Sách » Vui Cười » Học trò cười

Yêu nước

A hỏi B có thích nước không. B nói là có (ý muốn nói yêu Tổ quốc). A nói B đi qua ngửi thấy mùi hôi và còn nói 1 tháng B không tắm được 1 lần.
A(bảo B) : Này B hình như ông không yêu nước thì phải ?
B : Đâu có !Tui rất yêu nước mà .
A : Thật hông.
B :Thiệt mà !
A : Thế mà ông đi qua tôi thấy có mùi chuột chết
 Cả bọn con gái lớp mình kháo ầm lên là ông 1 tháng không tắm được lấy 1 lần
B :Hả !?!