Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Abraham và Abimêlek - Abraham tế hiến con - Các con của Narkhor - Phần mộ của Tổ phụ

Abraham và Abimêlek
     22Thuở ấy, Abimêlek và Pikol, tướng binh của ông nói với Abraham rằng: “Có Thiên Chúa ở với ông trong mọi sự ông làm. 23Vậy bây giờ ông hãy lấy Thiên Chúa thề với tôi đây: là ông sẽ không lường gạt tôi, và tông dòng hậu duệ của tôi, và như chiếu theo tình nghĩa tôi có với ông, ông sẽ xử với tôi cùng với xứ ông tới ngụ nhờ”. 24Và Abraham đã nói: “Tôi xin thề”.
     25Abraham trách Abimêlek nhân vụ giếng nước đã bị bọn tôi tớ của Abimêlek chiếm đoạt. 26Abimêlek nói: “Tôi không được biết ai đã làm điều ấy. Và ngay cả ông cũng đã không trình cho tôi hay, và mãi đến hôm nay, chính tôi cũng không hề nghe đến”. 27Abraham đã lấy chiên bò tặng Abimêlek  và hai người đã kết ước với nhau. 28Abraham để riêng ra bảy con chiên cái trong đàn cừu. 29Abimêlek mới hỏi Abraham: “Gì vậy bảy con chiên cái kia, ông để riêng ra đó?” 30Và ông đáp: "Là để ông nhận lấy bảy con chiên cái ấy tự tay tôi. Ngõ hầu chúng làm tang chứng bảo đảm tôi đã đào cái giếng nầy". 31Do đó mà người ta đã gọi chỗ ấy là Bơer-Sêba, vì ở đó hai bên đã thề với nhau.
     32Họ đã kết ước ở Bơer-Sêba. Đoạn Abimêlek và Pikol tướng binh của ông, chỗi dậy mà trở về đất Philitin. 33Abraham đã trồng một cây ngự liễu ở Bơer-Sêba và ở đó ông kêu cầu Danh Đức Yavê Thiên Chúa vạn đại. 34Abraham đã ngụ ở đất Philitin nhiều ngày.

Abraham tế hiến con
     22. 1Xảy ra là sau các điều ấy, Thiên Chúa đã thử Abraham, Người phán cùng ông: “Abraham!” Ông đáp: "Nầy tôi đây!” 2Người lại phán: “Ngươi hãy lấy con ngươi, con một ngươi, ngươi yêu dấu tức là Ysaac, mà đi tới đất Moriyah và ở đó, hãy dâng nó làm của lễ thượng hiến trên một quả núi Ta sẽ tỏ cho ngươi”.
     3Sáng ngày, Abraham dậy sớm, thắng lừa và đem theo mình hai đứa đầy tớ của ông, cùng với Ysaac con ông, ông chẻ củi dùng vào lễ thượng hiến, đoạn ông chỗi dậy lên đường đến chỗ Thiên Chúa đã tỏ cho ông. 4Ngày thứ ba, Abraham ngước mắt lên và thấy chỗ ấy từ đàng xa. 5Abraham mới bảo tôi tớ: “Các anh ở lại đây với con lừa. Còn ta và đứa trẻ, chúng ta phải đi tới đằng kia, mà thờ lạy, rồi chúng tôi sẽ về lại với các anh”.
     6Abraham lấy củi lễ thượng hiến và cho Ysaac vác đi, còn ông thì cầm lấy lửa và dao phay, rồi cả hai cùng bước. 7Ysaac cất tiếng nói với Abraham, cha cậu rằng: “Cha!” Ông nói: “Ta đây, con!” Cậu hỏi: “Này đây đã có lửa và củi, vậy hy sinh thượng hiến ở đâu!”  8Abraham đáp: “Chính Thiên Chúa sẽ tự liệu ra hy sinh thượng hiến, con ạ!’. Rồi cả hai cùng bước.
     9Khi họ đến nơi Thiên Chúa đã tỏ cho ông, thì Abraham xây tế đàn ở đó, rồi sắp củi ; và trói Ysaac con ông mà đặt lên tế đàn, trên đống củi, 10đoạn Abraham giơ tay cầm lấy dao phay để tế sát con.
     11Nhưng Thần sứ Yavê từ trời gọi ông và nói: “Abraham, Abraham!” Ông thưa: “Nầy tôi đây!” 12Người phán: “Đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì đến nó, vì bây giờ Ta biết ngươi là người kính sợ Thiên Chúa: Con một ngươi, ngươi đã không từ chối với Ta”. 13Abraham ngước mắt lên, ông nhìn, và nầy một con cừu đực mắc sưng trong bụi cây. Abraham đi bắt cừu và dâng làm lễ thượng hiến thay con ông. 14Chỗ ấy Abraham gọi tên là “Yavê sẽ liệu” khiến ngày nay người ta còn nói: “Trên núi Yavê sẽ liệu”.
     15Lần thứ hai Thần sứ Yavê gọi Abraham từ trời 16 và phán: “Ta lấy mình Ta, Ta thề, sấm của Yavê: vì ngươi đã làm điều ấy, và đã không từ chối (với Ta) con một ngươi 17thì Ta sẽ ban phúc chúc lành cho ngươi, Ta sẽ làm cho dòng giống ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên trời, như cát bãi biển, và dòng giống ngươi sẽ chiếm đoạt cửa thành quân địch. 18Mọi dân thiên hạ sẽ lấy giòng giống ngươi mà cầu phúc cho nhau, bởi vì ngươi đã vâng nghe tiếng Ta!”.
     19Đoạn Abraham về lại nơi tôi tớ ông, họ chỗi dậy cùng nhau đi về Bơer-Sêba và Abraham đã lưu lại ở Bơer-Sêba.

Các con của Nakhor
     20Sau các điều ấy, có tin báo cho Abraham biết rằng: “Nầy, Milkah cũng đã sinh hạ con cái cho Nakhor em ông: 21Us là con cả, Buz là em, với Qơmuel cha của Aram. 22Kêseđ, Khazô, Pildash, Yidlaph, Bơituel, 23Bơtuel đã sinh ra Rêbêca Tám người ấy, Milkah đã sinh ra cho Nakhor, em của Abraham. 24Ông có một người vợ lẽ tên là Rơuma, bà ấy cũng đã sinh con: Têbakh, Gakham, Takhash, và Maakah.

Phần mộ các Tổ Phụ
     23. 1Sara thọ một trăm hai mươi bảy tuổi: đó là những năm đời của Sara, 2và Sara đã chết tại Qiriat-Arba, tức là Hêbrôn, trong đất Canaan. Abraham đã để tang than khóc Sara.
     3Đoạn Abraham chỗi dậy, rời trước người chết, ông đi thương lượng với con cái Khét rằng: “4Tôi đối với ông là khách ngụ cư, là người ở trọ. Xin các ông nhường cho tôi sở đất phần mộ giữa các ông, để tôi tống chung chôn cất người chết của tôi”. 5Con cái Khét đáp lại Abraham rằng: “6Xin vô phép thưa ngài, ngài nghe chúng tôi! Ngài là ông hoàng của Thiên Chúa giữa chúng tôi. Thửa mộ nào tốt nhất, xin ngài cứ lấy mà chôn cất người chết của ngài: không ai trong chúng tôi dám ngăn cản ngài chôn cất người chết của ngài nơi thửa mộ của mình”.
     7Abraham chỗi dậy, vái sâu một lượt dân trong xứ, con cái Khét. 8Và nói với họ rằng: “Nếu các ông đồng tình cho tôi tống chung chôn cất người chết của tôi, xin nghe tôi và nài hộ tôi với Ephrôn con của Xokhar. 9Xin ông ấy nhường cho tôi hang Macpêlah của ông ấy, ở ngay cuối cánh đồng của ông ấy ; xin ông ấy nhường cho tôi, giá bạc sòng phẳng, làm sở đất phần mộ giữa các ông”. 10Ephrôn cũng ngồi giữa con cái Khét. Ephrôn, người Hit-tit, đáp lại Abraham, có con cái Khét, tức là tất cả những người qua lại cổng thành đều nghe rằng: 11”Xin vô phép, thưa Ngài, ngài nghe tôi: cánh đồng ấy, tôi xin biếu ngài và hang trong đó, tôi cũng biếu ngài, có mặt dân tôi chứng kiến, tôi xin biếu ngài, ngài hãy chôn cất người chết của ngài”.
     12Abraham vái sâu dân trong xứ một lượt, 13và nói với Ephrôn, có dân trong xứ nghe, rằng: “A, giả như ông xin vô phép, ông hãy nghe tôi, tôi dâng giá bạc cánh đồng, ông nhận đi cho, để tôi được phép chôn cất người chết của tôi ở đó”. 14Ephrôn đáp lại Abraham rằng: “15Xin vô phép, thưa ngài, hãy nghe tôi: thửa đất bốn trăm nén bạc ấy, giữa tôi và ngài, thì có là gì? Ngài cứ chôn cất người chết của ngài”. 16Abraham đã theo lời Ephrôn. Và Abraham đã cân cho Ephrôn, ở Macpêlah, đối diện với Mamrê, cánh đồng và hang trong đó, và tất cả cây cối có trong đồng, khắp cả khu vực, chu vi đã sang 18cho Abraham làm sở hữu trước mặt con cái Khét, tức là tất cả những người qua lại cổng thành. 19Sau đó Abraham đã chôn cất Sara vợ ông trong hang cánh đồng Macpêlah, đối diện với Mamrê, tức là Hêbrôn trong đất Canaan. 20Cánh đồng và hang trong đó con cái Khét đã sang cho Abraham làm sở đất phần mộ.