Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Cựu Ước

Các Ngày Lễ Trọng

Ngày Thứ Bảy

    23. Chúa lại phán bảo Moi sê: "Ngươi hãy loan truyền cho dân con Ít ran, căn dặn chúng: đây là những ngày lễ kính Chúa các ngươi phải gọi là ngày thánh: Sáu ngày được làm việc; ngày thứ bảy vì là ngày lễ nghỉ ngơi, nên phải gọi là ngày thánh. Trong ngày lễ nghỉ kính Chúa đó, khắp mọi nơi các người cư ngụ không được làm một công việc gì. Đó là những ngày lễ nghỉ kính Chúa, các ngươi phải mừng lễ trong thời kỳ nhất định.

Lễ Vượt Qua Bánh Không Men

Tháng giêng ngày mười bốn trong tháng vào buổi chiều là lễ Chúa vượt qua. Và cũng mười tư tháng này nhằm lễ bánh không men kính Chúa: các ngươi phải ăn bánh không men bảy ngày. Ngày đầu các ngươi phải cho là ngày thánh và long trọng nhất nên chớ làm việc xác trong ngày đó. Trong bảy ngày các ngươi phải dùng lửa mà dâng của lễ kính Chúa, còn ngày cuối cùng long trọng hơn, chí thánh hơn nên chớ làm việc cực nhọc ngày đó.

Lúa Đầu Mùa

Chúa lại truyền dạy Moi sê: "Ngươi hãy loan truyền cho dân con Ít ran rằng, sau khi các ngươi vào xứ sở Ta sẽ ban cho, gặt lúa xong các ngươi phải đem bó lúa đầu mùa đến cho tư tế, người sẽ dâng một bó lúa kính Chúa, hôm sau ngày thứ bảy ngươi lại thánh hóa cho bó lúa đó được chấp nhận. Chính ngày dâng lúa, các ngươi cũng giết chiên con một tuổi làm lễ thiêu kính Chúa; dâng cùng với lễ chay, là hai phần mười bột lọc pha dầu xông lên nực mùi dịu ngọt kính Chúa với một phần tư hin rượu nho. Chớ có ăn hoặc bánh hoặc hạt lúa rang hoặc hạt trong gié lúa cho tới chín ngày mà anh em đem dâng lúa cho Thiên Chúa. Đó là định luật truyền cho con cháu các ngươi.

Lễ Ngũ Tuần

Vậy, các ngươi hãy tính từ hôm sau ngày thứ bảy dâng bó lúa đầu mùa qua chẵn bảy tuần cho tới hôm sau chót tuần lễ thứ bảy tức là đủ năm chục ngày thì phải dâng của lễ mới kính Chúa: Hãy từ nhà mình đem tới hai ổ bánh làm bằng hai phần mười bột lọc pha men là của lễ đầu mùa kính Chúa: lại dâng bảy chiên con tuyền sắc một tuổi cùng với bánh, một con bê trong bầy và hai chiên đực với của lễ chay làm lễ toàn thiêu kính Chúa; cũng hãy dâng một dê đực làm lễ chuộc tội với hai chiên con giáp năm làm lễ cầu an. Vậy tư tế sẽ dâng lên trước nhan Chúa các lễ vật trên cùng với bánh đầu mùa: người sẽ được xử dụng các của đó. Nên các ngươi hãy kể ngày này là ngày long trọng nhất, ngày chí thánh; không nên làm các việc nặng nhọc trong ngày này. Đó là định luật tồn cửu cho dân chúng và dòng họ các ngươi.

Khi gặt lúa các ngươi chớ xén sát đất cũng đừng mót lúa sót, hãy dành lại cho người nghèo và cho kiều dân. Ta là Chúa, Thiên Chúa các ngươi.

Lễ Đầu Năm

Chúa lại phán dạy Moi sê: "Ngươi hãy loan báo cho dân con Ít ran: đến tháng bảy nhằm mồng một trong tháng, các ngươi sẽ có một ngày lễ: thổi kèn báo hiệu kỷ niệm và gọi là ngày thánh. Trong ngày đó các ngươi chớ làm việc xác, phải dâng lễ toàn thiêu kính Chúa".

Lễ Đền Tội

Chúa lại phán dạy Moi sê: "Mồng mười tháng bảy này là ngày lễ đền tội rất long trọng, gọi là ngày thánh: trong ngày đó các ngươi hãy hãm dẹp tâm hồn mình và dâng lễ toàn thiêu kính Chúa. Cả ngày đó vì là ngày đền tội nên các ngươi chớ làm việc xác ngõ hầu Chúa là Thiên Chúa thương đoái đến các ngươi: trong ngày đó nếu ai không hãm dẹp tâm hồn sẽ bị diệt trừ khỏi dân chúng: hoặc ai làm việc xác sẽ bị loại khỏi dân gian. Vậy trong ngày đó các ngươi chớ làm công việc nào hết: đó là định lệ trường cửu cho các ngươi, cho dòng tộc, cho dân cư. Ngày nghỉ ngơi hôm thứ bảy đó, các ngươi phải hãm dẹp tâm hồn mình; mồng chín trong tháng sẽ mừng lễ thứ bảy từ chiều nay đến chiều mai".

Lễ Nhà Tạm

Chúa cũng truyền dạy Moi sê: "Ngươi hãy loan truyền cho dân con Ít ran: ngày rằm tháng bảy này là lễ lều bạc kính Chúa trong vòng bảy hôm. Ngày đầu kể là long trọng nhất, ngày chí thánh: không được làm việc xác trong ngày đó; cả bảy hôm đó đều phải dâng lễ toàn thiêu kính Chúa. Tới ngày thứ tám cũng long trọng nhất và chí thánh, phải dâng lễ toàn thiêu kính Chúa: vì là ngày công hội tập thể, nên các ngươi không nên làm các việc nặng nhọc.

Đó là những ngày lễ kính Chúa phải kể là long trọng nhất và chí thánh, các ngươi hãy dâng của lễ toàn thiêu và lễ chay theo nghi lễ tùy từng ngày mà dâng kính Chúa. Ngoài những ngày thứ bảy kính Chúa, các ngươi cứ dâng cho Chúa các lễ vật của mình, hoặc do lời khấn hoặc tự ý dâng kính Ngài.

Lễ Mừa Lều Tạm

Đến ngày rằm tháng bảy sau khi thu hoạch hoa màu nơi đồng áng các ngươi hãy mừng lễ kính Chúa trong bảy hôm: ngày đầu và ngày thứ tám là ngày lễ nghỉ ngơi. Hôm đầu các ngươi phải lấy trái cây hảo hạng, tàu chà là, ngành cây rám và cây dương liễu; các người hãy hoan hỉ trước nhan Chúa là Thiên Chúa mình. Hằng năm các ngươi sẽ mừng lễ này đủ bảy ngày. Đó là định luật vĩnh viễn cho dòng dõi các ngươi. Tháng bảy khi các ngươi mừng lễ, phải ở trong trại mình đủ bảy ngày: hết thảy các người thuộc dòng họ Ít ran đều phải ở lều tạm, cốt cho con cháu các ngươi nhận thức hồi Ta đem con cái Ít ran ra khỏi nước Ai Cập Ta đã cho chúng ở trong lều tạm. Vì Ta là Chúa Thiên Chúa các ngươi".

Ngài đã truyền cho Moi sê dạy bảo dân con Ít ran các ngày lễ kính Chúa.