Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Các Tổ phụ trước lụt hồng thủy - Con trai Thiên Chúa và con gái loài người

Các tổ phụ trước lụt Hồng thủy
     5. 1Đây là phổ hệ của Ađam: Ngày Thiên Chúa dựng người thì theo mường tượng của Thiên Chúa, Người đã làm ra nó. 2Là nam là nữ Người đã dựng ra chúng. Và Người đã chúc lành cho chúng và gọi tên chúng là "Người", ngày chúng đã được dựng ra.
     3Ađam sống được một trăm ba mươi năm thì đã sinh con theo mường tượng của ông, như hình ảnh ông. Và ông đã gọi tên nó là Set. 4Ngày đời Ađam, sau khi sinh ra Set, là tám trăm năm. Ông đã sinh con trai con gái. 5Tất cả ngày đời Ađam đã sống là chín trăm ba mươi năm. Đoạn ông chết.
     6Set sống được một trăm lẻ năm năm thì sinh ra Enosh. 7Sau khi sinh ra Enosh, Set đã sống tám trăm lẻ bảy năm, ông đã sinh ra con trai con gái. 8Tất cả ngày đời của Set là chín trăm mười hai năm. Đoạn ông chết.
     9Enosh sống được chín mươi năm thì sinh ra Qênan. 10Sau khi sinh ra Qênan, Enosh đã sống tám trăm mười lăm năm. Ông đã sinh con trai con gái. 11Tất cả ngày đời của Enosh là chín trăm lẻ năm năm. Đoạn ông chết.
     12Qênan sống được bảy mươi năm thì đã sinh ra Mahalalel. 13Sau khi sinh ra Mahalalel, Qênan đã sống tám trăm bốn mươi năm. Ông đã sinh con trai con gái. 14Tất cả ngày đời của Qênan là chín trăm mười năm. Đoạn ông chết.
     15Mahalalel sống được sáu mươi năm thì đã sinh ra Mahalalel. 16Sau khi sinh ra Hênóc, Yarađ, Mahalalel đã sống tám trăm ba mươi năm. Ông đã sinh con trai con gái. 17Tất cả ngày đời của Mahalalel là tám trăm chín mươi lăm năm. Đoạn ông chết.
     18Yaređ sống được một trăm sáu mươi hai năm, thì đã sinh ra Hênóc. 19Sau khi sinh ra Hênóc, Yaređ đã sống tám trăm năm. Ông đã sinh con trai con gái. 20Tất cả ngày đời của Yaređ là chín trăm sáu mươi hai năm. Đoạn ông chết.
     21Hênóc sống được sáu mươi lăm năm, thì đã sinh ra Mathu-salem. 22Hênóc đã đi với Thiên Chúa. Sau khi sinh ra Mathusalem, Hênóc đã sống ba trăm năm. Ông đã sinh con trai con gái. 23Tất cả ngày đời của Hênoc là ba trăm sáu mươi lăm năm. 24Và Hênóc đã đi với Thiên Chúa, ông không còn nữa vì Thiên Chúa đã cất ông đi mất.
     25Mathusalem sống được một trăm tám mươi bảy năm thì đã sinh ra Lamek. 26Sau khi sinh ra Lamek, Mathusalem đã sống bảy trăm tám mươi hai năm. Ông đã sinh con trai con gái. 27Tất cả ngày đời của Mathusalem là chín trăm sáu mươi chín năm. Đoạn ông chết.
     28Lamek sống được một trăm tám mươi hai năm thì đã sinh con. 29Ông đã gọi tên nó là Noê, mà rằng: “Chính nó sẽ cho ta được an ủi thoát khỏi việc vàn của ta, thoát khỏi đau khổ tay làm đất đai mà Yavê đã chúc dữ”. 30Sau khi sinh ra Noê, Lamek đã sống năm trăm chín mươi lăm năm. Ông đã sinh con gái. 31Tất cả ngày đời củ Lamek là bảy trăm bảy mươi bảy năm. Đoạn ông chết. 32Noê được năm trăm tuổi thì sinh ra Sem, Kham và Yaphet.

Con trai Thiên Chúa và con gái loài người
     6. 1Xảy ra là khi loài người đã bắt đầu nên đông đảo trên mặt đất và chúng có con gái sinh ra, 2thì con cái của Thiên Chúa thấy là con cái loài người, chúng xinh đẹp thật. Và hễ họ ưng ý ai thì họ lấy làm vợ. 3Và Yavê đã phán: “Khí thiêng của Ta sẽ không có lưu tồn mãi mãi nơi loài người, bởi chúng là xác thịt. Ngày đời của chúng sẽ là một trăm hai mươi năm”.
     4Vào những ngày ây và còn cả về sau nữa, có những người siêu nhân trên đất, khi những con cái Thiên Chúa đi lại với con gái loài người. Và con gái loài người sinh con cho họ. Đó là những tay anh hào, những người lừng danh đã có tự ngàn xưa.