Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Các luật khác (Ds 5,1 - 6,27)

II. CÁC LUẬT KHÁC
Khai trừ kẻ mắc uế
           5. 1Yavê phán vơi Môsê rằng:
           2Hãy truyền cho con cái Israel đưa ra khỉa trại mọi kẻ phong hủi, mọi kẻ mắc lậu, và mị kẻ mắc uế vì vong linh. 3Dù là đàn ông hay đàn bà, các ngươi sẽ đưa chúng ra; tận bên ngoài trại, các ngươi sẽ đưa chúng ra, để chúng đừng là nhơ uế trại, là nơi Ta ở giữa chúng”.
         
4Con cái Israel đã làm như thế: họ đã đưa chúng ra ngoài trại.Yavê đã phán với Môsê làm sao, thì con cái Israel đã làm như thế.
          5Yavê phán với Môsê rằng:
           “6Hãy bảo con cái Israel:
           “Khi người nào, nam hay nữ, đã phạm tội lỗi đạo với người ta, mà làm điều bất nghĩa đối với Yavê, sinh linh ấy đã mắc tội.
           “7Chúng sẽ xứng thú tội đã phạm. Kẻ ấy sẽ hoàn trả lại đầu đủ của phi nghĩa, và thêm một phân năm nữa; nó đã có lỗi với ai, nó sẽ trao trả lại cho người ấy.
           “8Nhược bằng người kia không ai kế quyền để trả lại của phi nghĩa, thì của phi nghĩa về lại với Yavê, (tức là) của tư tế, không kể cừu đực lễ xá tội, nhờ đó tư tế làm phép xá tội trên nó. 9Mọi giáo liềm trên mọi của thánh con cái Israel tiến dâng cho tư tế, thì thuộc về tư tế. 10Của thánh ai dâng thì thuộc về người ấy nhưng điều gì người ta dâng cho tư tế, thì thuộc về tư tế”.

Lỡi cúng ghen tuông
           11Yavê phán với Môsê rằng: “12Hãy bảo con cái Israel, người sẽ nói với chúng:
           “Khi người nào có vợ hư thân và đã bất trung với mình, 13một người khác đã cho xuất tinh vào mình nó và là điều khuất được mắt chồng nó, vì nó đã che giấu được trong khi nó đã thất tiết, không có chứng nhân nào cáo tội nó được, và nó đã không bị bắt quả tang, 14nhưng máu ghen đã nổi lên trong người ấy, và nó đã phát ghen với vợ, và quả vợ đã tất tiết, hay là máu ghen đã nổi lên trong nó, và nó đã phát ghen với vợ, mà vợ đang không thất tiết, 15chồng sẽ dẫn vợ tới cùng tư tế, và cũng đem đến của lễ về việc của vợ: một phần mười Epha bột lúa mạch. Nó sẽ không đổ dầu vào, cũng không đặt hương lên trên, vì là "lỡi cúng ghen tuông”, lỡi cúng ký viện nhắc nhở tội khiên.
           “16Tư tế sẽ cho người vợ lại gần và đặt trước nhan Yavê. 17Tư tế sẽ lấy nước thánh trong một bình sành, đoạn tư tế lấy bụi ở nền Nhà tạm mà cho vào nước. 18Tư tế đặt người vợ đứng trước nhan Yavê và cho sổ tóc đầu người vợ xuống, và đặt nơi bàn tay nó lưỡi cúng ký niệm, tức là lỡi cúng ghen tuông, con tư tế cứ cầm tay nước đắng đót gây thành chúc dữ.
          “19Tư tế sẽ bắt nó đoan thề, và ngài nói với người đàn bà: “Nếu không có người nào đã nằm với ngươi, nếu ngươi đã không hư thân thất tiết với ai khác không phải chồng ngươi, ngươi hãy được giải oan nhờ nước đắng đót gây thành chúc dữ này. 20Còn nếu ngươi đã hư thân với ai khác không phải chồng ngươi và ngươi đã thất tiết, có người nào không phải chồng ngươi đã cho xuất tinh vào mình ngươi…” 21Bấy giờ tư tế bắt người đàn bà đoan thệ bằng lời thề nguyền rủa và tư tế sẽ nói với người đàn bà: “Thì xin Yavê phó nộp ngươi cho nguyền rủa, cho lới thề ở giữa dân ngươi, là xin Yavê cho sườn ngươi trụy và bụng ngươi phình. 22Nước gây thành chúc dữ này hãy vào tận lòng dạ ngươi làm cho bụng ngươi phình, cho sườn ngươi trụy”. Và người đàn bà thưa: “Amen, amen”.
          “23Tư tế sẽ viết các lời nguyền rủa ấy vào một văn thư rồi bôi xoá đi trong nước đắng đót. 24Ngài sẽ cho người đàn ba uống nước đắng đót gây thành chúc dữ, nước gây thành chúc dữ sẽ vào trong nó mà nên đắng đót.
           25Tư tế sẽ lấy nơi tay người đàn ba lỡi cúng ghen tuông và bái dâng lỡi cúng trước nhan Yavê. Ngài sẽ cho người đàn bà lại gần tư đàn. 26Tư tế sẽ bốc lấy một nắm bột lỡi cúng làm phần ký niệm mà huân yên nơi tế đàn.
           “Sau đó ngài cho người đàn bà uống nước. 27Khi ngài đã cho người đàn bà uống nước, thì nếu nó đã thất tiết, và đã thất trung với chồng nó, nước gây thành chúc dữ và sẽ vào trong nó và nên đắng đót, bụng nó sẽ phình và sườn nó trụy. Và người đàn bà ấy sẽ là đề nguyền rủa nơi giữa lòng dân nó. 28Nhưng nếu người đàn bà đã không thất tiết, và vẫn sạch trong, thì nó sẽ được giải oan và sẽ có thể thụ thai được.
           “29Đó là luật về ghen tương, khi một người đàn bà ra hư thân với một người nào không phải chồng nó, và đã thất tiết, 30hay là một người nào bị máu ghen nổi lên trong mình mà phát ghen với vợ, và nó đã đặt vợ đứng trước nhan Yavê, và tư tế đã thi hành trên người đàn bà tất cả luật này. 31Người chồng sẽ được vô can khỏi tội còn người đàn bà sẽ mang lấy tội mình”.

Khấn làm Nazir
           6. 1Yavê phán với Môsê rằng: “2Hãy bảo con cái Israel và ngươi sẽ nói với nó chúng.
          “Khi người nào, nam hay nữ, tách riêng mình bằng dâng lời khấn làm nazir đã giữ kiêng khem kính Yavê, 3người ấy sẽ kiêng rượu, chua và chất say, không uống dấm bởi rượu, hay dấm của chất say nào; không uống thứ nước cốt nho nào; không ăn nho tươi hay nho khô. 4Suốt những ngày nó khấn dâng, nó sẽ không ăn một thức gì làm bằng giống nho, từ hột cho đến vỏû. 5Suốt những ngày khấn làm nazir, dao cạo sẽ không qua đầu nó: cho đến khi mãn các ngày khấn, thời nó kiên khem kính Yavê, nó sẽ là vật hiến thánh, để tóc mọc xõa trên đầu mình. 6Suốt những ngày nó giữ khiêng khem kính Yavê, nó sẽ không đến bên vong linh người chết. 7Vì cha, vì mẹ, vì anh em, nó không được để mình mắc uế vì họ, nếu xảy ra có ai trong các người ấy chết, vì trên đầu nó có sự hiến thánh cho Thiên Chúa của nó. 8Suốt những ngày khấn làm nazir, nó sẽ là (vật) hiến thánh cho Yavê.
          “9Nếu có ai thình lình đột ngột chết bên nó, và làm cho đầu nó, một nazir, phải mắc uế; nó sẽ cạo đầu, ngày tẩy uế: ngày thứ bảy nó sẽ cạo đầu, 10và ngày thứ tám, nó sẽ đến cho tư tế hai con chim cu hay hai bô câu non, nơi cửa Trương Tao phùng.11Tư tế sẽ tế một con làm lễ tạ tội, và một làm lễ thượng hiến, và làm phép xá tội trên mình nó, vì tội nó đã phạm, bởi đã ở bên vong linh; và hôm ấy nó sẽ hiến thánh đầu nó. 12Nó sẽ khấn dâng Yavê các ngày nó làm nazir và đem dâng một con chiên sinh trong năm làm lễ đền tội: các ngày trước kia rời mất không kể vì lời khấn làm nazir của nó đã ra nhơ uế.
           “13Đây là luật về người nazir: Ngày mãn những ngày khấn làm nazir, người ta sẽ dẫn nó đến cửa Trương Tao phùng. 14Nó sẽ tiến dâng lễ vật cho Yavê: một con chiên sinh trong năm, hoàn hảo, làm lễ thượng hiến; một con chiên cái sinh trong năm, hoàn hảo, làm lễ tạ tội, và một cừu đực hoàn hảo, là lễ kỳ an, 15một vỉ bánh không men, bột tinh lúa miến, (làm thành) bánh thuẫn nhồi dầu, bánh tráng không men thoa dầu, khèm theo lỡi cúng và quán tế phụ thuộc. 16Tư tế sẽ tiến dâng trước nhan Yavê đoạn tế các hy sinh tạ tội và thượng hiến. 17Còn cừu đực, ngày sẽ tế làm lễ tế kỳ an dâng kính Yavê, cùng với vỉ bánh không mem, đoạn tư tế sẽ cử hành lễ cúng và quán tế cho nó. 18(Người khấn làm) nazir sẽ cạo đầu khấn nazir của mình mà bỏ vào lửa cháy dưới lễ tế kỳ an. 19Tư tế sẽ lấy vai cừu đực nấu chín, một bánh thuẫn không men nơi vỉ bánh và một bánh tráng không men mà đặt vào bàn tay nazir, sau khi nó đã cạo đầu khấn làm nazir của nó, 20và tư tế sẽ bái dâng làm của cúng bái trước nhan Yavê: đó là của bánh thuộc về tư tế, cùng với sườn phần cúng bái và đùi phần cúng biếu. Sau đó nazir được uống rượu.
          “21Đó là luật về nazir đã khấn dâng lễ vật cho Yavê nhận lời khấn nazir của nó, không kể những điều nó cáng đáng nổi. Chiếu theo điều nó đã khấn, nó sẽ thi hành thể theo luật khấn nazir của nó”
          22Yavê phám với Môsê rằng: “23Hãy bảo Aharôn và con cái nó:
           “Các ngươi sẽ chúc lành cho con cái Israel thế này: các ngươi sẽ nói với chúng:
           “24Xin Yavê chúc lành cho ngươi, xin Người gìn giữ ngươi.
           “25Xin Yavê cho rạng nhan Người trên ngươi, xin Người dủ thương ngươi.
           “26Xin Yavê tỏ nhan Người trên ngươi, xin Người xuống an bình trên ngươi.
           “27Như thế chúng sẽ đặt Danh Ta trên con cái Israel, và Ta sẽ chúc lành cho chúng”.