Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Bản thứ luật - tiếp theo (Tl 20,1 - 22,21)

Đánh giặc và các chiến binh
          20. 1Khi ngươi xuất chinh đánh quân thù của ngươi mà thấy ngựa, xe và quân giặc đông hơn ngươi, ngươi không được sợ, vì có Yavê Thiên Chúa của ngươi ở với ngươi, Đấng đã đem ngươi lên từ đất Aicập. 2Một khi các ngươi lâm chiến, tư tế sẽ tiến lại và nói với dân. 3Ngài sẽ nói với họ: "hãy nghe, hỡi Israel, hôm nay các ngươi lâm chiến đánh với quân thù các ngươi: lòng các ngươi đừng bủn rủn! Trước mặt chúng, các ngươi đừng sợ, đừng hoảng hốt, đừng khiếp vía, 4vì có chính Yavê Thiên Chúa của các ngươi đi với các ngươi, đến chiến đấu cho các ngươi với quân thù của các ngươi, để cứu thoát các ngươi".
           5Đoạn các ký lực sẽ nói với dân rằng:
          "Ai là người đã xây nhà mới mà chưa khánh thành? thì cứ đi đi! hãy lui về nhà, kẻo phải chết trận mà để một người khác khánh thành thay mất.
           "6Ai là người đã trồng vườn nho mà trái đầu chưa hưởng? Thì cứ đi đi! cứ lui về nhà, kẻo phải chết trận mà để người khác hưởng mất!
           "7Ai là người đã đính hôn mà chưa cưới? Thì cứ đi đi! cứ lui về nhà, kẻo phải chết trận mà để người khác cưới mất!"
          8Đoạn các ký lục lại bảo dân lần nữa, họ nói: "Ai là người cả sợ, lòng bủn rủn? Thì cứ đi đi, cứ lui về nhà kẻo làm tan rã tâm thần anh em mình, cũng như lòng mình! "
          9Một khi các ký lục nói với dân xong, thì người ta sẽ nhiệm các tướng lĩnh cơ binh cầm đầu dân.

Hạ thành
         10Khi ngươi tiến lại gần thành nào để giao chiến với nó, ngươi sẽ kêu gọi nó làm hoà. 11Một khi nó cầu hoà với ngươi, và mở cửa thành cho ngươi, thì toàn dân gặp thấy trong thành sẽ phải làm xâu cho ngươi và chúng sẽ làm tôi ngươi. 12Nếu nó không chịu làm hòa với ngươi,nếu nó tuyên chiến với ngươi, ngươi sẽ hãm thành; 13 Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ phó nộp nó trong tay ngươi và ngươi sẽ tuốt gươm chém sạch nam nhân trong thành. 14Chỉ trừ đàn bà, trẻ con, thú vật và tất cả những gì có trong thành, tất cả chiến vật ngươi sẽ hôi lấy làm chiến phẩm cho ngươi, và ngươi ăn dùng chiến vật lấy trên địch thù ngươi, mà Yavê Thiên Chúa của ngươi đã ban cho ngươi.
         15Ngươi sẽ xử như thế với tất cả những thành quá xa xôi đối với ngươi, không thuộc số những thành của các dân này. 16Song nếu là thuộc số những thành của các dân này, những thành Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ ban cho ngươi làm cơ nghiệp, thì ngươi sẽ không để sống một làn hơi thở nào, 17vì ngươi sẽ lên án "thần tru" trên chúng: các dân Hit-tit, Amori, Canaan, Phơrizi, Khiu-vi, Yơbusi, như Yavê Thiên Chúa của ngươi đã truyền dạy ngươi, 18ngõ hầu chúng đừng dạy các ngươi làm theo mọi sự quái gở chúng đã làm cho các thần của chúng, điều sẽ làm các ngươi mắc tội với Yavê Thiên Chúa của ngươi.
          19 Khi ngươi vây hãm thành nào lâu ngày, và chiến đấu với thành để đoạt lấy thành, ngươi sẽ không huỷ phá cây cối, tung rìu hạ cây, vì chính nhờ cây ấy mà ngươi có của ăn. Vậy ngươi sẽ không chặt cây đi, vì cây ngoài đồng có phải là người đâu để mà phải chịu ngươi công hãm? 20Chỉ trừ cây cối ngươi biết là không phải cây ăn quả, (Loại cây ấy) ngươi phá huỷ được, và chặt lấy mà xây vòng vây đánh thành tuyên chiến với ngươi cho đến khi nào hạ được thành.

Trường hợp không tìm ra kẻ giết người
           21. 1Khi trên thửa đất Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp cho ngươi chiếm lấy, gặp thấy có tử thi, nằm ngoài đồng, mà không biết được ai đã đả thương, 2thì các kỳ mục và thẩm phán của ngươi sẽ ra mà đo khoảng cách các thành xung quanh tử thi, 3xem thành nào gần với tử thi nhất. Kỳ mục thành ấy sẽ lấy một con bê cái người ta chưa dùng làm việc và chưa mang ách. 4Kỳ mục thành ấy sẽ đem con bê cái xuống một khe nước chảy thường xuyên, chỗ không ai làm lụng và gieo vãi. Ở đó, họ sẽ đập bể gáy bê cái trong khe. 5Các tư tế, con cái Lêvi, sẽ tiến lại, vì Yavê Thiên Chúa của ngươi đã chọn họ để phụng sự Người và chúc lành nhân Danh Người, chiếu theo miệng họ, sẽ kết thúc mọi thứ kiện tụng và mọi vụ ấu đả. 6Đoạn hết thảy các kỳ mục của thành ở gần bên tử thi hơn hết, sẽ rửa tay trên con bê cái đã bị đập bể gáy( trong khe. 7Họ sẽ xướng lên và nói: "Tay chúng tôi không đổ máu này: và mắt chúng tôi đã không chứng kiến. 8Xin Người miễn xácho dân Người, Israel Người đã cứu chuộc, lạy Yavê, xin đừng để máu vô tội lưu giữa Israel dân của Người!" Và vạ máu sẽ được miễn xá cho họ. 9Và ngươi, ngươi đã cất (án đổ) máu vô tội khỏi giữa ngươi, vì ngươi, ngươi đã làm điều ngay chính trước mắt Yavê.

Tù binh phụ nữ 
           10Khi ngươi xuất chinh đánh quân thù của ngươi và Yavê Thiên Chúa của ngươi phó nộp nó trong tay ngươi, khi ngươi bắt được tù binh (đem về), 11và trong bọn gái tù, ngươi thấy có phụ nữ đẹp duyên, nếu ngươi đem lòng quyến luyến nó và muốn lấy nó làm vợ, 12ngươi sẽ đem nó vào trong nhà ngươi. (Và) nó sẽ cạo đầu và chuốt móng tay, 13nó sẽ cởi bỏ áo tù và lưu lại trong nhà ngươi. Nó sẽ khóc cha mẹ nó một tháng chẵn, sau đó ngươi mới nhập phòng với nó mà thành chồng thành vợ với nhau. 14Và một khi nó không vừa ý ngươi nữa, ngươi sẽ thả cho nó đi đâu tự ý, ngươi sẽ không được bán nó lấy bạc, hay bắt nó làm nô lệ cho ngươi, sau khi đã hãm hiếp nó.

Quyền trưởng nam 
         
15Khi một người có hai vợ, một được nó yêu thương, một bị nó ruồng rẫy, nếu cả hai, được yêu thương hay bị ruồng rẫy đều sinh con trai cho nó, và trưởng nam lại là con của người bị ruồng rẫy, 16đến ngày nó phân chia của cải nó làm gia tài cho các con, nó không được gán quyền trưởng nam cho con người vợ nó yêu, làm cho con người vợ bị ruồng rẫy, tức là trưởng nam phải thiệt thòi. 17Nó sẽ nhìn nhận con của vợ bị ruồng rẫy, là trưởng nam là ban cho phần gấp đôi trên tất cả những gì nó có, vì người con ấy là tinh hoa khí lực của nó: quyền trưởng nam thuộc về người con ấy.

Đứa con bất trị 
        
 18Khi một người có con ương ngạnh và ngỗ nghịch, không vâng nghe tiếng cha, tiếng mẹ: cha mẹ sửa dạy, nó chẳng nghe, 19thì cha mẹ sẽ bắt nó mà điệu ra trước hàng kỳ mục trong thành, nơi cổng thành sở tại, 20họ sẽ thưa với hàng kỳ mục trong thành: "Đứa con chúng tôi đây ương ngạnh, ngỗ nghịch, không vâng nghe tiếng chúng tôi dạy, lại ăn chơi sa đà chè chén!" 21Toàn dân trong thành sẽ ném đá cho chết thôi. Ngươi sẽ khử trừ sự dữ khỏi giữa ngươi. Toàn thể Israel sẽ nghe biết và giới sợ.

Các điều luật khác
       
 22Nếu người nào có tội can án chết và đã bị xử tử, ngươi sẽ treo bêu nó lên cây. 23Ngươi sẽ không để thây nó qua đêm trên cây, nhưng ngươi phải chôn cất nó đi ngay chính hôm ấy, vì kẻ đã bị treo là đồ chúc dữ của Thiên Chúa. (Và) ngươi sẽ không làm nhơ uế thửa đất Yavê Thiên Chúa của ngươi ban làm cơ nghiệp cho ngươi.
         22. 1Khi ngươi thấy bò của anh em ngươi, hay cừu của nó lạc đàn, ngươi sẽ không dửng dưng bỏ mặc, ngươi phải dẫn chúng về cho nó. 2Nếu anh em ngươi không ở gần ngươi, và ngươi không biết nó là ai, ngươi sẽ đón lấy về nhà cho vật ấy ở lại nhà ngươi cho đến khi nào anh em ngươi tìm kiếm. (Và bấy giờ) ngươi sẽ hoàn lại cho nó.
         3Ngươi sẽ làm thế về con lừa của nó, ngươi sẽ làm thế về áo xống của nó, ngươi sẽ làm thế về bất cứ của thất lạc nào anh em ngươi đánh mất. Ngươi gặp được, ngươi không được phép tránh trút.
          4Khi ngươi thấy con lừa của anh em ngươi, hay bò của nó quị ngã trên đường, ngươi sẽ không tránh trút bỏ lơ, ngươi phải cùng nó đỡ con vật dậy.
           5Đàn bà sẽ không mang áo xống của đàn ông; và đàn ông sẽ không mặc áo đàn bà(, vì kẻ làm thế sẽ là đồ quái gở đối với Yavê Thiên Chúa của ngươi.
          6Khi bắt gặp có tổ chim trước mặt ngươi, trên đường, trên cây nào, hay dưới đất, và trong có chim con hay trứng, và chim mẹ đang nằm trên con hay trứng, ngươi sẽ không bắt cả mẹ lẫn con, 7ngươi phải thả chim mẹ đi, và được lấy con, ngõ hầu phúc đến cho ngươi và ngươi được dài ngày.
          8Khi ngươi xây nhà mới, ngươi sẽ làm cho mái nhà ngươi bờ ngăn; và như thế ngươi sẽ không để đổ máu nơi nhà ngươi, nếu có ai từ mái nhà ngã xuống.
         9Ngươi sẽ không gieo giống tạp loại trong vườn nho ngươi, kẻo mùa màng tất cả đều thành của thánh, giống ngươi gieo cũng như hoa lợi vườn nho.
         10Ngươi sẽ không dùng bò lừa cày chung với nhau.
         11Ngươi sẽ không mặc vải tạp nhạp dệt lẫn lộn len với gai
         12Ngươi sẽ làm năm tua nơi bốn góc khăn phủ ngươi dùng để phủ mình.

Xúc phạm đến tiếng tăm của một phụ nữ
     
    13Khi người nào cưới vợ và đã nhập phòng với nó, rồi sau chán gét, 14nên gán cho vợ những hành vi gây đàm tiếu, và phao vu về vợ những điều ô danh xấu tiếng, (như) người ấy nói: "Tôi đã cưới người đàn bà này và gần gũi nàng, tôi đã không gặp thấy dấu còn trinh", 15thì cha thiếu nữ và mẹ nó lấy tang chứng đồng trinh của thiếu nữ đưa ra cho hàng kỳ mục của thành, ở nơi cổng thành. 16(Và) cha thiếu nữ sẽ thưa với hàng kỳ mục: "Tôi đã gả con tôi cho anh này làm vợ, rồi anh ấy đã chán ghét nó, 17và này anh ấy lại gán cho nó những hành vi gây đàm tiếu, những rằng: Tôi đã không gặp thấy con gái ông còn trinh! – Thì này đây tang chứng đồng trinh của con tôi!" (Và) họ sẽ trải tấm vải ra trước mặt hàng kỳ mục trong thành. 18Các kỳ mục sẽ bắt lấy người chồng mà sửa trị. 19Họ sẽ phạt vạ nó một trăm nén bạc, phải trao cho cha thiếu nữ vì nó đã phao vu những điều ô danh xấu tiếng cho một thục nữ của Israel. Thiếu nữ sẽø lại là vợ nó, và suốt đời nó không thể rẫy người vợ ấy nữa.
           20Nhưng nếu điều ấy lại là chuyện thật, nếu tang chứng đồng trinh không gặp được ở nơi thiếu nữ, 21người ta sẽ điệu thiếu nữ đến trước cửa nhà cha nó và dân trong thành sẽ ném đá nó cho chết đi, vì nó đã làm điều càn dở trong Israel, là đã làm điếm tại nhà cha mình. (Và) ngươi sẽ khử trừ sự dữ khỏi giữa ngươi.