Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Cain và Abel - Dòng dõi Cain - Set và dòng dõi

Cain và Abel
     4. 1Và người đã biết Eva, vợ ông và bà đã có thai và sinh hạ Cain. Bà nói: “Tôi đã tậu được một đàn ông cùng với Yavê”. 2Bà con sinh ra em nó là Abel. Và Abel làm nghề chăn cừu, Cain thì cày ruộng. 3Xảy ra là sau nhiều ngày, Cain dâng trái trăng đồng ruộng làm lễ vật cho Yavê. 4Còn Abel, phần mình thì dâng chiên cừu đầu lứa cùng với mỡ béo của chúng. Và Yavê đã ngó đến Abel và lễ vật của nó. 5Còn Cain và lễ vật của nó Người không ngó đến, Cain tức tối lắm. Nó sầm mặt xuống. 6Bấy giờ Yavê phán với Cain: "Hà cớ chi ngươi phải tức tối? Hà cớ chi ngươi phải sầm mặt xuống? 7Há không phải là, nếu ngươi ở tốt lành, ngửng lên ; nếu ngươi ở không tốt lành, tội mai phục, trên ngươi sự hăm he của nó, và ngươi sẽ khống chế nó”. 8Cain nói với Abel em nó: “Ta hãy ra đồng đi!” Và xảy ra là khi chúng ở ngoài đồng, thì Cain đã xông vào Abel em nó mà giết đi.
     9Yavê đã phán với Cain: “Abel, em ngươi đâu?” Nó thưa: “Tôi không biết! Tôi có phải là người canh giữ em tôi ư?” 10Người phán: “Ngươi đã làm gì? Tiếng máu của em ngươi từ đất kêu oán lên Ta. 11Bấy giờ, ngươi hãy là đồ chúc dũ và bật khỏi mặt đất màu mỡ đã há miệng hớp lấy từ tay ngươi máu, em ngươi. 12Ngươi có canh tác đất đai, đất đai sẽ chẳng còn cho ngươi sức lực của nó. Ngươi sẽ vất vơ vất vưởng rong chạy trên đất”.
     13Cain thưa với Yavê: “Tội vạ tôi quá lớn làm sao mang nổi. 14Này hôm nay Người đuổi tôi khỏi mặt đất màu mỡ và khuất khỏi nhan Người, nên kẻ vất vơ vất vưởng chạy rong trên đất. Và có ai bắt gặp tôi tất sẽ giết tôi”. 15Yavê phán với nó: “Không thế đâu! Ai giết Cain, Cain sẽ báo thù gấp bảy!” Và Yavê đã đánh dấu trên Cain để đừng ai hạ thủ nó bất cứ ai gặp nó. 16Cain đã ra khỏi nhan Yavê và cư ngụ đất Nôđ phía đông Eđen.

Dòng dõi Cain
     17Cain đã biết vợ mình, và bà đã có thai và sinh hạ Henóc. Và ông đã là người xây thành. Và ông đã gọi thành ấy là Hênóc theo tên con mình. 18Rồi Hênóc sinh ra một người con là Irad. Irad sinh ra Mơhuyael và Mơhuyael sinh ra Mơtusael, Mơtusael sinh ra Lamek. 19Lamek đã lấy hai vợ. Tên vợ là Ađah và tên vợ thứ là Sillah. 20Ađah sinh hạ Yabal là cha những người ở lều và nuôi súc vật. 21Và tên em nó là Yubal cha mọi kẻ chơi đàn địch. 22Và cả Sillah nữa cũng đã có con là Tubal-Cain, là cha mọi kẻ luyện rèn đồng sắt. Và em gái của Tubal-Cain là Naamah.
     23Lamek nói với hai vợ :
    “Adah và Sillah hãy nghe tiếng ta,
    thê thiếp Lamek, hãy gióng tai.
    Vì bị thương, ta giết một người,
    Ta trầy da, một nam nhi toi mạng.
     24Vì Cain có được báo thù gấp bảy,
     thì Lamek gấp bảy với bảy mươi”.

Set và dòng dõi
        25Và Ađam còn biết vợ lần nữa và bà đã sinh hạ con trai và gọi tên là Set: “Vì Thiên Chúa, bà nói, bà sắp đặt cho tôi dòng dõi khác, thay chỗ Abel, Cain đã giết chết nó”. 26Và cho cả Set nữa, một người con trai đã sinh ra. Và ông gọi tên nó là Enosh. Bấy giờ người ta đã bắt đầu kêu Danh Yavê.