Sách » Vui Cười » Học trò cười

Ước mơ

Trong giờ Văn học.
Cô giáo: Qua chuyện Tấm Cám, em nào hãy cho thầy biết, ước mơ ngàn đời của nhân dân ta là gì? ( ý nói ở hiền gặp lành).
Nam ( nhanh nhảu): Thưa thầy! ước mơ ngàn đời của nhân dân ta là được chết đi sống lại nhiều lần như cô Tấm ạ!
Cô giáo:!!??