Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Cựu Ước

Phụ Bản


Phụ Bản

Chiêm Mộng Thứ Nhất

    11. Kế, Ma đô kê tuyên bố: Mọi việc đó đều do Thiên Chúa khiến định. Tôi cũng nhớ lại: trong một giấc mộng thấy mọi điều có ý nghĩa như vậy không sai chút nào: Một suối nhỏ chảy ra sông thành ánh sáng và mặt trời rồi tràn ra vô số nước, tức Ét tê do vua đã kết hôn với, lại đặt nàng làm hoàng hậu; còn hai con rồng là tôi và A man; các dân tụ tập lại đó là những kẻ cố tâm tiêu diệt danh bộ người Do Thái; dân tộc của tôi tức Ít ran cầu khẩn cùng Chúa; Ngài liền giải phóng cho dân và cứu chúng tôi khỏi mọi nguy biến lại làm những dấu kỳ phép lạ trước mặt thiên hạ: Ngài đã phát lệnh hai số phận một là dân Thiên Chúa, hai là các lương dân; cả hai đại sự đều xảy ra cho thiên hạ cùng một ngày, ấn định trước nhan Thiên Chúa cùng một cơ hội; Chúa vừa nhớ đến dân Ngài vừa thương xót sản nghiệp của Ngài nữa. Họ sẽ kỷ niệm hai ngày đó trong thành A đa, tức ngày mười tư mười rằm tháng đó: không những dân nhóm họp thành một đại hội linh đình hoan hỉ, vả từ đó về sau trải qua các thế hệ dân Ít ran đều mừng lễ này.

Chiêm Mộng Thứ Hai

Năm thứ bốn vua Tô lê meo và Leo phát trị vì, Dô si thêu tự xưng mình là tư tế thuộc tông giống Lê vi, lại con trai người là Tô lê meo đem thông điệp Phu rim này và quả quyết rằng Ly si mách con trai Tô lê meo đã giải thích ở Giêru salem.

Vả, bản đầu trong bản phổ thông không có trong Do Thái ngữ cũng không thấy nói có ai giải thích hết.

Năm thứ hai triều Át ta xê đại đế, mồng một tháng Ni san Ma đô kê con trai Gia rê cháu Sê mây chắt Xít thuộc chi tộc Ben gia minh chiêm mộng thấy, có người Do Thái định cư ở thị trấn Su sê là nhân vật cao cấp nhất phẩm triều đình. Người đó cũng vào số các tù binh do Na bu cô quốc vương Ba by lon từ Giêru salem dẫn độ về với Giê sơn vua Giu đa.

Chiêm mộng đó như sau: Trên mặt đất nổi dậy nào là thanh âm náo động, nào là sấm vang đất rung hỗn loạn. Rồi, bỗng có hai con giảo long sẵn sàng ra giao chiến với nhau: tiếng chúng gầm lên chấn động các quốc gia hầu giao tranh với dân lành; ngày hôm đó tối tăm, phân ly, ảo não, sầu khổ và khủng khiếp khắp hoàn cầu; cả dân lành cũng bị rối loạn sợ tai họa chết chóc. Họ cầu khẩn Thiên Chúa; đương lúc họ kêu cứu bỗng có một nmạch nhỏ xíu vọt lên thành sông rộng lớn tràn ra rất nhiều nước: ánh sáng và mặt trời hiện ra khiến những kẻ nhu mì được tôn vinh và tiêu diệt những người quyền quý. Vừa thấy vậy Ma đô kê liền bừng dậy khỏi giường, ngẫm suy việc Thiên Chúa toan làm; định thần lại rồi, người muốn tìm hiểu chiêm mộng đó ngụ ý sao đây.