Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Abiyah và hàng tư tế (2Ks 13,1 - 16,14)

                           2–ABIYAH VÀ HÀNG TƯ TẾ
Chiến tranh
        13. 1Năm mười tám đời vua Yơrôbôam, Abiyah lên làm vua Yuđa. 2Ông đã trị vì ba năm ở Yêrusalem. Tên mẹ là Mikayahu, con gái của Uriel, quê ở Gibơrah. Đã có chiến tranh giữa Abiyah và Yơrôbôam. 3Abiyah khai chiến với một đạo binh hùng là bốn trăm ngàn tinh binh; và Yơrôbôam dàn trận chống lại ông với tám trăm ngàn tinh binh toàn những hùng binh.

Diễn từ của Abiyah
        4Abiyah đứng trên núi Xơmaraim thuộc vùng núi Ephraim mà nói: “Hãy nghe ta, Yơrôbôam và toàn thể Israel! 5Các ngươi lại không biết (điều nào sao)? Là Yavê Thiên Chúa của Israel đã ban vương quyền vĩnh viễn trên Israel cho Đavit, cho ông và con cái ông làm Giao ước muối. 6Thế mà Yơrôbôam con của Nơbat, nô lệ của Salômon, con của Đavit, đã dấy lên làm loạn với chúa công của hắn. 7Những người đốn mạt, những đứa vô loại đã tụ tập với hắn; và chúng đã tranh hùng tranh bá với Rôbôam con của Salômon; và Rôbôam còn non dại và nhát đảm đã không cự lại với chúng được. 8Bây giờ các ngươi định cư lại với quyền của Yavê nơi tay con cái Đavit! các ngươi là một đám đông, và có với các ngươi, những con bê vàng, Yơrôbôam đã tạc ra làm thần cho các ngươi. 9Các ngươi lại đã không trục xuất những tư tế của Yavê, con cái của Aharôn và hàng tư tế và tạo cho mình những tư tế như các dân trong xứ khác đó sao? Bất cứ ai đem đến bò tơ với bảy cừu đực để được tấn phong, đều thành tư tế, cho thứ không phải là thần. 10Còn chúng ta, Thiên Chúa của chúng ta là Đức Yavê và chúng ta đã không bỏ Người: Các tư tế phụng sự Yavê là con cái Aharôn, là hàng Lêvit tại chức. 11Sáng sáng, chiều chiều họ huân yên cho Yavê, thượng hiến, nhang xạ lan, bánh bày hàng trên soạn bàn tinh sạch, cùng trụ đăng với đèn chiều chiều thắp lên. Chúng ta mới giữ giới điều của Yavê Thiên Chúa của chúng ta, còn các ngươi đã bỏ Người. 12Này, với chúng ta có Thiên Chúa cầm đầu, có các tư tế của Người với loa xung trận để hò la xung trận đánh các ngươi. Hỡi con cái Israel, thôi đừng giao chiến chống lại Yavê Thiên Chúa của tổ tiên các ngươi – Vì các ngươi sẽ không thành công đâu!”.

Trận chiến
        13Yơrôbôam đem quân phục kích đánh tập hậu; và như vậy (đại binh) thì ở trước mặt Yuđa, còn quân phục kích thì ở đằng sau. 14Yuđa quay lại, thì này họ phải giao chiến cả trước mặt và sau lưng. Họ mới kêu lên Yavê và các tư tế gióng loa mà thổi. 15Người Yuđa hò hét xung phong. Và xảy ra là khi người Yuđa vừa hò hét xung phong thì Thiên Chúa đánh bại Yơrôbôam và toàn thể Israel trước mặt Abiyah và Yuđa. 16Con cái Israel tẩu thoát trước mặt Yuđa nhưng Thiên Chúa phó nộp chúng trong tay họ. 17Abiyah và dân của ông đã đánh chúng đại bại, và số thương vong của Israel lên đến năm trăm ngàn tinh binh. 18Thuở ấy con cái Israel đã bị hạ xuống và con cái Yuđa đã nên mạnh thế vì họ đã dựa vào Yavê Thiên Chúa của tổ tiên họ.

Cuối triều đại
        19Abiyah đuổi theo Yơrôbôam và đã chiếm được của ông, thành Bethel và các thành phụ thuộc, Yơshanah và các thành phụ thuộc, Ephrôn và các thành phụ thuộc. 20Yơrôbôam không còn lấy sức lại được nữa trong thời Abiyah. Và Yavê đã đánh phạt ông và ông đã chết. 21Abiyah đã thắng thế; ông đã cưới mười bốn vợ và đã sinh được hai mươi hai con trai và mười sáu con gái. 22Còn các việc khác của Abiyah, hành động và lời nói của ông đã được chép trong thư chú của tiên tri Iđđô. 23Abiyah đã nằm xuống với tổ tiên và người ta đã tống táng ông trong thành Đavit. Asa con ông đã lên làm vua kế vị ông.
        Vào thời ông, xứ đã được yên hàn mười năm.

                 3–ASA VÀ CÁC CUỘC CẢI CÁCH TẾ TỰ
Asa, những năm thái bình

        14. 1Asa đã làm sự lành, điều ngay chính trước mặt Yavê Thiên Chúa của ông. 2Ông khử trừ những tế đàn của người dị chủng và các cao đàn; ông đập bể các bài vị, bằm nát nêu thờ. 3Ông dạy Yuđa phải tìm kiếm Yavê Thiên Chúa của tổ tiên họ và thi hành lề luật và lịnh truyền. 4Ông khử trừ, khỏi thành Yuđa, cao đàn và nhang án. Và nước đã được yên hàn  dưới quyền ông. 5Ông đã xây các thành lũy ở Yuđa, và xứ được yên hàn; không có giặc giả chống lại ông trong những năm ấy, vì Yavê ban cho ông được an bình.
        6Ông nói với Yuđa: “Ta phải xây các thành ấy và bao quanh bằng tường lũy với tháp canh, cửa đóng then cài, trong khi xứ còn dưới quyền ta. Vì ta đã tìm kiếm Yavê, thì Người tìm kiếm ta và cho ta được an lành tứ bề”.
        Vậy họ đã xây và thành công.
        7Asa có một đạo binh gồm ba trăm ngàn người Yuđa, mang lá chắn và đòng, và hai trăm tám mươi ngàn người thuộc Benyamin mang thuẫn và cung ná: Hết thảy đều là những hùng binh.

Giặc Kushi
        8Zerakh người Kushi xuất chinh đánh họ với một đạo binh; một triệu người và ba trăm xe trận. Hắn xâm nhập tận Mareshah. 9Asa ra nghinh đánh. Họ đã dàn trận trong thung lũng phía Bắc Mareshah. 10Asa đã kêu lên với Yavê Thiên Chúa của ông. Ông nói: “Lạy Yavê, Người mà đáp cứu, thì mạnh thế hay yếu sức nào có thể khác chi với Người: Xin cứu chúng tôi, lạy Yavê, người là Thiên Chúa tôi, xin đừng để người phàm thắng được Người!”.
        11Yavê đã đánh bại quân Kushi trước mặt Asa và Yuđa; và quân Kushi đã tẩu thoát. 12Asa và dân đi với ông đã đuổi theo chúng đến mãi cho đến Ghêrar. Quân Kushi ngã trận đến không còn người nào sống sót, vì chúng đã bị đánh tan trước nhan Yavê và doanh trại của Người. Và người ta lấy được chiến phẩm nhiều lắm. 13Đoạn người ta đã đánh tất cả các thành xung quanh Ghêrar, vì kinh khủng của Yavê dáng xuống trên chúng; người ta đã cướp của các thành ấy hết thảy, vì có nhiều chiến vật trong các thành ấy. 14Người ta đánh tất cả các lều trại có súc vật, và bắt được nhiều chiên dê và lạc đà, rồi người ta trở về Yêrusalem.

Lời tiên tri Azaryahu
        15. 1Thần khí đến trên Azaryahu, con của Ôđeđ. 2Ông ra đòn Asa và nói: “Asa, và toàn thể Yuđa cùng Benyamin, hãy nghe ta! Yavê ở với các ngươi khi các ngươi ở với Người; các ngươi tìm kiếm Người, Người sẽ để cho gặp; các ngươi bỏ Người, Người cũng bỏ các ngươi. 3Đã lâu ngày, Israel không Thiên Chúa chân thật, không tư tế dạy dỗ, không lề luật. 4Nhưng lâm cảnh ngặt nghèo, chúng đã trở lại với Yavê Thiên Chúa của Israel và tìm kiếm Người, và Người đã cho chúng gặp được Người. 5Trong những thời ấy, binh an không có cho những kẻ qua người lại vì tao loạn trầm trọng ngăm đe tất cả dân cư trong các miền. 6Người ta đè bẹp nhau, dân này trên dân nọ, thành này trên thành kia, vì Thiên Chúa làm chúng rối loạn bằng đủ thứ quẫn bách. 7Còn các ngươi, hãy phấn chấn lên, tay đừng buông xuôi vì sẽ có công thưởng việc vàn các ngươi”.
        8Asa vừa nghe các lời ấy và lời tiên tri – thì ông được phấn chấn và ông đã loại đi những đồ nhờm tởm khỏi toàn xứ Yuđa và Benyamin cùng các thành ông đã chiếm lĩnh trong vùng núi Ephraim: Ông đã tu bổ lại tế đàn của Yavê đằng trước Tiền đình của Yavê. 9Ông triệu tập lại toàn thể Yuđa và Benyamin và nhứng người Ephraim, Manassê và Simêon trú ngụ nơi họ – Vì có nhiều người thuộc Israel đã ngả theo ông khi thấy Yavê Thiên Chúa của ông ở với ông. 10Họ đã tựu lại Yêrusalem vào tháng ba, năm thứ mười lăm triều Asa, 11và ngày ấy, họ đã lấy chiếm phẩm đã đem về mà tế lễ cho Yavê, bảy trăm bò và bảy ngàn chiên. 12họ đã vào Giao ước, (thề quyết) tìm kiếm Yavê Thiên Chúa của tổ tiên họ, hết lòng, hết linh hồn. 13Và bất kì ai không tìm kiếm Yavê Thiên Chúa của Israel sẽ phải xử tử, dù là bé hay lớn, dù là đàn ông hay đàn bà. 14Họ thề với Yavê lớn tiếng, reo hò cùng với tiếng loa và tù và. 15Toàn thể Yuđa vui mừng vì lời thề ấy, vì họ thề với tất cả lòng thành, họ đã tìm kiếm người với cả thiện chí của họ và Người đã để cho họ gặp được Người. Yavê đã cho họ an nghỉ tứ bề.
        16Ngay cả Maakah, mẹ của vua Asa, cũng đã bị Asa truất chức quốc mẫu, vì bà đã làm tượng khả ố kính Ashêrah; Asa triệt hạ tượng khả ố, và đã tán nghiền mà đốt trong khe Keđêrôn. 17Nhưng các cao đàn vẫn không biến khỏi Israel, mặc dầu Asa thật đơn thành vơí Yavê suốt mọi ngày đời ông. 18Ông đã đưa vào Nhà Thiên Chúa các của thánh cha ông đã cúng, và các của thánh ông cúng: bạc vàng và các đồ vật khác.

Baasa xông đánh Asa
        19Đã không có giặc giã mãi đến năm ba mươi lăm triều Asa.        
        16. 1Năm ba mươi sáu triều Asa, Baasa vua Israel tiến đánh Yuđa và xây Ramah, để không cho ai ra vào được với Asa vua Yuđa. 2Asa rút ra bạc vàng trong kho Nhà Yavê và nhà của vua và gửi đến cho Ben Hađađ vua Aram, ngự trị ở Đama, mà rằng: “3Có giao ước giữa tôi và ngài, giữa cha tôi và cha ngài. Này tôi xin gửi dâng ngài bạc vàng. Nào! Xin ngài đoạn giao với Baasa, vua Israel. đẻ y rút quân khỏi tôi”. 4Ben-Hađađ nghe lời vua Asa và đã sai binh tướng của ông đến các thành Israel. Họ đã đánh Lyyôn, Đan, Abel-Maim và tất cả các thương khố nơi các thành Neptali. 5Vừa nghe tin, Baasa liền thôi xây Ramah, và đã bỏ dỡ công việc. 6Vua Asa dẫn tòan thể Yuđa và họ đã khuân đá gỗ ở Ramah mà Baasa đã dùng để xây cất. Với đá gỗ ấy, (Asa) đã xây Ghêba và Mispa.
           7thuở ấy, Khanani, thầy chiêm, đến gặp Asa vua Yuđa và bảo ông "Bởi ngài đã dựa vào Aram, chứ không dựa vào Yavê Thiên Chúa của ngài, cho nên đạo binh của vua Aram, đã luột tay ngài. 8Quân Kushi và Lybi lại không có binh đông, lắm xe lắm ngựa đó sao? Thế mà bời ngài dựa vào Yavê, thì Người đã phó nộp chúng trong tay ngài. 9Là vì Yavê có mắt rảo quanh khắp các thiên hạ, để làm cho những kẻ thành tâm với Người được vững mạnh. Trong việc này, ngài đã làm điều điên dại, vì từ nay sẽ có giặc giã cho ngài”. 10Asa, tức tối với thầy chiêm, đã đeo gông ông và tống ông vào tù, vì (Asa) phẫn nộ ông về việc ấy; thời này Asa đã hành hạ nhiều người trong dân.

Cuối triều
            11Này sự nghiệp của Asa từ đầu chí cuối, đã được chép trong sách các vua Yuđa và Israel. 12Năm ba mươi chín triều ông, Asa mắc bịnh nơi chân, bịnh tình rất trầm trọng; nhưng ngay cả trong cơn bịnh, ông đã không thỉnh vấn Yavê, mà la lang y. 13Asa đã nằm xuống với tổ tiên; ông đã chết năm bốn mươi mốt triều ông. 14Người ta đã tống táng ông trong những ngôi mộ ông đã đào trong thành Đavit. Người ta đặt ông trên linh sàng đã chất đầy hương trầm và các thứ dầu thơm chế tạo theo kiểu nhà nghề; đoạn người ta đã đốt lên khói hương cho ông, vô số kể.