Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Cựu Ước

Sao Lê Với Đa Vít


Sao Lê Với Đa Vít

Con Trai Y Sai

    16. Bấy giờ Chúa phán truyền Sa muên: "Ta đã truất phế Sao lê không cho cai trị Ít ran nữa, ngươi còn thương khóc nó đến bao giờ chớ? Hãy đổ dầu đầy sừng của ngươi đi. Ta sẽ sai ngươi đến với Y sai người Bét lem vì Ta đã trù liệu cho một đứa trong bọn con trai y lên làm vua". Sa muên thưa: "Làm sao mà đi được? Nếu Sao lê hay biết giết tôi liền". Chúa phán: "Ngươi phải tự tay dắt một con mê trong đàn đi rồi nói: Tôi đến dâng lễ kính Chúa. Ngươi gọi Y sai đến dự sính lễ, Ta tỏ cho ngươi biết việc mình phải làm, Ta sẽ chỉ cho ngươi biết người nào ngươi phải xức dầu".

Sa muên tới Bét lem thi hành đúng mệnh lệnh Chúa. Lúc đó các trưởng lão trong thành bỡ ngỡ ra đón người, hỏi rằng: "Phải chăng ông đem bình an đến?" Đáp: "Bình an! Tôi đến dâng của lễ kính Chúa. Hãy thánh hóa đi rồi hiệp cùng tôi dâng của lễ". Người cũng thánh hóa Y sai và các con trai người và mời họ cùng dự lễ.

Họ vừa tới, thấy Ê li áp, Sa muên thì thầm: "Phải chi đấng Kitô của Chúa ở trước nhan Ngài!" Chúa liền phán biểu Sa muên: "Chớ nhìn diện mạo và tầm vóc cao lớn của nó. Ta bỏ đứa này; đâu Ta có xét theo tầm mắt của nhân loại: vì loài người xem bề ngoài nhưng Thiên Chúa thấy tận đáy lòng. Kế, Y sai kêu A bi nát tới dẫn lại gần Sa muên. Người biểu: "Chúa cũng không chọn đứa này". Y sai lại dẫn trình Sam ma đến, người nói: "Chúa cũng chẳng lựa tên này". Y sai dẫn cả bảy con trai mình đến trước mặt Sa muên nhưng Sa muên bảo Y sai: "Chúa đâu có chọn lựa mấy đứa này!".

Xức Dầu Đa Vít

Sau, Sa muên hỏi Y sai: "Các con trai người đã tới đầy đủ chưa?" Thưa: "Còn một thằng nhỏ nữa đi chăn chiên". Sa muên nói với Y sai: "Hãy cho kêu nó về; chúng ta không ngồi ăn trước khi nó về đây". Người sai đi dẫn chàng về: Mặt chàng hồng hào xinh lịch dĩnh ngộ! Chúa liền phán: "Đứng dậy xức dầu cho hắn, chính y đó". Sa muên cầm sừng dầu xức cho chàng ở giữa anh em. Từ đó về sau Thần linh Chúa hướng dẫn Đa vít. Còn Sa muên đứng dậy trở về Ra mát.

Ca Nhạc Giải Sầu

Thần linh Chúa lìa khỏi Sao lê và Chúa khiến một ác thần quấy phá. Các cận thần Sao lê tâu: "Kìa, ác thần Thiên Chúa khủng bố! Xin chúa thượng lệnh cho triều thần tìm một người thạo nghề nhạc ca, hầu mỗi khi ác thần Chúa quấy nhiễu bệ hạ, người đó gẩy đờn để bệ hạ được thư thái". Nên, Sao lê đáp lời các cận vệ: "Các ngươi hãy tìm cho ta một người đờn giỏi rồi dẫn y lại đây". Một cận vệ trong bọn tâu: "Đây, tôi thấy con trai Y sai người Bét lem thạo đờn, một chiến sĩ dũng cảm hiếu chiến ăn nói bặt thiệp lại đẹp trai nữa. Quả có Chúa phù hộ y". Sao lê sai sứ giả đến nhà Y sai ra lệnh: "Hãy sai Đa vít con trai người đương chăn chiên đến cùng trẫm". Y sai liền lấy một thúng đầy bánh, bầu rượu, một dê con đương bú chất trên lừa rồi sai Đa vít con trai mang đến tặng Sao lê. Đa vít vào ra mắt Sao lê. Sao lê thương Đa vít lắm nhận làm cận vệ. Lại sai sứ thuyết với Y sai: "Xin cho Đa vít đứng hầu cận ta vì y hợp ý ta lắm". Rồi mỗi lúc ác thần Chúa hành hạ Sao lê, Đa vít ôm đờn mà nảy, Sao lê liền được an ủi dễ chịu: vì ác thần phải lìa xa.