Sách » Văn Học Trong Nước » Kho tàng lục bát dân gian

Một số câu ca dao về tình anh em, bè bạn

Ai về đợi với em cùng
Thân em nay bắc mai đông một mình
Chi bằng ruộng tốt rừng xanh
Vui cha, vui mẹ, vui anh em nhà!

---

Ai ơi giữ chí cho bền
Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai
Xin đừng làm, nói đơn sai
Tin mình đừng sợ những lời dèm pha
Anh em một họ một nhà
Thương nhau chân thật đường xa cũng gần.

---

Anh em hiền thậm là hiền
Bởi một đồng tiền mà đấm đá nhau.

---

Anh em hiếu thảo thuận hiền
Chớ vị đồng tiền mà mất lòng nhau.

---

Khi nghèo thì chẳng ai nhìn
Đến khi đỗ trạng chín nghìn anh em.

---

Anh em ăn ở thuận hoà
Chớ điều chếch lệch người ta chê cười.

---

 

Thói thường gần mực thì đen
Anh em bạn hữu phải nên chọn người
Những người lêu lổng chơi bời
Cùng là lười biếng ta thời tránh xa.

---

Làm người phải biết cương thường
Xem trong ngũ đẳng quân vương đứng đầu
Thờ cha kính mẹ trước sau
Anh em hòa thuận mới hầu làm nên
Vợ chồng đạo nghĩa cho bền
Bạn bè chung thủy, dưới trên đàng hoàng.

---

Anh em trên kính dưới nhường
Là nhà có phúc mọi đường yên vui.

---

 

 

Anh em bất nghĩa chi khoèo

Anh dữ như mèo tôi lại như trâu.

---

Anh em bốn bể là nhà
Người dưng khác họ vẫn là anh em.

---

Anh em chín họ mười đời
Hai đằng cùng có, chẳng rời nhau ra.

---

Anh em chồng vợ sum vầy
Vui này đã bỏ những ngày chia ly.

---

Anh em cốt nhục đồng bào
Kẻ sau người trước phải hầu cho vui
Lọ là ăn thịt ăn xôi
Quý hồ ở nết tới lui bằng lòng.

---

Anh em cốt nhục đồng bào
Vợ chồng cũng nghĩa lẽ nào chẳng thương.

---

Anh em hiền thật là hiền
Bởi một đồng tiền làm mất lòng nhau.

---

 

Anh em một khí huyết dây
Cũng như người có chân tay khác gì
Ai ơi lấy đấy mà suy
Có câu đường lệ trong thi để truyền.

---

Anh em nào phải người xa
Cùng chung bác mẹ một nhà cùng thân
Yêu nhau như thể tay chân
Anh em hòa thuận hai thân vui vầy.

---

Có tình thì đãi người dưng
Anh em bất nghĩa thì đừng anh em.

---

Anh em như chân như tay
Vợ chồng như áo, cởi ngay tức thì.

---

Anh em như chân với tay
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.

---

Anh em như thể chân tay
Cùng cha cùng mẹ hăng say việc nhà.

---

Chẳng thi, chẳng đỗ, chẳng sao
Anh em không được người nào bỏ nhau
Phải đòi cho được thày Cầu.
Phải đào hết đất nhà giàu đổ đi.