Sách » Văn Học Trong Nước » Kho tàng lục bát dân gian

Một số câu ca dao về sự học hành

 

Học cao không muốn tranh giành

Những người học ít ưa sanh sự phiền

 

***

 

Học hành ba chữ lem nhem

Thấy gái thì thèm như chửa thèm chua

 

***

 

Học hành thi cử mà chi

Sáng ăn no, tối ngủ khì sướng thân.

 

***

 

Học hành thì ít vào thân

Chức cao quyền trọng dần dần theo sau

 

***

 

Học là học đạo làm người

Con đừng lêu lổng kẻ cười người chê

 

***

 

Chưa đi học đã quay về

Cơm canh chưa nấu lại trề môi ra

 

***

 

Học trò ăn vụng cá kho

Bị thầy bắt được đánh mo lên đầu

 

***

 

Học trò ăn vụng càng cua

Bà thầy bắt được, tôi mua tôi đền

 

***

 

Học trò đèn sách hôm mai

Ngày sau thi đỗ nên trai mới hào

Làm nên quan thấp, quan cao

Làm nên vọng tía võng đào nghênh ngang

 

***

 

Học trò đi mò cơm nguội

Trượt vỏ dưa, té cái đụi, la trời

 

***

 

Học trò, học trỏ, học tro

Đi chưa tới chợ đã lo ăn hàng

 

***

 

Học trò thò lò mũi xanh

Ăn vụng bánh đúc chạy quanh nhà thầy

 

***

 

Học trò trong Quảng ra thi

Thấy cô gái Huế bỏ đi không đành