Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Các chặng đường trong sa mạc - tiếp theo (Ds 13,1 - 14,44)

Thám thính Canaan
                13. 1Yavê phán với Môsê rằng: “2Hãy sai người đi dò thám đất Canaan Ta đã ban cho con cái Israel; các ngươi sẽ sai đi mỗi chi tộc tổ tiên một người, mỗi người đều là bậc vương công trong chúng”.
                3Môsê đã sai họ đi từ sa mạc Pharan, chiếu theo lịnh Yavê. Hết thảy họ đều là những người cầm đầu con Israel. 4Đây là danh sách của họ:
                 Thuộc chi tộc Ruben, Sammua con của Xakhur;
                5Thuộc chi tộc Simêon, Saphat con của Khôri;
                6Thuộc chi tộc Yuđa, Caleb con của Yơphunnê;
                7Thuộc chi tộc Yssakhar, Yigơal con của Yuse;
                8Thuộc chi tộc Ephraim, Hôsê con của Nun;
                9Thuộc chi tộc Benyamin, Palti con của Raphu;
                10Thuộc chi tộc Zabulon, Gađđiel con của Sôđi;
                11Thuộc chi tộc Yuse, chi tộc Manassê, Gađđi con của Susi;
                12Thuộc chi tộc Đan, Ammiel con của Gơmalli;
                13Thuộc chi tộc Asher, Sơtur con của Mikael;
                14Thuộc chi tộc Neptali, Nakhbi con của Vopsi;
                15Thuộc chi tộc Gađ, Gơuel con của Maki;
                16Đó là danh sách những người Môsê sai đi dò đất. Và Môsê đã gọi Hôsê con của nun là Yôsua.
                17Môsê đã sai họ đi dò thám đất Canaan; ông bảo họ: “Lên đó do phía Namsa; các ông sẽ lên băng qua núi; 18các ông sẽ coi đất, xem nó làm sao; và xem dân cư họ mạnh hay yếu; ít ngay nhiều; 19và đất họ ở thế nào, tốt hay xấu; và thế nào các thành họ ở: trong những doanh trại, hay trong những đồn luỹ. 20Và đất đai thì sao, là đất mỡ hay đất gầy, có cây cối hay không. Các ông tỏ ra can đảm. Hãy lấy thứ hoa quả trong xứ về”.
                Vả lại, thời này là thời đầu mùa nho. 21Và họ đã lên dò thám đất đai từ sa mạc Sin cho đến Rơkhob trên đường vào Khamat. 22Họ đã lên do phái Namsa và vào tận Hêbrôn, là nơi ở của Akhiman, Shêshai và Talmai, con cháu Anaq. Vả Hêbrôn đã được xây lên bảy năm trước Tanis bên Aicập. 23Rồi họ đã đến tận khe Eskôl; ở đó họ đã cắt lấy một nhánh nho và một chùm nho. Họ đã phải hai người khiêng chùm nho ấy, cùng với lựu và vả. 24Chỗ ấy người ta đã gọi là khe Eskôl, nhân chùm nho con cái Israel đã cắt lấy ở đó.

Báo cáo của người đi dò thám về
                25Hết bốn mươi ngày, họ mới trở về sau khi đã dò thám đất đai. 26Họ đi gặp Môsê, Aharôn và toàn thể cộng đồng con cái Israel ở sa mạc Pharan, tại Cađès; và họ đã báo cáo lại với các ông và toàn thể cộng đồng và cho người ta thấy thổ sản đất ấy.
                27Họ đã tường thuật và nói: “Chúng tôi đã vào đất, nơi các ông sai chúng tôi đến, và thật là đất chảy tràn sữa mật, và đây là thổ sản đất ấy. 28Hiềm một nỗi dân cư trong xứ hùng cường! Thành trì kiên cố (và) lớn lắm, và chúng tôi đã thấy ở đó có cả những con cháu Anaq. 29Có Amalek ở vùng Samna; có dân Hit-tit, Yơbusi và Amori ở trên núi; còn dân Canaan thì ở gần Biển và bờ sông Yorđan”.
                30Bấy giờ Caleb truyền dân nín bặt trước Môsê. Ông nói: “Ta cứ lên chiếm đất ấy, vì ta sẽ thắng nổi nó!” 31Những người cùng lên với ông đáp lại: “Ta không thể lên đánh dân ấy vì nó mạnh hơn ta”. 32Và họ buông lời chê bai giữa con cái Israel về đất họ đã dò thám, rằng: “Đất chúng tôi đã băng qua để dò thám là đất làm tiêu diệt cả những người ở trên ấy, dân chúng tôi đã thấy trong xứ toàn là người vóc dạng. 33Chúng tôi đã thấy ở đó những người khổng lồ (con cháu của Anaq, thuộc hạng người khổng lồ). Quay mắt nhìn mình, thật chúng tôi chỉ như những con châu chấu, và trước mắt họ, chúng tôi chỉ như thế đó!”
Israel làm loạn
                14. 1Và toàn thể cộng đồng kêu la; họ lên tiếng và dân khóc lóc cả đêm ấy. 2Con cái Israel hết thảy đều lằm bằm trách móc Môsê và Aharôn. Toàn thể cộng đồng nói với các ông: “phải chi chúng tôi chết quách ở đất Aicập, hay phải chi chúng tôi chết quách ở trong sa mạc này! 3Sao Yavê lại dẫn chúng tôi vào đất ấy để cho gươm đâm ngã xuống, để vợ yếu con thơ làm mồi cho giặc? Thà để chúng tôi về lại Aicập”. 4Và họ bảo nhau: “Ta đặt người cầm đầu mà trở về Aicập!”
                5Môsê và Aharôn phục mình sấp mình xuống trước cả đại hội cộng đồng con cái Israel. 6Yôsua con của Nun, và Caleb con của Yơphunnê, trong những người đi dò đất đã xé áo họ ra. 7Họ nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel rằng: “Đất chúng tôi băng qua để dò thám là một đất cực kỳ tốt! 8Nếu Yavê đoái thương ta, Người sẽ đem ta vào đất ấy và ban cho ta: một đất chảy tràn sữa mật. 9Điều này thôi: Các người đừng làm loạn chống lại Yavê và đừng sợ dân đất ấy, vì chúng ta sẽ làm cỏ chúng: phúc tinh của chúng đã rời xa và có Yavê ở với chúng ta. Đừng sợ chúng nó”

Yavê nổi giận và Môsê cầu bầu
                10Toàn thể cộng đồng bảo phải ném đá họ đi, nhưng vinh quang Yavê hiện ra cho con cái Israel trong Trướng Tao phùng. 11Yavê phán với Môsê:
                “Cho đến bao giờ nữa dân này sẽ còn khinh thị Ta? Cho đến bao giờ nữa chúng sẽ không tin vào Ta, trước bấy nhiêu dấu lạ Ta đã làm giữa chúng? 12Ta sẽ đánh phạt chúng bằng ôn dịch, Ta sẽ huỷ diệt chúng đi, rồi Ta sẽ làm cho ngươi trở thành một nước lớn mạnh hơn chúng!”
                13Môsê thưa với Yavê:
                “Dân Aicập đã nghe biết là Người đã dùng sức mạnh Người đem dân này lên khỏi giữa chúng, 14và chúng đã nói lại cho dân cư đất này. Chúng đã nghe biết là chính Người, lạy Yavê, Người ở giữa dân này; và Đấng đã hiện ra nhãn tiền cho dân, chính là Người, lạy Yavê, và đám mây của Người đậu lại trên dân, và Người đi trước dân trên cột mây ban ngày và cột lửa ban đêm. 15Thế mà Người lại sẽ giết cả dân như một mạng! Các nước nghe đồn điều ấy về Người, sẽ nói rằng: 16Bởi Yavê không thể đem dân ấy vào đất mình đã thề ban cho chúng, nên đã hạ sát chúng đi trong sa mạc! 17Vậy giờ đây, xin để cho sức mạnh của Chúa tôi ra uy, chiếu theo điều Người đã phán, rằng: 18Yavê bao dung và đầy nhân nghĩa, chịu đựng lỗi lầm quá phạm, nhứng không coi (tội) dường thể vô can, Đấng trị tội cha ông trên con cháu ba bốn đời. 19Xin tha thứ tội của dân này, chiếu theo lượng nhân nghĩa lớn lao, cũng một thể như Người đã từng chịu đựng dân này từ Aicập cho đến đây!”.

Tha thứ và hình phạt
                20Và Yavê đã phán: “Ta đã tha thứ như lời ngươi xin, 21nhưng nếu quả thật Ta sống và vinh quang Yavê tràn đầy tất cả cõi đất, 22thì hết thảy những người đã thấy vinh quang của Ta, và các dấu lạ Ta đã làm ở Aicập và trong sa mạc, nhưng đã thách đố Ta đây đã mười lần và đã không chịu nghe tiếng Ta, 23(các người ấy) sẽ không được thấy đất Ta đã thề hứa cho cha ông chúng, hết thảy những kẻ khinh thị Ta sẽ không được thấy đất ấy. 24Còn Caleb tôi tớ của Ta, nhân vì có một khí độ khác nơi lòng và đã trọn nghĩa theo Ta, thì Ta sẽ đem nó vào đất nó đã vào và dòng giống nó sẽ được chiếm giữ. 25(Nhưng bởi có dân Amalek và Canaan ở trong thung lũng), thì ngày mai, các ngươi hãy quay lại mà trẩy đi vào sa mạc theo đường Biển Sậy”.
                26Yavê phán với Môsê và Aharôn rằng:
                “27Cho đến bao giờ, cái cộng đồng xấu nết này, những chỉ lằm bằm trách móc Ta? Ta đã nghe những lời con cái Israel lằm bằm kêu trách Ta! 28Hãy bảo chúng: Nếu quả thật Ta sống, sấm của Yavê, Ta lại sẽ không xử với các ngươi như các ngươi đã nói vào tai Ta ư? 29Nơi sa mạc này, thây các ngươi sẽ gục xuống, các ngươi hết thảy, những kẻ đã được kiểm tra từ hai mươi tuổi trở lên, các ngươi là những kẻ đã lằm bằm trách móc Ta. 30Các ngươi sẽ không được vào đất Ta đã giơ tay thề đem các ngươi lập cư trong đó, chỉ trừ Caleb con của Yơphunnê và yôsua con của Nun. 31Những kẻ trẻ thơ kia các ngươi nói chúng sẽ làm mồi cho giặc, thì Ta sẽ đem chúng vào, và chúng sẽ được biết đất các ngươi đã dám khinh khi. 32Thây các ngươi sẽ gục xuống trong sa mạc này, 33con cái các ngươi sẽ là du mục trong sa mạc bốn mươi năm, chúng sẽ mang lấy tội vạ dâm đãng của các ngươi cho đến khi nào thây ma các ngươi biến sạch trong sa mạc. 34Tính bao nhiêu ngày các ngươi đã dò thám đất đai, – tức là bốn mươi ngày, thì cứ kể mỗi ngày là một năm, các ngươi sẽ mang tội các ngươi bốn mươi năm và các ngươi sẽ biết mối thù của Ta. 35Ta Yavê, Ta đã phán! Ta lại sẽ không xử như thế sao với tất cả cộng đồng xấu xa này, những kẻ đã đoàn tụ với nhau chống lại Ta? Trong sa mạc này chúng sẽ biến dần tận tuyệt; chúng sẽ chết ở đó!”
                36Những người Môsê đã sai đi dò thám đất đai và khi trở về, đã làm cho cả cộng đồng lằm bằm trách móc Người, bởi đã buông lời chê bai đất ấy, 37những người buông lời chê bai nói xấu đất ấy đã bị đánh phạt chết ngày trước nhan Yavê. 38Chỉ có Yôsua con của Nun và Caleb con của Yơphunnê trong những ngày đã đi dò thám đất là còn sống.
Israel bị đánh bại
                39Môsê đã nói các lời lẽ ấy với toàn thể con cái Israel và dân đã than khóc nhiều lắm. 40Sáng ngày họ đã dậy sớm và trèo lên đỉnh núi mà rằng: “Này chúng tôi đây! chúng tôi lên chỗ Yavê đã phán, quả chúng tôi đã mắc tội”. 41Môsê mới nói: “Tại sao các ngươi dám lướt lệnh Yavê? Không thành công được đâu! 42Đừng lên, vì không có Yavê ở giữa các ngươi! kẻo bị đánh bại trước mặt địch thù các ngươi. 43Vì có quân Amalek và Canaan đó, trước mặt các ngươi và các ngươi sẽ ngã nhào, gươm đâm, nhân vì lẽ các ngươi đã tháo lui không theo Yavê và Yavê sẽ không ở với các ngươi!” 44Nhưng chúng cứ ương ngạnh tiến lên đỉnh núi, trong khi Khám Giao ước của Yavê và cả Môsê vẫn không xê dịch bên trong trại. 45Quân Amalek và Canaan, anh em trên núi ấy, đã xuống và đã đánh cho tơi bời mãi tới Khorma.