Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Bài ca của Môsê - tiếp theo (Tl 33,1 - 34,12)

Chúc lành của Môsê
 33. 1Và đây là lời chúc lành, Môsê, người của Thiên Chúa, đã chúc lành cho con cái Israel, trước khi ông chết. 2Ông nói: 
 "Yavê từ Sinai đến
 và từ Sêir Người đã hừng lên cho chúng,
 Người đã tỏa hào quang từ núi Pharan,
 và đã tới từ muôn ngàn (Mơribah Qađesh)
 vì chúng, từ cực Nam cho đến triền (Pisgah)!
 3Đã hẳn, Người thương mến các dân,
 song các thánh của Người mới ở trong tay Người,
 chúng cố bám sát chân Người,
 mỗi người mang lấy lời Người.
 4(Môsê đã truyền cho chúng ta một Luật),
   đó là di sản dành cho đám hội Yacob,
 5đã có vua ngự trị Yơshurun,
  khi các đầu mục của dân tụ lại,
  toàn thể các chi tộc Israel.
 6Ước gì Ruben được sống và đừng chết,
   và cho đinh tráng nó được còn số đông!"
 7Và đây là điều ông nói về Yuđa:
   "Xin nghe, lạy Yavê, tiếng của Yuđa,
    xin cho nó về lại với dân,
    tay nó sẽ đối địch với nó,
   và Người sẽ hộ vực nó chống lại địch thù".
 8Về Lêvi ông nói:
   "Tummim và Urim của Người về kẻ tín nghĩa của Người,
   kẻ Người đã thử tại Massah,
   người đã kình địch bên nước Mơribah.
 9Kẻ dám nói về cha về mẹ:
   Tôi không nhìn đến họ!
   Kẻ không nhìn nhận anh em
   Và không biết đến con cái!
   Ấy vì chúng tuân giữ sấm ngôn của Người,
   và Giao ước của Người chúng cố thủ.
  10Chúng chỉ giáo phán quyết của Người cho Yacob,
  và thánh chỉ của Người cho Israel
  chúng thượng hương lên mũi Người,
  và trên tế đàn của Người của lễ thượng hiến
 11Xin chúc lành, lạy Yavê, cho thế lực của nó,
 công việc tay nó xin hãy chiếu nhận,
 xin đánh dập sườn những kẻ phản công
 và những người ghét nó: cho chúng đừng hòng ngóc dậy".
 12Về Benyamin ông nói:
 "Được Yavê yêu quí, nó được an cư bên Người.
 Đấng ngày ngày bao quanh nó,
 và giữa cánh vai nó, Người lưu ngụ".
 13Đoạn về Yuse, ông nói:
 "Đất nó, đất Yavê chúc lành,
 nhờ sương móc trời cao,
 nhờ Vực thẳm bên dưới nằm im,
 14nhờ tinh tuý sản vật ánh dương,
 nhờ tinh tuý hoa màu vòng nguyệt,
 15nhờ tinh hoa núi non thiên cổ,
 nhờ tinh hoa gò nỗng thiên thu,
 16nhờ tinh hoa đất cùng thổ sản,
 và lòng sủng mộ Đấng ở Bụi gai,
 xin cho đậu đến trên đầu Yuse,
 trên chỏm con người hiến thánh giữa các anh em:
 17Nó là bò tót đầu lòng của Người, vinh quang cho nó,
 sừng trâu, sừng của nó,
 nó dùng để húc các dân,
 tất cả đám cho đến mút cùng thiên hạ.
 Đó là vạn vạn của Ephraim,
 đó là ngàn ngàn của Manassê".
 18Và về Zabulôn, ông nói:
 "Hãy hoan hỉ, Zabulôn, khi ngươi ra quân,
 và ngươi Issakhar, trong lều trại.
 19Chúng mời các dân lên núi,
 ở đó chúng tế sát lễ tế thành tựu,
 vì chúng được bú nguồn phong phú các biển,
 và những châu báu dưới cát ẩn tàng".
 20 Về Gađ, ông nói:
 "Chúc tụng Đấng cho Gađ rộng đường,
 như sư tử nó đặt mình xuống,
 nó xé mồi hết cánh tay đến cả sọ đầu,
 21nó được thấy những gì ưu tú về mình,
 vừa khi đã cất dành phần minh chủ,
 nó đã cầm đầu dân đi trước,
 mà thi hành việc đức nghĩa Yavê
 và các phán quyết của Người trên Israel".
 22Và về Đan, ông nói:
 "Đan, một sư tử tơ
 từ Bashan chồm tới".
 23Về Neptali, ông nói:
 "Neptali no đầy phúc trạch,
 dư đầy chúc lành của Yavê:
 hãy chiếm lấy cả Nam lẫn Đoài".
 24Về Asher, ông nói:
 "Asher phúc trội trong hàng con cái!
 Hãy là người đặc sủng giữa các anh em,
 cho chân nó được lội trong dầu!
 25Then cổng ngươi bằng sắt bằng đồng,
 và sức vóc ngươi dai dẵng như ngày đời ngươi.
 26Không ai như Thiên Chúa, hỡi Yơshurun,
 để đáp cứu ngươi, Người ngự giá qua các tầng trời,
 trên các tầng mây, trong uy lẫm của Người.
 27Thiên Chúa ngàn sưa là nơi ẩn trú,
 bên dưới có những cánh tay vạn đại.
 Người xua địch thù khỏi trước mặt ngươi,
 và Người phán: "Hãy diệt đi!"
 28Và Israel đã được an cư
 suối của Yacob ở riêng một mình,
 trên đất lúa mì rượu mộng,
 dưới bầu trời lấm tấm sương sa.
 29Phúc cho ngươi, hỡi Israel, ai được như ngươi?
 dân được Yavê cứu thoát.
 (Người là) khiên mộc tế độ cho ngươi,
 gươm Người là uy lẫm của ngươi.
 Địch thù ngươi gượng mình tán nịnh,
 nhưng ngươi, ngươi chà giẵm trên các cao đàn của chúng".

Môsê qua đời
                34. 1Từ Hoang giao Moab, Môsê lên núi Nêbô, đỉnh Pisgah, đối diện với Yêrikhô. Và Yavê tỏ cho ông thấy tất cả xứ: Galaađ cho đến Đan, 2tất cả Neptali và đất của Ephraim và Manassê, tất cả xứ Yuđa cho đến Biển phía Tây, 3Namsa và vùng châu thổ, cánh đồng Yêrikhô, thành Chà là, mãi cho đến Soar. 4Và Yavê phán với Môsê: "Đó là đất Ta đã thề hứa với Abraham, Ysaac và Yacob rằng: Ta sẽ ban nó cho dòng giống ngươi! Ta đã cho ngươi thấy tận mắt, nhưng ngươi sẽ không qua đó!"
                5Và Môsê tôi tớ Yavê đã chết ở đó, trong xứ Moab, theo lịnh Yavê. 6Và người ta đã chôn cất ông trong thung lũng, ở xứ Moab, trước mặt Bet-Pơor, nhưng không ai biết được mộ ông cho đến ngày nay. 7Môsê thọ được một trăm hai mươi tuổi khi ông chết. Mắt ông không lòa, và khí lực không giảm. 8Con cái Israel đã khóc Môsê trong Hoang giao Moab ba mươi ngày; sau đó những ngày khóc tang Môsê đã mãn. 9Và Yôsua, con của Nun, đã được đầy thần khí khôn ngoan, vì Môsê đã ấn tay trên ông. Con cái Israel đã vâng phục ông và thi hành theo điều Yavê đã truyền cho Môsê.
                10Trong Israel không còn chỗi dậy một tiên tri nào như Môsê, – kẻ đã được Yavê biết đến diện đối diện, – 11dù là về hết các dấu lạ điềm thiêng Yavê đã sai ông làm ở đất Aicập trên Pharaô và tất cả bầy tôi cùng toàn xứ của Pharaô, 12hay là về cả bàn tay mạnh cùng tất cả kinh khủng lớn lao Môsê đã thi hành trước mắt toàn thể Israel.