Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Chỉ thị về các lễ tế - Quyền hành của các tư tế và Lêvit (Ds 15,1 - 16,35)

                         VI. CHỈ THỊ VỀ CÁC LỄ TẾ - QUYỀN HÀNH CỦA CÁC TƯ TẾ VÀ LÊVIT

Lỡi cúng kèm theo các lễ tế
                15. 1Yavê phán với Môsê rằng: "2Hãy bảo con cái Israel và ngươi sẽ nói với chúng:
                “Khi các ngươi vào đất các ngươi lập cư, đất Ta ban cho các ngươi, 3và các ngươi dâng hoả tế cho Yavê, thượng hiến hay lễ tế, để tạ lời khấn hay bởi tự ý hay là nhân dịp các khánh nhật, để tế ngưu dương làm hinh hương giải hờn dâng kính Yavê, 4thì người tiến dâng lễ vật cho Yavê sẽ tiến dâng của cúng: một phần mười epha bột tinh lúa miến nhồi với một phần tư hin dầu, 5rượu quán tế, một phần tư hin: ngươi làm như thế kèm vào thượng hiến hay lễ tế, với mỗi con chiên. 6Nếu là cừu đực, ngươi sẽ dâng hai phần mười epha bột tinh lúa miến nhồi với một phần ba hin dầu. 7Và rượu quán tế là một phần ba hin: ngươi sẽ tiến dâng cho Yavê làm hinh hương giải hờn. 8Nếu ngươi tế bò tơ làm thượng hiến hay lễ tế, để tạ lời khấn hay làm lễ kỳ an dâng Yavê, 9thì kèm với bò tơ người ta sẽ tiến dâng làm của cúng ba phần mười epha bột tinh lúa miến nhồi với một phần hai hin dầu, 10và ngươi sẽ tiến dâng làm quán tế rượu một phần hai hin: hoả tế hinh hương giải hờn dâng kính Yavê. 11Người ta sẽ làm như thế cho mỗi bò tơ, hay mỗi cừu đực hay là loài dương hoặc chiên hoặc dê. 12Chiếu theo số vật các ngươi tế, các ngươi sẽ làm như thế cho mỗi một con trong số ấy.
               “13Mọi người bản hương sẽ làm các điều ấy như vậy mà tiến dâng hoả tế làm hinh hương giải hờn dâng kính Yavê. 14Khi có khách ngụ cư với các ngươi, hay người nào đã ở giữa các ngươi lâu đời, mà muốn dâng hoả tế làm hinh hương giải hờn dâng kính Yavê, thì các ngươi làm thế nào, nó cũng sẽ làm như vậy. 15Trong hội đoàn, chỉ có một luật điều mà thôi, cho các ngươi và cho khách ngụ cư, luật điều vĩnh viễn cho mọi thế hề các ngươi: các ngươi sao, khách ngụ cư vậy, trước nhan Yavê. 16Luật duy nhất, phán quyết duy nhất cho các ngươi và cho khách ngụ cư với các ngươi”.

Bánh đầu mùa
               17Yavê phán với Môsê rằng: “18Hãy bảo con cái Israel và ngươi sẽ nói với chúng:
               “Khi các ngươi vào đất Ta sắp đem các ngươi vào, 19và các ngươi được ăn bánh của đất ấy, các ngươi sẽ dâng làm của cúng biếu Yavê. 20Làm của đầu mùa khối bột của các ngươi, các ngươi sẽ cúng một chiếc bánh thuẫn, bánh cúng biếu, làm như phần cúng biếu vụ mùa trong sân, các ngươi sẽ cúng biếu nó như thế. 21Làm của đầu mùa khối bột của các ngươi, các ngươi sẽ dâng Yavê phần cúng biếu, suốt mọi thế hệ các ngươi.

Đền các tội sơ ý
                “22Khi bởi sơ ý, các ngươi không làm theo các lịnh truyền này, Yavê đã phán dạy Môsê; 23(mọi điều Yavê đã truyền cho các ngươi nhờ tay Môsê, từ ngày Yavê đã truyền dạy và mãi về sau qua mọi thế hệ của các ngươi).
               “24Nếu khuất mắt cộng đồng mà sự đã sơ ý xảy ra, thì tất cả cộng đồng sẽ tế một bò tơ non làm thượng hiến hinh hương giải hờn dâng kính Yavê, cùng với đồ cúng và quán tế kèm theo, chiếu theo phán quyết, và một dê đực làm lễ tạ tội. 25Và tư tế sẽ làm phép xá tội trên toàn thể cộng đồng con cái israel, và chúng được xá tội, vì đó là tội sơ ý và chúng đã đem lễ vật làm hoả tế dâng kính Yavê, cùng với hy sinh tạ tội của chúng trước nhan Yavê, vì tội sơ ý của chúng. 26Sẽ được thứ tha cho toàn thể cộng đồng con cái israel, cho cả khách ngụ cư giữa chúng, vì tất cả dân đã sơ ý lầm lẫn.
               “27Nếu một sinh linh sơ ý phạm tội, nó sẽ tiến dâng một dê cái sinh trong năm làm lễ tạ tội. 28Tư tế sẽ làm phép xá tội trước nhan Yavê trên sinh linh đã lầm lẫn, vì là tội bởi sơ ý, để nhờ việc xá tội, sự ấy được tha thứ cho nó. 29Dù là người bản hương trong hàng con cái Israel, hay là khách ngụ cư giữa chúng, chỉ có một luật duy nhất cho các ngươi về người sơ ý lầm lỗi.
               “30Nhưng sinh linh nào, người bản hương hay khách ngụ, ngang nhiên phạm tội, nó xúc phạm đến Yavê: sinh linh ấy sẽ bị diệt khỏi giữa lòng dân nó. 31Bởi nó đã khinh thường lời của Yavê và phạm đến lịnh truyền của Người, sinh linh ấy tất sẽ bị diệt: tội vạ của nó trên nó!”.

Vi phạm ngày hưu lễ
                32Thuở con cái Israel ở trong sa mạc, người ta gặp một người mót củi ngày hưu lễ. 33Những người gặp nó mót củi đã dẫn nó lại cho Môsê và Aharôn cùng toàn thể cộng đồng. 34Người ta đã tống giam nó vì chưa minh định được phải xử với nó thế nào. 35Yavê phán với Môsê: “Con người ấy tất phải chết: toàn thể cộng đồng phải ném đá nó bên ngoài trại!” 36Toàn thể cộng đồng đã đem nó ra ngoài trại và đã ném đá nó và nó đã chết như Yavê đã truyền cho Môsê.

Tua áo để nhắc nhở
                37Yavê phán với Môsê: “38Hãy bảo con cái Israel và ngươi sẽ nói với chúng: là chúng phải làm tua nơi vạt áo chúng, suốt các thế hệ của chúng, và đặt thêu chỉ gấm tía vào tua áo. 39Đó là tua áo của các ngươi, khi các ngươi nhìn thấy, các ngươi sẽ nhớ lại tất cả các lịnh truyền của Yavê; các ngươi sẽ làm theo như thế, và các ngươi không còn vất vơ đi theo lòng các ngươi, theo con mắt các ngươi mà dâm đãng theo đó, 40ngõ hầu các ngươi nhớ và làm theo hết các lịnh truyền của Ta, để các ngươi thành thánh dâng cho Thiên Chúa của các ngươi. 41Ta là Yavê, Thiên Chúa của các ngươi, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi đất Aicập để Ta làm Thiên Chúa của các ngươi; Ta, Yavê, Thiên Chúa của các ngươi”.

Corê, Đatan và Abiram làm loạn
                16. 1Corê, con của Yixơhar, con của Qơhat, con của Lêvi lấy… Đatan và Abiram, con của Eliab, cùng với Oân con của Pelet – con cái của Ruben, 2đã dấy lên cự lại Môsê trước mặt… làm một với hai trăm năm chục người trong hàng con cái Israel, những vương công của cộng đồng, những người được bổ vào nghị hội, những bậc có danh vọng. 3Họ đã tụ hội với nhau chống lại Môsê và Aharôn. Họ nói với hai ông: “Quá lắm rồi! Vì chưng toàn thể cộng đồng, thay thảy đều là thánh, và được có Yavê ở giữa họ, vậy tại sao các ông lại tự tôn mình lên trên đoàn hội của Yavê?”
                4Môsê vừa nghe thì phục mình sấp mặt xuống. 5Đoạn ông nói với Corê và đoàn lũ nó rằng: “Sáng mai, Yavê sẽ cho biết ai thuộc về Người, ai là thánh; Người sẽ cho kẻ ấy tiến lại gần Người. Và ai Người chọn, thì chính kẻ ấy Người sẽ cho tiến lại gần Người. 6Vậy hãy làm thế này: hãy kiếm cho có những cái lư, Corê và đoàn lũ hắn. 7Hãy cho lửa và bỏ hương vào đó trước nhan Yavê, ngày mai. Người nào Yavê chọn, thì chính người ấy là thánh! Quá lắm rồi, hỡi con cái Lêvi!”
                8Môsê nói Corê: “Nghe đây, hỡi con cái Lêvi! 9Quá ít sao đối với các ngươi, khi đã được Thiên Chúa của Israel tách các ngươi ra khỏi cộng đồng Israel mà cho tiến lại gần Người để sung vào công tác dịch vụ trong Nhà tạm của Yavê và đã đứng trước cộng đồng mà lo việc phụng sự cử lễ thay họ. 10Người đã cho ngươi tiến lại gần, ngươi và anh em ngươi hết thảy, con cái Lêvi, làm một với ngươi, các ngươi sẽ lại còn đòi cả quyền tư tế nữa! 11Chính vì thế mà ngươi và cả đoàn lũ ngươi, những kẻ đoàn tụ với nhau chống lại Yavê. Còn Aharôn là cái gì mà các ngươi lằm bằm trách móc ông ấy?”
                12Môsê sai người đi triệu mời Đatan và Abiram, con cái của Eliab, nhưng họ nói: “Chúng tôi không lên! 13Quá ít hay sao việc ông đã đem chúng tôi lên khỏi đất chảy tràn sữa mật để giết chết chúng tôi trong sa mạc, mà ông lại còn muốn làm tướng trên chúng tôi nữa? 14Đã hẳn ông đã chẳng đem chúng tôi vào đất chảy tràn sữa mật, cũng đã chẳng cho chúng tôi cơ nghiệp ruộng đồng hay vườn tược gì cả! Ông tưởng đã khoét mắt bọn người này được hay sao? Chúng tôi sẽ không lên” 15Môsê cảm thấy giận khùng lên, và ông thưa với Yavê: "Xin Người đừng đoái nhìn lẽ cúng chúng dâng! Tôi không hề đoạt của chúng một con lừa, cũng đã không làm hại một người nào trong chúng!”

Hình phạt
                16Môsê nói với Corê: “Ngươi và tất cả đoàn lũ của ngươi, hãy tới trước nhan Yavê, ngươi cùng chúng nó và Aharôn, ngày mai! 17Mỗi người hãy kiếm cái lư cho hương vào, đoạn các ngươi sẽ tiến dâng trước nhan Yavê, mỗi người cái lư của mình: hai trăm năm mươi cái lư, ngươi và Aharôn, ai có lư của người ấy”. 18Vậy họ đã kiếm mỗi người cái lư của mình và đã cho lửa và bỏ hương vào đó và đứng chực nơi cửa Trướng Tao phùng, cùng với Môsê và Aharôn. 19Corê đã hội tất cả đoàn lũ chống lại hai ông, nơi cửa Trướng Tao phùng, và vinh quang Yavê đã hiện ra cho toàn thể cộng đồng,
                20Yavê phán với Môsê và Aharôn rằng: “21Hãy rời ra xa khỏi cộng đồng này, và Ta sẽ thiêu huỷ chúng tức khắc!” 22Nhưng hai ông đã phục mình sấp mặt xuống và nói: “Thần thượng! Thiên Chúa cai sinh khí của mọi xác phàm, một người có tội, há Người thịnh nộ với cả cộng đồng được sao?” 23Yavê phán với Môsê rằng: “24Hãy bảo tất cả cộng đồng rằng: Hãy rời xa quanh lều của Corê, của Đatan và Abiram”.
                25Môsê chỗi dậy đi tới Đatan và Abiram, có các vị kỳ mục của Israel đi theo ông. 26Ông bảo cộng đồng rằng: “Xin hãy rời xa lều của các người ác ôn này; đừng rờ đến cái gì của chúng kẻo bị cuốn đi trong tất cả tội lỗi chúng!” 27Người ta đã tránh xa lều của Corê và Đatan cùng Abiram, cả vòng xung quanh.
                Đatan và Abiram đi ra đứng nơi cửa lều của chúng cùng với vợi con cháu chắt. 28Và Môsê nói: “Theo đây thì các ngươi sẽ biết Yavê đã sai ta làm tất cả các việc này, chứ không phải tự lòng ta nghĩ ra! 29Nếu các người này cũng chết như mọi người đều phải chết, và chịu cũng một số phận như mọi người phải chịu, (ấy là dấu) Yavê đã chẳng sai ta! 30Nhưng nếu Yavê liễu thành điều kinh dị, và đất há miệng ra mà nuốt chúng với tất cả những gì thuộc về chúng, làm chúng đang sống mà đã nhào xuống âm phủ, thì các ngươi sẽ biết được rằng: các người này đã khinh khi Yavê!
                31Ông vừa nói xong các lời ấy, thì đất nẻ ra dưới chân họ. 32Đất đã mở miêng ra và nuốt chúng làm một với gia đình chúng – và mọi người thuộc phe Corê và tất cả sản nghiệp chúng.
                    33Đang sống, chúng đã nhào xuống tận âm phủ, chúng, mọi người thuộc về chúng; đất đã phủ lên chúng và chúng đã tiệt nòi khỏi giữa đoàn hội. 34Toàn thể Israel quanh chúng, nghe tiếng chúng kêu thì bỏ chạy, vì họ nói: “Nhỡ ra đất nuốt cả chúng ra nữa!”
                35Lửa đã xuất tự Yavê và đã thiêu hai trăm năm mươi người thượng hương.