Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Bản thứ luật (12,1 - 13,19)

                                        II. BẢN THỨ LUẬT
           
              
12. 1Đây là những luật điều, những phán quyết các ngươi sẽ nắm giữ mà thi hành trên đất Yavê Thiên Chúa của cha ông ngươi đã ban cho ngươi để ngươi chiếm lấy, – suốt mọi ngày các ngươi sống trên thửa đất (ấy).

Về nơi tế tự
          2Các ngươi sẽ hủy tận tuyệt mọi chỗ, trên đó các dân tộc các ngươi sắp đánh đuổi, đã dùng để phụng thờ các thần của chúng: trên những núi cao, và gò nỗng và dưới mọi cây sồi sum sê. 3Các ngươi sẽ triệt hạ các tế đàn của chúng; các ngươi sẽ đập bể các bia thờ, sẽ phóng hoả các nêu cúng, và bằm nát các tượng thần của chúng và khử trừ danh chúng khỏi chỗ ấy.
           4Đối với Yavê Thiên Chúa của các ngươi, các ngươi sẽ không làm thế, 5nhưng trái lại, các ngươi chỉ kính viếng chỗ mà Yavê Thiên Chúa của các ngươi sẽ chọn giữa các chi tộc của các ngươi hết thảy để đặt Danh Người, để lưu trú ở đó, đó là nơi ngươi sẽ đến! 6Các ngươi sẽ đem lại đó các lễ thượng hiến, và tế tự, thuế thập phân, của cúng biếu do tay các ngươi, các hy sinh khấn tạ và tự nguyện, các vật đầu lòng ngưu dương của các ngươi. 7Và ở đó các ngươi sẽ ăn trước nhan Yavê Thiên Chúa của các ngươi, các ngươi sẽ hân hoan, các ngươi và gia đình các ngươi, vì mọi điều các ngươi tra tay làm và Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã chúc lành cho ngươi.
          8Các ngươi sẽ không làm như chúng ta hiện đang làm ở đây hôm nay, mỗi người theo như mắt mình thấy là phải, 9vì cho đến rày, các ngươi chưa vào được nơi an nghỉ, trong cơ nghiệp Yavê Thiên Chúa của ngươi định ban cho ngươi. 10(Nhưng khi) các ngươi đã qua (sông) Yorđan và lập cư trên đất Yavê Thiên Chúa của các ngươi bạn làm cơ nghiệp cho các ngươi, cùng được Người cho an nghỉ khỏi (bị) các địch thù xung quanh (quấy nhiễu), mà an cư lạc nghiệp, 11thì bấy giờ, ở chỗ Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã chọn để cho Danh Người lưu trú, các ngươi sẽ đem dâng mọi điều ta truyền dạy các ngươi: thượng hiến, tế tự, thuế thập phân, của chúng biếu do tự tay các ngươi và mọi điều hảo hạng của lễ khấn tạ các ngươi khấn với Yavê. 12Các ngươi sẽ hân hoan trước nhan Yavê Thiên Chúa của các ngươi, các ngươi, con trai con gái các ngươi, với các tớ trai tớ gái của các ngươi, cùng Lêvit ở trong cổng thành của các ngươi, vì nó không có phần, hay cơ nghiệp chung với các ngươi.

Về của lễ
          13Ngươi hãy coi chừng đừng thượng tiến các hy sinh thượng hiến của ngươi bất cứ chỗ nào ngươi thấy, 14nhưng chỉ ở chỗ nào Yavê đã chọn trong một chi tộc của ngươi, ngươi mới thượng tiến các hy sinh thượng hiến của ngươi; va ở đó ngươi sẽ làm mọi điều ta truyền dạy ngươi.
          15Dẫu vậy, tùy theo sở thích lòng ngươi, ngươi có thể tế sát và ăn thịt, như Yavê Thiên Chúa của ngươi chúc lành và ban xuống cho ngươi trong mọi cổng thành của ngươi: kẻ nhơ người sạch đều được ăn, như người ta ăn hươu, ăn nai. 16Trừ một điều: các ngươi sẽ không ăn huyết: ngươi sẽ đổ xuống đất, như nước vậy.
          17Ngươi không được phép ăn trong cổng thành của ngươi: thuế thập phân, về lúa, rượu mộng, dầu tươi, và các vật đầu lòng ngưu dương, cùng mọi lễ khấn tạ ngươi đã khấn, hy sinh tự nguyện và của cúng biếu do tự tay ngươi. 18Ngươi sẽ chỉ ăn các vật ấy trước nhan Yavê mà thôi, trong chỗ Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ chọn, ngươi và con trai con gái của ngươi, với tớ trai tớ gái, cùng Lêvit ở trong cổng thành của ngươi, ngươi sẽ hân hoan trước nhan Thiên Chúa của ngươi trên mọi điều ngươi đã tra tay làm. 19 Ngươi hãy coi chừng đừng bỏ bê Lêvi, suốt mọi ngày ngươi ở nơi đất đai của ngươi.
           20Khi nào Yavê Thiên Chúa của ngươi mở rộng bờ cõi ngươi, như Người đã phán với ngươi, và ngươi nói: "Tôi muốn ăn thịt", vì hồn ngươi ước mơ ăn thịt, thì ngươi sẽ ăn thịt tuỳ sở thích của hồn ngươi. 21Khi chỗ Yavê Thiên Chúa của ngươi chọn để đặt Danh Người quá xa đối với ngươi, ngươi có thể tế sát ngưu dương Yavê ban cho ngươi, như kiểu ta truyền dạy ngươi và ngươi cứ ăn trong cổng thành củngươi tuỳ sở thích của hồn ngươi. 22Hoàn toàn như người ta ăn hươu ăn nai, ngươi sẽ ăn vật ấy như vậy: kẻ nhơ người sạch đều được ăn một thể như nhau. 23Nhưng có điều là ngươi hãy cương quyết không ăn huyết, vì huyết tức là hồn và ngươi sẽ không ăn hồn làm một với thịt. 24Ngươi sẽ không ăn huyết, ngươi sẽ đổ xuống đất như nước. 25Ngươi sẽ không ăn huyết ngõ hầu phúc đến cho ngươi và con cái ngươi sau ngươi, khi ngươi đã làm điều ngay chính trước mắt Yavê. 26Song, các của thánh ngươi có được, và hy sinh khấn lạ, ngươi sẽ đem đi và đến chỗ Yavê sẽ chọn. 27Ngươi sẽ tế thượng hiến, thịt và huyết, trên tế đàn của Yavê Thiên Chúa của ngươi, và huyết lễ tế của ngươi, ngươi sẽ đổ trên tế đàn của Yavê Thiên Chúa của ngươi, còn thịt thì ngươi ăn được. 28Hãy tuân giữ và vâng nghe tất cả các lời ta truyền dạy ngươi đây, ngõ hầu phúc đến cho ngươi và con cái ngươi sau ngươi cho đến muôn đời, bao lâu ngươi làm điều tốt lành trước mắt Yavê Thiên Chúa của ngươi.

Về các lễ tế của người Canaan
           29Khi Yavê thiên Chúa của ngươi đã tiễu trừ khỏi mặt ngươi các nước nơi ngươi sắp vào để chiếm lấy; khi ngươi đã chiếm được các nước ấy và đã lập cư trên đất của chúng, 30bấy giờ ngươi hãy coi chừng kẻo sa bẫy mà chạy theo sau chúng, sau khi chúng đã bị tru diệt khỏi trước mặt ngươi, kẻo ngươi đon đả với thần của chúng mà rằng: "Các nước ấy đã phụng thờ thần của họ làm sao? Để tôi cũng làm như vậy, cả tôi nữa!" 31Ngươi sẽ không làm như thế đối với Yavê Thiên Chúa của ngươi,vì đối với các thần của chúng, chúng đã làm mọi điều Yavê nhờn tởm, gớm ghét, vì chúng phóng hỏa cả con trai con gái của chúng cho các thần của chúng.
           13. 1Mọi điề ta truyền dạy các ngươi sẽ giữ lấy mà thi hành: ngươi sẽ không thêm gì vào, cũng không xén bớt.

Về quyến dũ đi theo tà thần
     2Nếu ở giữa ngươi có tiên tri hay người chiêm mộng chỗi dậy và dạm hứa với ngươi dấu lạ hay điềm thiêng, 3cho đi có xảy đến thực dấu lạ và điềm thiêng nó đã báo với ngươi, nhưng nếu nó nói: "Ta hãy đi theo các thần khác – ngươi không hề biết – và ta hãy làm tôi các ngài", 4ngươi sẽ không nghe lời của tiên tri ấy hay người chiêm mộng ấy, vì chính là Yavê Thiên Chúa của các ngươi thử các ngươi hòng biết các ngươi có thực yêu mến Yavê Thiên Chúa của các ngươi hết lòng, hết linh hồn các ngươi không. 5Chính Yavê Thiên Chúa của các ngươi, mà các ngươi sẽ theo, và kính sợ, các ngươi sẽ giữ các lịnh truyền của Người, các ngươi sẽ vâng nghe tiếng Người, các ngươi sẽ làm tôi Người, các ngươi sẽ khắn khít với Người. 6Tiên tri ấy hay người chiêm mộng ấy sẽ phải chết, vì nó đã hô hào việc phản phúc với Yavê Thiên Chúa của các ngươi, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi đất Aicập, khỏi nhà tôi mọi, để làm ngươi lạc xa con đường Yavê Thiên Chúa của ngươi đã truyền dạy ngươi phải noi theo. Ngươi sẽ khử trừ sự dữ khỏi giữa ngươi.
           7Nếu anh em ngươi, con của chính mẹ ngươi, con trai hay con hay con gái ngươi, vợ nơi lòng ngươi, bạn thân với ngươi như chính mình ngươi, xúi ngươi rằng: "Ta hãy đi làm tôi các thần khác" –ngươi và cha ông ngươi không hề biết – 8thần các dân xung quanh các ngươi, hoặc gần ngươi, hoặc xa ngươi, từ phương đất này đến phương đất nọ, 9ngươi sẽ không thuận tình với nó, sẽ không nghe theo nó, mắt ngươi không thương hại đối với nó, ngươi sẽ không thương, ngươi sẽ không che lỗi nó. 10Nhưng ngươi phải giết nó, chính ngươi sẽ tra tay xử tử nó trước tiên, rồi toàn dân tra tay sau, 11ngươi sẽ ném đá nó cho chết đi vì nó đã tìm cách làm ngươi lạc xa Yavê Thiên Chúa của ngươi, Đấng đã đem ngươi ra khỏi Aicập, khỏi nhà tôi mọi. 12Và toàn thể Israel sẽ nghe biết và giới sợ, chúng sẽ không còn tái phạm điều xấu xa ấy ở giữa ngươi.
            13Nếu ngươi nghe nói về một trong các thành Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ ban cho ngươi ở, rằng: "14Có những người, những đứa vô loài xuất hiện giữa lòng ngươi và chúng đã lung lạc dân cư trong thành chúng, mà rằng: Ta hãy đi làm tôi các thần khác" những thần các ngươi không hề biết – 15ngươi sẽ truy tầm, điều tra và hỏi han cặn kẽ, và nếu là thật, việc có chắc: người ta đã làm sự quái gơ ûấy ở giữa ngươi, 16thì ngươi sẽ tuốt gươm chém sạch dân cư thành ấy, ngươi sẽ tuyên bố "thần tru" trên thành, trên bất cứ vật gì có trong thành, cả thù vật của thành (ngươi cũng tuốt) gươm chém hết. 17Tất cả chiến phẩm ngươi sẽ chất đống ở giữa bùng binh, ngươi sẽ phóng thành và tất cả chiến phẩm làm như toàn thiêu cho Yavê Thiên Chúa của ngươi; thành ấy sẽ là hoang địa muôn đời, nó sẽ không bao giờ được xây dựng lại. 18Và không gì thuộc án "thần tru" được dính tay ngươi, ngõ hầu Yavê hối lại lửa giận của Người mà dủ lòng thương đối với ngươi, và chạnh thương ngươi và cho ngươi được nên đông đảo, như Người đã thề với cha ông ngươi, 19miễn là ngươi vâng nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của ngươi mà giữ tất cả các lịnh truyền của Người, ta truyền dạy ngươi hôm nay để ngươi làm điều ngay chính trước mắt Yavê Thiên Chúa của ngươi.