Sách » Văn Học Trong Nước » Kho tàng lục bát dân gian

Một số câu ca dao về vợ chồng

Vợ đẹp càng tổ đau lưng

Chè ngon ngọt giọng thuốc ngon quyện đờm.

***

Vợ anh đen lắm anh ơi

Đem ra chỗ nắng mà phơi cho giòn

Thóc phơi ba nắng thì giòn,

Vợ anh ba nắng sắp đòn mà khiêng.

***

Vợ anh có tính hay ghen

Anh đừng lấp lửng chơi đèn hai tim.

***

Vợ anh em chẳng dám bì

Vợ anh vàng bảy em thì than ba

Ước gì ta ở một nhà,

Để xem vàng bảy than ba thế nào?

Vàng bảy anh vứt xuống ao

Than ba anh để võng đào anh đưa.

Dù ai đi sớm về trưa

Anh ngồi nghỉ mát mà đưa võng đào.

***

 

Vợ anh khéo liệu khéo lo

Bán đi con bò mua con ễnh ương

Đem về thả ở gầm giường

Nó kêu ì ọp, lại thương con bò.

***

Vợ anh như bát cơm xôi

Anh còn chẳng chuộng nữa tôi cơm hàng

Vợ anh tay bạc tay vàng

Anh còn chẳng chuộng nữa nàng tay không.

***

 

 

Vợ anh như ngọc như ngà

Anh còn chẳng chuộng nữa là thân tôi

Vợ anh như thể đĩa xôi

Anh còn phụ bạc, nữa tôi cơm đùm.

***

Vợ chồng ăn miếng trầu cay

Phải đâu khách lạ mà khay xà cừ.

***

Vợ chồng hàng xáo chúng ta

Bách niên giai lão được và trống canh.

***

 

Vợ chồng đầu gối má kề

Lòng nào mà bỏ ra về cho đang

Hồ về chân lại đá ngang

Về sao cho dứt cho đang mà về.

***

Vợ chồng đồng tịch đồng sàng

Đồng sinh đồng tử cưu mang đồng lần

Vợ chồng cũng muốn vợ chồng đời

Trách ông Tơ bà Nguyệt xe rời mối dây.

***

Vợ chồng là nghĩa già đời

Ai ơi chớ nghĩ những lời thiệt hơn.

***

Vợ chồng là nghĩa phu thê

Tay ấp má kề sinh tử có nhau.