Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Bản thứ luật - tiếp theo (Tl 16,18 - 19,21)

Các thẩm phán
          18Ngươi sẽ chọn cho mình những thẩm phán và ký lực trong tất cả các cổng thành ngươi, mà Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ ban cho ngươi, theo các chi tộc của ngươi: chúng sẽ xử kiện dân theo án xử công minh. 19Ngươi sẽ không làm xiêu vẹo án xử, ngươi sẽ không nể mặt nể mày, ngươi sẽ không nhận quà lỡi: vì quà lỡi làm mù con mắt những người khôn ngoan và đảo điên lời lẽ những kẻ công chính. 20Công lý, công lý (mà thôi), ngươi sẽ ruổi cho kỳ được ngõ hầu ngươi được sống và chiếm giữ đất Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp ban cho ngươi.
           21Ngươi sẽ không trồng cho ngươi cây nêu thờ hay cây nào bên cạnh tế đàn ngươi sẽ dựng kính Yavê Thiên Chúa của ngươi, 22ngươi sẽ không dựng cho ngươi bia thờ, điều Yavê Thiên Chúa của ngươi gớm ghét.
           17. 1Ngươi sẽ không tế sát dâng Yavê Thiên Chúa của ngươi, ngưu dương có tì tích hay bất cứ điều tật gì, vì đó là điều quái gở đối với Yavê Thiên Chúa của ngươi.
           2Nếu gặp thấy giữa ngươi, trong một cổng thành nào của ngươi mà Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ ban cho ngươi, đàn ông hay đàn bà nào làm trái trước mắt Yavê và vi phạm Giao ước của người, 3và đi làm tôi những thần khác, và thờ lạy chúng, hoặc mặt trời, mặt trăng hay tất cả thiên binh bầu trời, điều mà ta đã chẳng hề truyền dạy, 4nếu việc đã được tố cáo tới ngươi và ngươi nghe biết, ngươi sẽ truy tầm cặm kẽ. Và nếu là thật, việc có chắc: người ta đã làm sự quái gở ấy trong Israel, 5ngươi sẽ diệu ra nơi cổng thành của ngươi, người đàn ông hay người đàn bà, kẻ đã làm điều trái ấy và ngươi sẽ ném đá người đàn ông hay người đàn bà ấy cho chết mới thôi. 6Theo miệng hai chứng nhân hay ba chứng nhân, người can án chết mới phải chết; theo miệng một chứng nhân mà thôi, không ai phải chết. 7Chính các chứng nhân sẽ tra tay trước hết để xử tử nó và toàn dân sẽ tra tay sau. Ngươi sẽ khử trừ sự dữ khỏi giữa ngươi.

Các thẩm phán Lêvit
          8Nếu có vụ phải xử nào quá dị thường đối với ngươi, về đổ máu, về quyền lợi, về đả thương, về kiện tụng trong các cổng thành của ngươi, ngươi sẽ chỗi dậy lên chỗ Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ chọn. 9Ngươi sẽ đến với các tư tế Lêvit và vị thẩm phán đương thời mà bàn hỏi và họ cho ngươi biết án phải tuyên.10Ngươi sẽ thi hành chiếu theo lời họ cho ngươi biết, từ chỗ Yavê đã chọn, ngươi ngươi sẽ giữ lấy mà thi hành chiếu theo mọi điều họ đã chỉ giáo cho ngươi. 11chiếu theo luật họ sẽ chi giáo cho ngươi và án xử họ tuyên ra, ngươi sẽ thi hành, không xiêu qua phải vẹo qua trái khỏi điều họ đã cho ngươi biết. 12Và người nào hành động cách kiêu túng, bất chấp vị tư tế túc trực ở đó để phụng sự Yavê Thiên Chúa của ngươi, hay vị thẩm phán, thì người ấy sẽ chết, và ngươi sẽ khử trừ sự dữ khỏi Israel. 13Toàn dân sẽ nghe biết và giới sợ, và chúng sẽ không xử sự cách kiêu túng nữa.

Các vua
           14Khi ngươi đã vào đất Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp ban cho ngươi để chiếm lấy mà lập cư ở đó, và ngươi nói: "Mình hãy lập vua cai trị mình như hết thảy các nước xung quanh mình" 15ngươi có thể lập làm vua, kẻ sẽ được Yavê Thiên Chúa của ngươi chọn; ngươi sẽ lấy tự giữ anh em ngươi mà đặt người làm vua trên ngươi, ngươi không được phép đặt trên ngươi một người xa lạ không phải là anh em ngươi.
           16Chỉ một điều thôi: là nó đừng có nhiều ngựa và đừng đem dân trở lại Aicập để được có nhiều ngựa, quả Yavê đã phán: « Các ngươi sẽ không còn trở lại đường ấy nữa! » 17Nó đừng lấy nhiều vợ cho mình, kẻo lòng nó phải xiêu lạc, và nó đừng chuốc cho có nhiều bạc vàng một vô độ. 18Và khi nó đã ngự trên ngai vua, nó sẽ sao lại cho mình một phó bản của Luật này trong một sách có các Lêvit tư tế chứng giám. 19Bản ấy sẽ có (luôn) nơi mình nó, và nó sẽ đọc mọi ngày đời nó, để học cho biết kính sợ Yavê Thiên Chúa của nó và giữ tất các lời của luật này cùng các luật điều để mà thi hành, 20để lòng nó đừng tự cao tự đại trên các anh em nó, và đừng lạc xa qua mặt qua trái lịnh truyền, ngõ hầu nó được dài ngày trong triều đại của nó, và con cái nó, và con cái, giữa Israel.

Tư tế Lêvit 
           18. 1Các tư tế Lêvit, toàn thể chi tộc Lêvit sẽ không có phần hay cơ nghiệp chung với Israel: chúng sẽ ăn hỏa tế dâng Yavê và cơ nghiệp của Người. 2Sẽ không có cơ nghiệp dành cho nó ở giữa các anh em nó: Yavê là cơ nghiệp của nó, nh ư Người đã phán với nó. 
           3Và đây là quyền các tư tế được trên dân, trên những ai tế sát hy sinh, dù là bò hay cừu. Ngươi sẽ dâng cho tư tế: một vai, hai hàm, dạ dày 4Người ta sẽ dâng cho ngài của đầu mùa về lúa, rượu mộng, dầu tươi; của đầu mùa về lông xén loài dương, 5Vì Yavê Thiên Chúa của ngươi đã chọn nó giữa tất cả cá chi tộc để chầu hầu, để phụng sự danh Yavê, nó và cái nó mọi ngày.
            6(Và) khi Lêvit muốn đi khỏi một cổng thành nào của các ngươi trong toàn cõi Israel, là nơi đó đã ngụ cư, và hoàn toàn theo ý muốn của hồn mình mà đến choYavê đã chọn, 7nó sẽ được phụng sự Danh Yavê Thiên Chúa của nó như hết các anh em nó, các Lêvit hằng túc trực ở đó, trước nhan Yavê, 8và (ăn) phần như phần họ được ăn, thông kể việc nó mua bán gia tài của nó.

Các tiên tri
          9Khi người vào đất Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp ban cho ngươi,ngươi sẽ không học đòi làm theo các điều quái gở của các dân ấy. 10Sẽ không được gặp thấy nơi ngươi: người nào chuyền qua lửa con trai con gái, người bói quẻ, hay thầy chiêm, thuật số, phù thủy, 11phù chú, lên đồng, bóng, bói quẻ, chiêu hồn. 12Vì phàm ai làm các điều ấy sẽ là điều quái gở đối với Yavê; chính vì các điều quái gở ấy mà Yavê Thiên chúa của ngươi sẽ đánh bạt chúng khỏi mặt ngươi.
           13Vậy ngươi phải hoàn hảo đối với Yavê Thiên Chúa của ngươi. 14Vì những dân ngươi sắp đánh đuổi ấy nghe theo những người chiêm tinh, bói quẻ, còn ngươi, Yavê Thiên Chúa của ngươi không cho phép ngươi làm như thế. 15Từ giữa các anh em ngươi, Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ cho chỗi dậy một tiên tri như ta: các ngươi sẽ nghe ngài. 16Hoàn toàn ứng theo lời ngươi xin với Yavê Thiên Chúa của ngươi ở Khoreb trong ngày đại hội rằng: "Tôi sẽ không còn nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của tôi và thấy lửa lớn lao ấy lần nữa; chẳn vậy tôi sẽ phải chết". 17Và Yavê đã phán với ta: "Chúng nói phải! 18Ta sẽ cho chỗi dậy giữa anh em chúng một tiên tri như ngươi, Ta sẽ đặt các lời của Ta nơi miệng nó và nó sẽ nói với chúng mọi điều Ta truyền cho nó. 19Mà người nào không nghe các lời của Ta, những lời nó sẽ nói nhân Danh Ta, Ta sẽ hỏi tội người ấy. 20Song tiên tri mà dám nói càn lời nào nhân Danh Ta, Ta đã chẳng truyền dạy nó nói, hay là nói nhân danh những thần khác, tiên tri ấy sẽ phải chết!"
           21Có khi ngươi sẽ tự nói trong lòng: "Làm sao chúng tôi nhận biết được là lời nào Yavê đã không phán?" 22Nếu tiên tri nói nhân danh Yavê, và lời đã không ứng, không xảy ra, thì đó là lời Yavê đã chẳng phán, tiên tri đã nói càn, ngươi sẽ không phải sợ nó!

Giết người và các thành tị nạn 
            19. 1Khi Yavê Thiên Chúa của ngươi đã tiễu trừ các nước và Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp ban cho ngươi đất đai của chúng, khi ngươi đã chiếm được và lập cư ở trong các thành, và nhà của chúng, 2thì ngươi sẽ để riêng ra ba thành trong đất của ngươi, mà Yavê Thiên Chúa của ngươi đã ban cho ngươi chiếm lấy. 3Ngươi sẽ sửa đường sá và chia làm ba bờ cõi đất đai mà Yavê Thiên Chúa của ngươi đã ban cho ngươi làm cơ nghiệp. Cốt là để cho người sát nhân chạy đến đó nương náu. 4Và đây là trường hợp người sát nhân chạy đến nương náu ở đó, để được toàn mạng: kẻ đả thương đồng loại vô tình, trong khi nó không thù hằn gì người ấy hôm qua hôm kia, – 5tỉ như nó vào rừng đốn củi với bạn, và tay nó tung rìu chặt cây và lưỡi sắt sút cán, văng phải người bạn, làm người bạn chết mất, – nó được chạy đến nương náu nơi một thành nào trong các thành ấy và được toàn mạng. 6Bằng không người lĩnh huyết thù đuổi theo người sát nhân, trong lúc lòng sôi sục và vì đường dài nên bắt kịp mà đánh nó vong mạng, trong khi nó không can án chết, bởi nó không có thù hằn gì hôm qua hôm kia với nạn nhân.
          7Bởi thế nên ta truyền dạy cho ngươi rằng: "Ngươi sẽ để riêng ra ba thành". 8Và nếu Yavê Thiên Chúa của ngươi mở rộng bờ cõi ngươi như Người đã thề với tổ tiên ngươi, và nếu Người ban cho ngươi toàn xứ như Người đã hứa sẽ ban cho tổ tiên ngươi, – 9miễn là ngươi giữ tất cả lịnh truyền này và thi hành điều ta truyền dạy ngươi hôm nay, là yêu mến Yavê Thiên Chúa của ngươi và đi theo các đường lối của Người mọi ngày, – bấy giờ ngươi sẽ thêm ba thành nữa vào số ba thành kia. 10Như thế, máu vô tội sẽ khỏi bị đổ ra ở giữa đất ngươi, đất Yavê Thiên Chúa của ngươi ban làm cơ nghiệp cho ngươi và sẽ không có vạ máu trên ngươi.
           11Nhưng nếu người nào thù hằn với đồng loại nó, nên rình chực rồi xông vào nó mà đánh nó vong mạng, đoạn chạy đi nương náu nơi một trong các thành ấy,12thì các kỳ mục trong thành của nó sẽ sai đi bắt lấy nó về mà trao nó trong tay người lĩnh huyết thù, nó sẽ phải chết. 13Mắt ngươi sẽ không rớm lệ vì nó; ngươi sẽ cất (án đổ) máu vô tội khỏi Israel, và ngươi sẽ có phúc.

Tôn trọng ranh giới
          14Ngươi sẽ không lấn ranh giới của đồng loại ngươi, ranh giới tiền nhân đã vạch trên cơ nghiệp ngươi sẽ hưởng trong đất Yavê Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi chiếm lấy.

Chứng nhân
         15Chứng nhân duy nhất không thể đứng lên cáo người nào về tội nào, lỗi nào, quá phạm nào bất cứ nó đã phạm. Theo miệng hai nhân chứng hay ba nhân chứng, việc mới vững.
          16Khi một chứng nhân buộc tội đứng lên cáo người nào là đã vi phạm điều gì, 17thì cả hai người kiện nhau sẽ ra trước nhan Yavê, trước mặt các tư tế và thẩm phán đương thời, 18các thẩm phán sẽ tra cứu cặn kẽ. Và nếu quả chứng nhân làm chứng gian, nếu nó cáo gian anh em nó, 19thì các ngươi sẽ làm cho nó điều nó tính làm cho anh em nó. Ngươi sẽ khử trừ sự dữ khỏi giữa ngươi. 20Các kẻ khác nghe biết và giới sợ, chúng sẽ không còn tái phạm điều xấu xa ấy ở giữa ngươi. 21Mắt ngươi sẽ không rớm lệ.
          Mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân.