Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Các thẩm phán (Thp 3,7 - 4,24)

                                  CÁC THẨM PHÁN
1 – OTNIEL
              7Con cái Israel đã làm sự dữ trườc mặt Yavê! họ đã quên Yavê Thiên Chúa của họ, họ đã phụng sự các Baal và Ashêrah. 8Khí nộ Yavê bốc cháy trên Israel, và Người đã bán họ trong tay Kushan-Rishơataim tám năm.
              9Con cái Israel đã kêu lên Yavê và Yavê đã cho chỗi dậy cho con cái Israel một vị cứu tinh, người đã cứu họ! Otniel, con của Qơnaz, em của Caleb. 10Thần khí Yavê đến trên ông và ông đã làm Thẩm phán trên Israel. Ông đã xuất chinh và Yavê đã phó nộp Kushan-Rishêataim vua Aram trong tay ông; tay ông đã mạnh thế trên Kushan-Rishơataim. 11 và xứ đã được yên hàn bốn mươi năm
                Đoạn Otniel, con của Qơnaz đã chết.

2 - ÊHUĐ
               12Con cái Israel lại làm sự dữ trước mắt Yavê; và Yavê đã cho
               Êglôn vua Moab nên mạnh thế trên Israel, và họ đã làm sự dữ trước mặt Yavê. 13Y thâu nạp với mình con cái Ammôn và Amalek; đoạn y tiến đánh Israel và chiến được thành Chà Là, con cái Israel đã làm tôi Êgâlôn vua Moab mười tám năm.
                15Con cái Israel kêu lên Yavê và Yâvê đã chỗi dậy cho họ một vị cứu tinh, Êhuđ, concái của Ghêra, người Benyamin, một người thuận tay trái. Con cái Israel nhờ ông gửi triều cống cho Êâglôn vua Moab. 16Êhuđ làm cho vua một đoản kiếm có hai lưỡi, dài một Gomed; ông giắt nó, cởi áo ngang hông bên phải. 17Vậy ông tiến dâng triều cống cho Êglôn vua Moab. Vả Êglôn là người béo phì. 18Khi đã tiến dâng triều cống xong, ông cho dân chúng mang triều cống lui về, 19còn ông (khi đến) các Tượng hình bên cạnh Gilgal, ông đã quay trở lại và nói! "Thần có điều bí mật phải tâu ngài, thưa bệ Hạ!" Vua mới nói! "Im đi" và mọi kẻ chầu hầu cho nhà vua lại mà lui ra. 20Và Êhuđ vào với nhà vua. Nhà vua ngồi ở trên nơi phòng hóng mát dành riêng cho một mình ông. Êâhud nói! "Tôi có Sấm Thần đem đến cho ngài". Nhà vua liền đứng dậy khỏi ngai.
                21Êhuđ giương tay trái, rút đoản kiếm từ ngang hông bên phải và đâm phập vào bụng nhà vua. 22Cả chuôi cũng lọt vào sau lưỡi kiếm và mỡ líp lại sau lưỡi kiếm, vì (Êhuđ) đã không giựt kiếm ra khỏi bụng nhà vua, trong khi đồ trong bụng trào ra. 23Đoạn Êhuđ ra khỏi hành lang. Ông đã đóng cửa lầu trên sau ông và cài then lại.
                24Khi ông ra rồi, quân hầu đến thấy cách cữa lầu trên đã cài then. Họ nói! Có lẽ Ngài đang phủ chân trong phòng hóng mát". 25Họ đã chờ mãi đến sượng (cả người), mà kìa nhà vua vẫn không mở cánh cửa lầu trên. Họ mới lấy chìa khóa mở cửa. và này, tôn chủ của họ nằm sóng sượt dưới đất, chết rồi.
               26Con Êhuđ, ông đã trốn thoát rồi, trong khi họ cứ chần chừ. Ông ngang qua các Tượng hình và đã trốn thoát về phía Ha-Sơira. 17Vừa đến nơi, ông liền thổi tù và trong miền Núi Ephraim; con cái Israel xuống núi và ông đi trước họ. 28 Ông bảo họ! “Đi theo tôi, vì Yavê đã phó nộp địch thù các người, dân Moab, trong tay các người!” Họ xuống theo sau ông và chận các chỗ lội qua sông Yorđan sang Moab và không để ai ngang qua. 29Họ đã đánh giết dân Moab dịp ấy chừng một vạn người, mọi kẻ lực lưỡng, mọi người anh dũng không ai trốn thoát đuợc. 30Ngày ấy, Moab đã bị hạ xuống dưới bàn tay Israel. Và xứ đã được yên hàn tám mươi năm.

3 – SHAMGAR
              31Sau ông là Shamgar, con của Anat. Ông này đã đánh giết quân Philêtin, sáu trăm người với một cây đòn xóc thúc bò. Cả ông nữa cũng đã cứu Israel.

4 – ĐÊBÔRAH VÀ BATAQ
Irael bị người Canaan ức hiếp
               4. 1Khi Êhuđ chết rồi, thì con cái Israel lại làm sự dữ trước mắt Yavê. 2Yavê đã bán họ trong tay Yabin, vua Canaan, trị vì ở Khaxor; và tướng đạo binh của Sisơra. Yavê ở Kharoset-ha. Gaim.
               3Con cái Israel kêu lên với Yavê, vì y có đên chín trăm cổ xe sắt, và y đô hộ khắc nghiệt trên con cái Israel hai mươi năm.
                4Thuở ấy Đêbôrah, nữ tiên tri, vợ của Lappiđôt, phân xử trên Israel. 5Bà ngồi ở cây Chà là của Đêbôrah giữa Ramah và Bêthel, trong miền núi Ephaim, và con cái Israel lên với bà để được phân xử. 6Bà sai đi triêu vời Barap, con của Abinoam, ở Qađesh thuộc Neptali. Và bà nói với ông! “Há Yavê Thiên Chúa của Israel lại không truyền dạy! Đi mộ binh trên núi Tabor! Người sẽ lên lấy với người một quân thuộc con cái Neptali và con cái Zabulôn. 7Ta sẽ nhử đến với ngươi ở khe Qishôn, Sisơra, tướng đạo binh của Yabin, cùng xe trận và quân binh của nó, và Ta sẽ nộp nó trong tay ngươi”. 8Barap nói với bà! « Nếu bà đi với tôi, tôi sẽ đi! nhược bằng bà không đi với tôi, tôi sẽ không đi!” 9Bà mới nói; « Dĩ nhiên tôi sẽ đi với ông; nhưng có điều là trên đường ông đi, vinh giá sẽ không thuộc về ông, vì trong tay đàn bà, Yavê sẽ bán Sisơra!” Và Đêbôrah đã chỗi dậy cùng Baraq lên đường đến Qađesh. 10Baraq chiêu tập Zabulôn và Neptali tại Qađesh. một vạn người đã tiến lên theo gót ông và Đêbôrah cũng tiến lên.

Khêber người Qêni
                11Vả Khêber, người Qêni, đã tách rời với nhóm Qayin, thuộc con cái Khôbab, anh vợ của Môsê, và đã căng trại mãi tận cây sồi ở Xaanaim, sát bên Qađesh.

Sisơra thất trận
              12Có tin báo cho Sisơra, con của Abinoam đã lên núi Tabor. 13Sisơra chiêu tập tất cả các xe của y, chín trăm xe sắt, cùng tất cả dân của y, (mà đi) từ Kharôset-ha-Gaim đến khe Qishôn. 14Đêbôrah nói với Baraq! “Đứng lên! vì nay là ngày Yavê đã phó nộp Sirơra trong tay ông! Há Yavê lại không xuất trận trước mặt ông đó sao?” Baraq đã nhào xuống khỏi núi Tabor cùng với vạn quân sau ông. 15Bây giờ Yavê gieo tán loạn trên Sisơra và tất cả xe trận và tất cả đạo binh của trước mặt Baraq.
               Sisơra đã phải xuống khỏi xe trận và toàn thể đạo binh của y trước mặt Baraq. Sisơra đã phải xuống khỏi xe mà vác chân chạy trốn. 16Baraq đuổi theo đoàn xe và tất cả đạo binh của Sisơra đến tận Kharôset-ha-Gaim. tát cả đạo binh của Sisơra ngã gục bị gươm làm cỏ, không còn ai sống sót, một mống cũng không.

Soisơra chết
                17Sisơra mau chân chạy trốn vào lều của Yael, vợ của Khêber người Qêni, vì có giao hảo giữa Yabin, vua Khaxor và nhà Khêber, người Qêni. 18Yael đi ra gặp Sisơra và nói với y! "Xin tạt vào đây, thưa ông. Xin tạt vào đây với tôi, đừng sợ!" Vậy y tạt về phía nàng, vào lều và nàng đã lấy nệm mà phủ lên mình y. 19Y nói với nàng! "Cho tôi uống ngụm nước, tôi khát quá!” Nàng mở bì đựng sữa ra và cho y uống; đoạn nàng lại phủ y đi. 20Yavê (lại) nói với nàng! “Bà đứng nơi cửa lều; giả như có ai đến và hỏi bà! Có ai đây không? Bà cứ nói là! Không có!” 21Yael, vợ của Khêber lấy chiếc cọc lều và cầm vồ nơi tay; đoạn nàng rón rén đi về bên y và đóng cọc vào màng tai y, cho nó cắm xuống đất. Còn y đang ngủ li bì và kiệt sức, và y đã chết. 22Mà, này Baraq đuổi theo Sisơra! Yael ra đón ông và nói! "Lại đây, tôi chỉ cho ông người ông đang tìm!” Ông vào với nàng và này Sisơra nằm sóng sượt chết rồi, cái cọc nơi màng tang.

Israel được giải thoát
                23Ngày ấy Thiên Chúa đã hạ Yabin vua Canaan xuống trước mặt con cái Israel. 24Và bàn tay con cái Israel ngày càng tàn nhẫn hơn trên Yabin vua Canaan, cho đến khi tiểu trừ được Yabin vua Canaan.