Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Bảy chi tộc khác (Yôs 18,1 - 19,51)

                                    3 – BẢY CHI TỘC KHÁC

Chia đất cho bảy chi tộc khác
             18. 1Toàn thể cộng đồng con cái Israel hội lại ở Silô nơi họ đã đặt Trướng Tao phùng. Cả xứ đã phải hàng phục trước mặt họ. 2Chỉ còn lại bảy chi tộc trong hành con cái Israel là chưa có phần cơ nghiệp. 3Yôsua nói với Israel: “Các ngươi còn trù trừ cho đến bao giờ nữa mà khôg đi chiếm lĩnh đất, Yavê Thiên Chúa của cha ông các ngươi đã ban cho các ngươi? 4Các ngươi hãy chỉ định mỗi chi tộc ba người: Ta sẽ sai chúng chỗi dậy rảo khắp xứ và hoạch giới theo phần cơ nghiệp (phải chia), rồi chúng hãy về lại với ta.
              5Chúng sẽ phân chia ra làm bảy phần: Yuđa sẽ dừng lại trên bờ cõi của nó ở phía Nam và nhà Yuse sẽ dừng lại trên bờ cõi của chúng ở phía Bắc. 6Đoạn các ngươi sẽ hoạch giới đất đai làm bảy phần, và đem (đồ án lại đây cho ta; ta sẽ gieo thăm cho các ngươi, chính ở đây, trước nhan Yavê, Thiên Chúa các ngươi. 7Là vì các Lêvit không có phần giữa các ngươi, bởi thánh vụ tư tế của Yavê là (cơ nghiệp của chúng). Còn Gađ, Ruben, và nửa chi tộc Manassê thì đã lĩnh cơ nghiệp rồi, bên kia (sông) Yorđan về phía Đông, chính Môsê, tôi tớ Yavê, đã ban cho chúng”.
             8Các người ấy đã chỗi dậy và khởi hành. Yôsua truyền cho những người ra đi họach giới đất đai rằng: “Hãy đi, rảo khắp xứ và hoạch giới đất đai, đoạn (về lại với ta. Chính ở đây), ta sẽ gieo thăm cho các ngươi trước nhan Yavê, ở Silô!” 9Các người ấy đi, ngang qua cả xứ và hoạch giới đất đai, từng thành, làm bảy phần (kê) vào sổ, rồi về lại với Yosua ở trại Silô. 
             10Và Yôsua đã gieo thăm cho họ ở Silô trước nhan Yavê; chính ở đó Yôsua đã chia đất đai cho con cái Israel, tùy theo cách họ san phần với nhau.

Chi tộc Benyamin 
             11Thăm trúng chi tộc con cái Benyamin, theo các thị tộc của họ: Ranh giới phần họ bắt thăm được châu đầu nằm giữa con cái Yuđa và con cái Yuse. 12Ranh giới của họ, phía Bắc từ (sông) Yorđan; rồi ranh giới lên cạnh sườn Yêrikhô, phía Bắc; rồi lên núi hướng phía Tây và thông qua sa mạc Bet-Aven; 13rồi từ đó ranh giới qua Luz, bên cạnh sườn Luz, ở phía Nam – tức là Bê-thel; rồi ranh giới xuống Atarôt-Addar trên núi ở phía Nam Bet-Khôron-Hạ; 14rồi ranh giới lườn qua và vòng lại phía Tây xuống Nam, từ núi đối diện Bet-Khôron, ở phía Nam và châu đầu lại Qiriat-Baal – tức là Qoriat-Yơarim, thành của con cái Yuđa. Đó là phía Tây. 15Phía Nam: từ (mút) cùng Qiriat – Yơarim, rồi ranh giới châu về (phía Tây), đoạn lại châu về Giếng Nước-nôi Nephtoakh. 16Rồi ranh giới xuống đến mút cùng của núi đối diện với thung lũng ben-Hinnom, ở trong cánh đồng Rơphaim, ở phía Bắc; xuống thung lũng Hinnom, sát cạnh sườn Yơbusi ở phía Nam, đoạn xuống En-Rogel; 17rồi lườn theo hướng Bắc và châu vào En-Shemesh, thấu Gơliôt đối diện với đèo Ađummim, và xuống Đá Bôhan, con của Ruben, 18rồi qua (Kêtep trước mặt Hoang giao), về phía Bắc và xuống vùng Hoang giao. 19Rồi ranh giới qua bên cạnh sườn Bet-Hoglah ở phía Bắc; đoạn ranh giới châu đầu vào Phá Biển Muối, ở phía Bắc, đến cửa (sông) Yorđan ở phía Nam. Đó là ranh giới phía Nam. 20Và (sông) Yorđan giới hạn nó lại về phía Đông. Đó là cơ nghiệp con cái Benyamin, theo ranh giới tứ phía, tùy theo các thị tộc của họ.

Các thành của con cái Benyamin 
              21Các thành của chi tộc con cái Benyamin, theo các thị tộc của họ là: Yêrikhô, Bet-Hoglah, Êmek-Qêxix, 22Bet-ha-Arabah, Xơma-raim, Bêthel, 23Ha-Âuvim, Ha-Parah, Ophrah, 24Kơphar-ha-Ammoni, Ha-Ophni, Geba: Mười hai thành cùng các thôn trại tùy thuộc. 25Gabaôn, Ha-Ramah, Bơêrôt, 26Ha-Mispeb, Yơbusi –tức là Yêrusalem –Gibơat, Qiriat: mười bốn thành với các thôn trại tùy thuộc. Đó là cơ nghiệp con cái Benyamin, theo các thị tộc của họ.

Chi tộc Simêon
              19. 1Thăm thứ hai trúng Simêon, cho chi tộc con cái Simêon, theo các thị tộc của họ, và cơ nghiệp của họ nằm giữa cơ nghiệp con cái Yuđa. 2Cơ nghiệp của họ là: Bơer-Sêba, Sêba, Môladah, 3Khaxar-Shuaal, Balah, Êxem, 4Eltôlad, Bôtul, Khorma. 5Xiqlag, bet-ha-Karkabot, Khaxar-Susah, 6Bet-Lơbaot, Sharukhen: mười ba thành với các thôn trại tùy thuộc. 7(En-Rimmon), Ether, Ashan: bốn thành cùng các thôn trại tùy thuộc, 8với tất cả các thôn trại xung quanh các thành ấy cho đến Baalat-Bơer, Ramat-Namsa. Đó là cơ nghiệp chi tộc con cái Simêon, theo các thị tộc của họ. 9Nơi phần thuộc con cái Yuđa, có cơ nghiệp con cái Simêon nữa; vì phần của con cái Yuđa quá lớn đối với họ, nên con cái Simêon lĩnh cơ nghiệp ngay giữa cơ nghiệp của họ.

Chi tộc Zabulôn
              10Thăm thứ ba trúng con cái Zabulôn, theo các thị tộc của họ. Ranh giới cơ nghiệp họ đi đến Sariđ; 11rồi ranh giới họ đi lên phía tây ở Marơalah, giáp với Đabbeshet, và giáp Khe trước mặt Yoq-nêam; 12rồi từ Sarid lui về phía Đông, hướng mặt trời mọc, theo ranh giới Kislot-Tabor, thông qua Ha-Daborah và lên Yaphia. 13Rồi từ đó qua phía Đông, hướng (mặt trời) mọc, ở Gat-ha Khepher, và Itta-Qaxin; đoạn thấu (Rimmôn và lườn) qua Neah. 14Rồi ranh giới vòng qua phía Bắc Khannaton và châu đầu vào thung lũng Yiphtakh-El, 15Qattat, Nahalal, (Shimron), Yidalah, Bêlem: mười hai thành với các thôn trại tùy thuộc. 16Đó là cơ nghiệp con cái Zabulôn, theo các thị tộc của họ: các thành ấy với các thôn trại tùy thuộc.

Chi tộc Issakhar
            17Thăm thứ tư trúng Issakhar, cho con cái Issakhar, theo các thị tộc của họ. 18Ranh giới của họ gồm có: Yizrơel, Ha-Kơsullot, Shunem, 19Khapharaim, Shiôn, Anakharat, 20Ha-Rabbit, Qishyôn, Abex, 21Remet, En-Gannim, En-Khaddah, Bet-Paxxex. 22Đoạn ranh giới giáp tabor, Shakhaxim, Bet-Shemesh, rồi ranh giới của chúng châu đầu ra (sông) Yorđan: mười sáu thành cùng các thôn trại tùy thuộc. 23Đó là cơ nghiệp chi tộc con cái Issakhar theo các thị tộc của họ: các thành với các thôn trại tùy thuộc.

Chi tộc Asher
              24Thăm thứ năm trúng chi tộc con cái Asher, theo các thị tộc của họ. 25Ranh giới của họ gồm có Khelqat, Khali, Bêten, Akshaph, 26Alammêek, Amoad, Mishơal; rồi gặp Karmel, phía Tây và Shi-khôr-Libnah. 27Đoạn lui về phía mặt trời mọc đến Bet-Đagôn và giáp với Zabulôn, với thung lũng Yiphtakh-El ở phía Bắc, Bet-ha-Emek, Nơiel; đoạn thông qua Kabul; bên trái (có) 28Abđôn, Rơkhôb, Khammôn Qanah, đến Đại-Siđôn. 29Đoạn ranh giới lui về Ha-Ramah, và đến đồn thành Tyrô; đoạn ranh giới trở lại Khôsah và châu đầu ra Biển. (Makhaleb), Akzib, 30(Akko) Aphek, Rơkhob: hai mươi hai thành với các thôn trại tùy thuộc. 31Đó là cơ nghiệp chi tộc con cái Asher theo các thi tộc của họ: các thành ấy với các thôn trại tùy thuộc.

Chi tộc Neptali
               32Cho con cái Neptali, thăm thứ sáu đã ra – cho con cái Neptali theo các thị tộc của họ. 33Ranh giới của họ đi từ Khêlep, Đám Sồi ở Xaananim, Ađami-ha-Nêqeb, Yabnơel đến Laqqum; rồi châu đầu ra (sông) Yorđan. 34Đoạn ranh giới lui về phía Tây: Aznôt – Tabor và từ đó thông ra Khuqôq và giáp với Zabulôn ở phía Nam giáp với Asher ở phía Tây, và (sông) Yorđan, phía mặt trời mọc. 35Các thành trì là Ha-Xiđđim, Xer, Khammat, Raqqat, Kinnerêt, 36Adamah, Ha-Ramah, Khaxor, 37Qadesh, Edrei, En-Khaxor, 38Yiroon Migdal-El, Khorem, Bet-Anat, Bet-Shemesh: mười chín thành với các thôn trại tùy thuộc. 39Đó là cơ nghiệp chi tộc con cái Neptali theo các thị tộc của họ, các thành với các thôn trại tùy thuộc.

Chi tộc Đan
                40Thăm thứ bảy trúng chi tộc con cái Đan theo các thị tộc của họ. 41Bờ cõi cơ nghiệp của họ gồm có Xorơah, Estaôh, Ir-Shêmesh, 42Shaalbim, Ayyalôn, Yitlah 43Eylôn, Timna, Eqrôn, 44Eltơqeh, Gibbơtôn, Baalat, 45Yơhud, Bêney-Bơraq, Gat-Rimmôn, 46Nước-nôi Yarqôn, Ha-Qaqqôn, vùng đối diện với Yaphô.
              47Nhưng bờ cõi thuộc con cái Đan đã sẩy khỏi tay họ. Và con cái Đan đã tiến lên giao chiến với Leshem và đã chiếm được; họ đã tuốt gươm làm cỏ cả thành và chiếm lấy cùng đã lập cư ở đó và gọi Leshem là Đan, theo tên cha họ là Đan.
              48Đó là cơ nghiệp của chi tộc con cái Đan theo các thi tộc của họ: các thành ấy với các thôn trại tùy thuộc.
             49Khi họ đã phân chia đất đai theo các ranh giới xong rồi, con cái Israel dâng phần cơ nghiệp ở giữa họ cho Yôsua con của Nun. 50Theo lịnh Yavê, họ dâng cho ông, thành ông đã xin. Timna-Serakh trong vùng núi Ephraim. Ông đã xây lại thành và lập cư ở đó
              51Đó là các phần cơ nghiệp, Elêazar, vị tư tế, Yôsua con của Nun và hàng đầu mục các gia tộc của các chi tộc con cái Israel đã rút thăm ở Silô, trước nhân Yavê, nơi cửa Tướng Tao phùng. Như thế là họ đã xong xuôi việc phân chia đất đai.