Sách » Vui Cười » Học trò cười

Vấn đề

Đầu đinh 1: Sao hôm nay trông cậu ủ rũ thế!
Đầu đinh 2: Tớ có ăn được gì đâu mà ủ rũ!
Đầu đinh 1: Chắc bị Tào Tháo đuổi à?
Đầu đinh 2: Thế còn may chán! Tại mẹ tớ đi vắng nên chị tớ trổ tài...
Đầu đinh 1: Tớ hiểu! Tớ hiểu! Thảo nào...