều, thì phàm ai vào lều và mọi sự trong lều đều sẽ mắc uế bảy ngày. 15Phàm đồ vật nào bỏ ngỏ, trên không có nắp đậy dây cột đều mắc uế.
                “16Phàm ai trên cánh đồng, đụng chạm đến nạn nhân gươm đâm, hay thây chết, hay xương người hay mồ mả đều sẽ mắc uế bảy ngày.
Nước thải
                “17Cho kẻ mắc uế, người ta sẽ lấy chút bụi của đống lửa thiêu hy sinh tạ tội mà đổ nước sống lên trên trong một cái chậu. 18Rồi một người sạch cầm lấy bài hương, nhúng vào nước và rảy lên lều, lên các đồ vật mà các sinh linh có ở đó, trên cả người đụng phải xương hay nạn Nhân, hay thây chết hoặc mồ mả. 19Người sạch ấy sẽ rảy (nước) trên người mắc uế ngày thứ ba và ngày thứ bảy, và ngày thứ bảy thì làm phép xá tội cho nó. (Người mắc uế) sẽ giặt áo xống, tắm trong nước và đến chiều thì được sạch! 20Còn người mắc uế mà không rửa tội mình, sinh linh ấy sẽ diệt khỏi giữa đoàn hội, vì nó đã làm nhơ uế thánh điện của Yavê, nước thải đã không đổ xuống mình nó. Nó là đồ nhơ uế.
                “21Đó sẽ là luật điều vĩnh viễn cho chúng, còn người rảy nước thải cũng phải giặt áo xống; người đụng phải nước thải sẽ mắc uế cho đến chiều. 22Và phàm vật gì người mắc uế đụng đến cũng sẽ mắc uế cho đến chiều”.